iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
 • نرخ فعلی : 10,187.6
 • بالاترین قیمت روز : 10,217.3
 • پایین ترین قیمت روز : 10,040.9
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 71.1
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.43%
 • نرخ بازگشایی بازار : 10,118.9
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۱:۰۸:۱۵
 • نرخ روز گذشته : 10,065.4
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.21%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 122.2
 • نرخ فعلی : 1,607.12
 • بالاترین قیمت روز : 1,611.08
 • پایین ترین قیمت روز : 1,599.61
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.42
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.05%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,602.31
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۱:۱۰:۴۱
 • نرخ روز گذشته : 1,602.07
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.32%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 5.05
 • نرخ فعلی : 53.63
 • بالاترین قیمت روز : 53.65
 • پایین ترین قیمت روز : 52.19
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.17
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.19%
 • نرخ بازگشایی بازار : 52.31
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۱:۱۰:۲۳
 • نرخ روز گذشته : 52.34
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 2.46%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1.29
 • نرخ فعلی : 0.9269
 • بالاترین قیمت روز : 0.9275
 • پایین ترین قیمت روز : 0.9234
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.9268
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۱:۱۰:۲۴
 • نرخ روز گذشته : 0.9267
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.02%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0002

شاخص‌های اقتصادی + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

CPI مسکن آب و برق

0 2019 12 5818 65.75 : 20301 ماهیانه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 185 185 : 187 سالیانه

ارزیابی اعتبار

0 : ماهیانه

پول

158.64 2020 02 159 2.71 : 159 روزانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

691.70 2016 12 787 692 : 1654 سالیانه USD

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

22921.10 2016 12 22848 13662 : 28184 سالیانه میلیون - SSP

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

1678.00 2016 12 1910 1678 : 4013 سالیانه USD

تغییرات موجودی انبار

0 2016 12 7.5 5.6 : 58 سالیانه میلیون - SSP

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

1377.70 2016 12 1884 1378 : 4811 سالیانه میلیون - SSP

تورم مواد غذایی

102.10 2019 12 87.1 -17.77 : 1002 ماهیانه ٪

تولید ناخالص داخلی

3.07 2016 12 12.37 3.07 : 17.83 سالیانه USD - میلیارد

جمعیت

10.98 2018 12 10.91 2.84 : 10.98 سالیانه میلیون

رتبه فساد مالی

0 2019 12 178 163 : 179 سالیانه

شاخص تروریسم

0 2018 12 6.76 0 : 6.82 سالیانه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

6897.73 2019 12 6718 42.05 : 7930 ماهیانه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 13 11 : 15 سالیانه امتیاز

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

10656.52 2019 12 10577 53.49 : 15833 ماهیانه امتیاز

صادرات

6278.70 2016 12 7466 1334 : 17041 سالیانه میلیون - SSP

قیمت مصرف کننده اصلی

0 2019 12 11681 75.09 : 19428 ماهیانه امتیاز

موازنه تجاری

-2050.40 2016 12 -1289 -5843 : 6981 سالیانه SSP - میلیون

مخارج نظامی

36.00 2018 12 72 36 : 866 سالیانه

نرخ تورم

69.00 2019 12 72.7 -13.97 : 549 ماهیانه ٪

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

-3.80 2018 12 -6.3 -46.1 : 15.9 سالیانه ٪

نرخ تورم

0.75 2019 12 -0.33 -13.82 : 83.06 ماهیانه ٪

واردات

8329.70 2016 12 8755 7177 : 11468 سالیانه میلیون - SSP

هزینه های دولت

8381.30 2016 12 7742 4332 : 8381 سالیانه میلیون - SSP
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
پول 158.64 159 159 159 159 159
تولید ناخالص داخلی سرانه 691.70 650 650 650 600 650 USD
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 22921.10 24067 24067 24067 24067 25511 میلیون - SSP
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1678.00 1380 1380 1380 1400 1380 USD
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1377.70 1447 1447 1447 1447 1533 میلیون - SSP
تورم مواد غذایی 102.10 130 180 50 100 120 ٪
تولید ناخالص داخلی 3.07 2 2 2 2 2 USD - میلیارد
جمعیت 10.98 11.37 11.37 11.12 11.37 11.19 میلیون
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 6897.73 15126 14087 10077 13066 14108
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 10656.52 24884 27526 15985 24308 22379 امتیاز
صادرات 6278.70 4917 4917 4917 5447 4917 میلیون - SSP
موازنه تجاری -2050.40 -2780 -2780 -2720 -2659 -2780 SSP - میلیون
مخارج نظامی 36.00 130 130 130 130 140
نرخ تورم 69.00 113 80 50 135 40 ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.80 5 5 5 5 6 ٪
نرخ تورم 0.75 3 10 4.4 12 3.4 ٪
واردات 8329.70 7697 7697 7697 8106 7697 میلیون - SSP
هزینه های دولت 8381.30 8800 8800 8800 8800 9328 میلیون - SSP