شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

AMF Aktiefond Sverige

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 675 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 13.48 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.04%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 669 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7.48 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.13%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 641 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 20.52 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.2%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 622 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 39.52 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.35%