شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
مایوت مایوت
مایوت

مایوت

۲۹ مارس ۲۰۰۹ جزیره مایوت با ۹۵٫۲ درصد آرا خواستار الحاق قطعی خود به فرانسه شد. در سال ۲۰۱۱ این امر به وقوع پیوست و مایوت رسماً به جزایر ماورا بحار فرانسه که در گذشته مستعمره فرانسه و امروزه بخشی از خاک آن به‌شمار می‌روند اضافه شد.
 • نرخ فعلی : 8,377
 • بالاترین قیمت روز : 8,681.3
 • پایین ترین قیمت روز : 8,334.7
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 56.7
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.01%
 • نرخ بازگشایی بازار : 8,658.5
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۱۴:۱۷
 • نرخ روز گذشته : 8,655
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 3.32%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 278
 • نرخ فعلی : 1,564.24
 • بالاترین قیمت روز : 1,564.24
 • پایین ترین قیمت روز : 1,552.07
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.57
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.26%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,558.2
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۱۴:۵۵
 • نرخ روز گذشته : 1,558.22
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.39%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 6.02
 • نرخ فعلی : 54.91
 • بالاترین قیمت روز : 56.74
 • پایین ترین قیمت روز : 54.77
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.14
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 56.74
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۱۴:۱۶
 • نرخ روز گذشته : 56.69
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 3.24%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1.78
 • نرخ فعلی : 0.9037
 • بالاترین قیمت روز : 0.9041
 • پایین ترین قیمت روز : 0.9008
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.9017
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۱۴:۲۸
 • نرخ روز گذشته : 0.9019
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.2%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0018

شاخص‌های اقتصادی مایوت + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری