• نرخ فعلی : 43,276.69
 • بالاترین قیمت روز : 43,525.95
 • پایین ترین قیمت روز : 40,949.17
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 689.36
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.58%
 • نرخ بازگشایی بازار : 42,625.31
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۱۱:۲۹
 • نرخ روز گذشته : 42,844.61
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.01%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 432.08
 • نرخ فعلی : 1,750.36
 • بالاترین قیمت روز : 1,750.36
 • پایین ترین قیمت روز : 1,750.36
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۳ مهر
 • نرخ روز گذشته : 1,762
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.67%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 11.64
 • نرخ فعلی : 73.98
 • بالاترین قیمت روز : 73.98
 • پایین ترین قیمت روز : 73.98
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۳ مهر
 • نرخ روز گذشته : 71.05
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 4.12%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 2.93
 • نرخ فعلی : 0.8534
 • بالاترین قیمت روز : 0.8534
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8534
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۳ مهر
 • نرخ روز گذشته : 0.8524
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.12%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.001

شاخص‌های اقتصادی + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

CPI مسکن آب و برق

0 2021 08 8594 65.75 : 1042428 ماهیانه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 185 185 : 187 سالیانه

ارزیابی اعتبار

0 : ماهیانه

پول

175.31 2021 09 175 2.71 : 175 روزانه

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

1308.40 2017 12 1358 1308 : 4811 سالیانه

تغییرات موجودی انبار

0 2017 12 7.9 5.6 : 58 سالیانه

تورم مواد غذایی

35.11 2021 03 -32.6 -32.6 : 513 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی

1.00 2019 12 3.07 1 : 18.43 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

22303.00 2017 12 22459 13685 : 28180 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

691.70 2016 12 787 692 : 1654 سالیانه USD

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

1678.00 2016 12 1910 1678 : 4013 سالیانه USD

جمعیت

11.19 2020 12 11.08 2.84 : 11.19 سالیانه 2020-12

رتبه فساد مالی

0 2020 12 179 163 : 179 سالیانه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

12708.86 2021 08 12551 42.05 : 372145 ماهیانه

شاخص فساد مالی

0 2020 12 12 11 : 15 سالیانه

شاخص تروریسم

0 2018 12 6.76 0 : 6.82 سالیانه

صادرات

5292.90 2017 12 5800 1012 : 17041 سالیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

16622.44 2021 08 15445 53.49 : 18863 ماهیانه

قیمت مصرف کننده اصلی

0 2021 08 8055 75.09 : 37989 ماهیانه

مخارج نظامی

186.00 2019 12 245 174 : 2085 سالیانه

موازنه تجاری

-2050.40 2016 12 -1289 -5843 : 6981 سالیانه 2016-12

نرخ بهره

15.00 2021 05 15 10 : 15 ماهیانه 2021-05

نرخ تورم

18.30 2021 06 14 -13.97 : 549 ماهیانه 2021-06

نرخ تورم

-17.20 2021 06 2.9 -33.2 : 83.06 ماهیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

-3.60 2020 12 7.4 -49.8 : 29.9 سالیانه

نسبت ذخیره نقدی

0 2020 11 10 10 : 20 ماهیانه

واردات

7926.40 2017 12 8330 7177 : 11468 سالیانه

هزینه های دولت

9454.60 2017 12 8381 4332 : 9455 سالیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
پول 175.31 176 177 177 176 178
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1308.40 1280 1318 1318 1256 1265
تورم مواد غذایی 35.11 25 20 18 30 15
تولید ناخالص داخلی 1.00 2 2 2 2 2
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 22303.00 21411 22459 22459 21411 21561
تولید ناخالص داخلی سرانه 691.70 650 650 650 600 650 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1678.00 1380 1380 1380 1400 1380 USD
جمعیت 11.19 11.19 11.19 11.19 11.56 11.26 2020-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 12708.86 17980 16762 13991 16244 22835
صادرات 5292.90 4917 4917 4917 4917 4917
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 16622.44 21893 21943 18967 19452 27804
مخارج نظامی 186.00 140 140 140 130 140
موازنه تجاری -2050.40 -2780 -3038 -3038 -2780 -2780 2016-12
نرخ بهره 15.00 15 10 10 15 10 2021-05
نرخ تورم 18.30 30 27 25 20 27 2021-06
نرخ تورم -17.20 -10 3 4 4.5 4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.60 -4 0.7 0.7 -4 0.7
واردات 7926.40 7697 7697 7697 7697 7697
هزینه های دولت 9454.60 7784 9521 9521 9076 9140
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی