شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
فیلیپین فیلیپین
 • نرخ فعلی : 6,465.13
 • بالاترین قیمت روز : 6,465.13
 • پایین ترین قیمت روز : 6,299.83
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶ خرداد
 • نرخ روز گذشته : 6,465.13
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 50.01 (PHP)
 • بالاترین قیمت روز : 50.01
 • پایین ترین قیمت روز : 49.92
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶ خرداد
 • نرخ روز گذشته : 50.01
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 56.296 (PHP)
 • بالاترین قیمت روز : 56.332
 • پایین ترین قیمت روز : 56.239
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.03
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 56.332
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۳۵:۱۵
 • نرخ روز گذشته : 56.337
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.07%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.041
 • نرخ فعلی : 3.308 (PHP)
 • بالاترین قیمت روز : 3.308
 • پایین ترین قیمت روز : 3.308
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶ خرداد
 • نرخ روز گذشته : 3.308
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

بازارهای ارزی فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
پزو فیلیپین / دلار استرالیا 0.0287 - 0.0287 0.0287 0.00 0.35% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۳:۰۷
پزو فیلیپین / درهم مراکش 0.1942 - 0.1942 0.1945 0.00 0.10% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۱:۳۵
پزوی مکزیک / پزو فیلیپین 2.3086 - 2.3014 2.3098 0.00 0.19% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۱:۳۵
پزو فیلیپین / پزوی مکزیک 0.4334 - 0.4332 0.4348 0.00 0.18% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۱:۳۵
کرون نروژ / پزو فیلیپین 5.3561 - 5.3538 5.3637 0.01 0.13% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۱:۳۵

شاخص های بورس فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Philippines 553.9 - 553.9 553.9 3.78 0.68% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۳:۰۰
PHS All Shares 3773.28 - 3773.28 3773.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۸:۰۱
PSEi Composite 6465.13 - 6332.4 6465.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۰:۰۱
PSEi Composite 6465.13 - 6299.83 6465.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۹:۳۸

بازار سهام فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
San Miguel Pref E 75.1 - 75.1 75.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۸:۰۶
San Miguel Pref 75.25 - 75.25 75.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۸:۰۶
Philtrust Bank 105.1 - 105.1 105.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۸:۰۶
DoubleDragon Pref 99.95 - 99.95 99.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۸:۰۶
Filinvest Development 8.6 - 8.6 8.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۸:۰۶

بازار اوراق قرضه فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Philippines 1M 1.984 - 1.984 2.003 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۰۱
Philippines 3M 2.024 - 2.021 2.024 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۰۱
Philippines 1Y 2.366 - 2.366 2.366 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۰۱
Philippines 2Y 2.46 - 2.46 2.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۰۱
Philippines 3Y 2.575 - 2.575 2.575 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۰۱

صندوق های سرمایه گذاری فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BPI Global Philippine Fund 309.96 - 309.96 309.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۷:۳۱
ALFM Dollar Bond Fund 472.22 - 472.22 472.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۷:۳۱
BPI Global Equity Fund 394.85 - 394.85 394.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۷:۳۱
ALFM Growth Fund 211.41 - 211.41 211.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۷:۳۱
BPI Short Term Fund 155.06 - 155.06 155.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۷:۳۱

شاخص‌های اقتصادی فیلیپین + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2020 06 18086 1 : 18638 روزانه 2020-06

CPI مسکن آب و برق

114.00 2020 04 115 97.9 : 115 ماهیانه

Coronavirus Recovered

0 2020 06 4063 2 : 4153 روزانه 2020-06

Coronavirus Deaths

0 2020 06 957 1 : 960 روزانه 2020-06

آسانی کسب و کار

0 2019 12 124 95 : 144 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 1536732 477194 : 1536948 سه ماهه

افراد شاغل

42653.00 2020 06 42653 18567 : 43146 سه ماهه 2020-06

اندازه اصل تورم

2.80 2020 05 2.8 1.4 : 7.25 ماهیانه 2020-05

اوراق قرضه دولتی ده ساله

3.28 2020 06 3.28 3.04 : 16.4 روزانه

افراد بیکار

2390.00 2020 06 2390 1720 : 7254 سه ماهه 2020-06

ارزیابی اعتبار

0 2020 05 : ماهیانه 61

ارزش بودجه دولت

-273881.00 2020 04 -59479 -273881 : 86872 ماهیانه 2020-04

اطمینان کسب و کار

22.30 2020 03 40.2 -32.6 : 54.9 سه ماهه 2020-03

استفاده از ظرفیت

0 2020 02 84.44 74.3 : 84.56 ماهیانه

بودجه دولت

-3.50 2019 12 -3.2 -5.3 : 1 سالیانه 2019-12

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

41.50 2019 12 41.8 41.5 : 74.9 سالیانه 2019-12

بدهی خارجی

83617.93 2019 12 78960 20893 : 83618 سالیانه 2019-12

بازار سهام

6025.17 2020 06 6246 440 : 9078 روزانه

پول

50.20 2020 06 49.85 26.37 : 56.56 روزانه

پس انداز های شخصی

0 2020 03 4965844 1124351 : 4990764 ماهیانه 2020-03

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

625980.07 2020 03 302777 85503 : 625980 سه ماهه 2020-03

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

185007.00 2019 12 139918 114778 : 185007 سه ماهه 2019-12

تولید ناخالص داخلی از ساخت

877543.97 2019 12 501114 252377 : 622014 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از خدمات

1515057.00 2019 12 1404048 675417 : 1515057 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از معادن

35248.70 2019 12 15989 10394 : 32834 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی

136407.28 2019 12 88719 42117 : 88719 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی سرانه

3022.00 2018 12 2884 1060 : 3022 سالیانه

تولید نفت خام

14.00 2019 04 14 1 : 38 ماهیانه BBL/D/1K

تولید ناخالص ملی

5166622.67 2019 12 2926854 944320 : 2975936 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

7942.50 2018 12 7581 3800 : 7942 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی

68310.82 2019 12 67805 34828 : 84766 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

4450941.41 2020 03 2654444 487414 : 4450941 سه ماهه 2020-03

تغییرات ماهیانه خرده فروشی

0.20 2019 07 -0.8 -2.51 : 14.43 ماهیانه ٪

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

1072932.66 2019 12 723340 163358 : 762296 سه ماهه

تغییر قیمت تولید کننده

-3.90 2020 04 -5.1 -10 : 17.5 ماهیانه 2020-04

تسهیلات اعتباری خریدار

456.61 2019 12 415 76 : 457 سه ماهه 2019-12

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

190728.67 2019 12 102490 43289 : 125406 سه ماهه

ترازنامه بانک

2326.00 2020 02 2622 460 : 2622 ماهیانه 2020-02

تغییرات سالیانه خرده فروشی

1.10 2020 03 1.5 -3.13 : 79.5 ماهیانه 2020-03

ترازنامه بانک مرکزی

4996.74 2019 11 4995 480 : 5192 ماهیانه 2019-11

تولید ناخالص داخلی

355.50 2019 12 331 4.4 : 356 سالیانه 2019-12

تورم مواد غذایی

3.40 2020 05 3.4 -0.9 : 17.3 ماهیانه 2020-05

تولید صنعتی

-11.30 2020 03 -1 -26.6 : 68.6 ماهیانه

تغییرات موجودی انبار

0 2019 12 -26361 -83620 : 92124 سه ماهه

جواز ساختمان

37256.00 2019 12 40795 16129 : 45578 سه ماهه 2019-12

جمعیت

108.80 2019 12 107 26.27 : 109 سالیانه 2019-12

حواله

2360000.00 2020 01 2902000 64208 : 2902000 ماهیانه 2020-02

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

2.20 2019 12 -0.7 -7.7 : 5.8 سالیانه 2019-12

حداقل دستمزد

537.00 2019 12 537 89 : 537 سالیانه 2019-12

حساب جاری

1217.66 2019 12 -707 -1410 : 1811 ماهیانه 2019-12

دستمزد در تولید

122.31 2019 12 124 48.63 : 124 سه ماهه 2019-12

دستمزد

10458.00 2016 12 9876 5798 : 10458 سالیانه پی اچ پی / ماه

درآمدهای دولت

187776.00 2020 04 273729 81 : 317236 ماهیانه 2020-04

ذخایر طلا

197.90 2020 03 198 127 : 274 سه ماهه 2020-03

ذخایر ارزی

88995.87 2020 03 88187 44.07 : 88996 ماهیانه 2020-03

رتبه فساد مالی

0 2019 12 99 36 : 141 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 56 47 : 87 سالیانه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

657.00 2020 01 1153 -396 : 2256 ماهیانه 2020-01

سرعت اینترنت

0 2017 03 4527 796 : 5451 سه ماهه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

100.70 2020 04 104 91.9 : 109 ماهیانه

شاخص مسکن

11878.00 2019 12 10130 4889 : 12682 سه ماهه 2019-12

شاخص فساد مالی

0 2019 12 36 23 : 38 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 62.13 3.9 : 62.13 سالیانه

شاخص PMI تولید

40.10 2020 04 39.7 31.6 : 57.5 ماهیانه

شاخص تروریسم

0 2018 12 7.18 5.78 : 7.27 سالیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

122.20 2020 05 122 1 : 123 ماهیانه 2020-05

صادرات

4530620.00 2020 03 5400684 23000 : 6341728 ماهیانه 2020-03

ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی

0 2020 03 199 12.87 : 199 سه ماهه 2020-03

ضریب اطمینان مصرف کننده

1.26 2020 03 1.31 -52.8 : 13.1 سه ماهه 2019-12

عرضه پول M0

0 2020 03 1296646 1918 : 1420734 ماهیانه 2020-03

عرضه پول M3

0 2020 03 12764857 56544 : 13128969 ماهیانه 2020-03

عرضه پول M2

12375832.55 2020 03 12017031 44456 : 12375833 ماهیانه 2020-03

عرضه پول M1

0 2020 03 4448628 14600 : 4806425 ماهیانه 2020-03

قیمت واردات

0 2020 03 120 11.46 : 138 سه ماهه 2020-03

قیمت مصرف کننده اصلی

121.80 2020 05 122 59.24 : 122 ماهیانه 2020-05

قیمت صادرات

0 2020 03 106 8.57 : 134 سه ماهه 2020-03

قیمت گازوئیل

0.82 2020 05 0.75 0.34 : 1.29 ماهیانه 2020-05

قیمت تولید

131.60 2020 04 132 81.1 : 181 ماهیانه 2020-04

گردش سرمایه

0 2019 09 5.7 -35.31 : 93.66 ماهیانه 2019-12

موازنه تجاری

-2380460.00 2020 03 -1656180 -4415447 : 1144700 ماهیانه 2020-03

مخارج نظامی

3753.00 2018 12 3755 513 : 4223 سالیانه

مجموع فروش خودرو

8093.00 2020 02 6543 993 : 14182 ماهیانه

نرخ مالیات درآمد شخصی

35.00 2019 12 35 32 : 35 سالیانه 2019-12

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

-0.20 2020 03 6.4 -11.1 : 12.4 سه ماهه 2020-03

نرخ مالیات شرکت

30.00 2020 12 30 30 : 35 سالیانه 2020-12

نرخ مشارکت نیروی کار

61.71 2020 03 61.47 60.1 : 71.5 سه ماهه 2020-03

نسبت ذخیره نقدی

12.00 2020 05 12 12 : 25 ماهیانه 2020-05

نرخ وام بانکی

6.54 2019 12 6.77 5.09 : 39.73 ماهیانه 2019-12

نرخ وام

3.25 2020 05 3.25 3.25 : 45 ماهیانه 2020-05

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

-5.10 2020 03 1.8 -5.1 : 3.4 سه ماهه 2020-03

نرخ مالیات بر فروش

12.00 2020 12 12 10 : 12 سالیانه 2020-12

نرخ بهره

2.75 2020 05 2.75 2.75 : 31 روزانه 2020-05

نرخ تورم

-0.10 2020 05 -0.1 -4.5 : 8.8 ماهیانه 2020-05

نرخ اشتغال

94.69 2020 03 95.46 85.6 : 95.46 سه ماهه 2020-03

نرخ بهره سپرده

2.25 2020 05 2.25 2.25 : 4.25 ماهیانه 2020-05

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

7.67 2018 12 7.67 6.24 : 7.67 سالیانه 2018-12

نرخ بیکاری

5.30 2020 06 5.3 4.5 : 17.7 سه ماهه 2020-06

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

3.69 2018 12 3.69 3.39 : 3.69 سالیانه 2018-12

نرخ تورم

2.20 2020 05 2.2 -2.1 : 62.8 ماهیانه 2020-05

نرخ تامین اجتماعی

11.36 2018 12 11.36 9.63 : 11.36 سالیانه 2018-12

واردات

6911070.00 2020 03 7056868 37084 : 10724291 ماهیانه 2020-03

وام به بخش خصوصی

8185634.14 2020 02 7920155 3584899 : 8075568 ماهیانه 2020-03

وام به بانک

252580.49 2020 02 287388 132599 : 320071 ماهیانه

ورود توریست

776798.00 2019 12 684063 63628 : 776798 ماهیانه

هزینه های مالی

461657.00 2020 04 333208 107 : 494389 ماهیانه 2020-04

هزینه های دولت

563543.97 2020 03 280571 62728 : 563544 سه ماهه 2020-03

هزینه های مصرف کننده

3314513.21 2020 03 1888718 305524 : 3314513 سه ماهه 2020-03
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 114.00 117 118 119 116 122
افراد شاغل 42653.00 42000 43700 43700 42500 43700 2020-06
اندازه اصل تورم 2.80 3.2 4.1 4.1 3 4.1 2020-05
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.28 3.42 3.48 3.53 3.37 3.63
افراد بیکار 2390.00 2200 2200 2200 2260 2100 2020-06
ارزش بودجه دولت -273881.00 -87000 -54000 -82000 -65000 -54000 2020-04
اطمینان کسب و کار 22.30 -20 -12 -6 -26 1 2020-03
بودجه دولت -3.50 -5.8 -5.8 -6.5 -5.8 -6.5 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.50 46 46 44 46 44 2019-12
بدهی خارجی 83617.93 73500 73500 73500 73500 73500 2019-12
بازار سهام 6025.17 6176 6026 5878 6331 5584
پول 50.20 50.39 50.61 50.82 50.17 51.25
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 625980.07 274512 312163 317613 265127 331517 2020-03
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 185007.00 141317 190742 194072 148841 202568 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 877543.97 506125 641296 652493 548407 681057
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1515057.00 1484840 1418088 1562024 1305581 1658869
تولید ناخالص داخلی از معادن 35248.70 16149 20346 20701 32949 21607
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 136407.28 89606 78750 80125 80717 83632
تولید ناخالص داخلی سرانه 3022.00 3012 3012 3012 3012 3129
تولید نفت خام 14.00 15 15 15 14 30 BBL/D/1K
تولید ناخالص ملی 5166622.67 2956123 3068190 3121757 2882466 3258418
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7942.50 7916 7916 7916 7916 8224
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 68310.82 85062 68483 70428 76936 74795
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4450941.41 2377844 2736732 2784512 2493000 2906409 2020-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.20 -0.1 -0.2 0.5 0.8 0.1 ٪
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1072932.66 730574 785927 799648 654068 834654
تغییر قیمت تولید کننده -3.90 2 2.3 2.3 -4 3.3 2020-04
تسهیلات اعتباری خریدار 456.61 419 471 479 398 500 2019-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 190728.67 103515 129294 131551 120488 137310
ترازنامه بانک 2326.00 1330 1360 1360 1340 1450 2020-02
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.10 3.5 3.6 3.6 3.5 3.6 2020-03
ترازنامه بانک مرکزی 4996.74 4750 5100 5100 5050 5050 2019-11
تولید ناخالص داخلی 355.50 375 375 390 375 390 2019-12
تورم مواد غذایی 3.40 3.8 3.9 3.9 3.8 3.9 2020-05
تولید صنعتی -11.30 4.2 5.3 5.3 4.5 5.3
جواز ساختمان 37256.00 44000 42000 42000 43500 43000 2019-12
جمعیت 108.80 110 110 112 110 112 2019-12
حواله 2360000.00 268000 3000000 3000000 2320000 3080000 2020-02
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.20 -1.8 -1.8 -2 -1.8 -2 2019-12
حداقل دستمزد 537.00 579 579 579 557 590 2019-12
حساب جاری 1217.66 -500 589 589 -200 589 2019-12
دستمزد در تولید 122.31 129 119 119 117 125 2019-12
دستمزد 10458.00 12000 12000 12000 12000 12500 پی اچ پی / ماه
درآمدهای دولت 187776.00 220000 254000 254000 242000 254000 2020-04
ذخایر طلا 197.90 197 197 197 197 197 2020-03
ذخایر ارزی 88995.87 90400 91519 92652 89600 96052 2020-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 657.00 550 1050 1050 840 1200 2020-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100.70 110 111 108 108 115
شاخص مسکن 11878.00 10000 14000 14000 11800 14000 2019-12
شاخص PMI تولید 40.10 49 51 52 48.5 53.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 122.20 125 126 127 122 131 2020-05
صادرات 4530620.00 615000 4750000 4750000 6150000 4960000 2020-03
ضریب اطمینان مصرف کننده 1.26 -18 -16 -16 -21 -7 2019-12
عرضه پول M2 12375832.55 11350000 11880000 11880000 11350000 11880000 2020-03
قیمت مصرف کننده اصلی 121.80 124 126 127 123 131 2020-05
قیمت گازوئیل 0.82 0.74 0.7 0.67 0.78 0.63 2020-05
قیمت تولید 131.60 138 136 135 130 141 2020-04
موازنه تجاری -2380460.00 -375000 -3480000 -4190000 -2350000 -3480000 2020-03
مخارج نظامی 3753.00 6200 6200 6200 6200 6200
مجموع فروش خودرو 8093.00 9600 9700 9500 9300 9200
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.20 2 3.1 4.9 0.7 6.2 2020-03
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30 2020-12
نرخ مشارکت نیروی کار 61.71 63.7 64 64 63.7 64 2020-03
نسبت ذخیره نقدی 12.00 12 12 12 12 12 2020-05
نرخ وام بانکی 6.54 6.54 6.54 6.54 6.54 6.54 2019-12
نرخ وام 3.25 3.75 3.75 3.75 3.75 4 2020-05
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -5.10 1 1.2 1.2 0.8 1.2 2020-03
نرخ مالیات بر فروش 12.00 12 12 12 12 12 2020-12
نرخ بهره 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 3 2020-05
نرخ تورم -0.10 0.4 0.2 0.2 -0.2 0.2 2020-05
نرخ اشتغال 94.69 94.6 94.3 94.3 94.6 94.3 2020-03
نرخ بهره سپرده 2.25 2.75 2.75 2.75 2.75 3 2020-05
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.67 7.67 7.67 7.67 7.67 7.67 2018-12
نرخ بیکاری 5.30 5.8 6 6.1 5.6 6.5 2020-06
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.69 3.69 3.69 3.69 3.69 3.69 2018-12
نرخ تورم 2.20 4 3.5 3.5 1.8 3.5 2020-05
نرخ تامین اجتماعی 11.36 11.36 11.36 11.36 11.36 11.36 2018-12
واردات 6911070.00 990000 8940000 8940000 8500000 9020000 2020-03
وام به بخش خصوصی 8185634.14 7756064 8325911 8308243 7479823 8842118 2020-03
وام به بانک 252580.49 255000 299000 299000 265000 299000
ورود توریست 776798.00 530000 550000 650000 500000 705000
هزینه های مالی 461657.00 307000 336000 336000 307000 344000 2020-04
هزینه های دولت 563543.97 274861 289269 294319 329167 307204 2020-03
هزینه های مصرف کننده 3314513.21 1585255 1947268 1981265 1651771 2067998 2020-03
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی