شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
سوازیلند سوازیلند
 • نرخ فعلی : 7,329.9
 • بالاترین قیمت روز : 7,387.2
 • پایین ترین قیمت روز : 7,244.5
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 26.8
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.05%
 • نرخ بازگشایی بازار : 7,289.5
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲:۴۶:۰۹
 • نرخ روز گذشته : 7,290
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.55%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 39.9
 • نرخ فعلی : 1,656.78
 • بالاترین قیمت روز : 1,659.99
 • پایین ترین قیمت روز : 1,644.09
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 2.81
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.13%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,649.03
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲:۴۶:۲۰
 • نرخ روز گذشته : 1,649.18
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.46%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 7.6
 • نرخ فعلی : 26.42
 • بالاترین قیمت روز : 26.59
 • پایین ترین قیمت روز : 25.66
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.27
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.93%
 • نرخ بازگشایی بازار : 26.12
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲:۴۶:۲۰
 • نرخ روز گذشته : 25.9
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 2.01%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.52
 • نرخ فعلی : 0.9199
 • بالاترین قیمت روز : 0.9223
 • پایین ترین قیمت روز : 0.9194
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.921
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲:۴۱:۲۶
 • نرخ روز گذشته : 0.9206
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.08%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0007

بازارهای ارزی سوازیلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
دلار / لیلانگنی سویس 18.084 18.2136 18.06 18.299 0.18 1.01% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۴۳
EUR/SZL Ask 19.801 19.7066 19.7066 19.8965 0.01 0.03% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۱۴
GBP/SZL Ask 22.49 22.5707 22.49 22.6342 0.12 0.52% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۱:۲۸
SZL/ZAR Ask 0.9996 - 0.9996 0.9996 0.00 0.10% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۰:۵۶
ZAR/SZL Ask 0.999 - 0.999 0.999 0.00 0.05% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۰:۵۶

شاخص‌های اقتصادی سوازیلند + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2020 04 10 1 : 10 روزانه 2020-04

Coronavirus Recovered

0 2020 04 0 0 : 4 روزانه 2020-04

Coronavirus Deaths

0 2020 03 0 0 : 0 روزانه 2020-03

آسانی کسب و کار

0 2019 12 117 108 : 124 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 6845 667 : 7320 سه ماهه

اعتبار بخش خصوصی

0 2019 11 14.71 4.29 : 15.1 ماهیانه 2019-11

ارزش بودجه دولت

-2973578.00 2019 12 -4330648 -6502412 : 1957737 سالیانه 2019-12

ارزیابی اعتبار

0 2020 03 : ماهیانه 30

بودجه دولت

-5.50 2018 12 -4.6 -10.6 : 10.1 سالیانه 2018-12

بدهی خارجی

0 2019 06 7058 2543 : 7058 سه ماهه 2019-06

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

10.75 2018 12 9.23 6.79 : 26.16 سالیانه 2018-12

پول

18.17 2020 04 18.32 6.52 : 19.34 روزانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

9530.40 2018 12 9568 5577 : 9568 سالیانه

ترازنامه بانک مرکزی

0 2019 11 11373887 4857467 : 13117477 ماهیانه 2019-11

تولید ناخالص داخلی سرانه

4820.00 2018 12 4839 1226 : 4839 سالیانه

تولید ناخالص داخلی

4.80 2019 12 4.7 0.04 : 4.82 سالیانه 2019-12

تورم مواد غذایی

2.70 2019 12 2.4 -2.1 : 21.1 ماهیانه 2019-12

جواز ساختمان

0 2019 09 173497 26231 : 1124184 سه ماهه 2019-09

جمعیت

1.15 2019 12 1.14 0.35 : 1.15 سالیانه 2019-12

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

0.40 2018 12 -1.3 -28.95 : 17.87 سالیانه 2018-12

حساب جاری

0 2019 06 2045 -3454 : 3613 سه ماهه 2019-06

درآمدهای دولت

0 2019 12 17265490 5499067 : 18858111 سالیانه 2019-12

ذخایر ارزی

0 2020 02 6645566 3779988 : 9711987 ماهیانه 2020-02

رتبه فساد مالی

0 2019 12 89 69 : 121 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 122 121 : 135 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 1571 82.01 : 1626 سه ماهه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

0 2019 03 -73.4 -2436 : 777 سه ماهه 2019-03

شاخص فساد مالی

0 2019 12 38 25 : 43 سالیانه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

1.80 2019 12 1.7 -9.9 : 45.6 ماهیانه

شاخص تروریسم

0 2018 12 0 0 : 2.24 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 3.35 3.27 : 46.43 سالیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

0 2019 12 142 70.6 : 142 ماهیانه 2019-12

صادرات

0 2019 06 6207 1500 : 8011 سه ماهه 2019-06

عرضه پول M2

0 2019 11 18460 8391 : 18689 ماهیانه 2019-11

عرضه پول M1

0 2019 11 6416 2249 : 6416 ماهیانه 2019-11

موازنه تجاری

432.70 2019 06 594 -1075 : 1898 سه ماهه 2019-06

مخارج نظامی

83.70 2018 12 88.7 13.9 : 88.7 سالیانه

نرخ مالیات بر فروش

15.00 2020 12 15 14 : 15 سالیانه 2020-12

نرخ مالیات درآمد شخصی

33.00 2018 12 33 33 : 33 سالیانه 2018-12

نرخ مالیات شرکت

27.50 2020 12 27.5 27.5 : 30 سالیانه 2020-12

نرخ بهره

5.50 2020 03 6.5 5 : 11.5 روزانه 2020-03

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

1.40 2019 12 2.4 -2.12 : 21.02 سالیانه 2019-12

نرخ تورم

2.80 2020 02 2.7 -5.27 : 31.1 ماهیانه 2020-02

نرخ بهره سپرده

3.80 2018 12 3.2 2.08 : 15 سالیانه 2018-12

نرخ بیکاری

22.90 2019 12 22.5 21.6 : 28.6 سالیانه 2019-12

واردات

0 2019 06 5613 1666 : 52487 سه ماهه 2019-06

هزینه های مالی

0 2019 12 21596138 5828946 : 21831689 سالیانه 2019-12
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
ارزش بودجه دولت -2973578.00 -6453225 -6453225 -6453225 -6453225 -6889565 2019-12
بودجه دولت -5.50 0.3 0.3 0.3 0.3 -1.5 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 10.75 13 13 13 13 14 2018-12
پول 18.17 18.74 18.94 19.14 18.54 19.54
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 9530.40 9597 9597 9597 9597 9843
تولید ناخالص داخلی سرانه 4820.00 4854 4854 4854 4854 4978
تولید ناخالص داخلی 4.80 5.09 5.09 5.09 5.09 5.95 2019-12
تورم مواد غذایی 2.70 2.3 2.8 3 2.6 2.4 2019-12
جمعیت 1.15 1.15 1.15 1.16 1.15 1.17 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.40 3 3 3 3 4.1 2018-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 1.80 1.34 0.2 0.21 1.64 0.21
موازنه تجاری 432.70 -905 -500 -1004 -1508 -613 2019-06
مخارج نظامی 83.70 83 83 83 83 85
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 33.00 33 33 33 33 33 2018-12
نرخ مالیات شرکت 27.50 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 2020-12
نرخ بهره 5.50 4.5 4 4 5.5 4.5 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.40 -3 -3 -3 -3 1.2 2019-12
نرخ تورم 2.80 3 2.4 2.6 2.5 3 2020-02
نرخ بهره سپرده 3.80 2.8 2.3 2.3 3.8 2.8 2018-12
نرخ بیکاری 22.90 23.3 23.3 23.3 23.3 23.6 2019-12
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی