شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
یمن یمن
 • نرخ فعلی : 9,724.6
 • بالاترین قیمت روز : 9,848.5
 • پایین ترین قیمت روز : 9,648.5
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 53.1
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.45%
 • نرخ بازگشایی بازار : 9,786.1
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۳:۴۸:۱۸
 • نرخ روز گذشته : 9,789.4
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.67%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 64.8
 • نرخ فعلی : 1,682.09
 • بالاترین قیمت روز : 1,717.04
 • پایین ترین قیمت روز : 1,671.97
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 6.11
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.83%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,714.47
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۳:۴۸:۱۶
 • نرخ روز گذشته : 1,715.42
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.98%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 33.33
 • نرخ فعلی : 39.25
 • بالاترین قیمت روز : 39.6
 • پایین ترین قیمت روز : 37.06
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.29
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.67%
 • نرخ بازگشایی بازار : 37.17
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۳:۴۸:۱۶
 • نرخ روز گذشته : 37.19
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 5.54%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 2.06
 • نرخ فعلی : 0.8821
 • بالاترین قیمت روز : 0.883
 • پایین ترین قیمت روز : 0.882
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8824
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۲:۱۴:۱۴
 • نرخ روز گذشته : 0.8823
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.02%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0002

بازارهای ارزی یمن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
یورو / ریال یمن 283.64 - 283.64 283.64 2.84 1.01% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۵:۱۴
پوند انگلیس / ریال یمن 315.2 - 315.2 315.2 1.08 0.34% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۵:۱۴
دلار / ریال یمن 251.05 - 251.05 251.05 0.05 0.02% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۰:۴۱
ریال یمن / پوند انگلیس 0.0032 - 0.0032 0.0032 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ساعت ۰:۰۰
ریال یمن / دلار 0.00399 - 0.00399 0.00399 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰

شاخص‌های اقتصادی یمن + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

آدرس های IP

0 2017 03 114320 6746 : 114320 سه ماهه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 187 94 : 187 سالیانه

ارزیابی اعتبار

0 : ماهیانه

بودجه دولت

-4.40 2018 12 -4.8 -8.7 : 15 سالیانه 2018-12

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

63.20 2018 12 76.2 36.4 : 96.1 سالیانه 2018-12

پول

249.30 2020 06 250 198 : 251 روزانه

تولید ناخالص ملی

5544110000.00 2016 12 5699145029 118662457 : 7144592291 سالیانه محل - THO

تولید نفت خام

0 2020 01 46 11 : 466 ماهیانه 2020-01

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

2285.00 2018 12 2404 2285 : 4566 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

3130050000.00 2016 12 3469324210 1671131823 : 6374925813 سالیانه محل - THO

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

0 2016 12 165592680 104706385 : 1077030981 سالیانه محل - THO

تولید ناخالص داخلی

27.00 2019 12 26.91 4.17 : 43.23 سالیانه 2019-12

تولید ناخالص داخلی سرانه

667.90 2018 12 703 668 : 1335 سالیانه

جمعیت

28.92 2019 12 28.5 5.32 : 28.92 سالیانه 2019-12

حساب جاری

0 2017 12 -1532 -2527 : 1337 سالیانه 2017-12

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-0.01 2018 12 -0.1 -8.8 : 4 سالیانه 2018-12

ذخایر طلا

0 2019 09 1.6 1.56 : 1.6 سه ماهه 2019-09

ذخایر ارزی

0 2013 12 6067661 164809 : 8154862 سالیانه USD-THO

رتبه فساد مالی

0 2019 12 176 88 : 177 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 139 135 : 145 سالیانه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

0 2016 12 -1191 -1787 : 1555 سالیانه USD - میلیون

سرعت اینترنت

0 2017 03 1268 155 : 1268 سه ماهه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 14 14 : 27 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 36.4 2.95 : 36.4 سالیانه

شاخص تروریسم

0 2018 12 7.53 3.17 : 8.08 سالیانه

صادرات

450.84 2019 12 496 4.37 : 7440 سالیانه 2019-12

قیمت مصرف کننده اصلی

179.15 2014 11 178 63 : 179 ماهیانه 2014-11

گردش سرمایه

0 2013 12 962 -527 : 1800 سالیانه USD - میلیون

موازنه تجاری

-7409.45 2018 12 -6652 -9556 : 1470 سالیانه 2018-12

مخارج نظامی

0 2014 12 2176 1260 : 2868 سالیانه

نرخ مالیات درآمد شخصی

15.00 2019 12 15 15 : 20 سالیانه 2019-12

نرخ مالیات شرکت

20.00 2019 12 20 20 : 35 سالیانه 2019-12

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

-2.70 2018 12 -2 -28.1 : 20.5 سالیانه 2018-12

نرخ مالیات بر فروش

5.00 2020 12 5 2 : 5 سالیانه 2020-12

نرخ تورم

0.77 2017 06 0.45 0.24 : 24.77 ماهیانه 2017-06

نرخ بهره

27.00 2020 04 27 10 : 27 روزانه 2020-04

نرخ بیکاری

12.80 2019 12 12.9 8.3 : 17.8 سالیانه 2019-12

واردات

9343.07 2019 12 7905 80.8 : 13293 سالیانه 2019-12

هزینه های دولت

543268000.00 2016 12 595566445 256110521 : 870661968 سالیانه محل - THO

هزینه های مصرف کننده

23779030020.82 2018 12 14980251105 6013872817 : 23779030021 سالیانه 2018-12
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بودجه دولت -4.40 -8.5 -8.5 -9.8 -8.5 -9.8 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63.20 45 45 45 45 59 2018-12
پول 249.30 249 249 249 249 249
تولید ناخالص ملی 5544110000.00 5505301230 5616183430 5616183430 5505301230 5576870146 محل - THO
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2285.00 2328 2328 2328 2328 2534
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3130050000.00 3108139650 3170740650 3170740650 3108139650 3148545465 محل - THO
تولید ناخالص داخلی 27.00 28 28 32 28 32 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 667.90 680 680 680 680 741
جمعیت 28.92 29.84 29.84 30.51 29.84 30.51 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.01 1.5 1.5 1.5 1.5 0.1 2018-12
صادرات 450.84 3505 3505 3505 3505 3505 2019-12
قیمت مصرف کننده اصلی 179.15 175 175 175 175 174 2014-11
موازنه تجاری -7409.45 -9228 -9228 -9500 -9771 -9228 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15 2019-12
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.70 2 2 13.5 2 13.5 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 5.00 5 5 5 5 5 2020-12
نرخ تورم 0.77 11 9 8 13 6 2017-06
نرخ بهره 27.00 27 25 25 27 20 2020-04
نرخ بیکاری 12.80 13 13 13 13 13 2019-12
واردات 9343.07 12733 12733 12733 12733 12733 2019-12
هزینه های دولت 543268000.00 539465124 550330484 550330484 539465124 546478171 محل - THO
هزینه های مصرف کننده 23779030020.82 13130504659 13130504659 13130504659 13130504659 12732235340 2018-12
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی