بازار فلزات پایه

عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
آلومینیوم 2266.25 (0%) 0 2264.25 2269.5 ۰۵:۱۵:۵۶
سرب 1978.5 (0.06%) 1.25 1975.5 1978.75 ۰۵:۲۴:۵۳
روی 2759 (0.05%) 1.25 2755.5 2759.25 ۰۵:۲۲:۵۴
مس 8856.75 (0.19%) 17.25 8851 8863.25 ۰۵:۲۴:۵۳
عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
نیکل 16157.5 (0.05%) 7.5 16132.5 16165 ۰۵:۲۳:۵۵
کبالت 49840 (0%) 0 49840 49840 ۲۱ فروردین
قلع 25592.5 (0.26%) 67.5 25592.5 25727.5 ۰۴:۴۹:۵۳
مس 4.0135 (0.08%) 0.0033 4.0107 4.0232 ۰۵:۲۴:۵۳

مس

 • نرخ فعلی : 8,856.75
 • بالاترین قیمت روز : 8,863.25
 • پایین ترین قیمت روز : 8,851
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 4.75
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.05%
 • نرخ بازگشایی بازار : 8,863.25
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۵:۲۴:۵۳
 • نرخ روز گذشته : 8,874
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.19%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 17.25
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : کاهش
جدول نرخ های امروز زمان
8,856.75 دلار 05:24:53
8,857 دلار 05:23:55
8,856.25 دلار 05:22:54
8,857 دلار 05:21:55
8,856 دلار 05:20:56
8,853.75 دلار 05:19:55
8,854.25 دلار 05:18:55
8,853 دلار 05:18:20
8,853.75 دلار 05:16:55
8,855 دلار 05:15:56
8,852.25 دلار 05:15:05
8,852.25 دلار 05:15:05
8,851 دلار 05:13:54
8,852.5 دلار 05:13:05
8,852.5 دلار 05:13:04
8,852 دلار 05:10:53
8,852.75 دلار 05:09:52
8,852.5 دلار 05:08:54
8,852 دلار 05:07:55
8,854.25 دلار 05:06:05
8,854.25 دلار 05:06:04
8,853.25 دلار 05:04:54
8,854.5 دلار 05:03:53
8,855 دلار 05:02:54
8,854.5 دلار 05:01:54
8,854.75 دلار 05:00:53
8,853 دلار 05:00:09
8,853.5 دلار 04:58:55
8,854.25 دلار 04:58:09
8,852.25 دلار 04:56:54
8,853.25 دلار 04:54:53
8,852.25 دلار 04:53:55
8,857 دلار 04:51:56
8,857.5 دلار 04:50:54
8,859 دلار 04:47:56
8,860.25 دلار 04:46:56
8,860 دلار 04:45:56
8,858.75 دلار 04:44:53
8,854.5 دلار 04:43:56
8,856.25 دلار 04:42:54
8,857.75 دلار 04:41:53
8,858.25 دلار 04:40:57
8,857.5 دلار 04:40:05
8,857.5 دلار 04:40:05
8,854 دلار 04:39:05
8,854 دلار 04:39:04
8,855.75 دلار 04:38:05
8,855.75 دلار 04:38:04
8,858 دلار 04:36:54
8,858.5 دلار 04:34:56
8,861.75 دلار 04:34:07
8,863 دلار 04:34:05
8,861.75 دلار 04:34:05
8,862 دلار 04:32:52
8,860.75 دلار 04:31:56
8,863.25 دلار 04:30:56

آلومینیوم

 • نرخ فعلی : 2,266.25
 • بالاترین قیمت روز : 2,269.5
 • پایین ترین قیمت روز : 2,264.25
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.5
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.07%
 • نرخ بازگشایی بازار : 2,269.5
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۵:۱۵:۵۶
 • نرخ روز گذشته : 2,266.25
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : -
جدول نرخ های امروز زمان
2,266.25 دلار 05:15:56
2,265.75 دلار 05:13:05
2,265.75 دلار 05:13:04
2,265.25 دلار 05:12:04
2,265 دلار 05:10:53
2,264.25 دلار 05:09:52
2,265 دلار 05:07:55
2,266.25 دلار 05:00:53
2,266.75 دلار 04:58:09
2,265.5 دلار 04:56:05
2,265.5 دلار 04:56:04
2,264.75 دلار 04:54:53
2,265 دلار 04:48:53
2,264.75 دلار 04:47:56
2,266.25 دلار 04:46:56
2,266.75 دلار 04:45:56
2,266.5 دلار 04:39:05
2,266.5 دلار 04:39:04
2,267 دلار 04:34:07
2,268 دلار 04:34:05
2,267 دلار 04:34:05
2,268.25 دلار 04:31:56
2,269.5 دلار 04:30:56

سرب

 • نرخ فعلی : 1,978.5
 • بالاترین قیمت روز : 1,978.75
 • پایین ترین قیمت روز : 1,975.5
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 2
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.05%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,977.75
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۵:۲۴:۵۳
 • نرخ روز گذشته : 1,977.25
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.06%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1.25
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : افزایش
جدول نرخ های امروز زمان
1,978.5 دلار 05:24:53
1,978.25 دلار 05:23:55
1,977.75 دلار 05:21:55
1,978 دلار 05:20:56
1,977.5 دلار 05:18:55
1,975.5 دلار 05:18:20
1,976.5 دلار 05:16:55
1,976.25 دلار 05:09:52
1,976.5 دلار 05:08:54
1,976.75 دلار 05:06:53
1,976.5 دلار 05:06:05
1,976.5 دلار 05:06:04
1,977 دلار 05:02:54
1,976.25 دلار 05:01:54
1,976.5 دلار 04:50:54
1,977 دلار 04:32:52
1,978.75 دلار 04:31:56
1,977.75 دلار 04:30:56

روی

 • نرخ فعلی : 2,759
 • بالاترین قیمت روز : 2,759.25
 • پایین ترین قیمت روز : 2,755.5
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.75
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.01%
 • نرخ بازگشایی بازار : 2,755.75
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۵:۲۲:۵۴
 • نرخ روز گذشته : 2,757.75
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.05%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1.25
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : افزایش
جدول نرخ های امروز زمان
2,759 دلار 05:22:54
2,759.25 دلار 05:21:55
2,757.5 دلار 05:18:20
2,756.25 دلار 04:58:55
2,756.5 دلار 04:53:55
2,756 دلار 04:40:57
2,756.25 دلار 04:38:05
2,756.25 دلار 04:38:04
2,755.5 دلار 04:36:54
2,756 دلار 04:32:52
2,755.75 دلار 04:30:56

مبدل مقیاس ها

مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه

آرشیو زمانی نرخ ها

نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 8,894
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 37.25 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.42%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 8,942
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 85.25 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 0.96%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 8,605
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 251.75 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 2.93%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 7,983
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 873.75 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 10.95%
بازارهای آمریکا قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
بازار آمریکا / مس (High Grade) 4.0285 (0.31%) 0.0125 4.015 4.0285 ۰۲:۵۲:۰۴
بازار آمریکا / سنگ آهن (62% Fe CFR) 149.72 (10.88%) 16.29 149.72 171.03 ۰۲:۵۸:۰۵
بازار آمریکا / آلومینیوم 2282 (0.02%) 0.5 2281.5 2282 ۰۲:۰۱:۰۸
بازار آمریکا / اورانیوم 33.75 (0%) 0 33.65 33.75 ۱۰ فروردین
بازار آمریکا / فولاد (US Steel Coil) 1303 (41.63%) 383 1300 920 ۰۲:۳۵:۰۵
بازار آمریکا / روی (CME) 2297 (0%) 0 0.0002 2297 ۲۵ دی