شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کنجاله سویا

  • نرخ فعلی:298.45
  • بالاترین قیمت روز:298.75
  • پایین ترین قیمت روز:297.95
  • بیشترین مقدار نوسان روز:1.15
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.05%
  • نرخ بازگشایی بازار:298.2
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۱۰:۳۲
  • نرخ روز گذشته:298.65
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.07%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.2

نمودار کندل استیک کنجاله سویا در روز جاری

نمودار کندل استیک کنجاله سویا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
298.45 ریال11:10:32
298.35 ریال11:09:37
298.45 ریال11:01:22
298.35 ریال10:50:45
298.45 ریال10:46:22
298.35 ریال10:46:19
298.45 ریال10:45:20
298.35 ریال10:42:40
298.3 ریال10:42:28
298.25 ریال10:42:25
298.3 ریال10:42:22
298.2 ریال10:42:10
298.3 ریال10:42:06
298.25 ریال10:39:33
298.3 ریال10:38:49
298.25 ریال10:38:10
298.3 ریال10:36:57
298.25 ریال10:36:16
298.35 ریال10:35:19
298.3 ریال10:35:06
298.25 ریال10:30:37
298.2 ریال10:30:14
298.15 ریال10:29:36
298.2 ریال10:29:27
298.25 ریال10:29:05
298.15 ریال10:22:58
298.1 ریال10:22:17
298.15 ریال10:17:41
298.05 ریال10:17:06
298.1 ریال10:16:13
298.05 ریال10:13:05
297.95 ریال10:09:29
298.05 ریال9:58:37
298.15 ریال9:55:17
298.25 ریال9:45:10
298.35 ریال9:39:19
298.45 ریال9:14:36
298.55 ریال9:07:28
298.65 ریال9:01:37
298.7 ریال8:58:35
298.75 ریال8:58:21
298.65 ریال8:55:12
298.55 ریال8:51:10
298.6 ریال8:50:57
298.55 ریال8:48:43
298.6 ریال8:48:05
298.65 ریال8:44:46
298.55 ریال8:44:29
298.6 ریال8:43:38
298.55 ریال8:32:04
298.6 ریال8:30:44
298.55 ریال8:22:06
298.5 ریال8:18:05
298.45 ریال8:12:42
298.55 ریال8:10:07
298.65 ریال8:08:34
298.75 ریال7:56:09
298.65 ریال7:54:25
298.7 ریال7:54:20
298.65 ریال7:49:18
298.7 ریال7:48:15
298.75 ریال7:46:55
298.7 ریال7:46:05
298.75 ریال7:35:25
298.7 ریال7:34:05
298.65 ریال7:32:49
298.7 ریال7:31:05
298.65 ریال7:30:19
298.75 ریال7:22:10
298.7 ریال7:21:05
298.75 ریال7:20:41
298.65 ریال7:07:17
298.6 ریال7:06:16
298.55 ریال7:03:25
298.6 ریال7:02:29
298.55 ریال6:58:37
298.6 ریال6:58:17
298.55 ریال6:58:05
298.6 ریال6:56:44
298.5 ریال6:54:04
298.6 ریال6:53:09
298.55 ریال6:51:09
298.5 ریال6:50:44
298.55 ریال6:49:25
298.5 ریال6:48:48
298.45 ریال6:46:43
298.55 ریال6:29:05
298.65 ریال6:20:12
298.55 ریال6:07:20
298.45 ریال5:56:14
298.35 ریال5:35:09
298.55 ریال5:23:04
298.45 ریال5:20:53
298.5 ریال5:20:48
298.45 ریال5:20:37
298.5 ریال5:20:11
298.45 ریال5:13:40
298.55 ریال5:02:04
298.6 ریال5:01:20
298.55 ریال5:01:06
298.65 ریال4:59:32
298.55 ریال4:59:12
298.45 ریال4:58:43
298.4 ریال4:58:32
298.35 ریال4:58:07
298.45 ریال4:57:31
298.5 ریال4:56:05
298.55 ریال4:52:57
298.5 ریال4:51:10
298.45 ریال4:50:06
298.55 ریال4:49:20
298.45 ریال4:45:13
298.5 ریال4:44:39
298.45 ریال4:44:20
298.5 ریال4:43:40
298.45 ریال4:43:33
298.55 ریال4:42:18
298.5 ریال4:42:13
298.45 ریال4:40:19
298.35 ریال4:37:24
298.25 ریال4:37:05
298.2 ریال4:36:55
298.15 ریال4:35:43
298.2 ریال4:35:35
298.15 ریال4:35:30
298.2 ریال4:35:24
298.25 ریال4:35:08
298.35 ریال4:34:55
298.3 ریال4:34:42
298.25 ریال4:34:27
298.3 ریال4:34:19
298.25 ریال4:34:05
298.45 ریال4:32:36
298.5 ریال4:32:20
298.45 ریال4:31:49
298.4 ریال4:31:45
298.35 ریال4:31:35
298.45 ریال4:31:05
298.55 ریال4:30:14
298.45 ریال4:30:10
298.55 ریال4:30:05
298.6 ریال2:15:05
297.45 ریال17:06:22
297.5 ریال17:05:49
297.55 ریال17:05:32
297.5 ریال17:05:20
297.55 ریال17:04:56
297.5 ریال17:04:39
297.45 ریال17:04:18
297.4 ریال17:03:04
297.35 ریال17:02:23
297.4 ریال17:00:50
297.35 ریال16:59:25
297.45 ریال16:58:51
297.4 ریال16:58:37
297.45 ریال16:57:43
297.4 ریال16:57:22
297.35 ریال16:56:51
297.3 ریال16:56:43
297.5 ریال16:55:30
297.45 ریال16:55:18
297.5 ریال16:55:01
297.55 ریال16:54:46
297.5 ریال16:54:38
297.55 ریال16:53:52
297.45 ریال16:51:18
297.5 ریال16:50:34
297.55 ریال16:50:21
297.6 ریال16:48:47
297.65 ریال16:47:40
297.55 ریال16:47:34
297.6 ریال16:47:26
297.65 ریال16:47:14
297.6 ریال16:46:44
297.55 ریال16:45:47
297.75 ریال16:45:21
297.85 ریال16:42:36
297.9 ریال16:41:53
297.95 ریال16:41:47
297.9 ریال16:40:43
297.95 ریال16:40:34
297.9 ریال16:39:24
297.95 ریال16:37:14
297.9 ریال16:35:54
297.95 ریال16:34:14
298 ریال16:33:47
297.95 ریال16:31:56
298 ریال16:31:38
298.05 ریال16:30:43
298 ریال16:30:29
298.05 ریال16:28:24
298 ریال16:27:21
298.05 ریال16:24:43
298.1 ریال16:23:15
298.15 ریال16:22:13
298.2 ریال16:21:31
298.1 ریال16:20:36
298.05 ریال16:20:24
298.15 ریال16:18:42
298.05 ریال16:16:21
297.95 ریال16:16:00
298 ریال16:15:37
297.95 ریال16:08:34
298.05 ریال16:08:19
298 ریال16:06:25
297.95 ریال16:04:38
298 ریال16:02:36
297.95 ریال16:00:27
298 ریال15:59:32
298.05 ریال15:59:19
297.95 ریال15:47:36
297.85 ریال15:39:18
297.75 ریال15:35:55
297.85 ریال15:34:27
297.9 ریال15:32:42
297.95 ریال15:32:26
297.85 ریال15:31:56
297.9 ریال15:31:43
297.95 ریال15:29:16
298.05 ریال15:22:45
298.1 ریال15:22:34
298.15 ریال15:22:20
298.1 ریال15:21:29
298.05 ریال15:20:43
298.15 ریال15:04:49
298.25 ریال15:00:58
298.2 ریال15:00:43
298.25 ریال15:00:27
298.2 ریال14:59:48
298.25 ریال14:57:32
298.2 ریال14:57:24
298.25 ریال14:57:14
298.2 ریال14:56:58
298.25 ریال14:55:24
298.1 ریال14:54:55
298.2 ریال14:54:35
298.15 ریال14:54:21
298.25 ریال14:50:56
298.15 ریال14:50:31
298.2 ریال14:50:18
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات