شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Anglo American

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 40,946 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2,058 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.29%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 40,570 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,682 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.33%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 39,825 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 937 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.41%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 36,742 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,146 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.84%