شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ریونیون ریونیون
 • نرخ فعلی : 9,428.7
 • بالاترین قیمت روز : 9,447.6
 • پایین ترین قیمت روز : 9,379.3
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 20.5
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.28%
 • نرخ بازگشایی بازار : 9,420.4
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۴:۲۱:۰۸
 • نرخ روز گذشته : 9,417.2
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.12%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 11.5
 • نرخ فعلی : 1,729.07
 • بالاترین قیمت روز : 1,733.55
 • پایین ترین قیمت روز : 1,729.07
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.82
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.26%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,731.71
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۳۰:۲۸
 • نرخ روز گذشته : 1,731.36
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.13%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 2.29
 • نرخ فعلی : 35.34
 • بالاترین قیمت روز : 35.49
 • پایین ترین قیمت روز : 34.83
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.11
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.57%
 • نرخ بازگشایی بازار : 34.87
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۳۰:۲۸
 • نرخ روز گذشته : 34.91
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.23%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.43
 • نرخ فعلی : 0.9007
 • بالاترین قیمت روز : 0.9021
 • پایین ترین قیمت روز : 0.9004
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.902
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۳۲:۰۵
 • نرخ روز گذشته : 0.9015
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.09%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0008

شاخص‌های اقتصادی ریونیون + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

CPI مسکن آب و برق

105.28 2019 02 105 47.81 : 105 ماهیانه

افراد شاغل

232070.40 2018 09 230486 213002 : 232070 سه ماهه هزار

اندازه اصل تورم

1.20 2019 02 1.3 0.7 : 2.7 ماهیانه ٪

افراد بیکار

16222.00 2019 01 16278 16132 : 26608 ماهیانه هزار

اطمینان کسب و کار

0.60 2019 01 2.8 -38.1 : 9.5 ماهیانه نقاط شاخص

استخدام تمام وقت

183369.10 2018 09 181041 167304 : 183369 سه ماهه هزار

استخراج معدن

-3.40 2019 01 2.6 -18.9 : 21.6 ماهیانه ٪

استفاده از ظرفیت

83.20 2019 03 83.4 69.9 : 85.1 سه ماهه ٪

بودجه دولت

-1.00 2017 12 -1.6 -6.6 : -0.9 سالیانه ٪

بهره وری

108.90 2018 12 106 83.7 : 109 سه ماهه نقاط شاخص

بدهی های دولت

12504712.50 2017 12 12412599 5800074 : 12512303 سالیانه EUR - میلیون

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

81.60 2017 12 83.3 57.5 : 86.5 سالیانه ٪

پس انداز های شخصی

10.21 2018 09 10 9.58 : 13.11 سه ماهه ٪

تولید ناخالص داخلی

17277.70 2017 12 16492 359 : 19137 سالیانه USD - میلیارد

تولید فولاد

13801.65 2019 01 13176 8457 : 19178 ماهیانه هزار تن

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

3640884.00 2018 12 3630658 2401552 : 3640884 سه ماهه EUR - میلیون

تولید صنعتی

-1.10 2019 01 -2.7 -20 : 9.8 ماهیانه ٪

تولیدات صنعتی

1.00 2019 01 -0.4 -3.8 : 2.8 ماهیانه ٪

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

37204.61 2017 12 36357 24875 : 37205 سالیانه USD

تولید ناخالص داخلی سرانه

36593.03 2017 12 35810 10057 : 36593 سالیانه USD

تغییر قیمت تولید کننده

2.90 2019 01 3 -7.6 : 10.7 ماهیانه ٪

تغییر اشتغال

0.20 2018 12 0.2 -0.7 : 0.5 سه ماهه ٪

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

778314.50 2018 12 787810 502889 : 787810 سه ماهه EUR - میلیون

تولید صنعتی

-0.40 2019 01 -2.8 -19.3 : 9.4 ماهیانه ٪

تغییرات سالیانه خرده فروشی

2.50 2019 01 0.9 -4 : 6.1 ماهیانه ٪

تغییرات ماهیانه خرده فروشی

1.10 2019 01 -1.3 -1.9 : 2.9 ماهیانه ٪

تورم مواد غذایی

2.00 2019 02 1.4 -1 : 16.1 ماهیانه ٪

تغییرات موجودی انبار

20970.40 2018 12 35496 -31462 : 35496 سه ماهه EUR - میلیون

جمعیت

512.60 2018 12 512 407 : 513 سالیانه میلیون

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

1.30 2017 12 1.3 -2.2 : 1.3 سالیانه ٪

درخواست پناهندگی

25815.00 2019 01 21470 10785 : 167190 ماهیانه افراد

رشد دستمزد

2.70 2018 09 2.8 0.9 : 3.6 سه ماهه ٪

سن بازنشستگی زنان

63.44 2018 12 63.31 61.24 : 63.44 سالیانه

سن بازنشستگی مردان

64.28 2018 12 64.21 62.57 : 64.28 سالیانه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

105.05 2019 02 104 59.31 : 108 ماهیانه

شاخص مسکن

114.74 2018 09 113 83.5 : 115 سه ماهه نقاط شاخص

شاخص خوشبینی اقتصادی

106.10 2019 01 108 65.3 : 117 ماهیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

104.02 2019 02 104 60.06 : 105 ماهیانه نقاط شاخص

صادرات

153621.70 2019 01 154769 42243 : 179976 ماهیانه EUR - میلیون

ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی

110.09 2018 12 110 75.37 : 110 سه ماهه نقاط شاخص

ضریب اطمینان مصرف کننده

-7.10 2019 03 -7.2 -23.7 : -1.7 ماهیانه نقاط شاخص

قیمت مصرف کننده اصلی

102.93 2019 02 103 74.69 : 104 ماهیانه نقاط شاخص

قیمت تولید

106.50 2019 01 106 65.3 : 108 ماهیانه نقاط شاخص

قسمت مدت زمان اشتغال

42491.90 2018 09 43380 31485 : 43380 سه ماهه هزار

مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی

45.80 2017 12 46.3 44.6 : 50.1 سالیانه ٪

میزان ساخت و ساز

0.50 2018 12 2 -11.7 : 12.2 ماهیانه ٪

موازنه تجاری

-24902.00 2019 01 776 -34766 : 21400 ماهیانه EUR - میلیون

نرخ مالیات بر فروش

21.50 2018 12 21.5 13.63 : 21.6 سالیانه ٪

نرخ مالکیت مسکن

69.30 2017 12 69.2 69.2 : 73.2 سالیانه ٪

نرخ مالیات درآمد شخصی

38.60 2018 12 39.2 38 : 47 سالیانه ٪

نرخ مشارکت نیروی کار

58.20 2018 09 58.1 56.3 : 58.2 سه ماهه ٪

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

1.40 2018 12 1.8 -5.4 : 4.5 سه ماهه ٪

نرخ مالیات شرکت

21.30 2018 12 21.9 21.3 : 35.2 سالیانه ٪

نرخ بیکاری

6.50 2019 01 6.6 6.5 : 11 ماهیانه ٪

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

0.30 2018 12 0.3 -2.7 : 1.3 سه ماهه ٪

نرخ بیکاری جوانان

14.90 2019 01 14.9 14.9 : 24 ماهیانه ٪

نرخ بیکاری بلند مدت

2.80 2018 09 3 2.4 : 5.3 سه ماهه ٪

نرخ تورم

1.60 2019 02 1.5 -0.5 : 8.4 ماهیانه ٪

نرخ تورم

0.40 2019 02 -0.8 -1.3 : 2.5 ماهیانه ٪

واردات

178523.70 2019 01 153993 52217 : 187802 ماهیانه EUR - میلیون

هزینه های مصرف کننده

2011288.60 2018 12 2004762 1360843 : 2011289 سه ماهه EUR - میلیون

هزینه های دولت

739661.10 2018 12 733935 513369 : 739661 سه ماهه EUR - میلیون

هزینه های کار

109.50 2018 09 115 88.2 : 115 سه ماهه نقاط شاخص
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 105.28 105 106 106 104 108
افراد شاغل 232070.40 233000 234000 235000 233000 236000 هزار
اندازه اصل تورم 1.20 1.2 1.3 1.3 1.3 1.5 ٪
افراد بیکار 16222.00 16050 16000 15900 16150 15700 هزار
اطمینان کسب و کار 0.60 -6.7 -6.2 -7.8 -4 -4 نقاط شاخص
استخدام تمام وقت 183369.10 183900 184400 184900 183600 1869000 هزار
استخراج معدن -3.40 -1.6 0.6 1 -3.2 1.6 ٪
استفاده از ظرفیت 83.20 83.7 83.7 84.5 83.8 84.5 ٪
بودجه دولت -1.00 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.7 ٪
بهره وری 108.90 108 109 110 107 112 نقاط شاخص
بدهی های دولت 12504712.50 12900000 12900000 12900000 12900000 13200000 EUR - میلیون
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 81.60 80.4 80.4 80.4 80.4 79.8 ٪
پس انداز های شخصی 10.21 10.7 10.7 10.9 10.5 11.4 ٪
تولید ناخالص داخلی 17277.70 18500 18500 18500 18500 18700 USD - میلیارد
تولید فولاد 13801.65 14500 14200 14000 15200 14200 هزار تن
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3640884.00 3666932 3674225 3688215 3643028 3747227 EUR - میلیون
تولید صنعتی -1.10 2.3 2 2.2 1.6 2.4 ٪
تولیدات صنعتی 1.00 -0.3 -0.4 0.4 0.3 0.3 ٪
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 37204.61 38700 38700 38700 38700 39400 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه 36593.03 38500 38500 38500 38500 39750 USD
تغییر قیمت تولید کننده 2.90 1.8 1.9 1.8 2.3 1.8 ٪
تغییر اشتغال 0.20 0.4 0.5 0.6 0.4 0.5 ٪
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 778314.50 783820 797264 788433 770499 801048 EUR - میلیون
تولید صنعتی -0.40 2.8 2.7 3 1.8 2.3 ٪
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.50 1.4 1.6 1.5 1.1 2 ٪
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.10 0.4 -0.8 0.3 0.6 0.4 ٪
تورم مواد غذایی 2.00 1.5 1.4 1.6 1.7 1.8 ٪
تغییرات موجودی انبار 20970.40 24500 17500 14000 11800 12500 EUR - میلیون
جمعیت 512.60 514 514 514 514 515 میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.30 0.7 0.7 0.7 0.7 0.4 ٪
درخواست پناهندگی 25815.00 37200 45100 37200 38900 32400 افراد
رشد دستمزد 2.70 2.7 2.9 2.6 2.6 2.6 ٪
سن بازنشستگی زنان 63.44 63.7 63.7 63.7 63.7 64
سن بازنشستگی مردان 64.28 64.5 64.5 64.5 64.5 65
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105.05 108 108 107 105 109
شاخص مسکن 114.74 114 114 115 113 117 نقاط شاخص
شاخص خوشبینی اقتصادی 106.10 106 106 106 105 107
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.02 106 106 106 105 108 نقاط شاخص
صادرات 153621.70 161100 155500 157400 166200 164200 EUR - میلیون
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 110.09 112 112 113 111 115 نقاط شاخص
ضریب اطمینان مصرف کننده -7.10 -14.2 -12.8 -10.2 -7.1 -7 نقاط شاخص
قیمت مصرف کننده اصلی 102.93 105 105 105 104 107 نقاط شاخص
قیمت تولید 106.50 107 109 108 106 110 نقاط شاخص
قسمت مدت زمان اشتغال 42491.90 43400 43500 43600 43300 43800 هزار
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 45.80 45.4 45.4 45.4 45.4 45.5 ٪
میزان ساخت و ساز 0.50 1.9 2.1 1.8 1.7 1.7 ٪
موازنه تجاری -24902.00 7000 -2600 4900 3560 6100 EUR - میلیون
نرخ مالیات بر فروش 21.50 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 ٪
نرخ مالکیت مسکن 69.30 68.5 68.5 68.5 68.5 68.4 ٪
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.60 38.6 38.6 38.6 38.6 38.6 ٪
نرخ مشارکت نیروی کار 58.20 58.6 58.8 59 58.4 59.5 ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.40 1.3 1.2 1.3 1.1 1.6 ٪
نرخ مالیات شرکت 21.30 21.3 21.3 21.3 21.3 21.3 ٪
نرخ بیکاری 6.50 6.2 6 5.8 6.4 5.5 ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30 0.4 0.3 0.4 0.2 0.6 ٪
نرخ بیکاری جوانان 14.90 13.8 13.6 13.2 14 12.5 ٪
نرخ بیکاری بلند مدت 2.80 2.6 2.4 2.4 2.6 2.2 ٪
نرخ تورم 1.60 1.5 1.3 1.4 1.7 1.6 ٪
نرخ تورم 0.40 0.4 0.3 0.5 0.9 0.4 ٪
واردات 178523.70 154100 158100 152500 162640 158100 EUR - میلیون
هزینه های مصرف کننده 2011288.60 2025933 2028819 2037435 2015037 2070034 EUR - میلیون
هزینه های دولت 739661.10 742391 742743 749277 738814 761265 EUR - میلیون
هزینه های کار 109.50 118 113 112 109 115 نقاط شاخص
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی