شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
مایوت مایوت
 • نرخ فعلی : 8,813.9
 • بالاترین قیمت روز : 8,993.3
 • پایین ترین قیمت روز : 8,798
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 35.4
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.46%
 • نرخ بازگشایی بازار : 8,939.2
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۲۷:۰۷
 • نرخ روز گذشته : 8,933.7
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.36%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 119.8
 • نرخ فعلی : 1,721.16
 • بالاترین قیمت روز : 1,735.39
 • پایین ترین قیمت روز : 1,718.68
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 3.2
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.16%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,728.18
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۲۷:۵۹
 • نرخ روز گذشته : 1,728.97
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.45%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 7.81
 • نرخ فعلی : 34.24
 • بالاترین قیمت روز : 34.79
 • پایین ترین قیمت روز : 33.62
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.16
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.91%
 • نرخ بازگشایی بازار : 33.72
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۲۸:۰۰
 • نرخ روز گذشته : 33.7
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.6%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.54
 • نرخ فعلی : 0.9111
 • بالاترین قیمت روز : 0.9182
 • پایین ترین قیمت روز : 0.911
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.9176
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۲۲:۴۹
 • نرخ روز گذشته : 0.9177
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.72%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0066

شاخص‌های اقتصادی مایوت + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی