شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

استاکس 600

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 422 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.69%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 420 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.2%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 411 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.97%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 397 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 18 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.53%