شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
چاد چاد
 • نرخ فعلی : 9,724.3
 • بالاترین قیمت روز : 9,848.5
 • پایین ترین قیمت روز : 9,648.5
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 53.1
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.45%
 • نرخ بازگشایی بازار : 9,786.1
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶ خرداد
 • نرخ روز گذشته : 9,724.3
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 1,681.93
 • بالاترین قیمت روز : 1,717.04
 • پایین ترین قیمت روز : 1,671.97
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 6.11
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.84%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,714.47
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶ خرداد
 • نرخ روز گذشته : 1,681.93
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 39.41
 • بالاترین قیمت روز : 39.6
 • پایین ترین قیمت روز : 37.06
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.29
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.08%
 • نرخ بازگشایی بازار : 37.17
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶ خرداد
 • نرخ روز گذشته : 39.41
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 0.8821
 • بالاترین قیمت روز : 0.883
 • پایین ترین قیمت روز : 0.882
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8824
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶ خرداد
 • نرخ روز گذشته : 0.8821
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

شاخص‌های اقتصادی چاد + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Recovered

0 2020 06 491 0 : 539 روزانه 2020-06

Coronavirus Deaths

0 2020 06 65 0 : 66 روزانه 2020-06

Coronavirus Cases

0 2020 06 778 1 : 790 روزانه 2020-06

آسانی کسب و کار

0 2019 12 181 176 : 189 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 279 220 : 1325 سه ماهه

استخراج معدن

0 2016 03 19.94 -80.6 : 662 سه ماهه ٪

ارزیابی اعتبار

0 : ماهیانه

بودجه دولت

-0.30 2019 12 0.1 -9.8 : 4.5 سالیانه 2019-12

بدهی خارجی

0 2016 12 743 741 : 1009 سه ماهه FCFA - میلیارد

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

46.60 2018 12 52.4 19.9 : 90.2 سالیانه 2018-12

پول

588.05 2020 06 578 407 : 795 روزانه

تورم مواد غذایی

8.00 2020 02 4 -10.99 : 21.92 ماهیانه 2020-02

تولید نفت خام

0 2020 01 128 25 : 210 ماهیانه 2020-01

تولید ناخالص داخلی سرانه

813.30 2018 12 817 406 : 960 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

1746.50 2018 12 1754 992 : 2062 سالیانه

تولید صنعتی

0 2019 06 14.4 -39 : 47.62 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی

11.60 2019 12 11.3 0.31 : 13.92 سالیانه 2019-12

جمعیت

15.69 2019 12 15.16 3 : 15.69 سالیانه 2019-12

حساب جاری

0 2018 12 -530 -1573 : 209 سالیانه 2018-12

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-4.90 2019 12 -5.6 -124 : 7.1 سالیانه 2019-12

رتبه فساد مالی

0 2019 12 165 142 : 175 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 140 121 : 148 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 952 135 : 1800 سه ماهه

شاخص رقابتی

0 2019 12 35.52 2.73 : 35.57 سالیانه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 19 16 : 22 سالیانه

شاخص تروریسم

0 2018 12 4.75 0.21 : 6.19 سالیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

105.60 2020 01 105 99.8 : 110 ماهیانه 2020-01

صادرات

1724.40 2018 12 1332 129 : 2471 سالیانه 2018-12

موازنه تجاری

658.60 2019 12 586 -905 : 1077 سالیانه 2019-12

مخارج نظامی

0 2018 12 219 24 : 661 سالیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

2.40 2019 12 2.4 -21.44 : 34.3 سالیانه 2019-12

نرخ مالیات بر فروش

18.00 2020 12 18 18 : 18 سالیانه 2020-12

نرخ مالیات درآمد شخصی

30.00 2020 12 30 30 : 60 سالیانه 2020-12

نرخ تورم

3.20 2020 02 1 -13.06 : 41.72 ماهیانه 2020-02

نرخ مالیات شرکت

35.00 2020 12 35 35 : 40 سالیانه 2020-12

نرخ بهره

3.25 2020 04 3.25 2.45 : 4.25 روزانه 2020-04

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

16.50 2019 12 16.5 16.5 : 16.5 سالیانه 2019-12

نرخ بهره سپرده

2.45 2017 12 2.45 2.45 : 8.08 سالیانه ٪

نرخ بیکاری

2.30 2019 12 2.2 0.6 : 2.4 سالیانه 2019-12

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

3.50 2019 12 3.5 3.5 : 3.5 سالیانه 2019-12

نرخ تامین اجتماعی

20.00 2019 12 20 20 : 20 سالیانه 2019-12

واردات

1168.60 2018 12 1065 162 : 2187 سالیانه 2018-12
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بودجه دولت -0.30 -6 -6 -4 -6 -4 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.60 38 38 38 38 35 2018-12
پول 588.05 594 601 608 586 623
تورم مواد غذایی 8.00 7 6.5 5.8 10 6.4 2020-02
تولید ناخالص داخلی سرانه 813.30 820 820 820 820 900
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1746.50 1761 1761 1761 1761 1932
تولید ناخالص داخلی 11.60 12 12 12.2 12 12.2 2019-12
جمعیت 15.69 16.5 16.4 17.25 16.5 16.86 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.90 -6.5 -6.5 -6.4 -6.5 -6.4 2019-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.60 108 108 107 110 111 2020-01
صادرات 1724.40 918 918 918 918 918 2018-12
موازنه تجاری 658.60 -1218 -1192 -1218 -1218 -1218 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.40 -4.7 -4.7 -2.8 -4.7 -2.8 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30 2020-12
نرخ تورم 3.20 3.4 2.6 1.7 3.8 2.5 2020-02
نرخ مالیات شرکت 35.00 35 35 35 35 35 2020-12
نرخ بهره 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 2020-04
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 2019-12
نرخ بهره سپرده 2.45 2.45 1.95 1.95 2.45 1.95 ٪
نرخ بیکاری 2.30 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.50 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 20.00 20 20 20 20 20 2019-12
واردات 1168.60 2136 2136 2136 2136 2136 2018-12
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی