شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
پاناما پاناما
 • نرخ فعلی : 7,317.7
 • بالاترین قیمت روز : 7,387.2
 • پایین ترین قیمت روز : 7,244.5
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 26.8
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.22%
 • نرخ بازگشایی بازار : 7,289.5
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲:۰۳:۱۸
 • نرخ روز گذشته : 7,290
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.38%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 27.7
 • نرخ فعلی : 1,654.99 (PAB)
 • بالاترین قیمت روز : 1,657.57
 • پایین ترین قیمت روز : 1,644.09
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.36
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.09%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,649.03
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲:۰۳:۴۷
 • نرخ روز گذشته : 1,649.18
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.35%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 5.81
 • نرخ فعلی : 26.41 (PAB)
 • بالاترین قیمت روز : 26.59
 • پایین ترین قیمت روز : 25.66
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.27
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.89%
 • نرخ بازگشایی بازار : 26.12
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲:۰۳:۴۷
 • نرخ روز گذشته : 25.9
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.97%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.51
 • نرخ فعلی : 0.9201 (PAB)
 • بالاترین قیمت روز : 0.9223
 • پایین ترین قیمت روز : 0.9195
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.921
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲:۰۱:۳۷
 • نرخ روز گذشته : 0.9206
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.05%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0005

بازارهای ارزی پاناما

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PAB/USD Ask 0.9995 0.9994 0.9994 0.9995 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۰۱
MXN/PAB Ask 0.0419 0.0416 0.0415 0.0419 0.00 0.72% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۱:۴۹
NOK/PAB Ask 0.098 0.0977 0.0974 0.098 0.00 0.51% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۱:۴۹
NZD/PAB Ask 0.6019 0.5996 0.5991 0.6022 0.00 0.10% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۱:۴۹
PLN/PAB Ask 0.2404 0.2394 0.2394 0.2404 0.00 0.25% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۱:۴۹

شاخص‌های اقتصادی پاناما + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2020 04 1988 1 : 2249 روزانه 2020-04

Coronavirus Recovered

0 2020 04 13 0 : 16 روزانه 2020-04

CPI مسکن آب و برق

102.79 2020 02 103 98.2 : 107 ماهیانه

Coronavirus Deaths

0 2020 04 54 1 : 59 روزانه 2020-04

آسانی کسب و کار

0 2019 12 79 55 : 86 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 439307 155502 : 530598 سه ماهه

ارزیابی اعتبار

0 2020 03 : ماهیانه 63

بودجه دولت

-2.80 2018 12 -3.1 -4.87 : 3.45 سالیانه 2018-12

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

39.48 2018 12 37.53 35 : 116 سالیانه 2018-12

بازار سهام

422.28 2020 04 422 208 : 490 روزانه

پول

1.00 2020 03 1 1 : 1 روزانه

تولید ناخالص داخلی از معادن

364.14 2019 12 327 33.08 : 364 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

11210.52 2019 12 10731 4959 : 11211 سه ماهه 2019-12

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

220.16 2019 12 261 172 : 261 سه ماهه 2019-12

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

22674.40 2018 12 22244 7855 : 22674 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

1569.62 2019 12 1565 292 : 1755 سه ماهه 2019-12

تولید ناخالص داخلی سرانه

11723.93 2018 12 11501 2139 : 11724 سالیانه

تولید صنعتی

-0.70 2019 09 -6.5 -6.5 : 6.4 سه ماهه

تورم مواد غذایی

-0.90 2020 02 -0.5 -1.7 : 15.6 ماهیانه 2020-02

تولید ناخالص داخلی از ساخت

527.98 2019 12 505 368 : 561 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی

70.00 2019 12 65.06 0.54 : 70 سالیانه 2019-12

تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی

448.12 2019 12 457 141 : 457 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی

1583.32 2019 12 1549 834 : 1583 سه ماهه

ثبت خودرو

0 2020 01 1250 692 : 4236 ماهیانه

جمعیت

4.22 2019 12 4.16 1.13 : 4.22 سالیانه 2019-12

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-8.50 2018 12 -7.9 -13.5 : 14.81 سالیانه 2018-12

حواله

122285.00 2019 09 125663 49352 : 200000 سه ماهه 2019-09

حساب جاری

-350.70 2019 12 -885 -1707 : 247 سه ماهه 2019-12

دستمزد

1422.00 2018 12 1359 198 : 1422 سالیانه 2018-12

رتبه فساد مالی

0 2019 12 93 51 : 102 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 64 40 : 66 سالیانه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

1472.40 2019 09 2106 -307 : 2106 سه ماهه 2019-09

سرعت اینترنت

0 2017 03 5672 611 : 5900 سه ماهه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

102.26 2020 02 104 96 : 108 ماهیانه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 37 30 : 39 سالیانه

شاخص اقتصادی مقدم

2.68 2020 01 2.53 -2.26 : 15.69 ماهیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 61.03 4.12 : 61.64 سالیانه

شاخص تروریسم

0 2018 12 0.08 0 : 0.66 سالیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

104.49 2020 02 105 101 : 106 ماهیانه 2020-02

صادرات

48007.13 2019 12 54691 40502 : 181465 ماهیانه 2019-12

قیمت گازوئیل

0.68 2020 01 0.74 0.41 : 1.1 ماهیانه 2020-01

گردش سرمایه

-769.96 2019 12 -1370 -2441 : 2196 سه ماهه 2019-12

موازنه تجاری

-963797.58 2019 12 -880756 -1274303 : -164179 ماهیانه 2019-12

نرخ تورم

-0.30 2020 02 0.1 -0.9 : 0.9 ماهیانه 2020-02

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

3.30 2019 12 2.7 2.7 : 12.2 سه ماهه 2019-12

نرخ مالیات بر فروش

7.00 2020 12 7 5 : 7 سالیانه 2020-12

نرخ مالیات شرکت

25.00 2020 12 25 25 : 37 سالیانه 2020-12

نرخ مالیات درآمد شخصی

25.00 2020 12 25 25 : 33 سالیانه 2020-12

نرخ تورم

0.00 2020 02 0.4 -0.7 : 10.04 ماهیانه 2020-02

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

9.75 2019 12 9.75 8.5 : 10.25 سالیانه 2019-12

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

12.50 2018 12 12.5 12.25 : 14.5 سالیانه 2018-12

نرخ بهره

1.36 2018 07 1.35 0.18 : 5.47 ماهیانه ٪

نرخ بهره سپرده

2.16 2017 12 2.12 2.12 : 8.49 سالیانه 2017-12

نرخ تامین اجتماعی

22.25 2018 12 22.25 20.75 : 23.75 سالیانه 2018-12

نرخ بیکاری

7.10 2019 12 6 4.1 : 16.3 سالیانه 2019-12

واردات

1011804.70 2019 12 935447 226561 : 1349157 ماهیانه 2019-12
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 102.79 102 103 103 101 104
بودجه دولت -2.80 -4 -4 -4 -4 -3.5 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.48 43 43 43 43 41 2018-12
بازار سهام 422.28 421 419 417 423 413
پول 1.00 1 1 1 1 1
تولید ناخالص داخلی از معادن 364.14 177 326 365 212 376
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 11210.52 10507 10693 11244 10730 11570 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 220.16 209 260 221 185 227 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 22674.40 22593 22593 22593 22593 23192
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1569.62 1460 1559 1574 1779 1620 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 11723.93 11682 11682 11682 11682 11991
تولید صنعتی -0.70 1 1.2 1.4 1.3 1.6
تورم مواد غذایی -0.90 -0.5 0.1 0.5 -1 1 2020-02
تولید ناخالص داخلی از ساخت 527.98 553 503 530 558 545
تولید ناخالص داخلی 70.00 71.96 71.96 71.96 71.96 74.28 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 448.12 453 455 449 439 462
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1583.32 1503 1543 1588 1492 1634
جمعیت 4.22 4.27 4.27 4.28 4.27 4.34 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.50 -5 -5 -5 -5 -4.1 2018-12
حواله 122285.00 123000 120000 125000 110500 127000 2019-09
حساب جاری -350.70 -900 -1560 -1250 -1400 -1200 2019-12
دستمزد 1422.00 1500 1500 1600 1500 1600 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1472.40 1700 1200 1465 1600 1500 2019-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102.26 105 103 104 104 105
شاخص اقتصادی مقدم 2.68 4.8 5.1 5.3 4.8 5.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.49 105 106 106 105 107 2020-02
صادرات 48007.13 62300 61200 65000 60000 66000 2019-12
قیمت گازوئیل 0.68 -0.6 -0.57 -0.52 -0.63 -0.52 2020-01
گردش سرمایه -769.96 -1200 -1500 -1300 -800 -1200 2019-12
موازنه تجاری -963797.58 -1057700 -1098800 -1035000 -1011600 -1035000 2019-12
نرخ تورم -0.30 0.3 0.1 0.5 0.1 0.4 2020-02
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.30 -0.5 -0.7 0.3 2.7 2.9 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 7.00 7 7 7 7 7 2020-12
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25 2020-12
نرخ تورم 0.00 0.5 0.7 1 -0.2 1.3 2020-02
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 2018-12
نرخ بهره 1.36 2 2 2.25 1.75 2.25 ٪
نرخ بهره سپرده 2.16 2 1.9 2.8 2.8 2.8 2017-12
نرخ تامین اجتماعی 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 2018-12
نرخ بیکاری 7.10 8.1 8.1 8.1 8.1 7.9 2019-12
واردات 1011804.70 1120000 1160000 1150000 1100000 1180000 2019-12
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی