شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

BTN/USD Ask

  • نرخ فعلی:0.0133
  • بالاترین قیمت روز:0.0133
  • پایین ترین قیمت روز:0.0132
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0132
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۸:۲۹:۰۴
  • نرخ روز گذشته:0.0133
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک BTN/USD Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک BTN/USD Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0133 ریال8:29:04
0.0132 ریال8:28:12
0.0133 ریال8:22:04
0.0132 ریال8:21:13
0.0133 ریال8:15:04
0.0133 ریال8:15:03
0.0132 ریال8:14:12
0.0133 ریال8:08:03
0.0132 ریال8:07:12
0.0133 ریال8:01:05
0.0132 ریال8:00:18
0.0132 ریال8:00:17
0.0133 ریال7:57:04
0.0132 ریال7:56:12
0.0133 ریال7:50:04
0.0133 ریال7:50:03
0.0132 ریال7:49:11
0.0133 ریال7:43:03
0.0132 ریال7:42:12
0.0133 ریال7:36:04
0.0132 ریال7:35:13
0.0132 ریال7:35:12
0.0133 ریال7:29:04
0.0132 ریال7:28:13
0.0133 ریال7:22:03
0.0132 ریال7:21:13
0.0133 ریال7:15:04
0.0133 ریال7:15:04
0.0132 ریال7:14:12
0.0133 ریال7:08:03
0.0132 ریال7:07:12
0.0133 ریال7:01:05
0.0132 ریال7:00:20
0.0132 ریال7:00:18
0.0133 ریال6:57:04
0.0132 ریال6:56:13
0.0133 ریال6:50:05
0.0133 ریال6:50:04
0.0132 ریال6:49:11
0.0133 ریال6:43:03
0.0132 ریال6:42:12
0.0133 ریال6:36:03
0.0132 ریال6:35:13
0.0132 ریال6:35:12
0.0133 ریال6:29:03
0.0132 ریال6:28:13
0.0133 ریال6:22:04
0.0132 ریال6:21:14
0.0133 ریال6:15:04
0.0133 ریال6:15:03
0.0132 ریال6:14:12
0.0133 ریال6:08:04
0.0132 ریال6:07:13
0.0133 ریال6:01:05
0.0132 ریال6:00:23
0.0132 ریال6:00:23
0.0133 ریال5:57:04
0.0132 ریال5:56:13
0.0133 ریال5:50:05
0.0133 ریال5:50:04
0.0132 ریال5:49:12
0.0133 ریال5:43:04
0.0132 ریال5:42:12
0.0133 ریال5:36:04
0.0132 ریال5:35:13
0.0132 ریال5:35:12
0.0133 ریال5:29:03
0.0132 ریال5:28:13
0.0133 ریال5:22:04
0.0132 ریال5:21:14
0.0133 ریال5:15:04
0.0133 ریال5:15:04
0.0132 ریال5:14:13
0.0133 ریال5:08:04
0.0132 ریال5:07:11
0.0133 ریال5:01:05
0.0132 ریال5:00:18
0.0132 ریال5:00:17
0.0133 ریال4:57:04
0.0132 ریال4:56:13
0.0133 ریال4:50:04
0.0133 ریال4:50:03
0.0132 ریال4:49:21
0.0133 ریال4:43:06
0.0132 ریال4:42:17
0.0133 ریال4:36:03
0.0132 ریال4:35:22
0.0132 ریال4:35:20
0.0133 ریال4:29:05
0.0132 ریال4:28:16
0.0133 ریال4:22:04
0.0132 ریال4:21:13
0.0133 ریال4:15:04
0.0133 ریال4:15:03
0.0132 ریال4:14:13
0.0133 ریال4:08:04
0.0132 ریال4:07:13
0.0133 ریال4:01:10
0.0132 ریال4:00:31
0.0132 ریال4:00:29
0.0133 ریال3:57:06
0.0132 ریال3:56:13
0.0133 ریال3:50:06
0.0133 ریال3:50:04
0.0132 ریال3:49:12
0.0133 ریال3:43:03
0.0132 ریال3:42:13
0.0133 ریال3:36:04
0.0132 ریال3:35:13
0.0132 ریال3:35:13
0.0133 ریال3:29:03
0.0132 ریال3:28:12
0.0133 ریال3:22:04
0.0132 ریال3:21:17
0.0133 ریال3:15:05
0.0133 ریال3:15:05
0.0132 ریال3:14:15
0.0133 ریال3:08:04
0.0132 ریال3:07:12
0.0133 ریال3:01:05
0.0132 ریال3:00:20
0.0132 ریال3:00:19
0.0133 ریال2:57:05
0.0132 ریال2:56:13
0.0133 ریال2:50:07
0.0133 ریال2:50:05
0.0132 ریال2:49:12
0.0133 ریال2:43:07
0.0132 ریال2:42:17
0.0133 ریال2:36:04
0.0132 ریال2:35:18
0.0132 ریال2:35:17
0.0133 ریال2:29:04
0.0132 ریال2:28:13
0.0133 ریال2:22:04
0.0132 ریال2:21:13
0.0133 ریال2:15:07
0.0133 ریال2:15:05
0.0132 ریال2:14:13
0.0133 ریال2:08:04
0.0132 ریال2:07:18
0.0133 ریال2:01:05
0.0132 ریال2:00:19
0.0132 ریال2:00:16
0.0133 ریال1:57:03
0.0132 ریال1:56:11
0.0133 ریال1:50:05
0.0132 ریال1:49:12
0.0133 ریال1:43:04
0.0132 ریال1:42:13
0.0133 ریال1:36:04
0.0132 ریال1:35:13
0.0132 ریال1:35:13
0.0133 ریال1:29:03
0.0132 ریال1:28:11
0.0133 ریال1:22:04
0.0132 ریال1:21:14
0.0133 ریال1:15:04
0.0133 ریال1:15:03
0.0132 ریال1:14:13
0.0133 ریال1:08:04
0.0132 ریال1:07:12
0.0133 ریال1:01:05
0.0132 ریال1:00:21
0.0132 ریال1:00:20
0.0133 ریال0:57:04
0.0132 ریال0:56:12
0.0133 ریال0:50:03
0.0132 ریال0:49:11
0.0133 ریال0:43:03
0.0132 ریال0:42:12
0.0133 ریال0:36:04
0.0132 ریال0:35:17
0.0132 ریال0:35:17
0.0133 ریال0:29:06
0.0132 ریال0:28:13
0.0133 ریال0:22:06
0.0132 ریال0:21:13
0.0133 ریال0:15:03
0.0133 ریال0:15:03
0.0132 ریال0:14:12
0.0133 ریال0:08:05
0.0132 ریال0:07:11
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی