شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
کالدونیای جدید کالدونیای جدید
 • نرخ فعلی : 9,514.2
 • بالاترین قیمت روز : 9,552
 • پایین ترین قیمت روز : 9,469.2
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 37.1
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.31%
 • نرخ بازگشایی بازار : 9,531.8
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۸:۵۱:۱۰
 • نرخ روز گذشته : 9,525.9
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.12%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 11.7
 • نرخ فعلی : 1,725.07
 • بالاترین قیمت روز : 1,732.03
 • پایین ترین قیمت روز : 1,721.21
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 2.04
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.26%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,728.61
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۸:۵۱:۵۳
 • نرخ روز گذشته : 1,729.21
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.24%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 4.14
 • نرخ فعلی : 37.5
 • بالاترین قیمت روز : 37.88
 • پایین ترین قیمت روز : 36.81
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.11
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.11%
 • نرخ بازگشایی بازار : 36.87
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۸:۵۱:۵۳
 • نرخ روز گذشته : 36.81
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.87%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.69
 • نرخ فعلی : 0.8925
 • بالاترین قیمت روز : 0.8961
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8923
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8958
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۸:۵۱:۰۵
 • نرخ روز گذشته : 0.8959
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.38%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0034

شاخص‌های اقتصادی کالدونیای جدید + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

CPI مسکن آب و برق

0 2020 03 114 97.97 : 115 ماهیانه

Coronavirus Cases

0 2020 06 19 2 : 19 روزانه 2020-06

Coronavirus Recovered

0 2020 06 18 0 : 18 روزانه 2020-06

Coronavirus Deaths

0 2020 06 0 0 : 0 روزانه 2020-06

آدرس های IP

0 2017 03 58692 20841 : 59029 سه ماهه

افراد شاغل

0 2018 09 92957 45986 : 93172 سه ماهه 2018-09

افراد بیکار

2141.00 2019 12 2288 983 : 2813 ماهیانه 2019-12

اطمینان کسب و کار

86.80 2019 06 85.6 81.5 : 107 سه ماهه 2019-06

ارزیابی اعتبار

0 : ماهیانه

پول

106.67 2020 06 107 79.49 : 115 روزانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

38896.00 2011 12 39682 1735 : 41942 سالیانه USD

تولید ناخالص داخلی

10.00 2019 12 9.9 0.16 : 10.3 سالیانه 2019-12

تورم مواد غذایی

2.20 2020 03 2 -5.1 : 6.6 ماهیانه 2020-03

جمعیت

0.29 2019 12 0.28 0.08 : 0.29 سالیانه 2019-12

حساب جاری

0 2018 12 -39.3 -180 : 26.96 سالیانه 2018-12

سرعت اینترنت

0 2017 03 5541 158 : 5570 سه ماهه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

0 2020 03 106 97.75 : 108 ماهیانه

صادرات

0 2020 03 14780 1861 : 26672 ماهیانه 2020-03

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

109.08 2020 03 109 98.36 : 110 ماهیانه 2020-03

عرضه پول M2

0 2019 06 480761 79475 : 490870 سه ماهه 2019-06

عرضه پول M3

0 2019 06 628454 157611 : 656660 سه ماهه 2019-06

عرضه پول M1

0 2019 06 361563 55630 : 371044 سه ماهه 2019-06

میزان ساخت و ساز

1.70 2020 03 0.5 -6.3 : 9.9 ماهیانه 2020-03

موازنه تجاری

-3080.00 2020 03 -9039 -29322 : 1151 ماهیانه 2020-03

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

1.00 2018 12 1 0.6 : 6.9 سالیانه 2018-12

نرخ مالکیت مسکن

0 2014 12 62 53 : 62 سالیانه 2014-12

نرخ تورم

-0.20 2020 03 -0.4 -0.8 : 1.2 ماهیانه 2020-03

نرخ بهره

0.25 2020 05 0.25 0.25 : 3 روزانه 2020-05

نرخ تورم

-0.20 2020 03 0.3 -0.5 : 3.87 ماهیانه 2020-03

نرخ بیکاری

11.90 2018 12 11.6 11.6 : 19.2 سالیانه 2018-12

نرخ بیکاری جوانان

0 2018 12 36 35.3 : 40 سالیانه 2018-12

ورود توریست

12399.00 2019 07 8302 5092 : 13899 ماهیانه

واردات

0 2020 03 23818 5796 : 41431 ماهیانه 2020-03
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
افراد بیکار 2141.00 2370 2190 2480 2330 2220 2019-12
اطمینان کسب و کار 86.80 83 84 86 81 88 2019-06
پول 106.67 108 109 109 108 110
تولید ناخالص داخلی سرانه 38896.00 41000 41500 41500 41000 41500 USD
تولید ناخالص داخلی 10.00 11.3 10 10 11.3 11.1 2019-12
تورم مواد غذایی 2.20 0.8 1 1.3 0.5 1.5 2020-03
جمعیت 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 2019-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109.08 109 110 110 109 111 2020-03
میزان ساخت و ساز 1.70 0.7 1 1.2 0.5 1.3 2020-03
موازنه تجاری -3080.00 -8193 -8193 -8195 -8190 -8196 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.00 -0.8 -0.8 0.7 -0.8 0.7 2018-12
نرخ تورم -0.20 0.3 0.1 0.3 0.4 0.3 2020-03
نرخ بهره 0.25 0.2 0.2 0.2 0.2 0.25 2020-05
نرخ تورم -0.20 0.3 0.5 0.7 -0.1 1.1 2020-03
نرخ بیکاری 11.90 12.1 12.1 12.1 12.1 11.8 2018-12
ورود توریست 12399.00 8000 10100 13500 9000 13800
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی