شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
نپال نپال
 • نرخ فعلی : 7,301.7
 • بالاترین قیمت روز : 7,387.2
 • پایین ترین قیمت روز : 7,156.5
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 76.9
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.53%
 • نرخ بازگشایی بازار : 7,289.5
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۹:۴۲:۰۸
 • نرخ روز گذشته : 7,290
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.16%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 11.7
 • نرخ فعلی : 1,679.66 (NPR)
 • بالاترین قیمت روز : 1,685.13
 • پایین ترین قیمت روز : 1,644.09
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 2.81
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.25%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,649.03
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۹:۴۲:۵۰
 • نرخ روز گذشته : 1,649.18
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.85%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 30.48
 • نرخ فعلی : 25.56 (NPR)
 • بالاترین قیمت روز : 28.33
 • پایین ترین قیمت روز : 25.27
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.89
 • درصد بیشترین نوسان روز : 2.7%
 • نرخ بازگشایی بازار : 26.12
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۹:۴۲:۵۰
 • نرخ روز گذشته : 25.9
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.33%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.34
 • نرخ فعلی : 0.9153 (NPR)
 • بالاترین قیمت روز : 0.9223
 • پایین ترین قیمت روز : 0.9142
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.921
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۹:۴۲:۳۴
 • نرخ روز گذشته : 0.9206
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.58%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0053

بازارهای ارزی نپال

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EUR/NPR Ask 132.414 133.398 131.48 133.398 0.36 0.27% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۱۴
GBP/NPR Ask 150.4019 152.074 148.6899 152.074 1.07 0.71% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۱۴
MXN/NPR Ask 5.2081 5.1871 5.0712 5.2081 0.11 2.14% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
NOK/NPR Ask 12.02 11.96 11.81 12.02 0.11 0.92% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
NZD/NPR Ask 73.95 73.9 73.17 73.95 0.33 0.45% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷

شاخص‌های اقتصادی نپال + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2020 04 9 1 : 9 روزانه 2020-04

Coronavirus Recovered

0 2020 03 1 1 : 1 روزانه 2020-03

Coronavirus Deaths

0 2020 03 0 0 : 0 روزانه 2020-03

آسانی کسب و کار

0 2019 12 110 94 : 123 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 194089 12331 : 318361 سه ماهه

ارزیابی اعتبار

0 : ماهیانه

بودجه دولت

-8.90 2018 12 -7.1 -8.9 : -0.9 سالیانه 2018-12

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

30.40 2018 12 26.8 25.3 : 69.5 سالیانه 2018-12

پول

122.06 2020 04 122 69.62 : 122 روزانه

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

267458.00 2018 12 254673 158417 : 267458 سالیانه 2018-12

تولید ناخالص داخلی از معادن

4261.00 2018 12 3892 1977 : 4261 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

55121.00 2018 12 50595 27225 : 55121 سالیانه 2018-12

تولید ناخالص داخلی سرانه

812.20 2018 12 777 266 : 812 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

2724.00 2018 12 2606 1188 : 2724 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از ساخت

56018.00 2018 12 52957 36364 : 56018 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

950033.00 2018 12 887455 442049 : 950033 سالیانه 2018-12

تولید ناخالص داخلی

29.00 2019 12 28.81 0.5 : 29 سالیانه 2019-12

تورم مواد غذایی

9.80 2020 02 10.2 -1 : 21.42 ماهیانه 2020-02

تغییرات موجودی انبار

377968.00 2018 12 312612 -54 : 377968 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی

21065.00 2018 12 18741 8631 : 21065 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

16763.00 2018 12 15880 7237 : 16763 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از خدمات

131079.00 2018 12 118204 61837 : 131079 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی

90039.00 2018 12 85019 34055 : 90039 سالیانه

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

317265.00 2018 12 277577 84751 : 317265 سالیانه

جمعیت

28.34 2019 12 28.09 10.11 : 28.34 سالیانه 2019-12

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-8.20 2018 12 -0.4 -8.2 : 6.2 سالیانه 2018-12

حساب جاری

-265365.90 2019 03 -204432 -265366 : 86636 سه ماهه 2019-03

ذخایر طلا

6.43 2019 12 6.43 0 : 6.5 سه ماهه 2019-12

رتبه فساد مالی

0 2019 12 124 90 : 154 سالیانه

رابطه مبادله

0 2020 01 103 99.9 : 164 ماهیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 109 100 : 130 سالیانه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

17512.80 2018 12 13504 -470 : 17513 سالیانه 2018-12

سرعت اینترنت

0 2017 03 3233 433 : 3774 سه ماهه

شاخص رقابتی

0 2019 12 50.79 3.34 : 51.57 سالیانه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 31 22 : 34 سالیانه

شاخص تروریسم

0 2018 12 5.3 4.39 : 6.86 سالیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

132.76 2020 02 132 92.2 : 133 ماهیانه 2020-02

صادرات

9662.90 2019 12 11338 2832 : 11338 ماهیانه 2019-12

قیمت واردات

0 2020 01 98.6 96.7 : 119 ماهیانه 2020-01

قیمت صادرات

0 2020 01 101 98.9 : 172 ماهیانه 2020-01

مخارج نظامی

397.00 2018 12 405 19.8 : 405 سالیانه

موازنه تجاری

-103773.70 2019 12 -119620 -132195 : -3913 ماهیانه 2019-12

نرخ مالکیت مسکن

85.26 2011 12 88.26 85.26 : 88.26 سالیانه ٪

نرخ مالیات بر فروش

13.00 2020 12 13 13 : 13 سالیانه 2020-12

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

7.10 2018 12 6.7 0.1 : 8.6 سالیانه 2018-12

نرخ تورم

6.90 2020 02 6.8 -11.54 : 30.42 ماهیانه 2020-02

نرخ بهره

6.00 2020 02 6 5.5 : 8 روزانه 2020-02

نرخ بیکاری

3.20 2017 12 3.4 1.9 : 4.5 سالیانه 2017-12

واردات

113436.60 2019 12 130958 8000 : 141241 ماهیانه 2019-12

هزینه های دولت

113731.00 2018 12 104989 35785 : 113731 سالیانه 2018-12

هزینه های مصرف کننده

689298.00 2018 12 647090 348989 : 689298 سالیانه 2018-12
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بودجه دولت -8.90 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -3.6 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.40 28.5 28.5 28.5 28.5 29 2018-12
پول 122.06 123 124 125 123 126
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 267458.00 284040 284040 284040 284040 299947 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 4261.00 4525 4525 4525 4525 4779
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 55121.00 58539 58539 58539 58539 61817 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 812.20 832 832 832 832 857
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2724.00 2792 2792 2792 2792 2874
تولید ناخالص داخلی از ساخت 56018.00 59491 59491 59491 59491 62823
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 950033.00 1008935 1008935 1008935 1008935 1065435 2018-12
تولید ناخالص داخلی 29.00 29.3 29.3 29.3 29.3 32.45 2019-12
تورم مواد غذایی 9.80 3.8 3.5 3.4 4.5 3.4 2020-02
تغییرات موجودی انبار 377968.00 510000 510000 510000 510000 510000
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 21065.00 22371 22371 22371 22371 23624
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 16763.00 17802 17802 17802 17802 18799
تولید ناخالص داخلی از خدمات 131079.00 139206 139206 139206 139206 147001
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 90039.00 95621 95621 95621 95621 100976
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 317265.00 336935 336935 336935 336935 355804
جمعیت 28.34 29.01 29.01 29.01 29.01 29.47 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.20 -9.8 -9.8 -9.8 -9.8 -8.5 2018-12
حساب جاری -265365.90 -56500 -56500 -57000 -56500 -57000 2019-03
ذخایر طلا 6.43 6.44 6.44 6.49 6.44 6.49 2019-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 17512.80 11000 11000 11000 11000 11000 2018-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 132.76 135 139 140 132 149 2020-02
صادرات 9662.90 10302 10866 11431 9737 12690 2019-12
مخارج نظامی 397.00 393 393 393 393 393
موازنه تجاری -103773.70 -109991 -110382 -110773 -109600 -113337 2019-12
نرخ مالکیت مسکن 85.26 80 80 80 80 80 ٪
نرخ مالیات بر فروش 13.00 13 13 13 13 13 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.10 6.2 6.2 6.2 6.2 5.6 2018-12
نرخ تورم 6.90 6 5.5 6 6.5 5.8 2020-02
نرخ بهره 6.00 5.25 5 5 5.75 5 2020-02
نرخ بیکاری 3.20 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 2017-12
واردات 113436.60 120293 121248 122204 119337 126027 2019-12
هزینه های دولت 113731.00 120782 120782 120782 120782 127546 2018-12
هزینه های مصرف کننده 689298.00 732034 732034 732034 732034 773028 2018-12
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی