شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
پالائو پالائو
 • نرخ فعلی : 7,111.9
 • بالاترین قیمت روز : 7,129.4
 • پایین ترین قیمت روز : 6,736
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 30.1
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.69%
 • نرخ بازگشایی بازار : 6,803.3
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۴:۱۸:۱۵
 • نرخ روز گذشته : 6,806.1
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 4.49%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 305.8
 • نرخ فعلی : 1,634.87
 • بالاترین قیمت روز : 1,637.94
 • پایین ترین قیمت روز : 1,611.85
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 3.47
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.48%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,611.85
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۴:۱۸:۲۶
 • نرخ روز گذشته : 1,618.34
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.02%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 16.53
 • نرخ فعلی : 27.44
 • بالاترین قیمت روز : 28.2
 • پایین ترین قیمت روز : 25.94
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.43
 • درصد بیشترین نوسان روز : 2.77%
 • نرخ بازگشایی بازار : 26.17
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۴:۱۸:۲۷
 • نرخ روز گذشته : 28.97
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 5.58%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1.53
 • نرخ فعلی : 0.9253
 • بالاترین قیمت روز : 0.9273
 • پایین ترین قیمت روز : 0.9232
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.9241
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۴:۱۶:۲۵
 • نرخ روز گذشته : 0.9242
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.12%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0011

شاخص‌های اقتصادی پالائو + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی