شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

آردور / Ardor

  • نرخ فعلی:0.04482
  • بالاترین قیمت روز:0.04546
  • پایین ترین قیمت روز:0.04463
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0448
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۵۰:۳۷
  • نرخ روز گذشته:0.04486
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.09%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک آردور / Ardor در روز جاری

نمودار کندل استیک آردور / Ardor در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.04482 ریال11:50:37
0.04479 ریال11:48:28
0.04485 ریال11:46:23
0.04489 ریال11:44:22
0.04485 ریال11:42:27
0.04489 ریال11:38:22
0.04483 ریال11:36:23
0.04487 ریال11:30:44
0.04488 ریال11:28:24
0.0449 ریال11:24:20
0.04485 ریال11:22:21
0.04482 ریال11:20:31
0.04486 ریال11:18:21
0.04489 ریال11:14:26
0.04491 ریال11:12:23
0.0449 ریال11:10:28
0.04488 ریال11:08:26
0.04492 ریال11:04:28
0.04493 ریال10:58:19
0.04496 ریال10:56:22
0.04497 ریال10:54:18
0.04495 ریال10:52:21
0.04493 ریال10:50:31
0.04489 ریال10:48:17
0.04485 ریال10:46:48
0.04488 ریال10:44:47
0.04485 ریال10:42:54
0.04484 ریال10:41:18
0.04488 ریال10:38:52
0.04487 ریال10:33:21
0.04491 ریال10:24:54
0.04489 ریال10:18:57
0.04493 ریال10:15:00
0.04484 ریال10:12:58
0.04487 ریال10:11:14
0.04484 ریال10:08:55
0.04485 ریال10:04:56
0.04484 ریال10:03:26
0.0448 ریال10:02:45
0.0448 ریال10:01:58
0.04479 ریال9:58:54
0.0448 ریال9:56:53
0.04478 ریال9:52:50
0.04463 ریال9:51:11
0.04468 ریال9:48:51
0.04466 ریال9:46:48
0.04468 ریال9:44:41
0.04472 ریال9:42:47
0.04474 ریال9:40:54
0.04476 ریال9:38:37
0.0448 ریال9:36:39
0.04478 ریال9:34:28
0.04482 ریال9:32:40
0.04477 ریال9:26:32
0.04486 ریال9:22:26
0.04481 ریال9:20:33
0.04485 ریال9:18:21
0.04481 ریال9:16:22
0.0448 ریال9:12:21
0.04484 ریال9:10:28
0.04476 ریال9:08:21
0.04467 ریال9:04:21
0.04463 ریال9:02:24
0.04467 ریال9:00:44
0.04463 ریال8:58:18
0.04468 ریال8:56:20
0.0447 ریال8:54:17
0.04468 ریال8:52:18
0.04471 ریال8:50:27
0.04473 ریال8:46:16
0.04479 ریال8:44:16
0.04486 ریال8:42:19
0.04487 ریال8:40:22
0.04484 ریال8:36:19
0.04476 ریال8:34:15
0.04479 ریال8:32:18
0.04474 ریال8:30:24
0.04483 ریال8:28:18
0.04481 ریال8:26:15
0.04478 ریال8:22:16
0.04475 ریال8:20:20
0.0447 ریال8:18:15
0.04486 ریال8:16:16
0.04476 ریال8:14:16
0.04486 ریال8:12:15
0.04487 ریال8:10:19
0.04491 ریال8:04:15
0.04495 ریال8:02:20
0.04499 ریال7:58:13
0.04505 ریال7:48:12
0.04508 ریال7:44:11
0.04507 ریال7:42:12
0.04508 ریال7:40:13
0.04507 ریال7:38:11
0.0451 ریال7:34:11
0.04517 ریال7:30:18
0.04522 ریال7:28:12
0.0452 ریال7:26:11
0.04522 ریال7:24:12
0.04519 ریال7:22:11
0.04518 ریال7:20:13
0.04515 ریال7:18:11
0.04521 ریال7:16:11
0.04522 ریال7:12:11
0.04524 ریال7:10:13
0.04525 ریال7:08:11
0.04522 ریال7:06:12
0.04523 ریال7:02:14
0.04525 ریال6:56:13
0.04521 ریال6:52:12
0.04516 ریال6:50:19
0.04518 ریال6:48:12
0.0451 ریال6:42:13
0.04509 ریال6:40:15
0.04507 ریال6:38:11
0.04509 ریال6:36:12
0.04513 ریال6:30:16
0.04511 ریال6:28:11
0.04514 ریال6:26:12
0.04511 ریال6:24:12
0.04506 ریال6:22:11
0.04509 ریال6:20:13
0.04506 ریال6:18:17
0.04509 ریال6:16:16
0.04513 ریال6:14:13
0.04508 ریال6:12:12
0.0451 ریال6:10:13
0.04508 ریال6:08:13
0.04512 ریال6:04:12
0.04516 ریال6:02:16
0.04511 ریال6:00:27
0.04509 ریال5:58:13
0.04508 ریال5:54:12
0.04505 ریال5:50:19
0.04514 ریال5:48:12
0.04517 ریال5:46:11
0.04515 ریال5:44:13
0.04517 ریال5:38:12
0.04525 ریال5:32:13
0.04511 ریال5:30:17
0.04517 ریال5:28:13
0.04511 ریال5:26:11
0.04515 ریال5:24:11
0.04514 ریال5:22:12
0.04509 ریال5:20:16
0.04515 ریال5:18:12
0.04524 ریال5:14:12
0.04533 ریال5:10:13
0.04539 ریال5:08:11
0.04529 ریال5:06:11
0.04533 ریال5:04:11
0.04536 ریال5:02:11
0.04534 ریال5:00:20
0.04536 ریال4:58:10
0.04525 ریال4:56:11
0.04531 ریال4:54:10
0.0453 ریال4:48:12
0.04524 ریال4:42:11
0.04542 ریال4:36:11
0.04546 ریال4:34:11
0.04543 ریال4:32:10
0.04537 ریال4:30:15
0.04533 ریال4:28:11
0.04539 ریال4:22:11
0.04541 ریال4:20:13
0.04543 ریال4:18:10
0.04536 ریال4:16:10
0.04534 ریال4:10:12
0.04539 ریال4:08:12
0.04524 ریال4:06:11
0.04518 ریال4:04:11
0.04521 ریال4:02:11
0.04519 ریال4:00:20
0.04521 ریال3:58:10
0.04519 ریال3:56:11
0.04524 ریال3:54:10
0.04521 ریال3:52:11
0.04526 ریال3:50:16
0.04521 ریال3:48:09
0.04514 ریال3:44:10
0.04512 ریال3:42:11
0.04499 ریال3:38:10
0.04498 ریال3:36:11
0.04511 ریال3:34:11
0.04513 ریال3:32:10
0.04511 ریال3:30:16
0.04517 ریال3:28:11
0.04516 ریال3:26:11
0.04515 ریال3:22:11
0.04524 ریال3:20:13
0.04523 ریال3:18:11
0.04524 ریال3:16:10
0.0452 ریال3:14:10
0.04524 ریال3:12:11
0.0452 ریال3:10:13
0.04523 ریال3:08:11
0.04519 ریال3:06:11
0.04515 ریال3:04:10
0.04519 ریال3:02:12
0.04515 ریال3:00:22
0.04521 ریال2:58:11
0.04532 ریال2:54:10
0.04531 ریال2:50:14
0.04528 ریال2:48:10
0.04529 ریال2:46:10
0.04524 ریال2:44:11
0.04533 ریال2:40:13
0.04531 ریال2:38:11
0.0453 ریال2:36:11
0.04524 ریال2:32:12
0.04522 ریال2:30:16
0.04521 ریال2:28:11
0.04526 ریال2:26:11
0.04522 ریال2:24:12
0.04521 ریال2:22:11
0.04522 ریال2:20:14
0.04519 ریال2:14:11
0.04512 ریال2:10:12
0.04509 ریال2:08:11
0.04507 ریال2:06:11
0.04509 ریال2:04:11
0.04513 ریال2:02:17
0.04514 ریال1:54:11
0.04509 ریال1:50:16
0.0451 ریال1:48:10
0.04509 ریال1:44:11
0.04507 ریال1:42:11
0.04511 ریال1:40:15
0.04515 ریال1:34:11
0.04513 ریال1:32:12
0.04512 ریال1:30:20
0.04513 ریال1:28:11
0.04503 ریال1:26:11
0.04499 ریال1:18:11
0.04504 ریال1:16:10
0.04501 ریال1:14:12
0.04504 ریال1:12:12
0.04503 ریال1:08:11
0.04504 ریال1:00:24
0.04505 ریال0:56:12
0.04503 ریال0:54:11
0.04498 ریال0:52:10
0.04503 ریال0:50:16
0.04499 ریال0:48:10
0.04492 ریال0:46:10
0.04493 ریال0:44:09
0.04492 ریال0:42:10
0.04493 ریال0:40:12
0.04489 ریال0:38:09
0.04493 ریال0:36:11
0.04478 ریال0:30:12
0.04487 ریال0:28:11
0.04484 ریال0:22:11
0.04476 ریال0:20:13
0.04477 ریال0:18:10
0.0448 ریال0:16:10
0.04481 ریال0:14:11
0.04487 ریال0:12:10
0.04486 ریال0:10:18
0.04487 ریال0:08:11
0.04485 ریال0:06:14
0.0448 ریال0:04:14
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات