سنگال سنگال
سنگال

سنگال

سنگال با نام رسمی جمهوری سنگال کشوری است در غرب آفریقا. پایتخت آن داکار است. سنگال از شمال و شمال خاوری با موریتانی و از خاور با مالی و از سوی جنوب با کشورهای گینه و گینه بیسائو همسایه است. همچنین کشور گامبیا همچون زبانه ای در درون کشور سنگال جای گرفته است. سنگال از سوی باختر به اقیانوس اطلس پیوند می خورد. اگرچه سنگال نه کشور پهناوری است و نه موقعیتی راهبردی دارد، با این حال نقش برجسته‌ای در سیاست قاره آفریقا بازی می‌کند. این کشور نزدیک ۱۶٫۷ میلیون نفر جمعیت دارد. فرانسوی‌ها نخستین بار در سال ۱۶۵۹ در سنگال بندرگاهی ساختند و نام آن را ناحیه سن لوئی گذاشتند. این کشور در سال ۱۹۶۰ از زیر سلطه فرانسه خارج شد. سنگال به عنوان کشور ملت آفریقایی که بیش از ۹۰ درصد جمعیت آن را مسلمانان تشکیل می‌دهند به نوعی یک پل فرهنگی بین مسلمانان و دنیای سیاهان مسیحی آفریقایی به‌شمار می‌آید و شاید اهمیت سیاسی و استراتژیک خود را از این طریق بدست آورده‌است.
 • نرخ فعلی : 38,720.1
 • بالاترین قیمت روز : 39,126.4
 • پایین ترین قیمت روز : 34,353.6
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1,872.3
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.04%
 • نرخ بازگشایی بازار : 34,544.2
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۰۲:۰۰
 • نرخ روز گذشته : 34,403.4
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 12.55%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 4,316.7
 • نرخ فعلی : 1,804.11
 • بالاترین قیمت روز : 1,811.39
 • پایین ترین قیمت روز : 1,798.63
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 2.25
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.34%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,799.11
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۰۳:۵۲
 • نرخ روز گذشته : 1,802.18
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.11%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1.93
 • نرخ فعلی : 71.97
 • بالاترین قیمت روز : 72.42
 • پایین ترین قیمت روز : 70.59
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.36
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.1%
 • نرخ بازگشایی بازار : 72.2
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۰۳:۵۲
 • نرخ روز گذشته : 72.17
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.28%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.2
 • نرخ فعلی : 0.8485
 • بالاترین قیمت روز : 0.8502
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8476
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8493
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۰۴:۱۴
 • نرخ روز گذشته : 0.8493
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.09%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0008

شاخص‌های اقتصادی سنگال + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2021 07 54297 0 : 54820 روزانه 2021-07

Coronavirus Recovered

0 2021 07 41290 0 : 41354 روزانه 2021-07

Coronavirus Vaccination Rate

0 2021 07 5.2 0 : 5.31 روزانه 2021-07

Coronavirus Vaccination Total

0 2021 07 870251 0 : 889854 روزانه 2021-07

CPI مسکن آب و برق

0 2021 06 100 94 : 107 ماهیانه

Coronavirus Deaths

0 2021 07 1246 0 : 1256 روزانه 2021-07

آدرس های IP

0 2017 03 99430 21476 : 113145 سه ماهه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 141 123 : 178 سالیانه

استفاده از ظرفیت

0 2020 12 68.2 50 : 91.5 سه ماهه

استخراج معدن

28.20 2021 04 79.6 -54.4 : 81.4 ماهیانه

ارزیابی اعتبار

0 2021 07 : ماهیانه 37

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

47.70 2019 12 47.9 17.7 : 72.6 سالیانه 2019-12

بودجه دولت

-6.00 2020 12 -3.6 -8.7 : 2.6 سالیانه

پول

553.00 2021 07 554 415 : 632 روزانه

تولید ناخالص داخلی از معادن

79.80 2021 03 75.6 10 : 79.8 سه ماهه

تولیدات صنعتی

2.32 2021 05 -6.8 -25.8 : 33.6 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

3300.09 2020 12 3361 2318 : 3361 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

1500.24 2020 12 1528 1054 : 1528 سالیانه

تغییرات سالیانه خرده فروشی

0 2020 06 3.2 -20.1 : 26.9 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

357.30 2021 03 381 41.1 : 381 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی

24.91 2020 12 23.58 1 : 24.91 سالیانه

تولید صنعتی

27.30 2021 05 31.3 -23 : 35 ماهیانه

تورم مواد غذایی

2.80 2021 05 -0.2 -4.65 : 11.95 ماهیانه

تغییر قیمت تولید کننده

1.70 2021 04 3 -7.6 : 10.7 ماهیانه

جمعیت

16.70 2020 12 16.2 3.21 : 16.7 سالیانه 2020-12

حساب جاری

0 2018 12 -1544 -1780 : -81.7 سالیانه

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-10.30 2020 12 -7.9 -20.1 : -4.2 سالیانه 2020-12

دستمزد

0 2019 12 88829 73076 : 186710 سه ماهه 2019-12

دستمزد مشاغل با مهارت بالا

0 2018 12 355200 300000 : 382000 سالیانه

دستمزد مشاغل با مهارت پایین

0 2018 12 123300 88800 : 132600 سالیانه

رتبه فساد مالی

0 2020 12 66 52 : 112 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 113 92 : 117 سالیانه

رابطه مبادله

0 2020 11 119 -550 : 142 ماهیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 2006 473 : 2017 سه ماهه

شاخص تروریسم

0 2019 12 1.19 0.04 : 3.88 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 49.03 3.6 : 49.69 سالیانه

شاخص فساد مالی

0 2020 12 45 29 : 45 سالیانه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

0 2021 06 106 95.1 : 106 ماهیانه

صادرات

224.20 2021 05 202 53.19 : 261 ماهیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

108.00 2021 05 107 96.1 : 110 ماهیانه

عرضه پول M0

0 2021 04 2406696 511899 : 2435700 ماهیانه

عرضه پول M2

0 2021 04 6753653 1051355 : 6828100 ماهیانه

قیمت تولید

0 2021 03 108 95.67 : 124 ماهیانه

قیمت صادرات

0 2020 01 149 -2 : 172 ماهیانه

قیمت واردات

0 2019 12 120 -0.2 : 153 ماهیانه

گردش سرمایه

0 2019 12 -1063 -1063 : 1852 سالیانه

موازنه تجاری

-194.80 2021 05 -273 -333 : -27.93 ماهیانه 2021-05

مخارج نظامی

378.00 2020 12 357 97 : 378 سالیانه

نرخ بهره

4.00 2021 04 4 3.5 : 4.5 روزانه 2021-06

نرخ بهره سپرده

6.49 2017 12 6.93 6.49 : 8.58 سالیانه ٪

نرخ بیکاری

16.70 2020 12 23.4 5.6 : 26.1 سه ماهه 2020-12

نرخ تورم

2.00 2021 06 1.3 -4.7 : 7.2 ماهیانه 2021-06

نرخ تورم

0.50 2021 06 0.3 -3.06 : 3.47 ماهیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

0.90 2021 03 1.4 -14.8 : 27.1 سه ماهه 2021-03

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

5.10 2021 03 2.9 -6.55 : 9.9 سه ماهه

نرخ مالیات بر فروش

18.00 2020 12 18 18 : 18 سالیانه

نرخ مالیات درآمد شخصی

40.00 2021 12 40 40 : 50 سالیانه

نرخ مالیات شرکت

30.00 2021 12 30 25 : 35 سالیانه

نرخ وام

14.29 2021 05 14.19 8.25 : 14.29 ماهیانه

واردات

419.00 2021 05 476 114 : 524 ماهیانه

هزینه زندگی انفرادی

0 2018 12 89500 89500 : 89500 سالیانه

هزینه زندگی خانواده

0 2018 12 211500 211500 : 211500 سالیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
استخراج معدن 28.20 4 4 4 5.3 4
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.70 53 55 55 53 55 2019-12
بودجه دولت -6.00 -4.8 -4.3 -4.3 -4.8 -4.3
پول 553.00 564 570 575 559 587
تولید ناخالص داخلی از معادن 79.80 77.94 82.99 83.39 71.92 81.84
تولیدات صنعتی 2.32 15 15 15 16.7 15
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3300.09 3260 3260 3260 3260 3350
تولید ناخالص داخلی سرانه 1500.24 1560 1560 1560 1560 1715
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 357.30 393 372 373 381 413
تولید ناخالص داخلی 24.91 25.5 26.7 26.7 25.5 26.7
تولید صنعتی 27.30 2.5 2.5 2.5 2.5 3
تورم مواد غذایی 2.80 2.3 2.3 2.3 2.5 2.5
تغییر قیمت تولید کننده 1.70 2.7 2.3 1.7 3 1.4
جمعیت 16.70 17.14 17.14 17.14 17.25 17.57 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.30 -8.2 -7.1 -7.1 -8.2 -7.1 2020-12
صادرات 224.20 200 200 200 140 200
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108.00 111 110 110 112 115
موازنه تجاری -194.80 -250 -250 -250 -120 -270 2021-05
مخارج نظامی 378.00 360 360 360 355 360
نرخ بهره 4.00 4 4 4 4 4 2021-06
نرخ بهره سپرده 6.49 6.49 5.99 5.99 6.49 5.99 ٪
نرخ بیکاری 16.70 15 22 18 16 16 2020-12
نرخ تورم 2.00 2.8 3 2.6 2.2 3.4 2021-06
نرخ تورم 0.50 0.3 0.3 0.4 -0.3 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.90 3 3 3 4 3.4 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.10 3.1 4 4.5 2.3 5
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ وام 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29
واردات 419.00 450 450 450 260 470
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی