شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
 • نرخ فعلی : 9,642.8
 • بالاترین قیمت روز : 9,736.1
 • پایین ترین قیمت روز : 9,553.6
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 42
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.55%
 • نرخ بازگشایی بازار : 9,718.4
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳:۳۷:۱۳
 • نرخ روز گذشته : 9,724.3
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.85%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 81.5
 • نرخ فعلی : 1,685.18
 • بالاترین قیمت روز : 1,685.96
 • پایین ترین قیمت روز : 1,681.25
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.21
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.04%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,682.22
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۳۲:۵۰
 • نرخ روز گذشته : 1,681.93
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.19%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 3.25
 • نرخ فعلی : 38.95
 • بالاترین قیمت روز : 39.37
 • پایین ترین قیمت روز : 38.91
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.12
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.54%
 • نرخ بازگشایی بازار : 39.36
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۳۲:۵۰
 • نرخ روز گذشته : 39.41
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.18%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.46
 • نرخ فعلی : 0.8858
 • بالاترین قیمت روز : 0.8858
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8858
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8858
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۹:۵۹:۰۶
 • نرخ روز گذشته : 0.8821
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.42%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0037

شاخص‌های اقتصادی + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

CPI مسکن آب و برق

0 2020 02 12116 65.75 : 20301 ماهیانه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 185 185 : 187 سالیانه

ارزیابی اعتبار

0 : ماهیانه

پول

160.59 2020 05 161 2.71 : 161 روزانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

691.70 2016 12 787 692 : 1654 سالیانه USD

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

1678.00 2016 12 1910 1678 : 4013 سالیانه USD

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

22921.10 2016 12 22848 13662 : 28184 سالیانه 2016-12

تورم مواد غذایی

23.50 2020 03 34.7 -17.77 : 513 ماهیانه 2020-03

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

1377.70 2016 12 1884 1378 : 4811 سالیانه

تولید ناخالص داخلی

1.00 2019 12 3.07 1 : 17.83 سالیانه 2019-12

تغییرات موجودی انبار

0 2016 12 7.5 5.6 : 58 سالیانه

جمعیت

11.08 2019 12 10.98 2.84 : 11.08 سالیانه 2019-12

رتبه فساد مالی

0 2019 12 178 163 : 179 سالیانه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

7757.80 2020 02 5521 42.05 : 7930 ماهیانه

شاخص تروریسم

0 2018 12 6.76 0 : 6.82 سالیانه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 13 11 : 15 سالیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

14523.47 2020 03 14153 53.49 : 15833 ماهیانه 2020-03

صادرات

6278.70 2016 12 7466 1334 : 17041 سالیانه 2016-12

قیمت مصرف کننده اصلی

0 2020 03 5475 75.09 : 19428 ماهیانه 2020-03

مخارج نظامی

36.00 2018 12 72 36 : 866 سالیانه

موازنه تجاری

-2050.40 2016 12 -1289 -5843 : 6981 سالیانه 2016-12

نسبت ذخیره نقدی

0 2020 04 20 18 : 20 ماهیانه 2020-04

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

5.80 2019 12 0.5 -46.1 : 15.9 سالیانه 2019-12

نرخ بهره

0 2020 04 15 13 : 15 ماهیانه 2020-04

نرخ تورم

2.61 2020 03 30.1 -33.2 : 83.06 ماهیانه 2020-03

نرخ تورم

40.40 2020 03 54 -13.97 : 549 ماهیانه 2020-03

واردات

8329.70 2016 12 8755 7177 : 11468 سالیانه 2016-12

هزینه های دولت

8381.30 2016 12 7742 4332 : 8381 سالیانه 2016-12
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
پول 160.59 161 161 161 161 161
تولید ناخالص داخلی سرانه 691.70 650 650 650 600 650 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1678.00 1380 1380 1380 1400 1380 USD
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 22921.10 18337 18337 21087 18337 16870 2016-12
تورم مواد غذایی 23.50 15 12 9 20 10 2020-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1377.70 1102 1102 1102 1102 1014
تولید ناخالص داخلی 1.00 2 2 -2.32 -2.32 1.18 2019-12
جمعیت 11.08 11.37 11.12 11.56 11.37 11.19 2019-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 7757.80 8765 7519 5963 8380 8045
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 14523.47 19116 12255 15976 15655 13113 2020-03
صادرات 6278.70 4917 4917 4917 4917 4917 2016-12
مخارج نظامی 36.00 130 130 130 130 140
موازنه تجاری -2050.40 -2780 -2780 -2720 -2659 -2780 2016-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.80 -20 -20 -8 -20 -8 2019-12
نرخ تورم 2.61 10 4.4 4 3 3.4 2020-03
نرخ تورم 40.40 25 15 10 34 7 2020-03
واردات 8329.70 7697 7697 7697 7697 7697 2016-12
هزینه های دولت 8381.30 6705 6705 7711 6705 6169 2016-12
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی