شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
سیرالئون سیرالئون
 • نرخ فعلی : 9,730.2
 • بالاترین قیمت روز : 9,736.1
 • پایین ترین قیمت روز : 9,713.4
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 9.4
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.08%
 • نرخ بازگشایی بازار : 9,718.4
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۰:۴۶:۰۶
 • نرخ روز گذشته : 9,724.3
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.06%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 5.9
 • نرخ فعلی : 1,684.3
 • بالاترین قیمت روز : 1,684.3
 • پایین ترین قیمت روز : 1,681.25
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.11
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.15%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,682.22
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۰:۴۶:۱۴
 • نرخ روز گذشته : 1,681.93
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.14%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 2.37
 • نرخ فعلی : 39.16
 • بالاترین قیمت روز : 39.37
 • پایین ترین قیمت روز : 39.06
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.12
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 39.36
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۰:۴۶:۱۴
 • نرخ روز گذشته : 39.41
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.64%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.25
 • نرخ فعلی : 0.8821
 • بالاترین قیمت روز : 0.883
 • پایین ترین قیمت روز : 0.882
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶ خرداد
 • نرخ روز گذشته : 0.8821
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

بازارهای ارزی سیرالئون

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
دلار / لئون سیرالئون 9727 - 9727 9727 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۷
لئون سیرالئون / دلار 0.0006 - 0.0006 0.0006 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
لئون سیرالئون / پوند انگلیس 9.0E-5 - 9.0E-5 9.0E-5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰

بازار سهام سیرالئون

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Krka 77.2 - 77.2 77.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۲۰:۰۸
Zavarovalnica 28.4 - 28.4 28.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۲۰:۰۸
Petrol 302 - 302 302 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۲۰:۰۸
Telekom Sloven 45.6 - 45.6 45.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۲۰:۰۸
Pozavar0Valnic 15.2 - 15.2 15.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۲۰:۰۸

شاخص‌های اقتصادی سیرالئون + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

CPI مسکن آب و برق

0 2020 03 234 90.7 : 234 ماهیانه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 163 137 : 163 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 595 97 : 1193 سه ماهه

ارزیابی اعتبار

0 : ماهیانه

اطمینان کسب و کار

0 2018 12 61.17 55.34 : 66.07 سه ماهه نقاط شاخص

ارزش بودجه دولت

171033.00 2019 12 151859 -594255 : 217676 ماهیانه 2019-12

بودجه دولت

-7.70 2018 12 -6.8 -9.47 : -0.98 سالیانه 2018-12

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

63.00 2018 12 57.9 30.5 : 247 سالیانه 2018-12

پول

9622.05 2020 06 9622 3645 : 9950 روزانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

474.10 2018 12 467 273 : 568 سالیانه

تولید ناخالص داخلی

4.10 2019 12 4 0.32 : 5.02 سالیانه 2019-12

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

1425.30 2018 12 1404 821 : 1707 سالیانه

ترازنامه بانک مرکزی

0 2019 10 15265574 1082949 : 16250890 ماهیانه 2019-10

تورم مواد غذایی

9.90 2020 03 8.3 3.6 : 22.3 ماهیانه 2020-03

ترازنامه بانک

0 2016 12 6628842 236034 : 6718822 ماهیانه SLL - میلیون

جمعیت

7.80 2019 12 7.65 2.32 : 7.8 سالیانه 2019-12

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-16.90 2018 12 -13 -52.3 : 28.71 سالیانه 2018-12

حساب جاری

0 2018 12 -535 -646120564 : 141 سالیانه 2018-12

درآمدهای دولت

0 2019 12 498044 51456 : 824655 ماهیانه 2019-12

رتبه فساد مالی

0 2019 12 129 113 : 158 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2018 12 131 131 : 144 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 3358 211 : 3361 سه ماهه

شاخص تروریسم

0 2018 12 1.07 0 : 3.99 سالیانه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 30 19 : 33 سالیانه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

265.90 2020 03 269 93.97 : 269 ماهیانه

شاخص رقابتی

0 2018 12 38.74 2.82 : 38.8 سالیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

299.00 2020 03 291 97.54 : 299 ماهیانه 2020-03

صادرات

0 2019 09 39.84 0.02 : 198 ماهیانه 2019-09

عرضه پول M2

0 2020 01 8533020 557006 : 8533020 ماهیانه 2020-01

عرضه پول M1

0 2020 01 4005907 329579 : 4005907 ماهیانه 2020-01

مخارج نظامی

27.80 2018 12 39.6 8.9 : 49.4 سالیانه

موازنه تجاری

-176.52 2019 09 -71.92 -268 : 81.83 ماهیانه 2019-09

نرخ مالیات بر فروش

15.00 2020 12 15 15 : 15 سالیانه 2020-12

نرخ مالیات درآمد شخصی

35.00 2018 12 35 30 : 35 سالیانه 2018-12

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

5.00 2019 12 3.5 -20.5 : 20.7 سالیانه 2019-12

نرخ مالیات شرکت

30.00 2020 12 30 30 : 30 سالیانه 2020-12

نرخ بهره

15.00 2020 04 15 9.5 : 27 روزانه 2020-04

نرخ تورم

2.60 2020 03 2.1 -37.6 : 4.2 ماهیانه 2020-03

نرخ بیکاری

4.30 2019 12 4.3 3.4 : 4.7 سالیانه 2019-12

نرخ بهره سپرده

4.07 2019 12 4.07 4.07 : 54.67 سالیانه 2019-12

نرخ تورم

15.56 2020 03 14.69 -21.76 : 256 ماهیانه 2020-03

واردات

0 2019 09 112 0.83 : 289 ماهیانه 2019-09

ورود توریست

7530.00 2019 12 5493 888 : 9016 ماهیانه

هزینه های مالی

0 2019 12 452030 82664 : 849296 ماهیانه 2019-12
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
ارزش بودجه دولت 171033.00 -42758 -42758 -44559 -42758 -44525 2019-12
بودجه دولت -7.70 -10 -10 -6 -10 -6 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63.00 65 65 65 65 66 2018-12
پول 9622.05 10027 10208 10391 9850 10759
تولید ناخالص داخلی سرانه 474.10 478 478 478 478 489
تولید ناخالص داخلی 4.10 4.2 4.2 4.4 4.2 4.4 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1425.30 1436 1436 1436 1436 1471
تورم مواد غذایی 9.90 10 8 7 12 12 2020-03
جمعیت 7.80 8 7.97 8.2 8 8.13 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -16.90 -20 -20 -20 -20 -18 2018-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 265.90 289 296 308 273 331
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 299.00 323 326 334 309 365 2020-03
مخارج نظامی 27.80 28 28 28 28 31
موازنه تجاری -176.52 -65.94 -65.97 -65.93 -65.89 -65.94 2019-09
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.00 -8 -8 3 -8 3 2019-12
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30 2020-12
نرخ بهره 15.00 15 15 15 15 15 2020-04
نرخ تورم 2.60 1.7 1.6 1.3 2 2.1 2020-03
نرخ بیکاری 4.30 4.3 4.3 4.3 4.3 4.4 2019-12
نرخ بهره سپرده 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 2019-12
نرخ تورم 15.56 15.5 15.8 14.6 15 12 2020-03
ورود توریست 7530.00 5000 5200 6400 4300 5800
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی