شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کاکائو

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,974 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 19 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.97%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,904 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 51 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.68%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,920 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 35 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.82%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,854 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 101 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.45%