چاد چاد
چاد

چاد

چاد (عربی: تشاد‎) (به فرانسوی: Tchad) با نام رسمی جمهوری چاد، (به عربی: جمهوریة تشاد) (به فرانسوی: République du Tchad) کشوری محصور در خشکی در مرکز آفریقا است. پایتخت آن انجامنا است. مساحت این کشور دقیقاً ۱٬۲۸۴٬۰۰۰ کیلومتر مربع است. نکته جالب در مورد کشورهای چاد و نیجر دقیق بودن مساحت آنها در عدد خاصی (چاد ۱٬۲۸۴٬۰۰۰ و نیجر ۱٬۲۶۷٬۰۰۰ کیلومترمربع) است که از دوران استعمار فرانسه بجای مانده است. این کشور از نظر ردهٔ مساحتی در جهان رتبهٔ بیستم را به نام خود کرده‌است که جزء سی کشور بزرگ دنیا و از بزرگ‌ترین کشورهای آفریقا است. با این که مساحت این کشور اندکی از کشور ایران کوچک‌تر است، و مقدار بسیار ناچیزی از نیجر بزرگ‌تر است، اما جمعیت آن از یک هفتم ایران کمتر و حتی از جمعیت نیجر هم کمتر و حدود ۱۶٫۴میلیون نفر است. مقدار عظیمی از مساحت این کشور بیابان و صحرا است و اکثر زمین‌های آن، غیرقابل کشت می‌باشد. نژادهای این کشور به این ترتیب‌اند: ۲۷/۷ درصد سارا، ۱۲/۳ درصد عرب، ۱۱/۵ درصد مایوکبی، ۹ درصد کانم بورنو و ۳۹/۵ درصد بقیه. نظام حکومتی این کشور بر اساس نظام جمهوری است. جمهوری چاد از شمال با کشور لیبی، از شرق با کشور سودان، از جنوب با آفریقای مرکزی و کامرون و از غرب با کشورهای نیجر و نیجریه همسایه است.
 • نرخ فعلی : 50,697.9
 • بالاترین قیمت روز : 50,697.9
 • پایین ترین قیمت روز : 47,100.6
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 301.1
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.61%
 • نرخ بازگشایی بازار : 47,446.5
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۱:۵۶:۳۳
 • نرخ روز گذشته : 47,598.3
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 6.51%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 3,099.6
 • نرخ فعلی : 1,727.47
 • بالاترین قیمت روز : 1,740.32
 • پایین ترین قیمت روز : 1,727.3
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.98
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.49%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,736.06
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۱:۵۶:۳۴
 • نرخ روز گذشته : 1,735.85
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.49%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 8.38
 • نرخ فعلی : 59.91
 • بالاترین قیمت روز : 60.14
 • پایین ترین قیمت روز : 59.3
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.15
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.82%
 • نرخ بازگشایی بازار : 59.55
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۱:۵۶:۳۴
 • نرخ روز گذشته : 59.56
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.59%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.35
 • نرخ فعلی : 0.8278
 • بالاترین قیمت روز : 0.828
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8263
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8271
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۱:۵۶:۱۱
 • نرخ روز گذشته : 0.827
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.1%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0008

شاخص‌های اقتصادی چاد + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2021 03 3973 0 : 3986 روزانه 2021-03

Coronavirus Deaths

0 2021 03 138 0 : 140 روزانه 2021-03

Coronavirus Recovered

0 2021 03 3450 0 : 3484 روزانه 2021-03

آدرس های IP

0 2017 03 279 220 : 1325 سه ماهه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 181 176 : 189 سالیانه

ارزیابی اعتبار

0 : ماهیانه

استخراج معدن

0 2016 03 19.94 -80.6 : 662 سه ماهه ٪

بدهی خارجی

0 2016 12 743 741 : 1009 سه ماهه FCFA - میلیارد

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

44.30 2019 12 49.1 19.9 : 90.2 سالیانه 2019-12

بودجه دولت

-0.30 2019 12 0.1 -9.8 : 4.5 سالیانه

پول

537.49 2021 03 537 407 : 795 روزانه

تورم مواد غذایی

9.50 2020 11 12 -10.99 : 21.92 ماهیانه

تولید صنعتی

-3.30 2020 09 11.6 -39 : 47.62 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی

11.31 2019 12 11.24 0.31 : 13.94 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

813.70 2019 12 812 406 : 961 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

1579.60 2019 12 1576 897 : 1866 سالیانه

تولید نفت خام

0 2020 10 113 25 : 210 ماهیانه

جمعیت

15.69 2019 12 15.16 3 : 15.69 سالیانه 2019-12

حساب جاری

0 2018 12 -530 -1573 : 209 سالیانه

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-4.90 2019 12 -5.6 -124 : 7.1 سالیانه 2019-12

رتبه فساد مالی

0 2020 12 162 142 : 175 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 140 121 : 148 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 952 135 : 1800 سه ماهه

شاخص تروریسم

0 2019 12 4.76 0.21 : 6.19 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 35.52 2.73 : 35.57 سالیانه

شاخص فساد مالی

0 2020 12 20 16 : 22 سالیانه

صادرات

1724.40 2018 12 1332 129 : 2471 سالیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

110.00 2020 11 111 99.8 : 114 ماهیانه

مخارج نظامی

0 2018 12 219 24 : 661 سالیانه

موازنه تجاری

1192.30 2019 12 1160 -905 : 1192 سالیانه 2019-12

نرخ تورم

4.50 2020 11 5.5 -13.06 : 41.72 ماهیانه 2020-11

نرخ مالیات شرکت

35.00 2020 12 35 35 : 40 سالیانه

نرخ مالیات درآمد شخصی

30.00 2020 12 30 30 : 60 سالیانه

نرخ مالیات بر فروش

18.00 2020 12 18 18 : 18 سالیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

2.40 2019 12 2.4 -21.44 : 34.3 سالیانه

نرخ بهره

3.25 2020 12 3.25 2.45 : 4.25 روزانه 2020-12

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

3.50 2019 12 3.5 3.5 : 3.5 سالیانه

نرخ تامین اجتماعی

20.00 2019 12 20 20 : 20 سالیانه

نرخ بیکاری

2.30 2019 12 2.2 0.6 : 2.4 سالیانه 2019-12

نرخ بهره سپرده

2.45 2017 12 2.45 2.45 : 8.08 سالیانه ٪

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

16.50 2019 12 16.5 16.5 : 16.5 سالیانه

واردات

1168.60 2018 12 1065 162 : 2187 سالیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 44.30 44 44 44 44 42 2019-12
بودجه دولت -0.30 -4 -4 -4 -4 2
پول 537.49 555 562 569 549 583
تورم مواد غذایی 9.50 4.5 3 2 6 1.6
تولید صنعتی -3.30 2 1.8 3 -1.34 1.6
تولید ناخالص داخلی 11.31 10.7 10.7 10.7 10.7 11.4
تولید ناخالص داخلی سرانه 813.70 765 765 765 765 820
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1579.60 1470 1470 1470 1470 1550
جمعیت 15.69 17.25 17.25 16.86 17.25 17.32 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.90 -11 -11 -11 -11 -8 2019-12
صادرات 1724.40 918 918 918 918 918
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 110.00 113 115 118 110 111
موازنه تجاری 1192.30 -1218 -1218 -1329 -1218 -1218 2019-12
نرخ تورم 4.50 3.7 3 0.8 4.2 -1.3 2020-11
نرخ مالیات شرکت 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.40 3.8 3.8 3.8 3.8 5
نرخ بهره 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.50 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
نرخ تامین اجتماعی 20.00 20 20 20 20 20
نرخ بیکاری 2.30 2.5 2.5 2.5 2.5 2.4 2019-12
نرخ بهره سپرده 2.45 2.45 1.95 1.95 2.45 1.95 ٪
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
واردات 1168.60 2136 2136 2136 2136 2136
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی