شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
پلی‌نزی فرانسه پلی‌نزی فرانسه
 • نرخ فعلی : 8,850.8
 • بالاترین قیمت روز : 8,993.3
 • پایین ترین قیمت روز : 8,837.2
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 35.4
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.04%
 • نرخ بازگشایی بازار : 8,939.2
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶:۰۴:۱۱
 • نرخ روز گذشته : 8,933.7
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.94%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 82.9
 • نرخ فعلی : 1,725.97
 • بالاترین قیمت روز : 1,735.39
 • پایین ترین قیمت روز : 1,720.62
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 2.67
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.15%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,728.18
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶:۰۴:۵۱
 • نرخ روز گذشته : 1,728.97
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.17%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 3
 • نرخ فعلی : 34.03
 • بالاترین قیمت روز : 34.53
 • پایین ترین قیمت روز : 33.62
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.1
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.47%
 • نرخ بازگشایی بازار : 33.72
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶:۰۴:۳۸
 • نرخ روز گذشته : 33.7
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.98%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.33
 • نرخ فعلی : 0.9131
 • بالاترین قیمت روز : 0.9182
 • پایین ترین قیمت روز : 0.9115
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.9176
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶:۰۱:۵۴
 • نرخ روز گذشته : 0.9177
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.5%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0046

شاخص‌های اقتصادی پلی‌نزی فرانسه + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی