شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قلع

  • نرخ فعلی:17740
  • بالاترین قیمت روز:17817.5
  • پایین ترین قیمت روز:17587.5
  • بیشترین مقدار نوسان روز:57.5
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.41%
  • نرخ بازگشایی بازار:17,610
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۲۲:۲۲
  • نرخ روز گذشته:17,652.5
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.5%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:87.5

نمودار کندل استیک قلع در روز جاری

نمودار کندل استیک قلع در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
17,740 ریال17:22:22
17,745 ریال17:19:46
17,752.5 ریال17:15:47
17,750 ریال17:15:24
17,755 ریال17:15:10
17,760 ریال17:11:52
17,755 ریال17:11:30
17,775 ریال17:06:17
17,770 ریال17:05:46
17,772.5 ریال17:05:40
17,767.5 ریال17:05:23
17,770 ریال17:05:10
17,765 ریال17:04:54
17,770 ریال17:04:32
17,760 ریال17:04:26
17,757.5 ریال17:04:11
17,760 ریال17:03:48
17,755 ریال17:03:42
17,750 ریال17:02:24
17,745 ریال17:01:48
17,735 ریال17:01:41
17,730 ریال17:01:32
17,732.5 ریال17:01:19
17,740 ریال17:00:43
17,742.5 ریال17:00:31
17,735 ریال17:00:17
17,747.5 ریال16:59:50
17,745 ریال16:59:36
17,735 ریال16:59:32
17,727.5 ریال16:58:27
17,730 ریال16:58:22
17,727.5 ریال16:50:47
17,725 ریال16:50:41
17,722.5 ریال16:50:29
17,727.5 ریال16:50:22
17,730 ریال16:49:30
17,732.5 ریال16:49:26
17,722.5 ریال16:49:15
17,720 ریال16:49:08
17,717.5 ریال16:48:46
17,722.5 ریال16:48:27
17,725 ریال16:48:16
17,730 ریال16:47:41
17,735 ریال16:46:31
17,737.5 ریال16:46:26
17,732.5 ریال16:46:09
17,735 ریال16:45:52
17,752.5 ریال16:44:58
17,757.5 ریال16:38:49
17,755 ریال16:38:44
17,757.5 ریال16:38:26
17,760 ریال16:38:15
17,757.5 ریال16:38:09
17,762.5 ریال16:37:53
17,765 ریال16:37:25
17,777.5 ریال16:31:19
17,772.5 ریال16:31:11
17,782.5 ریال16:23:34
17,780 ریال16:22:35
17,777.5 ریال16:22:26
17,780 ریال16:16:59
17,782.5 ریال16:16:55
17,785 ریال16:16:49
17,777.5 ریال16:16:30
17,782.5 ریال16:16:24
17,780 ریال16:16:20
17,777.5 ریال16:16:15
17,775 ریال16:15:49
17,777.5 ریال16:15:44
17,772.5 ریال16:15:27
17,775 ریال16:15:16
17,777.5 ریال16:15:10
17,780 ریال16:12:08
17,777.5 ریال16:09:42
17,770 ریال16:09:28
17,767.5 ریال15:46:41
17,782.5 ریال15:20:10
17,785 ریال15:14:08
17,780 ریال15:02:53
17,772.5 ریال15:01:31
17,767.5 ریال15:00:18
17,772.5 ریال14:14:08
17,765 ریال14:11:41
17,762.5 ریال14:11:37
17,767.5 ریال14:09:08
17,770 ریال14:08:56
17,767.5 ریال14:06:53
17,770 ریال14:06:41
17,765 ریال14:06:28
17,770 ریال14:06:24
17,767.5 ریال14:06:20
17,770 ریال14:05:43
17,772.5 ریال14:05:38
17,767.5 ریال14:05:24
17,747.5 ریال14:04:52
17,752.5 ریال14:04:44
17,755 ریال14:04:36
17,760 ریال14:04:32
17,772.5 ریال13:56:14
17,775 ریال13:50:42
17,777.5 ریال13:50:25
17,782.5 ریال13:42:08
17,790 ریال13:41:51
17,780 ریال13:38:08
17,782.5 ریال13:37:49
17,775 ریال13:36:58
17,757.5 ریال13:28:09
17,747.5 ریال13:23:37
17,750 ریال13:23:25
17,747.5 ریال13:23:20
17,752.5 ریال13:23:15
17,750 ریال13:23:08
17,752.5 ریال13:22:48
17,755 ریال13:22:39
17,752.5 ریال13:22:26
17,750 ریال13:22:08
17,747.5 ریال12:51:10
17,750 ریال12:48:33
17,752.5 ریال12:48:21
17,757.5 ریال12:47:25
17,752.5 ریال12:47:21
17,745 ریال12:46:57
17,747.5 ریال12:46:45
17,745 ریال12:46:38
17,742.5 ریال12:46:07
17,747.5 ریال12:45:25
17,752.5 ریال12:45:09
17,757.5 ریال12:44:22
17,760 ریال12:44:12
17,757.5 ریال12:44:07
17,752.5 ریال12:43:48
17,750 ریال12:43:44
17,747.5 ریال12:43:28
17,750 ریال12:42:15
17,747.5 ریال12:42:09
17,750 ریال12:41:45
17,747.5 ریال12:41:40
17,750 ریال12:41:28
17,745 ریال12:41:19
17,750 ریال12:40:57
17,752.5 ریال12:40:52
17,755 ریال12:40:48
17,762.5 ریال12:40:43
17,767.5 ریال12:40:38
17,762.5 ریال12:40:28
17,760 ریال12:40:24
17,755 ریال12:40:17
17,760 ریال12:40:10
17,777.5 ریال12:39:38
17,780 ریال12:39:27
17,792.5 ریال12:39:22
17,790 ریال12:39:18
17,792.5 ریال12:39:14
17,802.5 ریال12:35:10
17,805 ریال12:34:58
17,812.5 ریال12:34:51
17,810 ریال12:34:47
17,807.5 ریال12:33:40
17,805 ریال12:33:36
17,810 ریال12:33:29
17,807.5 ریال12:33:21
17,817.5 ریال12:33:12
17,810 ریال12:33:07
17,812.5 ریال12:32:58
17,755 ریال12:28:53
17,757.5 ریال12:21:28
17,752.5 ریال12:21:23
17,750 ریال12:21:17
17,747.5 ریال12:19:42
17,750 ریال12:19:30
17,745 ریال12:19:26
17,720 ریال12:10:10
17,717.5 ریال12:09:49
17,715 ریال12:09:42
17,707.5 ریال12:09:17
17,705 ریال12:08:51
17,690 ریال12:06:46
17,687.5 ریال12:06:42
17,685 ریال12:06:07
17,690 ریال12:05:14
17,695 ریال12:04:55
17,690 ریال12:04:51
17,692.5 ریال12:04:43
17,697.5 ریال12:00:51
17,702.5 ریال11:59:51
17,705 ریال11:59:48
17,707.5 ریال11:58:13
17,710 ریال11:57:17
17,712.5 ریال11:57:13
17,720 ریال11:57:08
17,722.5 ریال11:54:13
17,727.5 ریال11:54:08
17,730 ریال11:53:39
17,732.5 ریال11:53:32
17,730 ریال11:53:24
17,735 ریال11:53:20
17,737.5 ریال11:52:22
17,742.5 ریال11:52:07
17,737.5 ریال11:51:42
17,747.5 ریال11:51:35
17,745 ریال11:51:31
17,740 ریال11:51:27
17,747.5 ریال11:51:18
17,745 ریال11:51:14
17,740 ریال11:51:08
17,747.5 ریال11:50:52
17,745 ریال11:50:47
17,740 ریال11:50:43
17,747.5 ریال11:49:42
17,745 ریال11:49:38
17,740 ریال11:49:34
17,747.5 ریال11:48:18
17,745 ریال11:48:12
17,742.5 ریال11:47:29
17,760 ریال11:47:20
17,757.5 ریال11:47:16
17,760 ریال11:46:41
17,757.5 ریال11:46:07
17,737.5 ریال11:45:25
17,732.5 ریال11:45:16
17,730 ریال11:44:49
17,727.5 ریال11:44:45
17,717.5 ریال11:44:38
17,725 ریال11:44:34
17,732.5 ریال11:43:50
17,735 ریال11:43:46
17,725 ریال11:41:41
17,730 ریال11:41:22
17,737.5 ریال11:41:07
17,740 ریال11:40:44
17,745 ریال11:39:25
17,750 ریال11:39:07
17,747.5 ریال11:36:38
17,750 ریال11:36:34
17,740 ریال11:34:40
17,737.5 ریال11:32:35
17,735 ریال11:31:51
17,730 ریال11:31:41
17,720 ریال11:26:07
17,717.5 ریال11:24:08
17,715 ریال11:22:35
17,705 ریال11:11:46
17,707.5 ریال11:09:34
17,705 ریال11:08:08
17,707.5 ریال11:07:50
17,685 ریال10:49:43
17,687.5 ریال10:29:48
17,692.5 ریال10:27:20
17,690 ریال10:27:07
17,687.5 ریال10:26:15
17,685 ریال10:25:15
17,682.5 ریال10:25:07
17,685 ریال10:07:45
17,682.5 ریال10:07:42
17,685 ریال10:07:29
17,687.5 ریال10:07:25
17,685 ریال10:04:42
17,690 ریال10:04:35
17,685 ریال10:03:07
17,682.5 ریال8:23:06
17,642.5 ریال6:48:27
17,647.5 ریال6:48:12
17,645 ریال6:48:05
17,605 ریال5:18:05
17,602.5 ریال5:14:53
17,605 ریال5:14:43
17,602.5 ریال5:12:47
17,605 ریال5:12:23
17,607.5 ریال5:12:07
17,605 ریال5:10:10
17,602.5 ریال5:09:43
17,595 ریال5:08:07
17,600 ریال5:04:30
17,602.5 ریال5:04:13
17,597.5 ریال5:04:04
17,605 ریال5:03:49
17,602.5 ریال5:03:25
17,597.5 ریال5:02:40
17,600 ریال5:02:33
17,602.5 ریال5:02:26
17,600 ریال5:02:18
17,605 ریال5:02:05
17,595 ریال4:58:23
17,602.5 ریال4:54:19
17,605 ریال4:48:39
17,602.5 ریال4:48:31
17,600 ریال4:48:05
17,597.5 ریال4:47:48
17,600 ریال4:47:41
17,602.5 ریال4:44:05
17,605 ریال4:43:41
17,600 ریال4:43:08
17,605 ریال4:43:05
17,595 ریال4:38:28
17,590 ریال4:32:24
17,587.5 ریال4:32:22
17,592.5 ریال4:32:14
17,595 ریال4:32:05
17,600 ریال4:31:43
17,602.5 ریال4:31:15
17,607.5 ریال4:30:21
17,610 ریال4:30:11
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات