شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
سورینام سورینام
 • نرخ فعلی : 7,298.8
 • بالاترین قیمت روز : 7,387.2
 • پایین ترین قیمت روز : 7,156.5
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 76.9
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.49%
 • نرخ بازگشایی بازار : 7,289.5
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۹:۴۸:۰۷
 • نرخ روز گذشته : 7,290
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.12%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 8.8
 • نرخ فعلی : 1,679.97
 • بالاترین قیمت روز : 1,685.13
 • پایین ترین قیمت روز : 1,644.09
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 2.81
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.27%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,649.03
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۹:۴۸:۱۷
 • نرخ روز گذشته : 1,649.18
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.87%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 30.79
 • نرخ فعلی : 25.73
 • بالاترین قیمت روز : 28.33
 • پایین ترین قیمت روز : 25.27
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.89
 • درصد بیشترین نوسان روز : 2.02%
 • نرخ بازگشایی بازار : 26.12
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۹:۴۸:۱۷
 • نرخ روز گذشته : 25.9
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.66%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.17
 • نرخ فعلی : 0.914
 • بالاترین قیمت روز : 0.9223
 • پایین ترین قیمت روز : 0.914
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.921
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۹:۴۶:۲۷
 • نرخ روز گذشته : 0.9206
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.72%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0066

شاخص‌های اقتصادی سورینام + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2020 03 8 1 : 8 روزانه 2020-03

Coronavirus Recovered

0 2020 04 0 0 : 3 روزانه 2020-04

Coronavirus Deaths

0 2020 04 0 0 : 1 روزانه 2020-04

آسانی کسب و کار

0 2019 12 165 148 : 165 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 50539 5299 : 51066 سه ماهه

ارزیابی اعتبار

0 2020 04 : ماهیانه 26

ارزش بودجه دولت

-2956.90 2018 12 -2240 -2957 : 458 سالیانه 2018-12

بدهی های دولت

0 2018 12 17987 953 : 18729 سالیانه 2018-12

بودجه دولت

-7.90 2018 12 -9.2 -10.6 : 5.7 سالیانه 2018-12

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

81.40 2018 12 86.9 15.66 : 115 سالیانه 2018-12

پول

7.43 2020 04 7.43 2.67 : 7.74 روزانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

13775.90 2018 12 13636 9461 : 15286 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

8048.60 2018 12 7967 3335 : 8931 سالیانه

تولید نفت خام

0 2019 11 14 5 : 17 ماهیانه 2019-11

تورم مواد غذایی

5.30 2020 01 4.9 -1.14 : 44.7 ماهیانه 2020-01

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

0 2018 12 9463 7669 : 10202 سالیانه 2018-12

تولید ناخالص داخلی

3.60 2019 12 3.43 0.1 : 5.24 سالیانه 2019-12

جمعیت

0.59 2019 12 0.58 0.29 : 0.59 سالیانه 2019-12

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-2.90 2018 12 -0.1 -30.44 : 53.23 سالیانه 2018-12

حساب جاری

0 2019 12 -102 -225 : 248 سه ماهه 2019-12

درآمدهای دولت

0 2018 12 5114 1740 : 5970 سالیانه 2018-12

ذخایر طلا

0 2019 06 1.3 0.6 : 8.8 سه ماهه 2019-06

رتبه فساد مالی

0 2019 12 73 49 : 100 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2015 12 106 106 : 114 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 2752 167 : 2752 سه ماهه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

0 2019 12 13.4 -83.2 : 129 سه ماهه 2019-12

شاخص فساد مالی

0 2019 12 43 30 : 45 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2015 12 3.75 3.67 : 3.75 سالیانه امتیاز

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

144.30 2020 01 143 94.3 : 144 ماهیانه 2020-01

صادرات

576.00 2019 12 554 265 : 739 سه ماهه 2019-12

گردش سرمایه

0 2019 12 191 -168 : 384 سه ماهه 2019-12

موازنه تجاری

127.40 2019 12 97.1 -129 : 297 سه ماهه 2019-12

نرخ مالیات بر فروش

10.00 2020 12 10 10 : 10 سالیانه 2020-12

نرخ مالیات درآمد شخصی

38.00 2020 12 38 38 : 38 سالیانه 2020-12

نرخ مالیات شرکت

36.00 2020 12 36 36 : 36 سالیانه 2020-12

نرخ وام

15.10 2019 11 15.1 11.5 : 16.2 ماهیانه 2019-11

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

1.90 2018 12 1.7 -8.8 : 10.8 سالیانه 2018-12

نرخ بهره سپرده

8.90 2019 11 8.9 6.2 : 9.4 ماهیانه 2019-11

نرخ بهره

25.00 2020 02 25 4 : 25 سه ماهه 2020-02

نرخ تورم

0.70 2020 01 0.2 -1.7 : 15.6 ماهیانه 2020-01

نرخ بهره بین بانکی

12.60 2019 09 9.3 5.4 : 18.6 روزانه 2019-09

نرخ بیکاری

7.40 2019 12 7.6 5.5 : 17 سالیانه 2019-12

نرخ تورم

4.20 2020 01 4.2 -11.68 : 586 ماهیانه 2020-01

واردات

448.60 2019 12 456 221 : 594 سه ماهه 2019-12

هزینه های مالی

0 2018 12 7135 1772 : 7934 سالیانه 2018-12
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
ارزش بودجه دولت -2956.90 -2526 -2526 -2526 -2526 -2751 2018-12
بودجه دولت -7.90 -12 -12 -12 -12 -10.5 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 81.40 87 87 87 87 83 2018-12
پول 7.43 7.47 7.49 7.52 7.45 7.56
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13775.90 14021 14021 14021 14021 14561
تولید ناخالص داخلی سرانه 8048.60 8192 8192 8192 8192 8507
تورم مواد غذایی 5.30 5.3 5.4 5.6 5.1 5.6 2020-01
تولید ناخالص داخلی 3.60 3.95 3.95 3.95 3.95 4.44 2019-12
جمعیت 0.59 0.6 0.6 0.6 0.6 0.61 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.90 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1 -1.8 2018-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 144.30 146 148 150 144 157 2020-01
صادرات 576.00 500 480 570 530 580 2019-12
موازنه تجاری 127.40 50 50 158 110 158 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.00 38 38 38 38 38 2020-12
نرخ مالیات شرکت 36.00 36 36 36 36 36 2020-12
نرخ وام 15.10 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 2019-11
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.90 -4 -4 -4 -4 0.5 2018-12
نرخ بهره سپرده 8.90 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 2019-11
نرخ بهره 25.00 15 15 15 15 12.5 2020-02
نرخ تورم 0.70 0.5 0.3 0.5 0.2 0.5 2020-01
نرخ بهره بین بانکی 12.60 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2019-09
نرخ بیکاری 7.40 7.5 7.5 7.5 7.5 7.6 2019-12
نرخ تورم 4.20 4.2 4.3 4.4 4 4.7 2020-01
واردات 448.60 450 430 412 420 422 2019-12
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی