شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
نیجر نیجر
 • نرخ فعلی : 8,803.9
 • بالاترین قیمت روز : 8,993.3
 • پایین ترین قیمت روز : 8,798
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 35.4
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.57%
 • نرخ بازگشایی بازار : 8,939.2
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۳۲:۰۷
 • نرخ روز گذشته : 8,933.7
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.47%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 129.8
 • نرخ فعلی : 1,717.71
 • بالاترین قیمت روز : 1,735.39
 • پایین ترین قیمت روز : 1,717.71
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 3.2
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.37%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,728.18
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۳۲:۳۹
 • نرخ روز گذشته : 1,728.97
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.66%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 11.26
 • نرخ فعلی : 34.28
 • بالاترین قیمت روز : 34.79
 • پایین ترین قیمت روز : 33.62
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.16
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.79%
 • نرخ بازگشایی بازار : 33.72
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۳۲:۳۹
 • نرخ روز گذشته : 33.7
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.72%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.58
 • نرخ فعلی : 0.9111
 • بالاترین قیمت روز : 0.9182
 • پایین ترین قیمت روز : 0.911
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.9176
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۲۲:۴۹
 • نرخ روز گذشته : 0.9177
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.72%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0066

شاخص‌های اقتصادی نیجر + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2020 05 937 1 : 943 روزانه 2020-05

Coronavirus Recovered

0 2020 05 714 0 : 753 روزانه 2020-05

Coronavirus Deaths

0 2020 05 60 0 : 61 روزانه 2020-05

آسانی کسب و کار

0 2019 12 143 132 : 176 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 3255 368 : 6016 سه ماهه

استفاده از ظرفیت

0 2019 09 54.2 33.9 : 88.2 سه ماهه

ارزیابی اعتبار

0 : ماهیانه

بودجه دولت

-3.20 2019 12 -3 -8 : 3.7 سالیانه 2019-12

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

34.70 2018 12 35.9 14.7 : 66.5 سالیانه 2018-12

پول

597.45 2020 05 597 415 : 632 روزانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

932.00 2018 12 921 755 : 932 سالیانه

تولید نفت خام

0 2020 01 7 5 : 20 ماهیانه 2020-01

تولید ناخالص داخلی سرانه

398.50 2018 12 394 323 : 716 سالیانه

تورم مواد غذایی

4.00 2020 04 1.3 -6.6 : 7.2 ماهیانه 2020-04

تولید ناخالص داخلی

9.50 2019 12 9.24 0.45 : 9.5 سالیانه 2019-12

تغییرات سالیانه خرده فروشی

0 2019 12 7.5 -31.7 : 66.6 سه ماهه 2019-12

تولید صنعتی

0 2018 12 3.2 -49.4 : 85.2 سه ماهه

جمعیت

23.15 2019 12 22.44 3.39 : 23.15 سالیانه 2019-12

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-14.60 2019 12 -13.1 -22.7 : 1.15 سالیانه 2019-12

حساب جاری

0 2018 12 -135 -754 : -20.2 سالیانه 2018-12

دستمزد مشاغل با مهارت بالا

98900.00 2018 12 98900 98900 : 98900 سالیانه

دستمزد مشاغل با مهارت پایین

0 2018 12 79700 79700 : 79700 سالیانه

رتبه فساد مالی

0 2019 12 114 99 : 138 سالیانه

رابطه مبادله

0 2018 12 56.6 44.5 : 129 سه ماهه

سرعت اینترنت

0 2017 03 1079 124 : 1079 سه ماهه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 34 22 : 35 سالیانه

شاخص تروریسم

0 2018 12 6 0 : 6.68 سالیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

0 2020 03 102 87.4 : 106 ماهیانه 2020-03

صادرات

0 2019 03 133989 54179 : 180681 سه ماهه 2019-03

عرضه پول M2

0 2020 02 1344100 171030 : 1344100 ماهیانه 2020-02

عرضه پول M0

0 2020 02 673000 104728 : 815782 ماهیانه 2020-02

قیمت صادرات

0 2018 12 61.9 55.2 : 122 سه ماهه 2018-12

قیمت واردات

0 2018 12 109 71.9 : 124 سه ماهه 2018-12

گردش سرمایه

0 2018 12 -182 -515 : 764 سالیانه 2018-12

موازنه تجاری

-280440.00 2019 03 -184851 -429726 : -23245 سه ماهه 2019-03

مخارج نظامی

209.00 2018 12 200 13.3 : 209 سالیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

6.00 2019 12 6.2 -17.06 : 13.48 سه ماهه 2019-12

نرخ مالیات بر فروش

19.00 2020 12 19 18 : 19 سالیانه 2020-12

نرخ بهره

4.50 2020 04 4.5 3.5 : 4.5 روزانه 2020-04

نرخ تورم

1.20 2020 04 0.4 -2 : 4 ماهیانه 2020-04

نرخ تورم

2.50 2020 04 1.2 -4.2 : 15.4 ماهیانه 2020-04

نرخ بهره سپرده

6.49 2017 12 6.93 6.49 : 8.58 سالیانه ٪

نرخ بیکاری

0.30 2019 12 0.3 0.3 : 5.1 سالیانه 2019-12

واردات

0 2019 03 318840 152052 : 519424 سه ماهه 2019-03

هزینه زندگی انفرادی

0 2018 12 83400 83400 : 83400 سالیانه

هزینه زندگی خانواده

267400.00 2018 12 267400 267400 : 267400 سالیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بودجه دولت -3.20 -7 -7 -5 -7 -5 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.70 55 55 60 55 60 2018-12
پول 597.45 606 611 615 602 624
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 932.00 975 975 896 975 998
تولید ناخالص داخلی سرانه 398.50 415 415 418 415 418
تورم مواد غذایی 4.00 3 3.2 2.6 4.5 3 2020-04
تولید ناخالص داخلی 9.50 11.4 11.4 10.8 11.4 10.8 2019-12
جمعیت 23.15 23.8 24.12 24.6 23.8 24.96 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -14.60 -18 -18 -16 -18 -16 2019-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 98900.00 99900 100900 100900 99900 101000
موازنه تجاری -280440.00 -171161 -177428 -171428 -183428 -191428 2019-03
مخارج نظامی 209.00 190 190 190 190 185
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.00 3 -4.5 2.3 -7 3.2 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 19.00 19 19 19 19 19 2020-12
نرخ بهره 4.50 4 4 4 4 4 2020-04
نرخ تورم 1.20 1.4 1 0.4 1.6 0.6 2020-04
نرخ تورم 2.50 2.3 2 1.8 2.7 2.3 2020-04
نرخ بهره سپرده 6.49 6.49 6.49 6.49 6.49 5.99 ٪
نرخ بیکاری 0.30 1 1 1.5 1 1.5 2019-12
هزینه زندگی خانواده 267400.00 267400 267400 267400 267400 267400
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی