شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

AEX All Share

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 883 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 12.44 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.43%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 880 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 9.44 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.08%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 860 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 10.56 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.23%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 842 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 28.56 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.39%