شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
تونگا تونگا
 • نرخ فعلی : 7,305.2
 • بالاترین قیمت روز : 7,387.2
 • پایین ترین قیمت روز : 7,156.5
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 76.9
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.58%
 • نرخ بازگشایی بازار : 7,289.5
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۳۷:۰۶
 • نرخ روز گذشته : 7,290
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.21%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 15.2
 • نرخ فعلی : 1,680.51
 • بالاترین قیمت روز : 1,685.13
 • پایین ترین قیمت روز : 1,644.09
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 2.81
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.3%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,649.03
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۳۷:۰۸
 • نرخ روز گذشته : 1,649.18
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.9%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 31.33
 • نرخ فعلی : 25.75
 • بالاترین قیمت روز : 27.29
 • پایین ترین قیمت روز : 25.27
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.89
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.94%
 • نرخ بازگشایی بازار : 26.12
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۳۷:۰۹
 • نرخ روز گذشته : 25.9
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.58%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.15
 • نرخ فعلی : 0.9157
 • بالاترین قیمت روز : 0.9223
 • پایین ترین قیمت روز : 0.9142
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.921
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۳۶:۲۶
 • نرخ روز گذشته : 0.9206
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.54%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0049

شاخص‌های اقتصادی تونگا + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

آدرس های IP

0 2017 03 522 189 : 2402 سه ماهه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 91 46 : 103 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

5696.20 2018 12 5746 3577 : 5746 سالیانه

تولید ناخالص داخلی

0.46 2019 12 0.45 0.03 : 0.47 سالیانه 2019-12

درجه حرارت

0 2013 08 21.83 19.3 : 27.39 ماهیانه 2013-08

رتبه فساد مالی

0 2011 12 101 95 : 175 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 2339 67.57 : 4986 سه ماهه

شاخص فساد مالی

0 2011 12 30 17 : 31 سالیانه امتیاز

نرخ مالیات شرکت

0 2020 12 25 25 : 25 ماهیانه 2020-12

نرخ بهره سپرده

2.84 2018 12 3.02 2.82 : 7.25 سالیانه 2018-12

نرخ مالیات بر فروش

15.00 2020 12 15 5 : 15 سالیانه 2020-12
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5696.20 5781 5781 5781 5781 5949
تولید ناخالص داخلی 0.46 0.43 0.43 0.43 0.43 0.48 2019-12
نرخ بهره سپرده 2.84 3.43 3.81 3.81 3.43 3.81 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15 2020-12
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی