شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
سورینام سورینام
 • نرخ فعلی : 9,675.8
 • بالاترین قیمت روز : 9,736.1
 • پایین ترین قیمت روز : 9,651
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 14.9
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.01%
 • نرخ بازگشایی بازار : 9,718.4
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۳:۴۵:۰۸
 • نرخ روز گذشته : 9,724.3
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.5%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 48.5
 • نرخ فعلی : 1,685.18
 • بالاترین قیمت روز : 1,685.96
 • پایین ترین قیمت روز : 1,681.25
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.21
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.04%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,682.22
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۳۲:۵۰
 • نرخ روز گذشته : 1,681.93
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.19%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 3.25
 • نرخ فعلی : 38.95
 • بالاترین قیمت روز : 39.37
 • پایین ترین قیمت روز : 38.91
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.12
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.54%
 • نرخ بازگشایی بازار : 39.36
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۳۲:۵۰
 • نرخ روز گذشته : 39.41
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.18%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.46
 • نرخ فعلی : 0.8821
 • بالاترین قیمت روز : 0.883
 • پایین ترین قیمت روز : 0.882
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶ خرداد
 • نرخ روز گذشته : 0.8821
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

شاخص‌های اقتصادی سورینام + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2020 06 14 1 : 27 روزانه 2020-06

Coronavirus Recovered

0 2020 06 9 0 : 72 روزانه 2020-06

Coronavirus Deaths

0 2020 06 1 0 : 1 روزانه 2020-06

آسانی کسب و کار

0 2019 12 165 148 : 165 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 50539 5299 : 51066 سه ماهه

ارزیابی اعتبار

0 2020 05 : ماهیانه 23

ارزش بودجه دولت

-2956.90 2018 12 -2240 -2957 : 458 سالیانه 2018-12

بدهی های دولت

0 2019 12 18733 953 : 22375 سالیانه 2019-12

بودجه دولت

-7.90 2018 12 -9.2 -10.6 : 5.7 سالیانه 2018-12

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

81.40 2018 12 86.9 15.66 : 115 سالیانه 2018-12

پول

7.43 2020 05 7.43 2.67 : 7.74 روزانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

13775.90 2018 12 13636 9461 : 15286 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

8048.60 2018 12 7967 3335 : 8931 سالیانه

تولید نفت خام

0 2020 01 14 5 : 17 ماهیانه 2020-01

تورم مواد غذایی

22.20 2020 03 7.8 -1.14 : 44.7 ماهیانه 2020-03

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

0 2019 12 9718 7669 : 10202 سالیانه 2019-12

تولید ناخالص داخلی

3.60 2019 12 3.43 0.1 : 5.24 سالیانه 2019-12

جمعیت

0.59 2019 12 0.58 0.29 : 0.59 سالیانه 2019-12

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-6.10 2019 12 -2.9 -30.44 : 53.23 سالیانه 2019-12

حساب جاری

0 2020 03 -101 -225 : 248 سه ماهه 2020-03

درآمدهای دولت

0 2018 12 5114 1740 : 5970 سالیانه 2018-12

ذخایر طلا

1.70 2019 12 1.3 0.6 : 8.8 سه ماهه 2019-12

رتبه فساد مالی

0 2019 12 73 49 : 100 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2015 12 106 106 : 114 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 2752 167 : 2752 سه ماهه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

0 2020 03 -69.2 -83.2 : 129 سه ماهه 2020-03

شاخص فساد مالی

0 2019 12 43 30 : 45 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2015 12 3.75 3.67 : 3.75 سالیانه امتیاز

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

162.70 2020 03 148 94.3 : 163 ماهیانه 2020-03

صادرات

626.30 2020 03 576 265 : 739 سه ماهه 2020-03

گردش سرمایه

0 2020 03 187 -168 : 384 سه ماهه 2020-03

موازنه تجاری

221.00 2020 03 127 -129 : 297 سه ماهه 2020-03

نرخ مالیات بر فروش

10.00 2020 12 10 10 : 10 سالیانه 2020-12

نرخ مالیات درآمد شخصی

38.00 2020 12 38 38 : 38 سالیانه 2020-12

نرخ مالیات شرکت

36.00 2020 12 36 36 : 36 سالیانه 2020-12

نرخ وام

15.20 2020 03 15.2 11.5 : 16.2 ماهیانه 2020-03

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

2.10 2019 12 2.6 -8.8 : 10.8 سالیانه 2019-12

نرخ بهره سپرده

8.60 2020 03 8.7 6.2 : 9.4 ماهیانه 2020-03

نرخ بهره

25.00 2020 05 25 4 : 25 سه ماهه 2020-05

نرخ تورم

10.00 2020 03 2.5 -1.7 : 15.6 ماهیانه 2020-03

نرخ بهره بین بانکی

12.60 2019 09 9.3 5.4 : 18.6 روزانه 2019-09

نرخ بیکاری

7.40 2019 12 7.6 5.5 : 17 سالیانه 2019-12

نرخ تورم

17.60 2020 03 7 -11.68 : 586 ماهیانه 2020-03

واردات

405.30 2020 03 449 221 : 594 سه ماهه 2020-03

هزینه های مالی

0 2018 12 7135 1772 : 7934 سالیانه 2018-12
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
ارزش بودجه دولت -2956.90 -2526 -2526 -2526 -2526 -2751 2018-12
بودجه دولت -7.90 -12 -12 -9.1 -12 -10.5 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 81.40 87 87 87 87 83 2018-12
پول 7.43 7.47 7.49 7.52 7.45 7.56
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13775.90 14021 14021 14021 14021 14561
تولید ناخالص داخلی سرانه 8048.60 8192 8192 8192 8192 8507
تورم مواد غذایی 22.20 10 8 7.5 15 6.5 2020-03
تولید ناخالص داخلی 3.60 3.8 3.8 4.2 3.8 4.2 2019-12
جمعیت 0.59 0.6 0.6 0.6 0.6 0.61 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.10 -7.5 -7.5 -6.5 -7.5 -6.5 2019-12
ذخایر طلا 1.70 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 2019-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 162.70 151 152 172 150 159 2020-03
صادرات 626.30 480 570 540 500 580 2020-03
موازنه تجاری 221.00 50 82.79 125 50 77.32 2020-03
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.00 38 38 38 38 38 2020-12
نرخ مالیات شرکت 36.00 36 36 36 36 36 2020-12
نرخ وام 15.20 5.2 5.2 2.7 5.2 2.7 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.10 -4 -4 0.5 -4 0.5 2019-12
نرخ بهره سپرده 8.60 -1.4 -1.4 -3.9 -1.4 -3.9 2020-03
نرخ بهره 25.00 15 15 12.5 15 12.5 2020-05
نرخ تورم 10.00 0.3 0.5 0.1 0.5 0.5 2020-03
نرخ بهره بین بانکی 12.60 2.6 2.6 0.1 2.6 0.1 2019-09
نرخ بیکاری 7.40 7.5 7.5 7.5 7.5 7.6 2019-12
نرخ تورم 17.60 6.5 6 5.5 7 4.7 2020-03
واردات 405.30 430 412 415 450 422 2020-03
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی