سنگال سنگال
سنگال

سنگال

سنگال با نام رسمی جمهوری سنگال کشوری است در غرب آفریقا. پایتخت آن داکار است. سنگال از شمال و شمال خاوری با موریتانی و از خاور با مالی و از سوی جنوب با کشورهای گینه و گینه بیسائو همسایه است. همچنین کشور گامبیا همچون زبانه ای در درون کشور سنگال جای گرفته‌است. سنگال از سوی باختر به اقیانوس اطلس پیوند می‌خورد. اگرچه سنگال نه کشور پهناوری است و نه موقعیتی راهبردی دارد، با این حال نقش برجسته‌ای در سیاست قاره آفریقا بازی می‌کند. این کشور نزدیک ۱۶٫۷ میلیون نفر جمعیت دارد. فرانسوی‌ها نخستین بار در سال ۱۶۵۹ در سنگال بندرگاهی ساختند و نام آن را ناحیه سن لوئی گذاشتند. این کشور در سال ۱۹۶۰ از زیر سلطه فرانسه خارج شد. سنگال به عنوان کشور ملت آفریقایی که بیش از ۹۰ درصد جمعیت آن را مسلمانان تشکیل می‌دهند به نوعی یک پل فرهنگی بین مسلمانان و دنیای سیاهان مسیحی آفریقایی به‌شمار می‌آید و شاید اهمیت سیاسی و استراتژیک خود را از این طریق بدست آورده‌است.
 • نرخ فعلی : 49,654.81
 • بالاترین قیمت روز : 49,725.00
 • پایین ترین قیمت روز : 48,591.68
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 822.99
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.82%
 • نرخ بازگشایی بازار : 49,262.40
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۰:۴۴:۴۳
 • نرخ روز گذشته : 49,440.71
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.43%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 214.1
 • نرخ فعلی : 1,783.38
 • بالاترین قیمت روز : 1,784.63
 • پایین ترین قیمت روز : 1,782.34
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳ آذر
 • نرخ روز گذشته : 1,783.38
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 66.27
 • بالاترین قیمت روز : 66.56
 • پایین ترین قیمت روز : 66.16
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳ آذر
 • نرخ روز گذشته : 66.27
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 0.8839
 • بالاترین قیمت روز : 0.885
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8839
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳ آذر
 • نرخ روز گذشته : 0.8839
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

شاخص‌های اقتصادی سنگال + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
Coronavirus Cases
0 2021 10 73896 0 : 73897 روزانه
Coronavirus Recovered
0 2021 10 41290 0 : 41354 روزانه
Coronavirus Vaccination Rate
0 2021 10 11.4 0 : 11.4 روزانه
Coronavirus Vaccination Total
0 2021 10 1961144 0 : 1961144 روزانه
CPI مسکن آب و برق
0 2021 09 101 94 : 107 ماهیانه
Coronavirus Deaths
0 2021 10 1877 0 : 1878 روزانه
آدرس های IP
0 2017 03 99430 21476 : 113145 سه ماهه
آسانی کسب و کار
0 2019 12 141 123 : 178 سالیانه
استفاده از ظرفیت
0 2021 03 84.4 50 : 91.5 سه ماهه
استخراج معدن
-3.90 2021 08 71.4 -54.4 : 81.4 ماهیانه
ارزیابی اعتبار
0 2021 10 : ماهیانه 37
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی
47.70 2019 12 47.9 17.7 : 72.6 سالیانه 2019-12
بودجه دولت
-6.00 2020 12 -3.6 -8.7 : 2.6 سالیانه
پول
563.00 2021 10 569 415 : 632 روزانه
تولید ناخالص داخلی از معادن
79.80 2021 03 75.6 10 : 79.8 سه ماهه
تولیدات صنعتی
4.90 2021 08 1.03 -25.8 : 33.6 ماهیانه
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP
3300.09 2020 12 3361 2318 : 3361 سالیانه
تولید ناخالص داخلی سرانه
1500.24 2020 12 1528 1054 : 1528 سالیانه
تغییرات سالیانه خرده فروشی
0 2021 03 -1.1 -20.1 : 26.9 سه ماهه
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی
357.30 2021 03 381 41.1 : 381 سه ماهه
تولید ناخالص داخلی
24.91 2020 12 23.31 1 : 24.91 سالیانه
تولید صنعتی
25.00 2021 08 28.6 -23 : 35 ماهیانه
تورم مواد غذایی
4.40 2021 09 3.9 -4.65 : 11.95 ماهیانه
تغییر قیمت تولید کننده
14.70 2021 08 11.1 -7.6 : 14.7 ماهیانه
جمعیت
16.70 2020 12 16.2 3.21 : 16.7 سالیانه
حساب جاری
0 2020 12 -1112 -1739 : -81.7 سالیانه
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی
-10.30 2020 12 -7.9 -20.1 : -4.2 سالیانه
دستمزد
0 2020 12 97145 73076 : 186710 سه ماهه 2020-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا
0 2018 12 355200 300000 : 382000 سالیانه
دستمزد مشاغل با مهارت پایین
0 2018 12 123300 88800 : 132600 سالیانه
رتبه فساد مالی
0 2020 12 66 52 : 112 سالیانه
رتبه رقابتی
0 2019 12 113 92 : 117 سالیانه
رابطه مبادله
0 2021 06 149 -550 : 149 ماهیانه
سرعت اینترنت
0 2017 03 2006 473 : 2017 سه ماهه
شاخص تروریسم
0 2019 12 1.19 0.04 : 3.88 سالیانه
شاخص رقابتی
0 2019 12 49.03 3.6 : 49.69 سالیانه
شاخص فساد مالی
0 2020 12 45 29 : 45 سالیانه
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل
0 2021 09 106 95.1 : 106 ماهیانه
صادرات
235.50 2021 08 225 53.19 : 261 ماهیانه
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده
112.80 2021 09 112 96.1 : 113 ماهیانه
عرضه پول M0
0 2021 07 2597100 511899 : 2826900 ماهیانه
عرضه پول M2
0 2021 07 6969000 1051355 : 7118200 ماهیانه
قیمت تولید
0 2021 08 116 95.67 : 124 ماهیانه
قیمت صادرات
0 2021 06 140 -2 : 172 ماهیانه
قیمت واردات
0 2021 06 94.2 -0.2 : 153 ماهیانه
گردش سرمایه
0 2019 12 -1263 -1263 : 1852 سالیانه
موازنه تجاری
-222.30 2021 08 -195 -333 : -27.93 ماهیانه 2021-08
مخارج نظامی
378.00 2020 12 357 97 : 378 سالیانه
نرخ بهره
4.00 2021 09 4 3.5 : 4.5 روزانه
نرخ بهره سپرده
6.49 2017 12 6.93 6.49 : 8.58 سالیانه ٪
نرخ بیکاری
22.60 2021 03 16.7 5.6 : 26.1 سه ماهه
نرخ تورم
0.60 2021 09 1.9 -3.06 : 3.47 ماهیانه
نرخ تورم
3.00 2021 09 2.6 -4.7 : 7.2 ماهیانه
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی
0.90 2021 03 1.4 -14.8 : 27.1 سه ماهه
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه
10.90 2021 06 5.1 -6.55 : 10.9 سه ماهه
نرخ مالیات بر فروش
18.00 2021 12 18 18 : 18 سالیانه
نرخ مالیات درآمد شخصی
40.00 2021 12 40 40 : 50 سالیانه
نرخ مالیات شرکت
30.00 2021 12 30 25 : 35 سالیانه
نرخ وام
8.69 2021 08 8.69 8.25 : 14.19 ماهیانه
واردات
457.70 2021 08 420 114 : 524 ماهیانه
هزینه زندگی انفرادی
0 2018 12 89500 89500 : 89500 سالیانه
هزینه زندگی خانواده
0 2018 12 211500 211500 : 211500 سالیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
استخراج معدن -3.90 4 4 4 4 4
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.70 55 55 55 53 55 2019-12
بودجه دولت -6.00 -4.3 -4.3 -4.3 -4.7 -4.3
پول 563.00 571 577 583 566 594
تولید ناخالص داخلی از معادن 79.80 82.83 84.19 84.59 79.38 84.54
تولیدات صنعتی 4.90 15 15 15 15 15
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3300.09 3260 3260 3260 3260 3350
تولید ناخالص داخلی سرانه 1500.24 1560 1560 1560 1560 1715
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 357.30 371 377 379 400 426
تولید ناخالص داخلی 24.91 26.7 26.7 26.7 25.5 26.7
تولید صنعتی 25.00 2.5 2.5 2.5 2.5 3
تورم مواد غذایی 4.40 3.7 3.5 3.8 4 3.8
تغییر قیمت تولید کننده 14.70 10 8.5 7 12 3.5
جمعیت 16.70 17.14 17.14 17.14 17.14 17.57
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.30 -7.1 -7.1 -7.1 -8.2 -7.1
صادرات 235.50 200 200 200 200 200
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112.80 110 111 116 111 115
موازنه تجاری -222.30 -250 -250 -250 -250 -270 2021-08
مخارج نظامی 378.00 360 360 360 360 360
نرخ بهره 4.00 4.5 4.5 4.5 4 4.5
نرخ بهره سپرده 6.49 6.49 5.99 5.99 6.49 5.99 ٪
نرخ بیکاری 22.60 20 18 18.5 22.4 19
نرخ تورم 0.60 0.8 0.4 -0.2 1.6 0.6
نرخ تورم 3.00 3 2.6 3.1 2.5 3.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.90 1.3 0.8 2 3 1.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 10.90 3.8 5.5 6 5 6.5
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ وام 8.69 9.19 9.19 9.19 8.69 9.19
واردات 457.70 450 450 450 450 470
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی