شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
زامبیا زامبیا
 • نرخ فعلی : 4,152.07
 • بالاترین قیمت روز : 4,152.07
 • پایین ترین قیمت روز : 4,152.07
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۱ فروردین
 • نرخ روز گذشته : 4,152.07
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 18.73
 • بالاترین قیمت روز : 18.85
 • پایین ترین قیمت روز : 18.7
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۱ فروردین
 • نرخ روز گذشته : 18.73
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 20.5
 • بالاترین قیمت روز : 20.5
 • پایین ترین قیمت روز : 20.46
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.03
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.2%
 • نرخ بازگشایی بازار : 20.47
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۸:۰۰:۲۸
 • نرخ روز گذشته : 20.5
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0