شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
تونس تونس
 • نرخ فعلی : 6,247.93
 • بالاترین قیمت روز : 6,277.43
 • پایین ترین قیمت روز : 6,223.35
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۰ فروردین
 • نرخ روز گذشته : 6,247.93
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 2.9069 (TND)
 • بالاترین قیمت روز : 2.9129
 • پایین ترین قیمت روز : 2.8917
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.02
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 2.8958
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲:۳۶:۲۷
 • نرخ روز گذشته : 2.8949
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.41%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.012
 • نرخ فعلی : 3.1618 (TND)
 • بالاترین قیمت روز : 3.1618
 • پایین ترین قیمت روز : 3.1378
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.02
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.52%
 • نرخ بازگشایی بازار : 3.1378
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲:۱۴:۲۹
 • نرخ روز گذشته : 3.1608
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.03%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.001