شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
تاجیکستان تاجیکستان
 • نرخ فعلی : 7,333.2
 • بالاترین قیمت روز : 7,387.2
 • پایین ترین قیمت روز : 7,156.5
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 76.9
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.97%
 • نرخ بازگشایی بازار : 7,289.5
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۹:۱۵:۰۸
 • نرخ روز گذشته : 7,290
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.59%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 43.2
 • نرخ فعلی : 1,677.99
 • بالاترین قیمت روز : 1,685.13
 • پایین ترین قیمت روز : 1,644.09
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 2.81
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.15%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,649.03
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۹:۱۵:۴۳
 • نرخ روز گذشته : 1,649.18
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.75%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 28.81
 • نرخ فعلی : 27.1
 • بالاترین قیمت روز : 28.33
 • پایین ترین قیمت روز : 25.27
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.89
 • درصد بیشترین نوسان روز : 3.24%
 • نرخ بازگشایی بازار : 26.12
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۹:۱۵:۴۳
 • نرخ روز گذشته : 25.9
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 4.63%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1.2
 • نرخ فعلی : 0.9162
 • بالاترین قیمت روز : 0.9223
 • پایین ترین قیمت روز : 0.9142
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.921
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۹:۱۵:۲۸
 • نرخ روز گذشته : 0.9206
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.48%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0044

بازارهای ارزی تاجیکستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EUR/TJS Ask 11.1128 11.19 11.0184 11.19 0.02 0.15% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۱۴
TJS/RUB Ask 7.1815 7.2076 7.1815 7.3717 0.16 2.27% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
دلار / سومونی تاجیکستان 10.24 10.2238 10.1939 10.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۶:۲۲
TJS/USD Ask 0.0977 - 0.0977 0.0977 0.00 0.10% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۵:۲۱

شاخص‌های اقتصادی تاجیکستان + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

ICU Beds

0 2014 12 434 425 : 985 سالیانه 2014-12

آسانی کسب و کار

0 2019 12 126 106 : 164 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 9115 1901 : 12828 سه ماهه

افراد شاغل

0 2018 12 2426 1000 : 2426 سالیانه 2018-12

افراد بیکار

49.10 2020 01 49 22.7 : 64.8 ماهیانه 2020-01

ارزش بودجه دولت

-283.40 2019 11 -410 -1156 : 826 ماهیانه 2019-11

ارزیابی اعتبار

0 2020 03 : ماهیانه 25

بودجه دولت

-0.30 2017 12 -1.7 -10.07 : 1.2 سالیانه 2017-12

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

47.90 2018 12 50.4 27.5 : 111 سالیانه 2018-12

بدهی خارجی

2274.10 2016 12 2194 866 : 2274 سالیانه USD - میلیون

پول

10.23 2020 04 10.22 4.32 : 10.23 روزانه

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

12873.83 2018 12 12985 25.6 : 22234 سالیانه 2018-12

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

75968.90 2019 10 74204 76.23 : 75969 سه ماهه 2019-10

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

6677.87 2018 12 5999 2.2 : 6678 سالیانه 2018-12

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

3061.10 2018 12 2924 1047 : 3661 سالیانه

تولید نفت خام

0 2019 11 0.18 0.18 : 0.5 ماهیانه 2019-11

تولید ناخالص داخلی از ساخت

11858.50 2018 12 10526 23.8 : 11858 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

1073.00 2018 12 1025 367 : 1459 سالیانه

تولید صنعتی

13.60 2019 12 13 -16.1 : 22.6 ماهیانه

تغییرات سالیانه خرده فروشی

6.40 2016 12 5.5 -20.6 : 24.6 سالیانه ٪

تغییر قیمت تولید کننده

0.20 2019 12 0.3 -9.6 : 65.2 ماهیانه 2019-12

تولید ناخالص داخلی از خدمات

12732.80 2018 12 8389 6.1 : 12733 سالیانه

تورم مواد غذایی

11.20 2020 01 11.4 -2.5 : 66.3 ماهیانه 2020-01

تولید ناخالص داخلی

8.00 2019 12 7.52 0.86 : 9.11 سالیانه 2019-12

تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی

7435.00 2018 12 6781 3.1 : 7435 سالیانه

جمعیت

9.13 2019 12 8.93 2.09 : 9.13 سالیانه 2019-12

حساب جاری

-117862.90 2019 06 -113330 -496673 : 250444 سه ماهه 2019-06

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-4.40 2018 12 1.8 -30.5 : 1.8 سالیانه 2018-12

دستمزد

1329.90 2020 01 1503 1.5 : 1564 ماهیانه 2020-01

دستمزد در تولید

1574.14 2019 12 1540 397 : 1574 ماهیانه 2019-12

درآمدهای دولت

0 2019 11 18697 9.1 : 20569 ماهیانه 2019-11

ذخایر طلا

22.33 2019 12 22.33 0 : 22.33 سه ماهه 2019-12

رتبه فساد مالی

0 2019 12 152 124 : 161 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 102 80 : 122 سالیانه

سن بازنشستگی مردان

63.00 2018 12 63 60 : 63 سالیانه 2018-12

سن بازنشستگی زنان

58.00 2018 12 58 55 : 58 سالیانه 2018-12

سرعت اینترنت

0 2017 03 3469 124 : 4925 سه ماهه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 25 18 : 26 سالیانه

شاخص تروریسم

0 2018 12 2.23 0.22 : 3.95 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 52.18 3.36 : 52.74 سالیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

100.40 2020 02 101 84.2 : 178 ماهیانه 2020-02

صادرات

110.70 2019 11 193 35.1 : 292 ماهیانه 2019-11

عرضه پول M2

17991.70 2020 02 17998 93.89 : 18937 ماهیانه 2020-02

عرضه پول M0

0 2020 02 14815 76.05 : 15332 ماهیانه 2020-02

عرضه پول M1

0 2020 02 15914 93.87 : 16697 ماهیانه 2020-02

قیمت تولید

100.20 2019 12 100 90.4 : 165 ماهیانه 2019-12

مخارج نظامی

0 2015 12 74 11.3 : 123 سالیانه

موازنه تجاری

-184.70 2019 11 -119 -477 : 77.1 ماهیانه 2019-11

نرخ تورم

0.60 2020 01 0.8 -15 : 11.3 ماهیانه 2020-01

نرخ تورم

7.80 2020 02 8 1.6 : 60.6 ماهیانه 2020-02

نرخ مالیات بر فروش

18.00 2020 12 18 18 : 18 سالیانه 2020-12

نرخ مالیات درآمد شخصی

13.00 2019 12 13 13 : 13 سالیانه 2019-12

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

7.50 2019 12 7.2 -32.3 : 11 سه ماهه 2019-12

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

1.00 2018 12 1 1 : 1 سالیانه 2018-12

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

25.00 2018 12 25 25 : 25 سالیانه 2018-12

نرخ تامین اجتماعی

26.00 2018 12 26 26 : 26 سالیانه 2018-12

نرخ بهره

12.75 2020 02 12.25 4.8 : 18.06 روزانه 2020-02

نرخ بهره سپرده

3.80 2018 12 3.7 1.26 : 23.93 سالیانه 2018-12

نرخ بیکاری

2.10 2019 11 2.1 2 : 3.13 ماهیانه 2019-11

واردات

295.40 2019 11 312 33.26 : 612 ماهیانه 2019-11

هزینه های مالی

0 2019 11 19107 5.3 : 20852 ماهیانه 2019-11
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
افراد بیکار 49.10 53.5 53.5 53.2 53.5 53.2 2020-01
ارزش بودجه دولت -283.40 500 500 520 500 520 2019-11
بودجه دولت -0.30 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.90 55.3 55.3 55.3 55.3 56.5 2018-12
بدهی خارجی 2274.10 2440 2530 2431 2440 2530 USD - میلیون
پول 10.23 10.27 10.29 10.31 10.24 10.36
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 12873.83 13427 13492 13518 13453 14126 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 75968.90 75541 77766 79767 73613 83357 2019-10
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 6677.87 6965 6998 7012 6978 7327 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3061.10 3096 3096 3096 3096 3182
تولید ناخالص داخلی از ساخت 11858.50 12368 12428 12451 12392 13012
تولید ناخالص داخلی سرانه 1073.00 1085 1085 1085 1085 1116
تولید صنعتی 13.60 10.5 10 11 9.5 10
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.40 8.1 8.1 8.7 8.1 8.7 ٪
تغییر قیمت تولید کننده 0.20 2.8 2.8 2.7 3 2.7 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 12732.80 13280 13344 13369 13306 13971
تورم مواد غذایی 11.20 6 6 5.5 6 5.5 2020-01
تولید ناخالص داخلی 8.00 7.82 7.82 7.82 7.82 8.48 2019-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 7435.00 7755 7792 7807 7770 8158
جمعیت 9.13 9.5 9.5 9.54 9.5 9.76 2019-12
حساب جاری -117862.90 -1240 -1240 4600 -1240 4600 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.40 -5.6 -5.6 -5.6 -5.6 -5.8 2018-12
دستمزد 1329.90 1600 1600 1700 1600 1700 2020-01
دستمزد در تولید 1574.14 1550 1550 1600 1550 1600 2019-12
ذخایر طلا 22.33 16.6 16.6 16.9 16.6 16.9 2019-12
سن بازنشستگی مردان 63.00 63 63 63 63 63 2018-12
سن بازنشستگی زنان 58.00 58 58 58 58 58 2018-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100.40 107 108 108 107 115 2020-02
صادرات 110.70 148 128 120 121 151 2019-11
عرضه پول M2 17991.70 15700 15700 16300 15700 16300 2020-02
قیمت تولید 100.20 100 104 104 104 107 2019-12
موازنه تجاری -184.70 -166 -194 -210 -183 -210 2019-11
نرخ تورم 0.60 0.3 0.3 0.6 0.3 0.6 2020-01
نرخ تورم 7.80 7 6.9 7 7.1 7 2020-02
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 13.00 13 13 13 13 13 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.50 4.3 4.8 5 4.5 4.5 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1.00 1 1 1 1 1 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 25.00 25 25 25 25 25 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 26.00 26 26 26 26 26 2018-12
نرخ بهره 12.75 12.75 13.25 13.25 12.75 14 2020-02
نرخ بهره سپرده 3.80 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 2018-12
نرخ بیکاری 2.10 2.4 2.5 2.5 2.3 2.5 2019-11
واردات 295.40 314 322 330 304 361 2019-11
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی