شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار استرالیا / دلار

  • نرخ فعلی:0.6765
  • بالاترین قیمت روز:0.6773
  • پایین ترین قیمت روز:0.6756
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.6751
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۶:۲۲:۰۸
  • نرخ روز گذشته:0.6755
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.15%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.001

نمودار کندل استیک دلار استرالیا / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار استرالیا / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.6765 ریال6:22:08
0.6766 ریال6:21:27
0.6765 ریال6:20:08
0.6765 ریال6:20:06
0.6766 ریال6:17:05
0.6769 ریال6:15:06
0.6769 ریال6:15:04
0.6768 ریال6:14:18
0.6766 ریال6:08:05
0.6768 ریال6:07:17
0.6765 ریال6:05:06
0.6765 ریال6:05:05
0.6767 ریال6:01:08
0.6768 ریال6:00:36
0.6768 ریال6:00:33
0.6767 ریال5:59:04
0.6766 ریال5:57:05
0.6768 ریال5:56:20
0.6769 ریال5:53:06
0.6768 ریال5:50:06
0.6768 ریال5:50:05
0.6766 ریال5:41:06
0.6764 ریال5:36:05
0.6768 ریال5:35:22
0.6768 ریال5:35:21
0.6765 ریال5:32:06
0.6766 ریال5:29:05
0.6768 ریال5:28:18
0.6767 ریال5:26:05
0.6764 ریال5:23:04
0.6769 ریال5:22:05
0.6768 ریال5:21:21
0.6769 ریال5:20:08
0.6769 ریال5:20:05
0.677 ریال5:17:05
0.6767 ریال5:15:07
0.6767 ریال5:15:05
0.6771 ریال5:14:20
0.6767 ریال5:08:05
0.6771 ریال5:07:15
0.677 ریال5:05:05
0.677 ریال5:05:04
0.6769 ریال5:02:05
0.6771 ریال4:59:04
0.6772 ریال4:57:05
0.6771 ریال4:56:16
0.6773 ریال4:53:05
0.6769 ریال4:50:03
0.677 ریال4:49:15
0.6765 ریال4:47:05
0.6766 ریال4:44:05
0.6769 ریال4:43:04
0.677 ریال4:42:16
0.6769 ریال4:41:05
0.6772 ریال4:36:05
0.6768 ریال4:35:18
0.6768 ریال4:35:18
0.6772 ریال4:29:05
0.6768 ریال4:28:16
0.677 ریال4:26:04
0.6773 ریال4:23:05
0.6772 ریال4:22:04
0.6768 ریال4:21:18
0.6772 ریال4:20:06
0.6772 ریال4:20:05
0.677 ریال4:15:05
0.677 ریال4:15:05
0.6762 ریال4:14:16
0.6767 ریال4:11:05
0.677 ریال4:08:05
0.6762 ریال4:07:14
0.6767 ریال4:05:05
0.6767 ریال4:05:04
0.6768 ریال4:02:06
0.6761 ریال4:01:08
0.6762 ریال4:00:32
0.6762 ریال4:00:30
0.6761 ریال3:57:05
0.6766 ریال3:56:17
0.6761 ریال3:50:06
0.6761 ریال3:50:04
0.6766 ریال3:49:14
0.6761 ریال3:44:05
0.6763 ریال3:43:04
0.6766 ریال3:42:15
0.6763 ریال3:41:10
0.6762 ریال3:36:04
0.6763 ریال3:35:20
0.6763 ریال3:35:18
0.6764 ریال3:29:04
0.6763 ریال3:28:14
0.6764 ریال3:26:04
0.6766 ریال3:23:04
0.6764 ریال3:22:05
0.6763 ریال3:21:18
0.6764 ریال3:15:05
0.6764 ریال3:15:04
0.6763 ریال3:07:14
0.6761 ریال3:01:09
0.6763 ریال3:00:31
0.6763 ریال3:00:30
0.6761 ریال2:57:04
0.676 ریال2:56:17
0.6763 ریال2:50:06
0.6763 ریال2:50:05
0.676 ریال2:49:14
0.6762 ریال2:44:05
0.6759 ریال2:43:04
0.676 ریال2:42:15
0.6759 ریال2:41:08
0.6757 ریال2:38:05
0.676 ریال2:36:05
0.6762 ریال2:35:23
0.6762 ریال2:35:19
0.676 ریال2:32:06
0.6761 ریال2:29:05
0.6762 ریال2:26:05
0.6761 ریال2:23:05
0.6763 ریال2:22:04
0.6762 ریال2:21:18
0.6763 ریال2:20:06
0.6763 ریال2:20:04
0.6762 ریال2:15:04
0.6763 ریال2:14:16
0.6762 ریال2:08:04
0.6763 ریال2:07:14
0.6764 ریال2:05:06
0.6764 ریال2:05:05
0.6762 ریال2:01:10
0.6763 ریال2:00:44
0.6763 ریال2:00:41
0.6762 ریال1:59:04
0.6763 ریال1:56:17
0.6764 ریال1:53:04
0.6763 ریال1:50:07
0.6763 ریال1:50:05
0.6764 ریال1:49:14
0.6762 ریال1:47:05
0.6763 ریال1:44:05
0.6765 ریال1:43:04
0.6764 ریال1:42:16
0.6765 ریال1:41:05
0.6764 ریال1:38:05
0.6766 ریال1:36:05
0.6763 ریال1:35:20
0.6763 ریال1:35:19
0.6766 ریال1:32:06
0.6765 ریال1:29:04
0.6763 ریال1:26:05
0.6764 ریال1:23:05
0.6762 ریال1:22:05
0.6763 ریال1:21:18
0.6762 ریال1:20:06
0.6762 ریال1:20:05
0.6763 ریال1:17:04
0.6764 ریال1:15:05
0.6764 ریال1:15:04
0.6759 ریال1:14:18
0.6763 ریال1:11:06
0.6762 ریال1:08:05
0.6759 ریال1:07:15
0.676 ریال1:05:05
0.676 ریال1:05:04
0.6759 ریال1:02:07
0.676 ریال1:01:08
0.6759 ریال1:00:34
0.6759 ریال1:00:33
0.676 ریال0:59:04
0.6758 ریال0:57:05
0.6759 ریال0:50:07
0.6759 ریال0:50:05
0.6758 ریال0:49:13
0.6759 ریال0:43:04
0.6758 ریال0:42:16
0.6759 ریال0:41:04
0.676 ریال0:36:04
0.6756 ریال0:35:19
0.6756 ریال0:35:19
0.6759 ریال0:32:05
0.6758 ریال0:29:04
0.6756 ریال0:28:17
0.6758 ریال0:23:04
0.6759 ریال0:22:06
0.6756 ریال0:21:19
0.6759 ریال0:20:07
0.6759 ریال0:20:05
0.6757 ریال0:15:07
0.6757 ریال0:15:05
0.6756 ریال0:07:24
0.6753 ریال18:00:21
0.6755 ریال17:58:09
0.6755 ریال17:57:40
0.6758 ریال17:54:00
0.6755 ریال17:52:04
0.6755 ریال17:52:01
0.6755 ریال17:50:56
0.6756 ریال17:45:02
0.6752 ریال17:42:27
0.6758 ریال17:39:02
0.6755 ریال17:38:05
0.6758 ریال17:36:58
0.6758 ریال17:36:55
0.6755 ریال17:34:28
0.6755 ریال17:33:44
0.6753 ریال17:31:52
0.6753 ریال17:30:06
0.6758 ریال17:29:42
0.6754 ریال17:28:26
0.6754 ریال17:27:31
0.6755 ریال17:25:18
0.6755 ریال17:24:11
0.6758 ریال17:22:58
0.6756 ریال17:17:29
0.6759 ریال17:15:24
0.6759 ریال17:15:21
0.6757 ریال17:14:33
0.6758 ریال17:11:23
0.6756 ریال17:08:20
0.6757 ریال17:07:42
0.6756 ریال17:05:29
0.6756 ریال17:05:27
0.6757 ریال17:01:36
0.6757 ریال17:01:29
0.6758 ریال16:59:19
0.6759 ریال16:57:22
0.6757 ریال16:56:59
0.6758 ریال16:53:23
0.676 ریال16:50:35
0.676 ریال16:50:31
0.6756 ریال16:41:34
0.6755 ریال16:38:27
0.6754 ریال16:36:20
0.6755 ریال16:32:30
0.6756 ریال16:29:21
0.6755 ریال16:28:35
0.6756 ریال16:23:16
0.6754 ریال16:22:18
0.6755 ریال16:21:39
0.6754 ریال16:17:21
0.6753 ریال16:15:22
0.6753 ریال16:15:21
0.6754 ریال16:14:32
0.6753 ریال16:11:20
0.6754 ریال16:07:35
0.6753 ریال16:05:19
0.6753 ریال16:05:18
0.6752 ریال16:02:26
0.6754 ریال16:01:14
0.6754 ریال16:01:10
0.6752 ریال15:59:17
0.6753 ریال15:57:17
0.6754 ریال15:53:17
0.6755 ریال15:50:29
0.6755 ریال15:50:28
0.6752 ریال15:49:33
0.6755 ریال15:47:21
0.6754 ریال15:44:20
0.6751 ریال15:43:18
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات