سوازیلند سوازیلند
سوازیلند

سوازیلند

از انتقال یک صفحه: این یک تغییرمسیر است از صفحه‌ای که منتقل شده‌است (تغییرنام داشته‌است). این صفحه به‌عنوان تغییرمسیری به‌منظور جلوگیری از شکستن پیوندها، هم داخلی و هم خارجی، که ممکن است به نام صفحه‌ای قدیمی باشد نگه داشته شده‌است.
 • نرخ فعلی : 38,538.5
 • بالاترین قیمت روز : 39,126.4
 • پایین ترین قیمت روز : 34,353.6
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1,872.3
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.43%
 • نرخ بازگشایی بازار : 34,544.2
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶:۵۱:۴۴
 • نرخ روز گذشته : 34,403.4
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 12.02%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 4,135.1
 • نرخ فعلی : 1,805.34
 • بالاترین قیمت روز : 1,811.39
 • پایین ترین قیمت روز : 1,798.63
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 2.25
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.27%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,799.11
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶:۵۰:۴۲
 • نرخ روز گذشته : 1,802.18
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.18%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 3.16
 • نرخ فعلی : 71.97
 • بالاترین قیمت روز : 72.42
 • پایین ترین قیمت روز : 70.59
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.36
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.1%
 • نرخ بازگشایی بازار : 72.2
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶:۵۰:۴۳
 • نرخ روز گذشته : 72.17
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.28%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.2
 • نرخ فعلی : 0.8483
 • بالاترین قیمت روز : 0.8502
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8476
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8493
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶:۵۰:۱۵
 • نرخ روز گذشته : 0.8493
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.12%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.001

بازارهای ارزی سوازیلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
دلار / لیلانگنی سویس 14.8353 - 14.7731 14.995 0.04 0.28% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۶:۵۰
یورو / لیلانگنی سویس 17.4793 17.3811 17.3811 17.6458 0.10 0.56% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۶:۴۳
پوند انگلیس / لیلانگنی سویس 20.4483 20.282 20.282 20.6017 0.17 0.82% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۶:۴۳
لیلانگنی سویس / راند آفریقای جنوبی 0.9987 - 0.9987 0.9987 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۳۵
راند آفریقای جنوبی / لیلانگنی سویس 0.9998 - 0.9998 0.9998 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۳۵

شاخص‌های اقتصادی سوازیلند + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2021 07 21736 0 : 21880 روزانه 2021-07

Coronavirus Deaths

0 2021 07 747 0 : 752 روزانه 2021-07

Coronavirus Recovered

0 2021 07 18068 0 : 18107 روزانه 2021-07

Coronavirus Vaccination Rate

0 2021 07 5.66 0 : 5.66 روزانه 2021-07

Coronavirus Vaccination Total

0 2021 07 65667 0 : 65667 روزانه 2021-07

آدرس های IP

0 2017 03 6845 667 : 7320 سه ماهه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 117 108 : 124 سالیانه

ارزش بودجه دولت

-4592987.00 2021 12 -2875229 -6502412 : 1957737 سالیانه

ارزیابی اعتبار

0 2021 07 : ماهیانه 30

اعتبار بخش خصوصی

0 2020 10 14.8 4.29 : 15.1 ماهیانه

بودجه دولت

-4.60 2020 12 -5.4 -10.6 : 10.1 سالیانه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

15.49 2020 12 12.14 6.79 : 26.16 سالیانه 2020-12

بدهی خارجی

0 2021 03 9771 2543 : 11100 سه ماهه

پول

14.82 2021 07 14.84 6.52 : 19.34 روزانه

ترازنامه بانک مرکزی

14258664.00 2021 03 13370571 4857467 : 14465973 ماهیانه

تورم مواد غذایی

5.50 2021 03 5.1 -2.1 : 21.1 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی

3.96 2020 12 4.47 0.04 : 4.89 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

4690.16 2020 12 4818 1226 : 4818 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

8392.72 2020 12 8622 5047 : 8622 سالیانه

جمعیت

1.16 2020 12 1.15 0.35 : 1.16 سالیانه 2020-12

جواز ساختمان

0 2019 09 173497 26231 : 1124184 سه ماهه

حساب جاری

0 2020 12 1576 -3454 : 3613 سه ماهه

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

7.00 2020 12 4.3 -28.95 : 17.87 سالیانه 2020-12

درآمدهای دولت

0 2021 12 21199919 5499067 : 21199919 سالیانه

ذخایر ارزی

0 2021 06 7066502 3779988 : 10797813 ماهیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 122 121 : 135 سالیانه

رتبه فساد مالی

0 2020 12 113 69 : 121 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 1571 82.01 : 1626 سه ماهه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

0 2020 12 871 -2436 : 1622 سه ماهه

شاخص تروریسم

0 2019 12 0 0 : 2.24 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 3.35 3.27 : 46.43 سالیانه

شاخص فساد مالی

0 2020 12 34 25 : 43 سالیانه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

-0.80 2021 03 -0.9 -9.9 : 45.6 ماهیانه

صادرات

0 2020 12 8237 1500 : 8276 سه ماهه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

0 2021 03 102 68.5 : 103 ماهیانه

عرضه پول M1

0 2021 03 7655 2249 : 7655 ماهیانه

عرضه پول M2

0 2021 03 21008 8391 : 21205 ماهیانه

موازنه تجاری

1101.00 2020 12 1778 -1075 : 1898 سه ماهه 2020-12

مخارج نظامی

82.20 2020 12 86.5 13.6 : 93.7 سالیانه

نرخ بهره

3.75 2021 06 3.75 3.75 : 11.5 روزانه 2021-06

نرخ بهره سپرده

2.47 2020 12 3.7 2.08 : 15 سالیانه

نرخ بیکاری

23.40 2020 12 22.2 21.6 : 28.6 سالیانه 2020-12

نرخ تورم

3.90 2021 02 4.3 -5.27 : 31.1 ماهیانه 2021-02

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

-2.40 2020 12 2.2 -2.4 : 21.02 سالیانه

نرخ مالیات بر فروش

15.00 2020 12 15 14 : 15 سالیانه

نرخ مالیات درآمد شخصی

33.00 2021 12 33 33 : 33 سالیانه

نرخ مالیات شرکت

27.50 2021 12 27.5 27.5 : 30 سالیانه

نرخ وام

7.25 2021 04 7.25 7.25 : 15 ماهیانه

واردات

0 2019 06 5599 1666 : 52487 سه ماهه

هزینه های مالی

0 2021 12 24075148 5828946 : 24075148 سالیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
ارزش بودجه دولت -4592987.00 -6889565 -6889565 -6889565 -6453225 -6889565
بودجه دولت -4.60 -5.3 -4.9 -4.9 -5.3 -4.9
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 15.49 18 18 20 18 20 2020-12
پول 14.82 15.2 15.39 15.57 15.02 15.95
ترازنامه بانک مرکزی 14258664.00 13250000 13250000 13250000 13500000 13650000
تورم مواد غذایی 5.50 3.4 3.4 3.4 3.7 3
تولید ناخالص داخلی 3.96 4.3 4.6 4.6 4.3 4.6
تولید ناخالص داخلی سرانه 4690.16 4700 4820 4820 4700 4820
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8392.72 8400 8500 8500 8400 8500
جمعیت 1.16 1.17 1.17 1.17 1.16 1.18 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.00 4.6 2 2 4.6 2 2020-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل -0.80 1.86 -0.82 -0.82 3.62 1.92
موازنه تجاری 1101.00 -696 -696 -696 -1508 -613 2020-12
مخارج نظامی 82.20 85 85 85 83 85
نرخ بهره 3.75 3.75 3.75 4 3.75 4 2021-06
نرخ بهره سپرده 2.47 2.47 2.47 2.72 2.47 2.72
نرخ بیکاری 23.40 24 22 22 24 22 2020-12
نرخ تورم 3.90 3.4 3 3 3.4 3.2 2021-02
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.40 1.6 1.2 1.2 1.6 1.2
نرخ مالیات بر فروش 15.00 14 14 14 14 14
نرخ مالیات درآمد شخصی 33.00 33 33 33 33 33
نرخ مالیات شرکت 27.50 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5
نرخ وام 7.25 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی