شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ترکمنستان ترکمنستان
 • نرخ فعلی : 7,287.1
 • بالاترین قیمت روز : 7,387.2
 • پایین ترین قیمت روز : 7,156.5
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 76.9
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.33%
 • نرخ بازگشایی بازار : 7,289.5
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۹:۵۶:۱۵
 • نرخ روز گذشته : 7,290
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.04%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 2.9
 • نرخ فعلی : 1,678.8
 • بالاترین قیمت روز : 1,685.13
 • پایین ترین قیمت روز : 1,644.09
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 2.81
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.2%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,649.03
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۹:۵۷:۰۳
 • نرخ روز گذشته : 1,649.18
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.8%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 29.62
 • نرخ فعلی : 25.94
 • بالاترین قیمت روز : 28.33
 • پایین ترین قیمت روز : 25.27
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.89
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.2%
 • نرخ بازگشایی بازار : 26.12
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۹:۵۷:۰۳
 • نرخ روز گذشته : 25.9
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.15%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.04
 • نرخ فعلی : 0.9142
 • بالاترین قیمت روز : 0.9223
 • پایین ترین قیمت روز : 0.914
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.921
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۹:۵۱:۲۷
 • نرخ روز گذشته : 0.9206
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.7%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0064

بازارهای ارزی ترکمنستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
USD/TMT Ask 3.5 3.4974 3.4904 3.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۸
TMT/RUB Ask 21.1073 21.1156 21.088 21.5774 0.39 1.85% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۸:۴۲
TMT/USD Ask 0.2849 - 0.2849 0.2849 0.00 0.46% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۵:۲۱

شاخص‌های اقتصادی ترکمنستان + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

آدرس های IP

0 2017 03 613 223 : 721 سه ماهه

ارزیابی اعتبار

0 : ماهیانه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

29.30 2018 12 28.82 2.42 : 64.41 سالیانه 2018-12

بودجه دولت

-0.90 2018 12 -2.8 -2.8 : 11.3 سالیانه 2018-12

بدهی خارجی

0 2018 12 781324 276435 : 2732208 سالیانه 2018-12

پول

3.49 2020 03 3.49 0.01 : 3.5 روزانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

17129.00 2018 12 16390 4202 : 17129 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

7647.90 2018 12 7318 1876 : 7648 سالیانه

تولید نفت خام

190.00 2019 11 190 69 : 316 ماهیانه 2019-11

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

21.41 2018 12 20.87 2.81 : 21.41 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

43.27 2018 12 42.1 8.17 : 43.27 سالیانه 2018-12

تولید ناخالص داخلی

42.00 2019 12 40.76 2.33 : 43.52 سالیانه 2019-12

جمعیت

5.94 2019 12 5.85 1.6 : 5.94 سالیانه 2019-12

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-8.20 2018 12 -11.5 -108 : 154 سالیانه 2018-12

حساب جاری

-1171.00 2019 12 1388 -7105 : 4037 سالیانه 2019-12

رتبه فساد مالی

0 2019 12 161 133 : 177 سالیانه

سن بازنشستگی مردان

62.00 2018 12 62 62 : 62 سالیانه 2018-12

سن بازنشستگی زنان

57.00 2018 12 57 57 : 57 سالیانه 2018-12

سرعت اینترنت

0 2017 03 2624 111 : 3625 سه ماهه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 20 16 : 22 سالیانه

شاخص تروریسم

0 2018 12 0 0 : 0.23 سالیانه

صادرات

9572.83 2018 12 7458 64.34 : 12395 سالیانه 2018-12

موازنه تجاری

7222.00 2018 12 2887 -3498 : 7222 سالیانه 2018-12

نرخ مالیات بر فروش

15.00 2020 12 15 15 : 20 سالیانه 2020-12

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

6.20 2019 06 6.2 -17.3 : 16.5 سه ماهه 2019-06

نرخ تورم

13.40 2019 12 9.4 0.1 : 83.7 سالیانه 2019-12

نرخ بیکاری

3.90 2019 12 3.8 1.4 : 12.7 سالیانه 2019-12

واردات

2350.78 2018 12 4571 141 : 10167 سالیانه 2018-12

هزینه های دولت

3.90 2018 12 3.8 0.65 : 3.9 سالیانه 2018-12

هزینه های مصرف کننده

4.80 2018 12 4.63 1.14 : 7.72 سالیانه 2018-12
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.30 32.9 32.9 32.9 32.9 36 2018-12
بودجه دولت -0.90 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.7 2018-12
پول 3.49 3.49 3.49 3.49 3.49 3.49
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 17129.00 17533 17533 17533 17533 18227
تولید ناخالص داخلی سرانه 7647.90 7828 7828 7828 7828 8138
تولید نفت خام 190.00 245 245 245 245 245 2019-11
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 21.41 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 43.27 45.7 45.39 45.31 45.78 47.89 2018-12
تولید ناخالص داخلی 42.00 42.94 42.94 42.94 42.94 45.31 2019-12
جمعیت 5.94 6.03 6.03 6.03 6.03 6.12 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.20 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1 -4.5 2018-12
حساب جاری -1171.00 -5750 -5750 -5750 -5750 -5750 2019-12
سن بازنشستگی مردان 62.00 62 62 62 62 62 2018-12
سن بازنشستگی زنان 57.00 57 57 57 57 57 2018-12
صادرات 9572.83 10076 10076 10076 10076 10328 2018-12
موازنه تجاری 7222.00 4074 4074 4074 4074 3827 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.20 5.6 4.9 4.7 5.8 5.7 2019-06
نرخ تورم 13.40 13 13 13 13 12.5 2019-12
نرخ بیکاری 3.90 4 4 4 4 4 2019-12
واردات 2350.78 6002 6002 6002 6002 6502 2018-12
هزینه های دولت 3.90 4.12 4.09 4.08 4.13 4.32 2018-12
هزینه های مصرف کننده 4.80 5.07 5.04 5.03 5.08 5.31 2018-12
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی