شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

انیگما / Enigma

  • نرخ فعلی:0.39849
  • بالاترین قیمت روز:0.40319
  • پایین ترین قیمت روز:0.39756
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.40003
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۲:۵۶:۱۱
  • نرخ روز گذشته:0.40006
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.39%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0016

نمودار کندل استیک انیگما / Enigma در روز جاری

نمودار کندل استیک انیگما / Enigma در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.39849 ریال2:56:11
0.39927 ریال2:52:10
0.39921 ریال2:50:14
0.3991 ریال2:48:11
0.39847 ریال2:46:10
0.39756 ریال2:44:11
0.39765 ریال2:42:10
0.3985 ریال2:40:17
0.39881 ریال2:38:10
0.39874 ریال2:36:11
0.39935 ریال2:34:11
0.39919 ریال2:30:15
0.39896 ریال2:28:11
0.39844 ریال2:26:10
0.40026 ریال2:24:10
0.40034 ریال2:22:11
0.40026 ریال2:20:13
0.40243 ریال2:16:10
0.39842 ریال2:14:11
0.39855 ریال2:12:12
0.39859 ریال2:06:10
0.39855 ریال2:04:10
0.39869 ریال2:02:19
0.40011 ریال2:00:26
0.39869 ریال1:58:10
0.40068 ریال1:56:11
0.40053 ریال1:54:11
0.40068 ریال1:52:11
0.40071 ریال1:50:14
0.40179 ریال1:46:10
0.40099 ریال1:44:11
0.40063 ریال1:42:11
0.40061 ریال1:40:13
0.40057 ریال1:38:11
0.40056 ریال1:36:12
0.40066 ریال1:34:10
0.40136 ریال1:32:13
0.40061 ریال1:30:20
0.40157 ریال1:28:11
0.40146 ریال1:26:10
0.40196 ریال1:24:11
0.40072 ریال1:22:10
0.40142 ریال1:20:13
0.40068 ریال1:18:10
0.40064 ریال1:14:11
0.40061 ریال1:10:13
0.40064 ریال1:08:11
0.40067 ریال1:06:11
0.40035 ریال1:04:11
0.40038 ریال1:02:15
0.40017 ریال1:00:25
0.40038 ریال0:58:10
0.40079 ریال0:56:11
0.40282 ریال0:50:14
0.40153 ریال0:48:10
0.40133 ریال0:46:11
0.40031 ریال0:44:10
0.40133 ریال0:42:11
0.40031 ریال0:40:12
0.39928 ریال0:38:10
0.39957 ریال0:36:10
0.39988 ریال0:34:10
0.39977 ریال0:30:15
0.39902 ریال0:28:10
0.39931 ریال0:26:15
0.39936 ریال0:24:11
0.39928 ریال0:22:10
0.39929 ریال0:20:14
0.39942 ریال0:16:10
0.40004 ریال0:12:11
0.40011 ریال0:10:16
0.40319 ریال0:08:10
0.40003 ریال0:06:18
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات