شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
پورتو ریکو پورتو ریکو
 • نرخ فعلی : 7,318.3
 • بالاترین قیمت روز : 7,387.2
 • پایین ترین قیمت روز : 7,156.5
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 76.9
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.76%
 • نرخ بازگشایی بازار : 7,289.5
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۱۲:۰۴
 • نرخ روز گذشته : 7,290
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.39%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 28.3
 • نرخ فعلی : 1,679.48
 • بالاترین قیمت روز : 1,680.81
 • پایین ترین قیمت روز : 1,644.09
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 2.81
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.24%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,649.03
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۱۲:۱۵
 • نرخ روز گذشته : 1,649.18
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.84%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 30.3
 • نرخ فعلی : 26.71
 • بالاترین قیمت روز : 27.29
 • پایین ترین قیمت روز : 25.36
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.89
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.75%
 • نرخ بازگشایی بازار : 26.12
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۱۲:۱۵
 • نرخ روز گذشته : 25.9
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 3.13%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.81
 • نرخ فعلی : 0.9148
 • بالاترین قیمت روز : 0.9223
 • پایین ترین قیمت روز : 0.9142
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.921
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۱۱:۳۱
 • نرخ روز گذشته : 0.9206
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.63%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0058

شاخص‌های اقتصادی پورتو ریکو + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2020 03 23 3 : 31 روزانه 2020-03

Coronavirus Recovered

0 2020 03 0 0 : 1 روزانه 2020-03

CPI مسکن آب و برق

0 2020 01 115 63.35 : 117 ماهیانه

Coronavirus Deaths

0 2020 03 1 0 : 2 روزانه 2020-03

آمار اشتغال غیر کشاورزی

0 2019 12 883 622 : 1101 ماهیانه 2020-01

آسانی کسب و کار

0 2019 12 64 33 : 65 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 444466 286457 : 610273 سه ماهه

افراد بیکار

95.00 2019 12 89 76 : 226 ماهیانه 2019-12

افراد شاغل

949.00 2019 12 957 929 : 1301 ماهیانه 2019-12

ارزیابی اعتبار

0 : ماهیانه

اشتغال دولتی

204.80 2019 12 204 199 : 402 ماهیانه

پول

100.13 2020 04 99.9 70.7 : 165 روزانه

تولید ناخالص داخلی

103.00 2019 12 101 1.69 : 104 سالیانه 2019-12

تولید ناخالص داخلی سرانه

27340.65 2018 12 27628 5832 : 28085 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

35085.30 2018 12 35454 22227 : 36040 سالیانه

تورم مواد غذایی

-1.00 2020 01 -0.6 -1.6 : 9.69 ماهیانه 2020-01

تغییرات ماهیانه خرده فروشی

0 2016 09 0.54 -4.74 : 6.14 ماهیانه ٪

ترازنامه بانک

71440.40 2019 09 69940 56524 : 101479 سه ماهه 2019-09

تغییرات سالیانه خرده فروشی

0 2019 10 -8.2 -22.4 : 43.1 ماهیانه 2019-10

جمعیت

3.15 2019 12 3.26 2.36 : 3.83 سالیانه 2019-12

حساب جاری

8148.10 2018 12 8730 -6608 : 9455 سالیانه 2018-12

درآمدهای دولت

586.00 2019 11 937 430 : 1793 ماهیانه 2019-11

رتبه فساد مالی

0 2014 12 33 31 : 39 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2015 12 30 30 : 42 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 10842 1008 : 12367 سه ماهه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

0 2020 01 112 45.05 : 120 ماهیانه

شاخص مسکن

0 2019 12 157 100 : 210 سه ماهه 2019-12

شاخص فساد مالی

0 2014 12 62 55 : 63 سالیانه امتیاز

شاخص رقابتی

0 2015 12 4.66 4.48 : 4.66 سالیانه امتیاز

شاخص PMI تولید

49.50 2020 01 41.9 33.1 : 61.7 ماهیانه

شاخص اقتصادی مقدم

0.30 2019 11 0.5 -19.2 : 22.6 ماهیانه

صورت های پرداخت توليد

74.70 2019 12 74 68.7 : 162 ماهیانه

صادرات

5457.20 2019 12 5351 3040 : 8374 ماهیانه 2019-12

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

119.28 2020 01 119 97.7 : 120 ماهیانه 2020-01

قیمت گازوئیل

0.43 2020 02 0.65 0.34 : 1.03 ماهیانه 2020-02

گردش سرمایه

-5142.70 2017 12 -3730 -9326 : 8489 سالیانه 2017-12

موازنه تجاری

2154.90 2019 12 1267 -188 : 5218 ماهیانه 2019-12

نرخ مالیات درآمد شخصی

33.00 2020 12 33 33 : 33 سالیانه 2020-12

نرخ مشارکت نیروی کار

39.90 2019 12 39.9 38.5 : 49.8 ماهیانه 2019-12

نرخ مالیات شرکت

37.50 2020 12 37.5 30 : 39 سالیانه 2020-12

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

-4.70 2018 12 -3 -4.7 : 13.8 سالیانه 2018-12

نرخ تورم

0.00 2020 01 -0.2 -1.9 : 3.1 ماهیانه 2020-01

نرخ بیکاری

9.10 2019 12 8.5 7 : 25.3 ماهیانه 2019-12

نرخ اشتغال

36.50 2019 11 36.8 33.5 : 44.7 ماهیانه 2019-11

نرخ تورم

1.00 2020 01 0.5 -1.4 : 8.8 ماهیانه 2020-01

ورود توریست

146.50 2019 11 130 12.2 : 210 ماهیانه

واردات

3302.30 2019 12 4084 2022 : 5311 ماهیانه 2019-12

ورشکستگی

0 2020 01 256 20 : 1155 ماهیانه 2020-02
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
افراد بیکار 95.00 80 84 90 98 88 2019-12
افراد شاغل 949.00 996 970 1000 960 1010 2019-12
اشتغال دولتی 204.80 206 208 210 202 215
پول 100.13 96.48 96.91 97.33 96.06 98.17
تولید ناخالص داخلی 103.00 106 106 106 106 108 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 27340.65 26961 26961 26961 26961 26986
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 35085.30 34598 34598 34598 34598 34630
تورم مواد غذایی -1.00 0.3 0.5 0.8 -0.2 1.2 2020-01
ترازنامه بانک 71440.40 72000 73500 75000 71000 80000 2019-09
جمعیت 3.15 3.1 3.1 3.04 3.1 2.93 2019-12
حساب جاری 8148.10 7000 7000 7000 7000 6500 2018-12
درآمدهای دولت 586.00 1100 850 1000 980 1100 2019-11
شاخص PMI تولید 49.50 38 41 42.5 34 45
شاخص اقتصادی مقدم 0.30 3.4 3 2.6 2.8 2.7
صورت های پرداخت توليد 74.70 73 73.3 73.1 72.8 73.3
صادرات 5457.20 5400 4900 4350 5200 4450 2019-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 119.28 122 121 121 120 123 2020-01
قیمت گازوئیل 0.43 -0.53 -0.5 -0.46 -0.56 -0.46 2020-02
گردش سرمایه -5142.70 -4900 -4900 -4900 -4900 -4900 2017-12
موازنه تجاری 2154.90 750 400 50 950 70 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 33.00 33 33 33 33 33 2020-12
نرخ مشارکت نیروی کار 39.90 40.7 40.9 41 40.5 41.3 2019-12
نرخ مالیات شرکت 37.50 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.70 -6 -6 -6 -6 -4 2018-12
نرخ تورم 0.00 0.4 0 0.2 0.2 0.3 2020-01
نرخ بیکاری 9.10 10.1 10.9 11.5 9.7 11.2 2019-12
نرخ اشتغال 36.50 37 37.2 37.4 36.8 37.8 2019-11
نرخ تورم 1.00 1.1 1.3 1.4 0.8 1.6 2020-01
ورود توریست 146.50 125 100 170 155 185
واردات 3302.30 4650 4500 4300 4250 4380 2019-12
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی