• نرخ فعلی : 32,225.1
 • بالاترین قیمت روز : 33,395.5
 • پایین ترین قیمت روز : 30,909.5
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 366.5
 • درصد بیشترین نوسان روز : 2.35%
 • نرخ بازگشایی بازار : 33,395.5
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۲:۴۸:۱۹
 • نرخ روز گذشته : 33,395.8
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 3.63%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1,170.7
 • نرخ فعلی : 1,851.72
 • بالاترین قیمت روز : 1,861.62
 • پایین ترین قیمت روز : 1,849.45
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 3.9
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.03%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,854.29
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۲:۴۷:۴۲
 • نرخ روز گذشته : 1,854.2
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.13%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 2.48
 • نرخ فعلی : 52.66
 • بالاترین قیمت روز : 53.23
 • پایین ترین قیمت روز : 52.32
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.22
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.1%
 • نرخ بازگشایی بازار : 52.77
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۲:۴۲:۴۰
 • نرخ روز گذشته : 52.77
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.21%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.11
 • نرخ فعلی : 0.8223
 • بالاترین قیمت روز : 0.826
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8214
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8239
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۲:۵۰:۱۲
 • نرخ روز گذشته : 0.8241
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.22%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0018

شاخص‌های اقتصادی + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

CPI مسکن آب و برق

0 2020 12 12191 65.75 : 1042428 ماهیانه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 185 185 : 187 سالیانه

ارزیابی اعتبار

0 : ماهیانه

پول

174.89 2021 01 175 2.71 : 175 روزانه

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

1377.70 2016 12 1884 1378 : 4811 سالیانه

تغییرات موجودی انبار

0 2016 12 7.5 5.6 : 58 سالیانه

تورم مواد غذایی

42.60 2020 12 65.8 -17.77 : 513 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی

1.00 2019 12 3.07 1 : 18.43 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

22921.10 2016 12 22848 13662 : 28184 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

691.70 2016 12 787 692 : 1654 سالیانه USD

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

1678.00 2016 12 1910 1678 : 4013 سالیانه USD

جمعیت

11.08 2019 12 10.98 2.84 : 11.08 سالیانه 2019-12

رتبه فساد مالی

0 2019 12 178 163 : 179 سالیانه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

13831.01 2020 12 13234 42.05 : 372145 ماهیانه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 13 11 : 15 سالیانه

شاخص تروریسم

0 2018 12 6.76 0 : 6.82 سالیانه

صادرات

6278.70 2016 12 7466 1334 : 17041 سالیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

16840.60 2020 12 18863 53.49 : 18863 ماهیانه

قیمت مصرف کننده اصلی

0 2020 12 22385 75.09 : 37989 ماهیانه

مخارج نظامی

36.00 2018 12 72 36 : 866 سالیانه

موازنه تجاری

-2050.40 2016 12 -1289 -5843 : 6981 سالیانه 2016-12

نرخ بهره

15.00 2020 12 15 10 : 15 ماهیانه 2020-12

نرخ تورم

-10.70 2020 12 6.8 -33.2 : 83.06 ماهیانه

نرخ تورم

58.00 2020 12 78.3 -13.97 : 549 ماهیانه 2020-12

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

5.80 2019 12 0.5 -46.1 : 15.9 سالیانه

نسبت ذخیره نقدی

0 2020 11 10 10 : 20 ماهیانه

واردات

8329.70 2016 12 8755 7177 : 11468 سالیانه

هزینه های دولت

8381.30 2016 12 7742 4332 : 8381 سالیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
پول 174.89 175 175 175 175 175
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1377.70 1387 1387 1280 1323 1332
تورم مواد غذایی 42.60 8 15 25 17 15
تولید ناخالص داخلی 1.00 2 2 2 0.5 2
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 22921.10 23082 23082 21287 22004 22158
تولید ناخالص داخلی سرانه 691.70 650 650 650 600 650 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1678.00 1380 1380 1380 1400 1380 USD
جمعیت 11.08 11.56 11.56 11.19 11.56 11.26 2019-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 13831.01 58769 14890 20747 10473 29045
صادرات 6278.70 4917 4917 4917 4917 4917
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 16840.60 14745 17831 25261 19608 35365
مخارج نظامی 36.00 130 130 140 130 140
موازنه تجاری -2050.40 -2780 -2780 -3038 -2780 -2780 2016-12
نرخ بهره 15.00 10 10 10 15 8 2020-12
نرخ تورم -10.70 10 7 5 6 2
نرخ تورم 58.00 15 10 50 35 40 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.80 0.7 0.7 0.7 0.7 2.3
واردات 8329.70 7697 7697 7697 7697 7697
هزینه های دولت 8381.30 8440 8440 7784 8046 8102
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی