شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
سنگال سنگال
سنگال

سنگال

سنگال با نام رسمی جمهوری سنگال کشوری است در غرب آفریقا. پایتخت آن داکار است. اگرچه سنگال نه کشور پهناوری است و نه موقعیتی راهبردی دارد، با این حال نقش برجسته‌ای در سیاست قاره آفریقا بازی می‌کند.این کشور نزدیک ۱۶٫۷ میلیون نفر جمعیت دارد. فرانسوی‌ها نخستین بار در سال ۱۶۵۹ در سنگال بندرگاهی ساختند و نام آن را سن لوئی گذاشتند. این کشور در سال ۱۹۶۰ از زیر سلطه فرانسه خارج شد. سنگال به عنوان کشور ملت آفریقایی که بیش از ۹۰ درصد جمعیت آن را مسلمانان تشکیل می‌دهند به نوعی یک پل فرهنگی بین مسلمانان و دنیای سیاهان مسیحی آفریقایی به‌شمار می‌آید و شاید اهمیت سیاسی و استراتژیک خود را از این طریق بدست آورده‌است.
 • نرخ فعلی : 11,223.7
 • بالاترین قیمت روز : 11,408.6
 • پایین ترین قیمت روز : 11,191
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 81.2
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.29%
 • نرخ بازگشایی بازار : 11,377.5
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۳:۳۷:۱۵
 • نرخ روز گذشته : 11,368.9
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.29%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 145.2
 • نرخ فعلی : 1,973.6
 • بالاترین قیمت روز : 1,977.82
 • پایین ترین قیمت روز : 1,972.3
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 5.3
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.18%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,977.17
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۳:۳۷:۲۴
 • نرخ روز گذشته : 1,976.6
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.15%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 3
 • نرخ فعلی : 40.7
 • بالاترین قیمت روز : 40.87
 • پایین ترین قیمت روز : 40.64
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.33
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.42%
 • نرخ بازگشایی بازار : 40.87
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۳:۳۳:۴۱
 • نرخ روز گذشته : 40.81
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.27%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.11
 • نرخ فعلی : 0.8503
 • بالاترین قیمت روز : 0.8506
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8499
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8505
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۳:۳۱:۱۱
 • نرخ روز گذشته : 0.8501
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.02%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0002

شاخص‌های اقتصادی سنگال + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2020 07 9961 1 : 10106 روزانه 2020-07

Coronavirus Recovered

0 2020 07 6725 1 : 6776 روزانه 2020-07

CPI مسکن آب و برق

0 2020 05 99.2 94 : 107 ماهیانه

Coronavirus Deaths

0 2020 08 204 0 : 205 روزانه 2020-08

آسانی کسب و کار

0 2019 12 141 123 : 178 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 99430 21476 : 113145 سه ماهه

استخراج معدن

-7.70 2020 05 -11.3 -54.4 : 78.9 ماهیانه

استفاده از ظرفیت

0 2020 03 76.9 50 : 91.5 سه ماهه

ارزیابی اعتبار

0 2020 08 : ماهیانه 37

بودجه دولت

-3.60 2019 12 -3.6 -8.7 : 2.6 سالیانه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

45.70 2018 12 37.1 17.7 : 72.6 سالیانه 2018-12

پول

554.25 2020 07 554 415 : 632 روزانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

1584.50 2018 12 1489 1001 : 1546 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از معادن

71.00 2019 09 73.6 10 : 75.5 سه ماهه

تولیدات صنعتی

-10.90 2020 05 4.3 -25.8 : 29.5 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

310.10 2020 03 312 41.1 : 312 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

3394.90 2018 12 3232 2173 : 3356 سالیانه

تورم مواد غذایی

2.30 2020 06 3.1 -4.65 : 11.95 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی

23.58 2019 12 23.24 1 : 23.58 سالیانه

تغییر قیمت تولید کننده

-0.50 2020 03 -0.2 -7.6 : 10.7 ماهیانه

تغییرات سالیانه خرده فروشی

0 2020 03 -0.1 -16.2 : 26.9 سه ماهه

تولید صنعتی

-3.70 2020 05 13.3 -22.4 : 26.9 ماهیانه

جمعیت

16.20 2019 12 15.7 3.21 : 16.2 سالیانه 2019-12

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-8.80 2019 12 -6.9 -20.1 : -4.2 سالیانه 2019-12

حساب جاری

0 2018 12 -1544 -1780 : -81.7 سالیانه

دستمزد مشاغل با مهارت پایین

0 2018 12 123300 88800 : 132600 سالیانه

دستمزد مشاغل با مهارت بالا

0 2018 12 355200 300000 : 382000 سالیانه

دستمزد

0 2019 12 88829 73076 : 186710 سه ماهه 2019-12

رتبه فساد مالی

0 2019 12 67 52 : 112 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 113 92 : 117 سالیانه

رابطه مبادله

0 2019 12 123 -550 : 142 ماهیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 2006 473 : 2017 سه ماهه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

0 2020 05 104 95.1 : 106 ماهیانه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 45 29 : 45 سالیانه

شاخص تروریسم

0 2018 12 1.01 0.04 : 3.88 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 49.03 3.6 : 49.69 سالیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

105.90 2020 06 106 96.1 : 108 ماهیانه

صادرات

138.10 2020 05 136 53.19 : 261 ماهیانه

عرضه پول M2

0 2020 05 5631100 1051355 : 5813700 ماهیانه

عرضه پول M0

0 2020 05 1884900 511899 : 1939000 ماهیانه

قیمت واردات

0 2019 12 120 -0.2 : 153 ماهیانه

قیمت تولید

0 2020 03 108 99.1 : 124 ماهیانه

قیمت صادرات

0 2019 12 148 -2 : 172 ماهیانه

گردش سرمایه

0 2018 12 -720 -1063 : 1852 سالیانه

موازنه تجاری

-253.00 2020 04 -333 -333 : -27.93 ماهیانه 2020-04

مخارج نظامی

327.00 2018 12 305 94 : 327 سالیانه

نرخ مالیات بر فروش

18.00 2020 12 18 18 : 18 سالیانه

نرخ مالیات درآمد شخصی

40.00 2020 12 40 40 : 50 سالیانه

نرخ مالیات شرکت

30.00 2020 12 30 25 : 35 سالیانه

نرخ وام

8.55 2020 06 8.55 8.25 : 8.87 ماهیانه

نرخ بهره

4.00 2020 06 4.5 3.5 : 4.5 روزانه 2020-06

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

1.40 2020 03 3.3 -6.55 : 9.9 سه ماهه

نرخ بهره سپرده

6.49 2017 12 6.93 6.49 : 8.58 سالیانه ٪

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

-0.50 2019 12 4 -14.8 : 27.1 سه ماهه 2019-12

نرخ بیکاری

19.00 2019 03 15.1 5.6 : 25.7 سه ماهه 2019-03

نرخ تورم

2.00 2020 06 2.7 -4.7 : 7.2 ماهیانه 2020-06

نرخ تورم

-0.20 2020 06 -0.6 -3.06 : 3.47 ماهیانه

واردات

264.10 2020 05 389 114 : 524 ماهیانه

هزینه زندگی انفرادی

0 2018 12 89500 89500 : 89500 سالیانه

هزینه زندگی خانواده

0 2018 12 211500 211500 : 211500 سالیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
استخراج معدن -7.70 5.3 5.3 5.3 0.5 4
بودجه دولت -3.60 -7 -5.8 -5.8 -7 -5.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.70 62 54 54 62 54 2018-12
پول 554.25 562 566 571 558 579
تولید ناخالص داخلی سرانه 1584.50 1430 1560 1560 1430 1560
تولید ناخالص داخلی از معادن 71.00 72.91 73.77 74.42 72.48 75.82
تولیدات صنعتی -10.90 16.7 16.7 16.7 -2.2 15
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 310.10 316 320 323 312 329
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3394.90 3150 3260 3260 3150 3260
تورم مواد غذایی 2.30 2 0.9 1.5 2.5 2
تولید ناخالص داخلی 23.58 21.3 23.2 23.2 21.3 23.2
تغییر قیمت تولید کننده -0.50 0.6 0.6 0.6 -0.1 1.5
تولید صنعتی -3.70 2.1 -4 3 2 2.7
جمعیت 16.20 16.71 17.25 17.25 16.73 17.14 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.80 -9.7 -9.8 -9.8 -9.7 -9.8 2019-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.90 109 108 109 110 113
صادرات 138.10 175 250 140 165 200
موازنه تجاری -253.00 -185 -75 -120 -180 -185 2020-04
مخارج نظامی 327.00 355 355 355 355 360
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ وام 8.55 8.55 8.55 8.55 8.55 8.55
نرخ بهره 4.00 4 4 4 4 4 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.40 1.4 2.6 3.5 0.8 4
نرخ بهره سپرده 6.49 6.49 5.99 5.99 6.49 5.99 ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.50 -3.7 1.8 2 -4 3 2019-12
نرخ بیکاری 19.00 24.2 24.8 24.4 24 23.6 2019-03
نرخ تورم 2.00 3.1 2.6 3 3 3.2 2020-06
نرخ تورم -0.20 0.7 -0.1 0.4 0.6 0.6
واردات 264.10 400 325 260 355 450
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی