شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ساموا ساموا
 • نرخ فعلی : 7,307.5
 • بالاترین قیمت روز : 7,387.2
 • پایین ترین قیمت روز : 7,156.5
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 76.9
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.61%
 • نرخ بازگشایی بازار : 7,289.5
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۹:۳۵:۰۷
 • نرخ روز گذشته : 7,290
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.24%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 17.5
 • نرخ فعلی : 1,680.18
 • بالاترین قیمت روز : 1,685.13
 • پایین ترین قیمت روز : 1,644.09
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 2.81
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.28%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,649.03
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۹:۳۵:۱۹
 • نرخ روز گذشته : 1,649.18
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.88%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 31
 • نرخ فعلی : 25.72
 • بالاترین قیمت روز : 28.33
 • پایین ترین قیمت روز : 25.27
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.89
 • درصد بیشترین نوسان روز : 2.06%
 • نرخ بازگشایی بازار : 26.12
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۹:۳۵:۱۹
 • نرخ روز گذشته : 25.9
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.7%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.18
 • نرخ فعلی : 0.9143
 • بالاترین قیمت روز : 0.9223
 • پایین ترین قیمت روز : 0.9142
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.921
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۹:۳۱:۳۰
 • نرخ روز گذشته : 0.9206
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.69%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0063

شاخص‌های اقتصادی ساموا + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

آدرس های IP

0 2017 03 2122 738 : 2742 سه ماهه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 90 55 : 98 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

6089.30 2018 12 6070 3485 : 6089 سالیانه

تولید ناخالص داخلی

0.90 2019 12 0.86 0.1 : 0.9 سالیانه 2019-12

تولید ناخالص داخلی سرانه

3894.30 2018 12 3882 2202 : 3894 سالیانه

رتبه فساد مالی

0 2014 12 69 50 : 69 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 2050 237 : 2333 سه ماهه

شاخص فساد مالی

0 2014 12 39 39 : 52 سالیانه امتیاز

نرخ مالیات شرکت

27.00 2020 12 27 27 : 29 سالیانه 2020-12

نرخ مالیات درآمد شخصی

27.00 2020 12 27 27 : 27 سالیانه 2020-12

نرخ بهره سپرده

0 2018 12 2.61 2.29 : 13.5 سالیانه 2018-12

نرخ مالیات بر فروش

0 2020 12 15 15 : 15 سالیانه 2020-12
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6089.30 5775 5775 5775 5775 5760
تولید ناخالص داخلی 0.90 0.82 0.82 0.82 0.82 0.9 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3894.30 3694 3694 3694 3694 3684
نرخ مالیات شرکت 27.00 27 27 27 27 27 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 27.00 27 27 27 27 27 2020-12
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی