شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

داو جونز (جهانی)

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,272 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 77 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.41%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,265 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 70 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.19%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,200 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.16%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,099 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 96 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.1%