شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

BGN/USD Ask

  • نرخ فعلی:0.565
  • بالاترین قیمت روز:0.5662
  • پایین ترین قیمت روز:0.565
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.5653
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۰۱:۲۰
  • نرخ روز گذشته:0.5662
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.21%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0012

نمودار کندل استیک BGN/USD Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک BGN/USD Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.565 ریال15:01:20
0.5654 ریال15:00:57
0.5654 ریال15:00:57
0.565 ریال14:57:17
0.5654 ریال14:56:33
0.565 ریال14:50:21
0.565 ریال14:50:20
0.5654 ریال14:49:28
0.565 ریال14:43:14
0.5654 ریال14:42:31
0.565 ریال14:36:14
0.5654 ریال14:35:33
0.5654 ریال14:35:32
0.565 ریال14:29:13
0.5654 ریال14:28:35
0.565 ریال14:22:15
0.5654 ریال14:21:38
0.565 ریال14:15:20
0.565 ریال14:15:14
0.5654 ریال14:14:31
0.565 ریال14:08:13
0.5654 ریال14:07:31
0.565 ریال14:01:19
0.5654 ریال14:01:02
0.5654 ریال14:00:59
0.565 ریال13:57:18
0.5654 ریال13:56:31
0.565 ریال13:50:18
0.565 ریال13:50:17
0.5654 ریال13:49:26
0.565 ریال13:43:13
0.5654 ریال13:42:40
0.565 ریال13:41:16
0.5651 ریال13:36:13
0.5654 ریال13:35:31
0.5654 ریال13:35:29
0.5651 ریال13:29:09
0.5654 ریال13:28:30
0.5651 ریال13:22:09
0.5654 ریال13:21:30
0.5651 ریال13:15:04
0.5654 ریال13:14:24
0.5651 ریال13:08:09
0.5654 ریال13:07:29
0.5651 ریال13:01:20
0.5654 ریال13:01:14
0.5654 ریال13:01:08
0.5651 ریال12:57:09
0.5654 ریال12:56:27
0.5651 ریال12:50:12
0.5651 ریال12:50:09
0.5654 ریال12:49:24
0.5651 ریال12:43:08
0.5654 ریال12:42:28
0.5651 ریال12:36:10
0.5654 ریال12:35:29
0.5654 ریال12:35:29
0.5651 ریال12:30:04
0.5652 ریال12:29:09
0.5654 ریال12:28:32
0.5652 ریال12:22:10
0.5654 ریال12:21:32
0.5652 ریال12:15:12
0.5652 ریال12:15:08
0.5654 ریال12:14:35
0.5652 ریال12:08:09
0.5654 ریال12:07:28
0.5652 ریال12:02:15
0.5654 ریال12:01:23
0.5654 ریال12:01:22
0.5652 ریال11:57:08
0.5654 ریال11:56:32
0.5652 ریال11:50:13
0.5652 ریال11:50:09
0.5654 ریال11:49:25
0.5652 ریال11:43:08
0.5654 ریال11:42:32
0.5652 ریال11:36:12
0.5654 ریال11:35:29
0.5654 ریال11:35:27
0.5652 ریال11:29:08
0.5654 ریال11:28:31
0.5652 ریال11:22:09
0.5654 ریال11:21:29
0.5652 ریال11:20:11
0.5652 ریال11:20:08
0.5653 ریال11:15:12
0.5653 ریال11:15:09
0.5654 ریال11:14:31
0.5653 ریال11:08:10
0.5654 ریال11:07:30
0.5653 ریال11:01:14
0.5654 ریال7:01:19
0.5653 ریال7:00:37
0.5653 ریال7:00:36
0.5654 ریال6:57:09
0.5653 ریال6:56:25
0.5654 ریال6:50:03
0.5653 ریال6:49:13
0.5654 ریال6:43:17
0.5653 ریال6:42:38
0.5654 ریال6:36:51
0.5653 ریال6:35:59
0.5654 ریال6:29:51
0.5653 ریال6:29:03
0.5654 ریال6:24:51
0.5653 ریال6:21:22
0.5654 ریال6:16:06
0.5655 ریال6:15:07
0.5655 ریال6:15:06
0.5653 ریال6:14:21
0.5655 ریال6:08:06
0.5653 ریال6:07:18
0.5655 ریال6:01:12
0.5653 ریال6:00:46
0.5653 ریال6:00:44
0.5655 ریال5:57:06
0.5653 ریال5:56:26
0.5655 ریال5:50:08
0.5655 ریال5:50:08
0.5653 ریال5:49:22
0.5655 ریال5:43:07
0.5653 ریال5:42:23
0.5655 ریال5:36:07
0.5653 ریال5:35:25
0.5653 ریال5:35:25
0.5655 ریال5:29:07
0.5653 ریال5:28:23
0.5655 ریال5:22:06
0.5653 ریال5:21:22
0.5655 ریال5:15:08
0.5655 ریال5:15:08
0.5653 ریال5:14:21
0.5655 ریال5:08:04
0.5653 ریال5:07:17
0.5655 ریال5:01:11
0.5653 ریال5:00:42
0.5653 ریال5:00:39
0.5655 ریال4:57:05
0.5653 ریال4:56:22
0.5655 ریال4:50:08
0.5655 ریال4:50:07
0.5653 ریال4:49:18
0.5655 ریال4:46:06
0.5656 ریال4:43:05
0.5653 ریال4:42:20
0.5656 ریال4:36:05
0.5653 ریال4:35:19
0.5653 ریال4:35:18
0.5656 ریال4:29:04
0.5653 ریال4:28:16
0.5656 ریال4:26:05
0.5657 ریال4:22:04
0.5653 ریال4:21:20
0.5657 ریال4:15:07
0.5657 ریال4:15:05
0.5653 ریال4:14:19
0.5657 ریال4:08:05
0.5653 ریال4:07:16
0.5657 ریال4:06:05
0.5658 ریال4:01:09
0.5653 ریال4:00:37
0.5653 ریال4:00:37
0.5658 ریال3:57:06
0.5653 ریال3:56:19
0.5658 ریال3:50:07
0.5658 ریال3:50:07
0.5653 ریال3:49:17
0.5658 ریال3:43:06
0.5653 ریال3:42:19
0.5658 ریال3:36:05
0.5653 ریال3:35:18
0.5653 ریال3:35:18
0.5658 ریال3:29:05
0.5653 ریال3:28:16
0.5658 ریال3:22:05
0.5653 ریال3:21:21
0.5658 ریال3:15:06
0.5658 ریال3:15:06
0.5653 ریال3:14:17
0.5658 ریال3:08:04
0.5653 ریال3:07:15
0.5658 ریال3:01:08
0.5653 ریال3:00:33
0.5653 ریال3:00:30
0.5658 ریال2:57:06
0.5653 ریال2:56:19
0.5658 ریال2:50:08
0.5658 ریال2:50:06
0.5653 ریال2:49:15
0.5658 ریال2:43:06
0.5653 ریال2:42:18
0.5658 ریال2:41:06
0.5659 ریال2:36:05
0.5653 ریال2:35:19
0.5653 ریال2:35:19
0.566 ریال2:29:05
0.5653 ریال2:28:18
0.566 ریال2:22:05
0.5653 ریال2:21:18
0.566 ریال2:15:07
0.566 ریال2:15:06
0.5653 ریال2:14:18
0.566 ریال2:08:04
0.5653 ریال2:07:16
0.566 ریال2:01:11
0.5653 ریال2:00:46
0.5653 ریال2:00:45
0.566 ریال1:57:05
0.5653 ریال1:56:18
0.566 ریال1:50:07
0.566 ریال1:50:06
0.5653 ریال1:49:15
0.566 ریال1:43:04
0.5653 ریال1:42:19
0.566 ریال1:36:05
0.5653 ریال1:35:20
0.5653 ریال1:35:20
0.566 ریال1:29:05
0.5653 ریال1:28:18
0.566 ریال1:22:05
0.5653 ریال1:21:17
0.566 ریال1:15:06
0.566 ریال1:15:06
0.5653 ریال1:14:16
0.566 ریال1:08:05
0.5653 ریال1:07:16
0.566 ریال1:06:05
0.5661 ریال1:01:08
0.5653 ریال1:00:36
0.5653 ریال1:00:36
0.5661 ریال0:57:06
0.5653 ریال0:56:19
0.5661 ریال0:50:08
0.5661 ریال0:50:06
0.5653 ریال0:49:17
0.5661 ریال0:43:05
0.5653 ریال0:42:20
0.5661 ریال0:36:06
0.5653 ریال0:35:15
0.5653 ریال0:35:14
0.5661 ریال0:29:06
0.5653 ریال0:28:16
0.5661 ریال0:22:05
0.5653 ریال0:21:21
0.5662 ریال0:15:07
0.5662 ریال0:15:06
0.5653 ریال0:14:18
0.5662 ریال0:08:06
0.5653 ریال0:07:25
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات