چاد چاد
چاد

چاد

چاد (عربی: تشاد‎) (به فرانسوی: Tchad) (به عربی: جمهوریة تشاد) (به فرانسوی: République du Tchad) کشوری محصور در خشکی در مرکز آفریقا است. پایتخت آن انجامنا است. مساحت این کشور دقیقاً ۱٬۲۸۴٬۰۰۰ کیلومتر مربع است. نکته جالب در مورد کشورهای چاد و نیجر دقیق بودن مساحت آنها در عدد خاصی (چاد ۱٬۲۸۴٬۰۰۰ و نیجر ۱٬۲۶۷٬۰۰۰ کیلومترمربع) است که از دوران استعمار فرانسه به جای مانده است. این کشور از نظر ردهٔ مساحتی در جهان رتبهٔ بیستم را به نام خود کرده‌است که جزء سی کشور بزرگ دنیا و از بزرگ‌ترین کشورهای آفریقا است. با این که مساحت این کشور اندکی از کشور ایران کوچک‌تر است، و مقدار بسیار ناچیزی از نیجر بزرگ‌تر است، اما جمعیت آن از یک هفتم ایران کمتر و حتی از جمعیت نیجر هم کمتر و حدود ۱۶٫۴میلیون نفر است. مقدار عظیمی از مساحت این کشور بیابان و صحرا است و اکثر زمین‌های آن، غیرقابل کشت می‌باشد. نژادهای این کشور به این ترتیب‌اند: ۲۷/۷ درصد سارا، ۱۲/۳ درصد عرب، ۱۱/۵ درصد مایوکبی، ۹ درصد کانم بورنو و ۳۹/۵ درصد بقیه. نظام حکومتی این کشور بر اساس نظام جمهوری است. جمهوری چاد از شمال با لیبی ( ۱۰۵۰ کیلومتر) ، از شرق با سودان ( ۱۴۰۳ کیلومتر) ، از جنوب با آفریقای مرکزی ( ۱۵۵۶ کیلومتر) وبا کامرون ( ۱۱۱۶ کیلومتر) و از غرب با نیجر ( ۱۱۹۶ کیلومتر) و با نیجریه ( ۸۵ کیلومتر) مرز مشترک دارد.
 • نرخ فعلی : 45,157.4
 • بالاترین قیمت روز : 45,754.5
 • پایین ترین قیمت روز : 42,594.1
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 730.7
 • درصد بیشترین نوسان روز : 2.32%
 • نرخ بازگشایی بازار : 44,106.4
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲:۱۲:۵۸
 • نرخ روز گذشته : 44,042.6
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 2.53%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1,114.8
 • نرخ فعلی : 1,869.47
 • بالاترین قیمت روز : 1,873.45
 • پایین ترین قیمت روز : 1,865.49
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.87
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.03%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,866.33
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲:۱۵:۱۵
 • نرخ روز گذشته : 1,866.4
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.16%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 3.07
 • نرخ فعلی : 66.89
 • بالاترین قیمت روز : 67
 • پایین ترین قیمت روز : 66.25
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.2
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.16%
 • نرخ بازگشایی بازار : 66.31
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲:۱۵:۱۷
 • نرخ روز گذشته : 66.31
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.87%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.58
 • نرخ فعلی : 0.82
 • بالاترین قیمت روز : 0.823
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8198
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8224
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲:۱۵:۳۲
 • نرخ روز گذشته : 0.8226
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.32%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0026

شاخص‌های اقتصادی چاد + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2021 05 4901 0 : 4904 روزانه 2021-05

Coronavirus Deaths

0 2021 05 172 0 : 173 روزانه 2021-05

Coronavirus Recovered

0 2021 05 4677 0 : 4691 روزانه 2021-05

آدرس های IP

0 2017 03 279 220 : 1325 سه ماهه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 181 176 : 189 سالیانه

ارزیابی اعتبار

0 : ماهیانه

استخراج معدن

0 2016 03 19.94 -80.6 : 662 سه ماهه ٪

بدهی خارجی

0 2016 12 743 741 : 1009 سه ماهه FCFA - میلیارد

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

44.30 2019 12 49.1 19.9 : 90.2 سالیانه 2019-12

بودجه دولت

0.40 2019 12 0.8 -7.8 : 4 سالیانه

پول

532.99 2021 05 534 407 : 795 روزانه

تورم مواد غذایی

-2.40 2021 02 0.7 -10.99 : 21.92 ماهیانه

تولید صنعتی

-3.30 2020 09 11.6 -39 : 47.62 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی

11.31 2019 12 11.24 0.31 : 13.94 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

813.70 2019 12 812 406 : 961 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

1579.60 2019 12 1576 897 : 1866 سالیانه

تولید نفت خام

0 2021 01 110 25 : 210 ماهیانه

جمعیت

15.94 2019 12 15.16 3 : 15.94 سالیانه 2019-12

حساب جاری

0 2018 12 -530 -1573 : 209 سالیانه

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-4.90 2019 12 -5.6 -124 : 7.1 سالیانه 2019-12

رتبه فساد مالی

0 2020 12 162 142 : 175 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 140 121 : 148 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 952 135 : 1800 سه ماهه

شاخص تروریسم

0 2019 12 4.76 0.21 : 6.19 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 35.52 2.73 : 35.57 سالیانه

شاخص فساد مالی

0 2020 12 20 16 : 22 سالیانه

صادرات

1877.80 2019 12 1755 129 : 2471 سالیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

107.30 2020 12 110 99.8 : 114 ماهیانه

مخارج نظامی

0 2019 12 253 26.6 : 723 سالیانه

موازنه تجاری

572.80 2020 12 1192 -905 : 1192 سالیانه 2020-12

نرخ تورم

-0.50 2021 02 1.6 -13.06 : 41.72 ماهیانه 2021-02

نرخ مالیات شرکت

35.00 2020 12 35 35 : 40 سالیانه

نرخ مالیات درآمد شخصی

30.00 2020 12 30 30 : 60 سالیانه

نرخ مالیات بر فروش

18.00 2020 12 18 18 : 18 سالیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

-0.90 2020 12 2.9 -21.44 : 34.3 سالیانه

نرخ بهره

3.25 2021 04 3.25 2.45 : 4.25 روزانه 2021-04

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

3.50 2019 12 3.5 3.5 : 3.5 سالیانه

نرخ تامین اجتماعی

20.00 2019 12 20 20 : 20 سالیانه

نرخ بیکاری

2.30 2019 12 2.2 0.6 : 2.4 سالیانه 2019-12

نرخ بهره سپرده

2.45 2017 12 2.45 2.45 : 8.08 سالیانه ٪

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

16.50 2019 12 16.5 16.5 : 16.5 سالیانه

واردات

685.50 2019 12 595 162 : 2187 سالیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 44.30 44 44 44 44 42 2019-12
بودجه دولت 0.40 -4 -4 -4 -4 2
پول 532.99 554 561 567 547 581
تورم مواد غذایی -2.40 5 3 2 3 4
تولید صنعتی -3.30 1.8 3 3 2 1.6
تولید ناخالص داخلی 11.31 10.7 10.7 10.7 10.7 11.4
تولید ناخالص داخلی سرانه 813.70 765 765 765 765 820
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1579.60 1470 1470 1470 1470 1550
جمعیت 15.94 17.25 16.86 16.86 17.25 17.32 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.90 -11 -11 -11 -11 -8 2019-12
صادرات 1877.80 918 918 918 918 918
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107.30 117 118 113 114 115
موازنه تجاری 572.80 -1218 -1329 -1329 -1218 -1218 2020-12
نرخ تورم -0.50 4.8 3.7 3.2 5.5 2.5 2021-02
نرخ مالیات شرکت 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.90 1.9 1.9 2.6 1.9 2.6
نرخ بهره 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 2021-04
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.50 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
نرخ تامین اجتماعی 20.00 20 20 20 20 20
نرخ بیکاری 2.30 2.5 2.5 2.4 2.5 2.4 2019-12
نرخ بهره سپرده 2.45 2.45 1.95 1.95 2.45 1.95 ٪
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
واردات 685.50 2136 2136 2136 2136 2136
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی