سورینام سورینام
سورینام

سورینام

سورینام (به هلندی: Suriname) با نام رسمی جمهوری سورینام (به هلندی: Republik Suriname) کشوری در شمال آمریکای جنوبی است. پایتخت آن پاراماریبو است. جمعیت سورینام ۴۷۰٬۷۸۴ و مساحت آن ۱۶۳٬۸۲۱ کلیومتر مربع است. سورینام از سوی شرق با گویان فرانسه و از سوی غرب با گویان و از جنوب با برزیل هم‌مرز است. سورینام در منطقه کارائیب قرار دارد و شمال آن اقیانوس اطلس قرار دارد.
 • نرخ فعلی : 18,986.6
 • بالاترین قیمت روز : 18,988.7
 • پایین ترین قیمت روز : 18,517.6
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 72
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.97%
 • نرخ بازگشایی بازار : 18,924.9
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۰:۱۲:۳۷
 • نرخ روز گذشته : 18,926.4
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.32%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 60.2
 • نرخ فعلی : 1,837.32
 • بالاترین قیمت روز : 1,839.27
 • پایین ترین قیمت روز : 1,835.69
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.54
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,837.12
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۳۰:۱۴
 • نرخ روز گذشته : 1,836.85
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.03%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.47
 • نرخ فعلی : 46.09
 • بالاترین قیمت روز : 46.14
 • پایین ترین قیمت روز : 46
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.04
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.02%
 • نرخ بازگشایی بازار : 46
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۲۹:۵۳
 • نرخ روز گذشته : 45.99
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.22%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.1
 • نرخ فعلی : 0.8252
 • بالاترین قیمت روز : 0.8258
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8243
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8243
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۴۳:۰۶
 • نرخ روز گذشته : 0.8239
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.16%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0013

شاخص‌های اقتصادی سورینام + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2020 11 5311 0 : 5312 روزانه 2020-11

Coronavirus Recovered

0 2020 12 5192 0 : 5194 روزانه 2020-12

Coronavirus Deaths

0 2020 12 116 0 : 117 روزانه 2020-12

آدرس های IP

0 2017 03 50539 5299 : 51066 سه ماهه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 165 148 : 165 سالیانه

ارزش بودجه دولت

-5857.10 2019 12 -1964 -5857 : 458 سالیانه

ارزیابی اعتبار

0 2020 11 : ماهیانه 15

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

86.60 2019 12 81.4 15.66 : 115 سالیانه 2019-12

بدهی های دولت

0 2019 12 18733 953 : 22375 سالیانه

بودجه دولت

-7.90 2018 12 -9.2 -10.6 : 5.7 سالیانه

پول

14.02 2020 11 14.02 2.67 : 14.02 روزانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

16328.70 2019 12 16609 11329 : 18304 سالیانه

تولید نفت خام

0 2020 06 14 5 : 17 ماهیانه

تورم مواد غذایی

56.30 2020 07 54.8 -1.14 : 55 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

7966.70 2019 12 8104 3335 : 8931 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

0 2019 12 9718 7669 : 10202 سالیانه

تولید ناخالص داخلی

3.99 2019 12 3.46 0.1 : 5.24 سالیانه

جمعیت

0.59 2019 12 0.58 0.29 : 0.59 سالیانه 2019-12

حساب جاری

0 2020 06 22 -225 : 248 سه ماهه

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-6.10 2019 12 -2.9 -30.44 : 53.23 سالیانه 2019-12

درآمدهای دولت

0 2018 12 5114 1740 : 5970 سالیانه

ذخایر طلا

1.50 2020 06 1.5 0.6 : 8.8 سه ماهه

رتبه رقابتی

0 2015 12 106 106 : 114 سالیانه

رتبه فساد مالی

0 2019 12 73 49 : 100 سالیانه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

0 2020 03 -69.2 -83.2 : 129 سه ماهه

سرعت اینترنت

0 2017 03 2752 167 : 2752 سه ماهه

شاخص رقابتی

0 2015 12 3.75 3.67 : 3.75 سالیانه امتیاز

شاخص فساد مالی

0 2019 12 43 30 : 45 سالیانه

صادرات

525.60 2020 06 626 265 : 739 سه ماهه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

197.60 2020 07 190 94.3 : 194 ماهیانه

گردش سرمایه

0 2020 06 -40.5 -168 : 384 سه ماهه

موازنه تجاری

192.50 2020 09 201 -129 : 297 سه ماهه 2020-09

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

2.10 2019 12 2.6 -8.8 : 10.8 سالیانه

نرخ وام

15.00 2020 08 15.1 11.5 : 16.2 ماهیانه

نرخ مالیات شرکت

36.00 2020 12 36 36 : 36 سالیانه

نرخ مالیات درآمد شخصی

38.00 2020 12 38 38 : 38 سالیانه

نرخ مالیات بر فروش

10.00 2020 12 10 10 : 10 سالیانه

نرخ بهره سپرده

7.10 2020 09 7.2 6.2 : 9.4 ماهیانه

نرخ تورم

40.00 2020 07 35.2 -11.68 : 586 ماهیانه 2020-07

نرخ تورم

1.70 2020 07 3.3 -1.7 : 15.6 ماهیانه

نرخ بیکاری

7.40 2019 12 7.6 5.5 : 17 سالیانه 2019-12

نرخ بهره بین بانکی

12.50 2020 08 12.8 5.4 : 18.6 ماهیانه

نرخ بهره

25.00 2020 05 25 4 : 25 سه ماهه 2020-05

واردات

333.10 2020 06 411 221 : 594 سه ماهه

هزینه های مالی

0 2018 12 7135 1772 : 7934 سالیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
ارزش بودجه دولت -5857.10 -2526 -2526 -2526 -2526 -2751
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 86.60 83 83 83 87 83 2019-12
بودجه دولت -7.90 -12 -9.1 -9.1 -12 -10.5
پول 14.02 14.1 14.14 14.18 14.06 14.26
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16328.70 15900 16300 16300 15900 16300
تورم مواد غذایی 56.30 36 33 25 42 18
تولید ناخالص داخلی سرانه 7966.70 7920 8000 8000 7920 8000
تولید ناخالص داخلی 3.99 3.8 4.2 4.2 3.8 4.2
جمعیت 0.59 0.6 0.6 0.6 0.6 0.61 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.10 -7.5 -6.5 -6.5 -7.5 -6.5 2019-12
ذخایر طلا 1.50 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
صادرات 525.60 570 540 540 480 580
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 197.60 191 213 243 152 163
موازنه تجاری 192.50 125 125 125 158 158 2020-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.10 -4 2.5 2.5 -4 2.5
نرخ وام 15.00 2.6 2.6 2.6 4.4 4.4
نرخ مالیات شرکت 36.00 36 36 36 36 36
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.00 38 38 38 38 38
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10
نرخ بهره سپرده 7.10 -5.1 -5.1 -5.1 -2.6 -5.1
نرخ تورم 40.00 31 28 26 33 21 2020-07
نرخ تورم 1.70 1.1 0.7 0.5 1.5 0.5
نرخ بیکاری 7.40 9.1 8.5 8.5 9.1 8.5 2019-12
نرخ بهره بین بانکی 12.50 0.3 0.3 0.3 7.4 7.4
نرخ بهره 25.00 15 12.5 12.5 15 12.5 2020-05
واردات 333.10 412 415 415 430 422
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی