شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
وانواتو وانواتو
 • نرخ فعلی : 7,262.5
 • بالاترین قیمت روز : 7,313.3
 • پایین ترین قیمت روز : 7,236.1
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 29.8
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.61%
 • نرخ بازگشایی بازار : 7,250.1
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۶:۵۲:۱۰
 • نرخ روز گذشته : 7,248.3
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.2%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 14.2
 • نرخ فعلی : 1,683.63
 • بالاترین قیمت روز : 1,686.09
 • پایین ترین قیمت روز : 1,678.13
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.99
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.3%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,681.64
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۳۰:۱۵
 • نرخ روز گذشته : 1,680.18
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.21%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 3.45
 • نرخ فعلی : 23.21
 • بالاترین قیمت روز : 23.73
 • پایین ترین قیمت روز : 23.12
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.11
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.03%
 • نرخ بازگشایی بازار : 23.55
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۳۰:۱۵
 • نرخ روز گذشته : 23.46
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.08%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.25
 • نرخ فعلی : 0.9152
 • بالاترین قیمت روز : 0.9158
 • پایین ترین قیمت روز : 0.9146
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.9153
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۶:۳۶:۰۴
 • نرخ روز گذشته : 0.9155
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.03%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0003

بازارهای ارزی وانواتو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
دلار / وانواتو واتو 125 - 122.38 126 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۲۲:۵۰

شاخص‌های اقتصادی وانواتو + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

آدرس های IP

0 2017 03 4032 1122 : 8482 سه ماهه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 94 57 : 107 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

2846.10 2018 12 2827 2467 : 2977 سالیانه

تولید ناخالص داخلی

0.90 2019 12 0.89 0.1 : 0.9 سالیانه 2019-12

رتبه فساد مالی

0 2019 12 64 64 : 109 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 1589 118 : 4797 سه ماهه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 46 29 : 46 سالیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

0 2019 12 158 95.5 : 160 سه ماهه 2019-12

نرخ مالیات شرکت

0.00 2020 12 0 0 : 0 سالیانه 2020-12

نرخ مالیات بر فروش

15.00 2020 12 15 12.5 : 15 سالیانه 2020-12

نرخ تورم

2.90 2019 09 2.3 -2.5 : 6.1 سه ماهه 2019-09

نرخ بهره سپرده

0.46 2018 12 0.71 0.46 : 10.75 سالیانه 2018-12

نرخ تورم

0 2019 09 0.7 -3.5 : 4.8 سه ماهه 2019-09
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2846.10 2870 2870 2870 2870 2843
تولید ناخالص داخلی 0.90 1 1 1 0.9 0.99 2019-12
نرخ مالیات شرکت 0.00 0 0 0 0 0 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15 2020-12
نرخ تورم 2.90 2.3 2.4 2.5 2.5 2.6 2019-09
نرخ بهره سپرده 0.46 0.6 0.6 0.6 0.6 0.8 2018-12
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی