شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
اسلواکی اسلواکی
 • نرخ فعلی : 326.49
 • بالاترین قیمت روز : 326.49
 • پایین ترین قیمت روز : 326.49
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۰ فروردین
 • نرخ روز گذشته : 326.49
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 1.0881
 • بالاترین قیمت روز : 1.0881
 • پایین ترین قیمت روز : 1.0801
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.01
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.17%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1.0863
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲:۲۶:۲۴
 • نرخ روز گذشته : 1.0865
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.15%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0016
 • نرخ فعلی : 1.0551
 • بالاترین قیمت روز : 1.0568
 • پایین ترین قیمت روز : 1.0551
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 1.0553
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲:۱۴:۲۹
 • نرخ روز گذشته : 1.0557
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.06%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0006
 • نرخ فعلی : 0.42
 • بالاترین قیمت روز : 0.46
 • پایین ترین قیمت روز : 0.42
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.04
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.46
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲:۰۱:۲۰
 • نرخ روز گذشته : 0.48
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 14.29%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.06

بازارهای ارزی اسلواکی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
USD/SKK Ask 21.242 - 21.242 21.242 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۱:۵۴

شاخص های بورس اسلواکی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SAX 326.49 - 326.49 326.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۱:۰۰

بازار سهام اسلواکی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vseobec Uver B 141 - 141 141 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۰:۳۸
Otp Banka 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۰:۰۷
Biotika 30 - 30 30 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ساعت ۲۰:۰۲
Zentiva 70 - 70 70 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۱:۴۱
Ses Tlmace 0.6 - 0.6 0.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۱:۲۸

بازار اوراق قرضه اسلواکی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Slovakia 5Y 0.047 0.08 0.047 0.088 0.01 38.24% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۰۱
Slovakia 8Y 0.35 0.273 0.273 0.35 0.01 3.43% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۰۱
Slovakia 6Y 0.3 0.14 0.14 0.3 0.04 15.38% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۰۱
Slovakia 10Y 0.42 0.46 0.42 0.46 0.06 14.29% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۰۱
Slovakia 1Y 15.983 7.102 -6.188 7.11 1.82 12.87% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۰۱

شاخص‌های اقتصادی اسلواکی + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Hospitals

0 2017 12 24.49 19.98 : 27.73 سالیانه 2017-12

Medical Doctors

0 2017 12 3.47 3.04 : 3.47 سالیانه 2017-12

Coronavirus Cases

0 2020 04 581 5 : 682 روزانه 2020-04

Hospital Beds

0 2017 12 5.78 5.75 : 8.32 سالیانه 2017-12

Nurses

0 2017 12 5.74 5.65 : 7.44 سالیانه 2017-12

Coronavirus Deaths

0 2020 04 2 0 : 2 روزانه 2020-04

Coronavirus Recovered

0 2020 04 8 0 : 13 روزانه 2020-04

CPI مسکن آب و برق

254.60 2020 02 254 48 : 255 ماهیانه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 42 29 : 49 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 860635 281531 : 996175 سه ماهه

افراد بیکار

0 2020 01 135517 134124 : 533676 ماهیانه 2020-02

افراد شاغل

0 2019 12 2585 2084 : 2591 سه ماهه 2019-12

اوراق قرضه دولتی ده ساله

0.54 2020 04 0.55 -0.46 : 107 روزانه

اطمینان کسب و کار

-3.00 2020 02 1.7 -26.3 : 22.3 ماهیانه 2020-02

اندازه اصل تورم

3.20 2020 02 3.2 -0.8 : 7.3 ماهیانه 2020-02

ارزیابی اعتبار

0 2020 03 : ماهیانه 78

ارزش بودجه دولت

-824.50 2020 03 -626 -4406 : 433 ماهیانه 2020-03

استفاده از ظرفیت

0 2020 03 84.1 46.8 : 89.4 سه ماهه

استخدام تمام وقت

0 2019 09 2420 1877 : 2446 سه ماهه 2019-09

استخراج معدن

0 2020 01 9.7 -57 : 135 ماهیانه

بدهی های دولت

0 2019 12 43273 12737 : 44329 سه ماهه 2019-12

بهره وری

0 2019 12 107 45 : 108 سه ماهه 2019-12

بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی

0 2018 12 139 93.96 : 139 سالیانه

بودجه دولت

-0.70 2018 12 -0.8 -12 : -0.7 سالیانه 2018-12

بازار سهام

326.49 2020 04 325 70.19 : 513 روزانه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

48.90 2018 12 50.9 21.7 : 54.7 سالیانه 2018-12

بدهی خارجی

0 2019 09 103 35.63 : 106 سه ماهه

بدهی خانوار به درآمد

0 2018 12 67.89 6.8 : 69.26 سالیانه 2018-12

پول

1.09 2020 04 1.08 0.64 : 1.87 روزانه

پس انداز های شخصی

0 2019 09 1218 120 : 2545 سه ماهه 2019-09

تولید ناخالص داخلی از ساخت

4429.00 2019 12 4267 1019 : 5587 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

1916.00 2019 12 2069 600 : 2113 سه ماهه 2019-12

تولید ناخالص داخلی

111.00 2019 12 106 5.8 : 111 سالیانه 2019-12

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

0.43 2019 12 0.93 0.2 : 1.2 سه ماهه 2019-12

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

3.02 2019 12 2.99 1.35 : 3.02 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از خدمات

3471.00 2019 12 4199 1820 : 4199 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

31326.30 2018 12 30133 11633 : 31326 سالیانه

تولید فولاد

0 2019 04 445 14 : 456 ماهیانه هزار تن

تولیدات صنعتی

0 2020 01 -1.6 -12.2 : 21.9 ماهیانه

تولید نفت خام

0 2019 11 0.2 0.2 : 1.6 ماهیانه 2019-11

تولید ناخالص داخلی سرانه

20669.90 2018 12 19882 7676 : 20670 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

23.02 2019 12 23.22 8.56 : 23.22 سه ماهه 2019-12

ترازنامه بانک مرکزی

0 2020 01 47828 12088 : 47828 ماهیانه

تغییر اشتغال

0 2019 09 0.3 -1.4 : 1.9 سه ماهه 2019-09

تغییر قیمت تولید کننده

2.40 2020 01 1.8 -6 : 9.6 ماهیانه 2020-01

تولید صنعتی

0.50 2020 01 -6.9 -27.4 : 22.1 ماهیانه

تسهیلات اعتباری خریدار

6582.00 2020 01 6623 987 : 6701 ماهیانه 6464

ترازنامه بانک

0 2019 11 86360 47103 : 86634 ماهیانه 2019-11

تغییرات سالیانه خرده فروشی

3.90 2020 01 -2.5 -14.3 : 28.6 ماهیانه 2020-01

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

5.84 2019 12 5.05 2.24 : 5.88 سه ماهه

تولید صنعتی

0 2020 01 -8.5 -31.7 : 31.8 ماهیانه

تولید الکتریسیته

0 2019 12 2387 1695 : 3241 ماهیانه

تورم مواد غذایی

4.60 2020 02 4.4 -5.7 : 26.5 ماهیانه 2020-02

تغییرات ماهیانه خرده فروشی

1.70 2020 01 -0.2 -14 : 16.7 ماهیانه 2020-01

تغییرات موجودی انبار

0 2019 12 1.8 -0.94 : 1.8 سه ماهه

ثبت خودرو

0 2020 02 6733 2907 : 10595 ماهیانه

جمعیت

5.46 2019 12 5.45 3.39 : 5.46 سالیانه 2019-12

حداقل دستمزد

520.00 2019 12 520 69.43 : 520 سه ماهه 2019-12

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-2.50 2018 12 -2 -10.6 : 4.3 سالیانه 2018-12

حساب جاری

-279.30 2020 01 -328 -1470 : 432 ماهیانه 2020-01

دستمزد در تولید

1154.00 2020 01 1201 341 : 1354 ماهیانه 2020-01

دستمزد مشاغل با مهارت پایین

678.00 2018 12 542 518 : 678 سالیانه

دستمزد

1171.00 2020 01 1219 349 : 1371 ماهیانه 2020-01

دستمزد مشاغل با مهارت بالا

1250.00 2018 12 945 884 : 1250 سالیانه

درخواست پناهندگی

0 2019 12 5 0 : 160 ماهیانه 2019-12

درآمد قابل تصرف شخص

14170.00 2019 09 13409 2435 : 14406 سه ماهه 2019-09

درآمدهای دولت

0 2020 03 2175 484 : 16162 ماهیانه 2020-03

ذخایر طلا

0 2019 12 31.69 31.69 : 40.12 سه ماهه 2019-12

ذخایر ارزی

0 2020 02 6755 678 : 23754 ماهیانه 2020-02

رتبه فساد مالی

0 2019 12 57 47 : 66 سالیانه

رشد دستمزد

6.90 2019 12 4.7 -33.1 : 14.7 سه ماهه 2019-12

رتبه رقابتی

0 2019 12 41 36 : 78 سالیانه

رابطه مبادله

0 2019 11 100 75.55 : 128 ماهیانه

سن بازنشستگی زنان

62.42 2018 12 62.17 62 : 62.42 سالیانه 2018-12

سن بازنشستگی مردان

62.42 2018 12 62.17 62 : 62.42 سالیانه 2018-12

سفارشات کارخانه

0 2019 12 -7.2 -35.9 : 41.6 ماهیانه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

0 2020 01 459 -1436 : 2102 ماهیانه 2020-01

سرعت اینترنت

0 2017 03 13018 4018 : 13802 سه ماهه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

129.30 2020 02 131 100 : 136 ماهیانه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 50 35 : 51 سالیانه

شاخص مسکن

0 2019 09 131 71.76 : 135 سه ماهه 2019-09

شاخص خوشبینی اقتصادی

0 2020 02 99 71.9 : 119 ماهیانه

شاخص تروریسم

0 2018 12 0.12 0 : 0.5 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 66.84 4.1 : 66.84 سالیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

176.50 2020 02 176 49.7 : 176 ماهیانه 2020-02

صادرات

6682.20 2020 01 5954 312 : 7831 ماهیانه 2020-01

ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی

0 2019 12 106 59.21 : 109 سه ماهه 2019-12

ضریب اطمینان مصرف کننده

-7.80 2020 02 -11.9 -49.4 : 6.5 ماهیانه 2020-02

عرضه پول M3

0 2020 02 69.3 27.2 : 69.6 ماهیانه 2020-02

عرضه پول M2

0 2020 01 69.5 26.1 : 69.5 ماهیانه

عرضه پول M0

0 2020 02 12.88 1.43 : 12.97 ماهیانه 2020-02

عرضه پول M1

0 2020 02 57.1 16.1 : 57.7 ماهیانه 2020-02

فروش اسلحه

0 2018 12 22 1 : 173 سالیانه

قیمت گازوئیل

1.28 2020 02 1.47 0.61 : 2.06 ماهیانه 1.23

قیمت واردات

0 2019 11 99.7 72.8 : 182 ماهیانه 2019-11

قیمت مصرف کننده هماهنگ شده

108.37 2020 02 108 40.42 : 108 ماهیانه 2020-02

قیمت مصرف کننده اصلی

127.30 2020 02 127 101 : 127 ماهیانه 2020-02

قیمت صادرات

0 2019 11 100 65.4 : 154 ماهیانه 2019-11

قسمت مدت زمان اشتغال

0 2019 09 111 35.1 : 149 سه ماهه 2019-09

قیمت تولید

112.80 2020 02 110 93.1 : 113 ماهیانه 2020-02

گردش سرمایه

0 2019 12 619 -2077 : 1745 ماهیانه 2020-01

میزان ساخت و ساز

6.90 2020 01 -5.5 -41.3 : 28.9 ماهیانه 2020-01

موازنه تجاری

27.60 2020 01 -1.3 -865 : 609 ماهیانه 2020-01

میزان سفارشات جدید

0 2020 01 3681 699 : 5148 ماهیانه

مخارج نظامی

0 2018 12 1049 821 : 1732 سالیانه

مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی

40.60 2018 12 40.2 36.3 : 78.8 سالیانه 2018-12

نرخ مالکیت مسکن

0 2018 12 90.1 82.1 : 91.3 سالیانه 2018-12

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

0.60 2019 12 0.4 -9.1 : 7.4 سه ماهه 2019-12

نرخ مالیات بر فروش

20.00 2020 12 20 19 : 23 سالیانه 2020-12

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

2.00 2019 12 1.3 -6 : 13.5 سه ماهه 2019-12

نرخ مالیات درآمد شخصی

25.00 2018 12 25 19 : 42 سالیانه 2018-12

نرخ تورم

0.10 2020 02 1.2 -0.4 : 26.3 ماهیانه 2020-02

نرخ وام بانکی

2.82 2020 01 2.48 2.48 : 4.73 ماهیانه 2.6

نرخ مشارکت نیروی کار

0 2019 12 94.1 79.4 : 94.4 سه ماهه 2019-12

نرخ مالیات شرکت

21.00 2018 12 21 19 : 45 سالیانه 2018-12

نرخ تورم

3.00 2020 02 3 -0.9 : 9.8 ماهیانه 2020-02

نرخ بهره

0.00 2020 03 0 0 : 4.75 روزانه 2020-03

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

35.20 2019 12 35.2 35.2 : 38 سالیانه 2019-12

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

13.40 2019 12 13.4 12 : 13.4 سالیانه 2019-12

نرخ بیکاری

5.10 2020 02 5 4.88 : 19.79 ماهیانه 2020-02

نرخ اشتغال

0 2019 09 68.1 56.1 : 68.6 سه ماهه 2019-09

نرخ بیکاری بلند مدت

0 2019 09 3.3 3.3 : 12.5 سه ماهه 2019-09

نرخ تامین اجتماعی

48.60 2019 12 48.6 48.6 : 50.55 سالیانه 2019-12

نرخ بیکاری جوانان

0 2020 01 16.8 13.3 : 39.9 ماهیانه 2020-01

واردات

6654.60 2020 01 5979 287 : 7590 ماهیانه 2020-01

وام به بخش خصوصی

0 2020 01 20227 9297 : 20622 ماهیانه

هزینه های مصرف کننده

12.60 2019 12 12.29 5.59 : 12.6 سه ماهه 2019-12

هزینه های مالی

0 2020 03 2896 606 : 18043 ماهیانه 2020-03

هزینه های دولت

4.68 2019 12 3.84 1.76 : 4.68 سه ماهه 2019-12

هزینه زندگی انفرادی

450.00 2018 12 445 445 : 450 سالیانه

هزینه زندگی خانواده

640.00 2018 12 635 635 : 640 سالیانه

هزینه های کار

114.20 2019 09 120 46.9 : 121 سه ماهه 2019-09
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 254.60 254 255 256 255 262
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.54 0.85 0.94 1.03 0.78 1.22
اطمینان کسب و کار -3.00 -22 -19 -16 -8 -7 2020-02
اندازه اصل تورم 3.20 2.2 2.2 2 2.2 2 2020-02
ارزش بودجه دولت -824.50 -950 -914 -914 -950 -913 2020-03
بودجه دولت -0.70 -6.4 -6.4 -6.4 -6.4 -7.6 2018-12
بازار سهام 326.49 311 304 298 318 285
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.90 55 55 55 55 58 2018-12
پول 1.09 1.08 1.07 1.07 1.08 1.06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 4429.00 5408 4203 4323 5255 4435
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1916.00 1385 2038 1870 886 1919 2019-12
تولید ناخالص داخلی 111.00 99.63 99.63 99.63 99.63 100 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 0.43 0.65 0.91 0.42 0.54 0.43 2019-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3.02 2.49 2.94 2.95 2.42 3.03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 3471.00 3658 4136 3388 3376 3476
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 31326.30 29918 29918 29918 29918 31103
تولید ناخالص داخلی سرانه 20669.90 19741 19741 19741 19741 20523
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 23.02 21.34 22.87 22.47 20.03 23.05 2019-12
تغییر قیمت تولید کننده 2.40 3 2.7 2.1 3.1 1.9 2020-01
تولید صنعتی 0.50 2.5 2.7 3 2.2 2.2
تسهیلات اعتباری خریدار 6582.00 6540 6464 6725 6495 6632 6464
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.90 2.7 3 3.1 2.5 3.3 2020-01
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 5.84 4.68 4.98 5.7 3.9 5.84
تورم مواد غذایی 4.60 1.9 1.9 1.7 2.6 2.4 2020-02
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.70 0.5 0.5 0.4 0.5 0.4 2020-01
جمعیت 5.46 5.47 5.47 5.47 5.47 5.48 2019-12
حداقل دستمزد 520.00 560 560 560 560 610 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.50 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.8 2018-12
حساب جاری -279.30 -400 -100 -570 -150 -590 2020-01
دستمزد در تولید 1154.00 1147 1150 1149 1165 1181 2020-01
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 678.00 700 702 702 703 722
دستمزد 1171.00 1161 1166 1173 1186 1206 2020-01
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1250.00 1290 1294 1295 1297 1331
درآمد قابل تصرف شخص 14170.00 13127 13957 13830 12328 14189 2019-09
رشد دستمزد 6.90 3.2 3.5 3.6 3.8 2.8 2019-12
سن بازنشستگی زنان 62.42 63 63 63 63 63 2018-12
سن بازنشستگی مردان 62.42 63 63 63 63 63 2018-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 129.30 131 135 132 132 135
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 176.50 178 178 178 177 183 2020-02
صادرات 6682.20 7320 7320 6100 7290 6100 2020-01
ضریب اطمینان مصرف کننده -7.80 -37 -33 -28 -18 -16 2020-02
قیمت گازوئیل 1.28 1.29 1.23 1.16 1.36 1.11 1.23
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 108.37 109 109 108 107 110 2020-02
قیمت مصرف کننده اصلی 127.30 128 129 127 126 130 2020-02
قیمت تولید 112.80 113 112 112 113 114 2020-02
میزان ساخت و ساز 6.90 2.4 2.4 2.2 2.4 2.2 2020-01
موازنه تجاری 27.60 430 430 -50 600 150 2020-01
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 40.60 40.3 40.3 40.3 40.3 40.4 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 9.5 -0.7 0.8 -0.6 1 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.00 -6.3 -4.5 -2.4 -0.5 2.6 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25 2018-12
نرخ تورم 0.10 0.1 0.2 0.2 -0.1 0.2 2020-02
نرخ وام بانکی 2.82 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6
نرخ مالیات شرکت 21.00 21 21 21 21 21 2018-12
نرخ تورم 3.00 2.3 2.3 2.4 2.5 2.3 2020-02
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0 2020-03
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 35.20 35.2 35.2 35.2 35.2 35.2 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.40 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 2019-12
نرخ بیکاری 5.10 6.5 7.2 8.3 5.3 6.8 2020-02
نرخ تامین اجتماعی 48.60 48.6 48.6 48.6 48.6 48.6 2019-12
واردات 6654.60 6890 6890 6150 6690 6250 2020-01
هزینه های مصرف کننده 12.60 10.59 12.11 12.3 10.5 12.62 2019-12
هزینه های دولت 4.68 3.73 3.78 4.57 3.46 4.69 2019-12
هزینه زندگی انفرادی 450.00 464 466 466 467 479
هزینه زندگی خانواده 640.00 660 662 663 664 682
هزینه های کار 114.20 124 118 118 125 122 2019-09
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی