شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
سنگال سنگال
 • نرخ فعلی : 7,237
 • بالاترین قیمت روز : 7,387.2
 • پایین ترین قیمت روز : 7,156.5
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 76.9
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.63%
 • نرخ بازگشایی بازار : 7,289.5
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۰۷:۰۴
 • نرخ روز گذشته : 7,290
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.73%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 53
 • نرخ فعلی : 1,665.05
 • بالاترین قیمت روز : 1,668.95
 • پایین ترین قیمت روز : 1,644.09
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 2.81
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.37%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,649.03
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۰۷:۴۰
 • نرخ روز گذشته : 1,649.18
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.96%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 15.87
 • نرخ فعلی : 26.35
 • بالاترین قیمت روز : 27.29
 • پایین ترین قیمت روز : 25.36
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.89
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.38%
 • نرخ بازگشایی بازار : 26.12
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۰۷:۴۰
 • نرخ روز گذشته : 25.9
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.74%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.45
 • نرخ فعلی : 0.9199
 • بالاترین قیمت روز : 0.9223
 • پایین ترین قیمت روز : 0.9186
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.921
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۰۷:۳۶
 • نرخ روز گذشته : 0.9206
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.08%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0007

شاخص‌های اقتصادی سنگال + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2020 04 237 1 : 244 روزانه 2020-04

Coronavirus Recovered

0 2020 04 105 1 : 113 روزانه 2020-04

CPI مسکن آب و برق

0 2020 02 99 94 : 107 ماهیانه

Coronavirus Deaths

0 2020 04 2 0 : 2 روزانه 2020-04

آسانی کسب و کار

0 2019 12 141 123 : 178 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 99430 21476 : 113145 سه ماهه

استخراج معدن

-4.60 2019 12 -28 -54.4 : 78.9 ماهیانه

استفاده از ظرفیت

0 2019 09 91.5 50 : 91.5 سه ماهه

ارزیابی اعتبار

0 2020 03 : ماهیانه 37

بودجه دولت

-3.50 2018 12 -3 -8.7 : 2.6 سالیانه 2018-12

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

45.70 2018 12 37.1 17.7 : 72.6 سالیانه 2018-12

پول

601.20 2020 04 596 415 : 632 روزانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

1546.50 2018 12 1489 1001 : 1546 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از معادن

71.90 2019 09 73.6 10 : 75.5 سه ماهه

تولیدات صنعتی

19.50 2019 12 -1.9 -25.8 : 29.5 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

311.70 2019 09 315 41.1 : 335 سه ماهه 2019-09

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

3356.30 2018 12 3232 2173 : 3356 سالیانه

تورم مواد غذایی

1.60 2020 02 2 -4.65 : 11.95 ماهیانه 2020-02

تولید ناخالص داخلی

23.50 2019 12 24.13 1 : 24.13 سالیانه 2019-12

تغییر قیمت تولید کننده

-0.60 2020 01 -1.2 -7.6 : 10.7 ماهیانه 2020-01

تغییرات سالیانه خرده فروشی

0 2019 09 16.3 -16.2 : 26.9 سه ماهه

تولید صنعتی

-3.00 2019 12 1.7 -22.4 : 26.9 ماهیانه

جمعیت

16.20 2019 12 15.7 3.21 : 16.2 سالیانه 2019-12

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-6.90 2018 12 -7.3 -20.1 : -4.2 سالیانه 2018-12

حساب جاری

0 2018 12 -1544 -1780 : -81.7 سالیانه 2018-12

دستمزد مشاغل با مهارت پایین

0 2018 12 123300 88800 : 132600 سالیانه

دستمزد مشاغل با مهارت بالا

382000.00 2018 12 355200 300000 : 382000 سالیانه

دستمزد

0 2019 09 78909 73076 : 186710 سه ماهه 2019-09

رتبه فساد مالی

0 2019 12 67 52 : 112 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 113 92 : 117 سالیانه

رابطه مبادله

0 2019 12 123 -550 : 142 ماهیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 2006 473 : 2017 سه ماهه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

0 2020 02 99.3 95.1 : 106 ماهیانه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 45 29 : 45 سالیانه

شاخص تروریسم

0 2018 12 1.01 0.04 : 3.88 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 49.03 3.6 : 49.69 سالیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

105.90 2020 01 106 96.1 : 108 ماهیانه 2020-01

صادرات

149.60 2020 01 184 53.19 : 261 ماهیانه 2020-01

عرضه پول M2

0 2019 12 5488900 1051355 : 5692000 ماهیانه 2019-12

عرضه پول M0

0 2019 12 1712000 511899 : 1834700 ماهیانه 2019-12

قیمت واردات

0 2019 12 120 -0.2 : 153 ماهیانه 2019-12

قیمت تولید

0 2020 01 110 99.1 : 124 ماهیانه 2020-01

قیمت صادرات

0 2019 12 148 -2 : 172 ماهیانه 2019-12

گردش سرمایه

0 2018 12 -720 -1063 : 1852 سالیانه 2018-12

موازنه تجاری

-53.80 2020 01 -234 -260 : -27.93 ماهیانه 2020-01

مخارج نظامی

327.00 2018 12 305 94 : 327 سالیانه

نرخ مالیات بر فروش

18.00 2020 12 18 18 : 18 سالیانه 2020-12

نرخ مالیات درآمد شخصی

40.00 2018 12 40 40 : 50 سالیانه 2018-12

نرخ مالیات شرکت

30.00 2020 12 30 25 : 35 سالیانه 2020-12

نرخ وام

8.55 2020 01 8.55 8.25 : 8.87 ماهیانه 8.05

نرخ بهره

4.50 2020 02 4.5 3.5 : 4.5 روزانه 2020-02

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

3.30 2019 09 5.5 -6.55 : 9.9 سه ماهه 2019-09

نرخ بهره سپرده

6.49 2017 12 6.93 6.49 : 8.58 سالیانه ٪

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

-0.50 2019 09 0.2 -14.8 : 27.1 سه ماهه 2019-09

نرخ بیکاری

19.00 2019 03 15.1 5.6 : 25.7 سه ماهه 2019-03

نرخ تورم

1.90 2020 02 2 -4.7 : 7.2 ماهیانه 2020-02

نرخ تورم

-0.30 2020 02 0.1 -3.06 : 3.47 ماهیانه 2020-02

واردات

203.40 2020 01 418 114 : 524 ماهیانه 2020-01

هزینه زندگی انفرادی

0 2018 12 89500 89500 : 89500 سالیانه

هزینه زندگی خانواده

211500.00 2018 12 211500 211500 : 211500 سالیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
استخراج معدن -4.60 5.7 0.5 5.3 7.1 4
بودجه دولت -3.50 -3 -3 -3 -3 -3.1 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.70 47 47 47 47 45 2018-12
پول 601.20 609 613 618 604 627
تولید ناخالص داخلی سرانه 1546.50 1538 1538 1538 1538 1548
تولید ناخالص داخلی از معادن 71.90 72.97 73.77 74.2 76.63 78.36
تولیدات صنعتی 19.50 -4 -2.2 16.7 2.5 15
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 311.70 312 344 346 315 366 2019-09
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3356.30 3338 3338 3338 3338 3359
تورم مواد غذایی 1.60 0.6 1.4 1 0.3 1.4 2020-02
تولید ناخالص داخلی 23.50 22.8 22.8 22.8 22.8 22.77 2019-12
تغییر قیمت تولید کننده -0.60 1.3 -0.1 0.6 0.9 1.5 2020-01
تولید صنعتی -3.00 4 3.1 2.5 -3.5 2.7
جمعیت 16.20 16.73 16.73 16.71 16.73 17.14 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.90 -7.2 -7.2 -7.2 -7.2 -7 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 382000.00 334543 334543 357948 334543 363484
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.90 106 109 109 105 112 2020-01
صادرات 149.60 115 175 255 225 265 2020-01
موازنه تجاری -53.80 -135 -180 -185 -90 -185 2020-01
مخارج نظامی 327.00 355 355 355 355 360
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40 2018-12
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30 2020-12
نرخ وام 8.55 8.05 8.05 8.05 8.05 8.05 8.05
نرخ بهره 4.50 4 4 4 4.5 4 2020-02
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.30 -1.7 2.6 3.2 3 5.6 2019-09
نرخ بهره سپرده 6.49 6.49 5.99 5.99 6.49 5.99 ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.50 -7 2 2 -10 3 2019-09
نرخ بیکاری 19.00 12.8 14 14.8 17 15 2019-03
نرخ تورم 1.90 2.2 2.7 3 2.2 3.2 2020-02
نرخ تورم -0.30 -0.1 0.2 0.2 0.3 0.4 2020-02
واردات 203.40 250 360 460 315 450 2020-01
هزینه زندگی خانواده 211500.00 211500 211500 211500 211500 211500
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی