سنگال سنگال
سنگال

سنگال

سنگال با نام رسمی جمهوری سنگال کشوری است در غرب آفریقا. پایتخت آن داکار است. اگرچه سنگال نه کشور پهناوری است و نه موقعیتی راهبردی دارد، با این حال نقش برجسته‌ای در سیاست قاره آفریقا بازی می‌کند. این کشور نزدیک ۱۶٫۷ میلیون نفر جمعیت دارد. فرانسوی‌ها نخستین بار در سال ۱۶۵۹ در سنگال بندرگاهی ساختند و نام آن را سن لوئی گذاشتند. این کشور در سال ۱۹۶۰ از زیر سلطه فرانسه خارج شد. سنگال به عنوان کشور ملت آفریقایی که بیش از ۹۰ درصد جمعیت آن را مسلمانان تشکیل می‌دهند به نوعی یک پل فرهنگی بین مسلمانان و دنیای سیاهان مسیحی آفریقایی به‌شمار می‌آید و شاید اهمیت سیاسی و استراتژیک خود را از این طریق بدست آورده‌است.
 • نرخ فعلی : 36,466.7
 • بالاترین قیمت روز : 37,259.7
 • پایین ترین قیمت روز : 36,046.7
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 257.1
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.12%
 • نرخ بازگشایی بازار : 36,392.2
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۸:۱۷:۵۱
 • نرخ روز گذشته : 36,354.7
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.31%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 112
 • نرخ فعلی : 1,840.03
 • بالاترین قیمت روز : 1,843.19
 • پایین ترین قیمت روز : 1,836.41
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.59
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.08%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,839.34
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۸:۱۸:۲۹
 • نرخ روز گذشته : 1,837.1
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.16%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 2.93
 • نرخ فعلی : 52.37
 • بالاترین قیمت روز : 52.48
 • پایین ترین قیمت روز : 52.23
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.05
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.02%
 • نرخ بازگشایی بازار : 52.23
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۸:۱۳:۴۸
 • نرخ روز گذشته : 52.12
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.48%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.25
 • نرخ فعلی : 0.8268
 • بالاترین قیمت روز : 0.8284
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8266
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.828
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۸:۱۹:۱۰
 • نرخ روز گذشته : 0.828
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.15%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0012

شاخص‌های اقتصادی سنگال + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2021 01 22738 0 : 23028 روزانه 2021-01

Coronavirus Recovered

0 2021 01 18908 0 : 19414 روزانه 2021-01

CPI مسکن آب و برق

0 2020 12 99.5 94 : 107 ماهیانه

Coronavirus Deaths

0 2021 01 509 0 : 515 روزانه 2021-01

آدرس های IP

0 2017 03 99430 21476 : 113145 سه ماهه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 141 123 : 178 سالیانه

ارزیابی اعتبار

0 2021 01 : ماهیانه 37

استخراج معدن

-4.20 2020 08 -21.5 -54.4 : 78.9 ماهیانه

استفاده از ظرفیت

0 2020 06 79.5 50 : 91.5 سه ماهه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

47.70 2019 12 47.9 17.7 : 72.6 سالیانه 2019-12

بودجه دولت

-3.60 2019 12 -3.6 -8.7 : 2.6 سالیانه

پول

546.75 2021 01 547 415 : 632 روزانه

تولید ناخالص داخلی از معادن

71.00 2020 03 71.3 10 : 75.3 سه ماهه

تولیدات صنعتی

-6.30 2020 08 -5.8 -25.8 : 29.5 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

3394.90 2019 12 3315 2148 : 3395 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

1584.50 2019 12 1547 1002 : 1584 سالیانه

تورم مواد غذایی

3.80 2020 12 3.5 -4.65 : 11.95 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

310.10 2020 03 312 41.1 : 312 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی

23.58 2019 12 23.24 1 : 23.58 سالیانه

تولید صنعتی

14.60 2020 10 5.1 -22.4 : 26.9 ماهیانه

تغییرات سالیانه خرده فروشی

0 2020 06 3.2 -20.1 : 26.9 سه ماهه

تغییر قیمت تولید کننده

-5.50 2020 08 -4.3 -7.6 : 10.7 ماهیانه

جمعیت

16.20 2019 12 15.7 3.21 : 16.2 سالیانه 2019-12

حساب جاری

0 2018 12 -1544 -1780 : -81.7 سالیانه

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-8.80 2019 12 -6.9 -20.1 : -4.2 سالیانه 2019-12

دستمزد

0 2019 12 88829 73076 : 186710 سه ماهه 2019-12

دستمزد مشاغل با مهارت بالا

0 2018 12 355200 300000 : 382000 سالیانه

دستمزد مشاغل با مهارت پایین

0 2018 12 123300 88800 : 132600 سالیانه

رتبه فساد مالی

0 2019 12 67 52 : 112 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 113 92 : 117 سالیانه

رابطه مبادله

0 2019 12 123 -550 : 142 ماهیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 2006 473 : 2017 سه ماهه

شاخص تروریسم

0 2019 12 1.19 0.04 : 3.88 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 49.03 3.6 : 49.69 سالیانه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 45 29 : 45 سالیانه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

0 2020 12 103 95.1 : 106 ماهیانه

صادرات

163.60 2020 11 138 53.19 : 261 ماهیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

108.40 2020 12 109 96.1 : 110 ماهیانه

عرضه پول M0

0 2020 10 2097800 511899 : 2116900 ماهیانه

عرضه پول M2

0 2020 10 6023300 1051355 : 6023300 ماهیانه

قیمت تولید

0 2020 07 105 99.1 : 124 ماهیانه

قیمت صادرات

0 2019 12 148 -2 : 172 ماهیانه

قیمت واردات

0 2019 12 120 -0.2 : 153 ماهیانه

گردش سرمایه

0 2018 12 -720 -1063 : 1852 سالیانه

مخارج نظامی

327.00 2018 12 305 94 : 327 سالیانه

موازنه تجاری

-215.10 2020 11 -151 -333 : -27.93 ماهیانه 2020-11

نرخ بهره

4.00 2020 12 4 3.5 : 4.5 روزانه 2020-12

نرخ بهره سپرده

6.49 2017 12 6.93 6.49 : 8.58 سالیانه ٪

نرخ بیکاری

17.00 2019 12 14 5.6 : 25.7 سه ماهه 2019-12

نرخ تورم

2.40 2020 12 2.4 -4.7 : 7.2 ماهیانه 2020-12

نرخ تورم

-0.70 2020 12 -0.5 -3.06 : 3.47 ماهیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

3.80 2020 09 -2.5 -14.8 : 27.1 سه ماهه 2020-09

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

0.70 2020 09 -1.3 -6.55 : 9.9 سه ماهه

نرخ مالیات بر فروش

18.00 2020 12 18 18 : 18 سالیانه

نرخ مالیات درآمد شخصی

40.00 2020 12 40 40 : 50 سالیانه

نرخ مالیات شرکت

30.00 2020 12 30 25 : 35 سالیانه

نرخ وام

14.19 2020 11 14.19 8.25 : 14.19 ماهیانه

واردات

378.70 2020 11 289 114 : 524 ماهیانه

هزینه زندگی انفرادی

0 2018 12 89500 89500 : 89500 سالیانه

هزینه زندگی خانواده

0 2018 12 211500 211500 : 211500 سالیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
استخراج معدن -4.20 5.3 5.3 4 5.3 4
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.70 53 53 53 53 58 2019-12
بودجه دولت -3.60 -5.8 -5.8 -5.8 -5.8 -5.3
پول 546.75 545 549 553 541 561
تولید ناخالص داخلی از معادن 71.00 72.14 73.56 86.73 71.85 80.22
تولیدات صنعتی -6.30 16.7 16.7 15 16.7 15
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3394.90 3260 3260 3260 3260 3350
تولید ناخالص داخلی سرانه 1584.50 1560 1560 1560 1560 1715
تورم مواد غذایی 3.80 2 2.5 2.3 1.7 2.5
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 310.10 315 321 390 314 350
تولید ناخالص داخلی 23.58 23.2 23.2 23.2 23.2 23.7
تولید صنعتی 14.60 2 2.5 2.5 3 3
تغییر قیمت تولید کننده -5.50 0.6 0.6 1.5 0.6 1.5
جمعیت 16.20 17.25 17.25 17.14 17.25 17.57 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.80 -9.8 -9.8 -9.8 -9.8 -8.6 2019-12
صادرات 163.60 140 140 200 250 200
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108.40 109 113 116 108 116
مخارج نظامی 327.00 355 355 360 355 360
موازنه تجاری -215.10 -75 -120 -185 -185 -185 2020-11
نرخ بهره 4.00 4 4 4 4 4 2020-12
نرخ بهره سپرده 6.49 6.49 5.99 5.99 6.49 5.99 ٪
نرخ بیکاری 17.00 24.4 24 23.6 24.8 22.8 2019-12
نرخ تورم 2.40 3 3.2 3.2 2.6 3.4 2020-12
نرخ تورم -0.70 0.4 0.4 0.6 -0.1 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.80 2 4 3 1.5 3.4 2020-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.70 1.6 3.6 5.4 1.2 7.2
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ وام 14.19 8.55 8.55 8.55 8.55 8.55
واردات 378.70 260 260 450 325 470
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی