• نرخ فعلی : 45,040.8
 • بالاترین قیمت روز : 45,754.5
 • پایین ترین قیمت روز : 42,594.1
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 730.7
 • درصد بیشترین نوسان روز : 2.06%
 • نرخ بازگشایی بازار : 44,106.4
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۱:۳۹:۵۷
 • نرخ روز گذشته : 44,042.6
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 2.27%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 998.2
 • نرخ فعلی : 1,870.36
 • بالاترین قیمت روز : 1,873.45
 • پایین ترین قیمت روز : 1,865.49
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.87
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.08%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,866.33
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۱:۴۱:۰۹
 • نرخ روز گذشته : 1,866.4
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.21%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 3.96
 • نرخ فعلی : 66.94
 • بالاترین قیمت روز : 66.94
 • پایین ترین قیمت روز : 66.25
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.2
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.24%
 • نرخ بازگشایی بازار : 66.31
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۱:۴۱:۱۰
 • نرخ روز گذشته : 66.31
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.95%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.63
 • نرخ فعلی : 0.8205
 • بالاترین قیمت روز : 0.823
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8204
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8224
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۱:۳۹:۱۴
 • نرخ روز گذشته : 0.8226
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.26%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0021

شاخص‌های اقتصادی + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

CPI مسکن آب و برق

0 2021 02 15931 65.75 : 1042428 ماهیانه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 185 185 : 187 سالیانه

ارزیابی اعتبار

0 : ماهیانه

پول

175.31 2021 05 175 2.71 : 175 روزانه

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

1377.70 2016 12 1884 1378 : 4811 سالیانه

تغییرات موجودی انبار

0 2016 12 7.5 5.6 : 58 سالیانه

تورم مواد غذایی

-32.60 2021 02 42 -32.6 : 513 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی

1.00 2019 12 3.07 1 : 18.43 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

22303.00 2017 12 22459 13685 : 28180 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

691.70 2016 12 787 692 : 1654 سالیانه USD

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

1678.00 2016 12 1910 1678 : 4013 سالیانه USD

جمعیت

11.19 2020 12 11.08 2.84 : 11.19 سالیانه 2020-12

رتبه فساد مالی

0 2020 12 179 163 : 179 سالیانه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

9794.47 2021 02 12295 42.05 : 372145 ماهیانه

شاخص فساد مالی

0 2020 12 12 11 : 15 سالیانه

شاخص تروریسم

0 2018 12 6.76 0 : 6.82 سالیانه

صادرات

5292.90 2017 12 5800 1012 : 17041 سالیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

16747.46 2021 02 15978 53.49 : 18863 ماهیانه

قیمت مصرف کننده اصلی

0 2021 02 17714 75.09 : 37989 ماهیانه

مخارج نظامی

138.00 2019 12 149 106 : 1269 سالیانه

موازنه تجاری

-2050.40 2016 12 -1289 -5843 : 6981 سالیانه 2016-12

نرخ بهره

15.00 2021 04 15 10 : 15 ماهیانه 2021-04

نرخ تورم

18.30 2021 02 46.8 -13.97 : 549 ماهیانه 2021-02

نرخ تورم

4.80 2021 02 -5.1 -33.2 : 83.06 ماهیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

-3.60 2020 12 7.4 -49.8 : 29.9 سالیانه

نسبت ذخیره نقدی

0 2020 11 10 10 : 20 ماهیانه

واردات

7926.40 2017 12 8330 7177 : 11468 سالیانه

هزینه های دولت

8381.30 2016 12 7742 4332 : 8381 سالیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
پول 175.31 175 175 175 175 175
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1377.70 1320 1280 1320 1320 1329
تورم مواد غذایی -32.60 15 25 20 28 15
تولید ناخالص داخلی 1.00 2 2 2 2 2
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 22303.00 21366 21366 22459 21366 21516
تولید ناخالص داخلی سرانه 691.70 650 650 650 600 650 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1678.00 1380 1380 1380 1400 1380 USD
جمعیت 11.19 11.56 11.19 11.19 11.56 11.26 2020-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 9794.47 14890 20747 12439 59280 29045
صادرات 5292.90 4917 4917 4917 4917 4917
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 16747.46 17831 25261 21269 14873 35365
مخارج نظامی 138.00 130 140 140 130 140
موازنه تجاری -2050.40 -2780 -3038 -3038 -2780 -2780 2016-12
نرخ بهره 15.00 15 15 10 15 10 2021-04
نرخ تورم 18.30 10 50 27 16 40 2021-02
نرخ تورم 4.80 7 5 3 10 2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.60 -4.2 -4.2 0.7 -4.2 0.7
واردات 7926.40 7697 7697 7697 7697 7697
هزینه های دولت 8381.30 8029 7784 8029 8029 8085
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی