شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
تانزانیا تانزانیا
 • نرخ فعلی : 1,809.09
 • بالاترین قیمت روز : 1,809.09
 • پایین ترین قیمت روز : 1,809.09
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۰ خرداد
 • نرخ روز گذشته : 1,809.09
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 2,320 (TZS)
 • بالاترین قیمت روز : 2,320
 • پایین ترین قیمت روز : 2,309.7
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳ خرداد
 • نرخ روز گذشته : 2,320
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 2,607.45 (TZS)
 • بالاترین قیمت روز : 2,610
 • پایین ترین قیمت روز : 2,607.45
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.16
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 2,610
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۰۰:۲۰
 • نرخ روز گذشته : 2,608.61
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.04%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1.16
 • نرخ فعلی : 5,510.25 (TZS)
 • بالاترین قیمت روز : 5,550.75
 • پایین ترین قیمت روز : 5,487
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1,811,454.41
 • درصد بیشترین نوسان روز : 33574.41%
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۴ خرداد
 • نرخ روز گذشته : 186,010
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 3275.71%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 180,499.75

بازارهای ارزی تانزانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
یورو / شیلینگ تانزانیا 2607.45 - 2607.45 2610 1.16 0.04% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱:۰۰
پوند انگلیس / شیلینگ تانزانیا 2918.56 2919.02 2918.56 2921.11 1.39 0.05% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۰:۴۹
دلار / شیلینگ تانزانیا 2320 - 2309.7 2320 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۱۷:۱۵
شیلینگ تانزانیا / راند آفریقای جنوبی 0.0075 - 0.0075 0.0075 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ساعت ۰:۰۰
شیلینگ تانزانیا / پوند انگلیس 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ساعت ۰:۰۰

شاخص های بورس تانزانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tanzania All Share 1809.09 - 1809.09 1809.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۱۷:۰۱

بازار سهام تانزانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CRDB Bank PLC 135 - 135 135 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۱۷:۰۹
Tanzania Cement 2000 - 2000 2000 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۱۷:۰۸
Swissport Tanzania 1300 - 1300 1300 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ ساعت ۱۷:۰۹
Dar es Salaam SE 890 - 890 890 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ ساعت ۱۸:۰۷
Tanga Cement 540 - 540 540 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۰۹

شاخص‌های اقتصادی تانزانیا + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2020 06 509 1 : 509 روزانه 2020-06

Coronavirus Recovered

0 2020 06 180 0 : 183 روزانه 2020-06

CPI مسکن آب و برق

0 2020 03 144 51.88 : 149 ماهیانه

Coronavirus Deaths

0 2020 06 21 0 : 21 روزانه 2020-06

آسانی کسب و کار

0 2019 12 144 125 : 145 سالیانه

اندازه اصل تورم

2.10 2020 04 2.1 1.3 : 9.2 ماهیانه 2020-04

افراد شاغل

0 2015 12 2141351 933358 : 2334969 سالیانه

ارزیابی اعتبار

0 : ماهیانه

اعتبار بخش خصوصی

0 2020 03 19904 4587 : 20013 ماهیانه 2020-03

بودجه دولت

-3.10 2018 12 -1.9 -11.9 : -1.4 سالیانه 2018-12

بدهی های دولت

0 2020 02 6396 2245 : 12408 ماهیانه 2020-03

بدهی خارجی

0 2020 02 22456 2470 : 22569 ماهیانه 2020-03

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

37.80 2019 12 37.6 21.5 : 50.2 سالیانه 2019-12

بازار سهام

1809.09 2020 05 1809 998 : 2850 روزانه

پول

2310.00 2020 06 2309 1105 : 2365 روزانه

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

5573086.00 2019 09 8033695 1496675 : 8718021 سه ماهه 2019-09

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

4052741.00 2019 09 4568829 357544 : 4568829 سه ماهه 2019-09

تولید ناخالص داخلی از معادن

1290552.00 2019 09 1323862 197832 : 1323862 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

3227.03 2018 12 3090 1003 : 3227 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از ساخت

2671779.00 2019 09 2384031 373896 : 2671779 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی سرانه

957.10 2018 12 937 476 : 957 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

0 2019 09 30694320 18378797 : 31522745 سه ماهه 2019-09

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

46636420.57 2018 12 40376818 5401791 : 46636421 سالیانه

ترازنامه بانک

0 2019 12 35787347 10686882 : 36300616 ماهیانه 2019-12

ترازنامه بانک مرکزی

0 2019 12 19256701 7370797 : 19256701 ماهیانه 2019-12

تغییر قیمت تولید کننده

4.40 2019 12 5.92 -3.58 : 15.9 سه ماهه 2019-12

تورم مواد غذایی

4.60 2020 04 5.3 0.1 : 27.84 ماهیانه 2020-04

تولید ناخالص داخلی

59.00 2019 12 57.44 4.26 : 59 سالیانه 2019-12

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

1317178.00 2019 09 1290802 419166 : 1317178 سه ماهه

جمعیت

55.89 2019 12 54.2 10.07 : 55.89 سالیانه 2019-12

حساب جاری

0 2020 03 -49.9 -1487 : -49.9 سه ماهه 2020-03

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-3.70 2018 12 -3.3 -13.4 : -0.2 سالیانه 2018-12

دستمزد مشاغل با مهارت پایین

0 2018 12 512600 82800 : 569300 سالیانه

دستمزد

362400.00 2016 12 353589 242857 : 362400 سالیانه TZS / ماه

دستمزد مشاغل با مهارت بالا

884100.00