شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
موزامبیک موزامبیک
 • نرخ فعلی : 9,493
 • بالاترین قیمت روز : 9,552
 • پایین ترین قیمت روز : 9,469.2
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 37.1
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.09%
 • نرخ بازگشایی بازار : 9,531.8
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۸:۲۹:۱۰
 • نرخ روز گذشته : 9,525.9
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.35%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 32.9
 • نرخ فعلی : 1,725.36
 • بالاترین قیمت روز : 1,732.03
 • پایین ترین قیمت روز : 1,721.21
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 2.04
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.24%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,728.61
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۸:۲۹:۱۴
 • نرخ روز گذشته : 1,729.21
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.22%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 3.85
 • نرخ فعلی : 37.55
 • بالاترین قیمت روز : 37.88
 • پایین ترین قیمت روز : 36.81
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.11
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.24%
 • نرخ بازگشایی بازار : 36.87
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۸:۲۹:۳۰
 • نرخ روز گذشته : 36.81
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 2.01%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.74
 • نرخ فعلی : 0.8923
 • بالاترین قیمت روز : 0.8961
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8923
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8958
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۸:۲۶:۰۵
 • نرخ روز گذشته : 0.8959
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.4%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0036

بازارهای ارزی موزامبیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
متیکال موزامبیک / دلار 0.0144 0.0143 0.0143 0.0144 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۸:۲۹
یورو / متیکال موزامبیک 77.66 77.64 77.38 78.05 0.27 0.35% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۸:۲۱
دلار / متیکال موزامبیک 69.3 69.72 69.3 69.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۳:۰۱
پوند انگلیس / متیکال موزامبیک 78.556 - 78.556 78.556 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
متیکال موزامبیک / پوند انگلیس 0.0123 - 0.0123 0.0123 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰

شاخص‌های اقتصادی موزامبیک + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

CPI مسکن آب و برق

0 2020 04 124 97.35 : 127 ماهیانه

Coronavirus Recovered

0 2020 06 82 0 : 91 روزانه 2020-06

Coronavirus Deaths

0 2020 06 2 0 : 2 روزانه 2020-06

Coronavirus Cases

0 2020 06 244 1 : 254 روزانه 2020-06

آسانی کسب و کار

0 2019 12 135 128 : 142 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 57816 6811 : 99773 سه ماهه

استخراج معدن

-20.50 2019 12 -15.7 -34.8 : 204 ماهیانه

اطمینان کسب و کار

88.30 2020 04 95.5 86.6 : 109 ماهیانه 2020-04

ارزیابی اعتبار

0 2020 05 : ماهیانه 14

بودجه دولت

-6.10 2019 12 -4.6 -7.1 : -1.1 سالیانه 2019-12

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

108.80 2019 12 113 37.5 : 138 سالیانه 2019-12

پی ام آی مرکب

37.10 2020 04 49.9 37.1 : 52.8 ماهیانه

پول

68.75 2020 06 68.7 25.9 : 81.5 روزانه

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

27046.00 2019 12 36097 15144 : 43905 سه ماهه 2019-12

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

3863.00 2019 12 2977 957 : 3863 سه ماهه 2019-12

تولید ناخالص داخلی از ساخت

15969.00 2019 12 8483 7674 : 16401 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی

4666.00 2019 12 4606 1744 : 4666 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از معادن

13211.00 2019 12 12762 844 : 13380 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

171226.00 2019 12 161699 19407 : 177825 سه ماهه 2019-12

تولیدات صنعتی

-10.20 2019 12 -16.1 -32.5 : 24.1 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

1180.37 2018 12 1177 361 : 1180 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

539.20 2018 12 538 134 : 539 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از خدمات

0 2019 12 10671 10514 : 19223 سه ماهه

تغییرات موجودی انبار

0 2018 12 46859 -3740 : 137898 سالیانه

تغییرات ماهیانه خرده فروشی

-19.00 2020 01 11.9 -25.1 : 40.4 ماهیانه 2020-01

تغییرات سالیانه خرده فروشی

4.40 2020 01 -23.9 -23.9 : 58.7 ماهیانه 2020-01

تغییر قیمت تولید کننده

11.90 2019 12 13.8 -9.6 : 59.8 ماهیانه 2019-12

تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی

0 2019 12 17977 15765 : 18448 سه ماهه

تورم مواد غذایی

7.30 2020 04 7.3 -2 : 40.33 ماهیانه 2020-04

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

10974.00 2019 12 13183 2875 : 13809 سه ماهه

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

180258.00 2018 12 160318 35601 : 225551 سالیانه

تولید ناخالص داخلی

15.20 2019 12 14.46 2.09 : 16.96 سالیانه 2019-12

تولید صنعتی

-4.60 2019 12 -10.7 -12.7 : 38.2 ماهیانه

جمعیت

28.57 2019 12 27.84 7.18 : 28.57 سالیانه 2019-12

حساب جاری

-184.70 2019 12 -929 -2214 : 209 سه ماهه 2019-12

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-54.20 2019 12 -29.5 -54.2 : -5 سالیانه 2019-12

حداقل دستمزد

4390.00 2020 04 4390 2005 : 4390 سالیانه 2020-04

دستمزد مشاغل با مهارت پایین

0 2018 12 9900 4700 : 9900 سالیانه

دستمزد مشاغل با مهارت بالا

24900.00 2018 12 23700 13200 : 24900 سالیانه

ذخایر طلا

0 2020 03 3.93 0.15 : 6.5 سه ماهه 2020-03

ذخایر ارزی

0 2020 01 3664 625 : 3664 ماهیانه 2020-03

رتبه فساد مالی

0 2019 12 158 56 : 158 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 133 119 : 138 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 2690 236 : 2690 سه ماهه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

131.59 2020 04 130 95.28 : 132 ماهیانه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 23 22 : 35 سالیانه

شاخص تروریسم

0 2018 12 4.58 0 : 5.54 سالیانه

شاخص اقتصادی مقدم

-4.70 2020 01 2.4 -17.6 : 30.9 ماهیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 39.75 3.01 : 41.9 سالیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

127.46 2020 04 127 18.3 : 127 ماهیانه 2020-04

صادرات

1279.80 2019 12 1195 41.4 : 1365 سه ماهه 2019-12

عرضه پول M3

0 2020 02 469606 65527 : 475861 ماهیانه 2020-03

قیمت تولید

276.70 2019 12 270 90.8 : 277 ماهیانه 2019-12

گردش سرمایه

0 2019 12 -912 -1980 : 2701 سه ماهه 2019-12

موازنه تجاری

-624.80 2019 12 -596 -1506 : 78.6 سه ماهه 2019-12

مخارج نظامی

129.00 2018 12 128 37.5 : 130 سالیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

2.00 2019 12 2 -2.5 : 15.3 سه ماهه 2019-12

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

4.00 2019 12 4 4 : 4 سالیانه 2019-12

نرخ مالیات بر فروش

17.00 2020 12 17 17 : 17 سالیانه 2020-12

نرخ مالیات درآمد شخصی

32.00 2020 12 32 32 : 32 سالیانه 2020-12

نرخ وام

18.40 2020 04 18 14.23 : 29.75 ماهیانه 2020-04

نرخ مالیات شرکت

32.00 2020 12 32 32 : 32 سالیانه 2020-12

نرخ تورم

0.52 2020 04 0.22 -3.43 : 7.51 ماهیانه 2020-04

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

0 2018 12 -0.2 -3 : 7.7 سه ماهه ٪

نرخ تورم

3.32 2020 04 3.09 1.05 : 26.35 ماهیانه 2020-04

نرخ بهره

11.25 2020 05 11.25 7.5 : 23.25 روزانه 2020-05

نرخ بیکاری

25.04 2017 12 24.37 22.55 : 25.3 سالیانه 2017-12

نرخ بهره سپرده

12.37 2018 08 13.06 6.97 : 42.4 ماهیانه ٪

نرخ تامین اجتماعی

7.00 2019 12 7 7 : 7 سالیانه 2019-12

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

3.00 2019 12 3 3 : 3 سالیانه 2019-12

واردات

1904.60 2019 12 1792 69.66 : 2429 سه ماهه 2019-12

هزینه های مصرف کننده

437949.84 2018 12 422133 95503 : 437950 سالیانه 2018-12

هزینه زندگی انفرادی

0 2018 12 7790 7790 : 7790 سالیانه

هزینه های دولت

186191.20 2018 12 197505 44589 : 197505 سالیانه 2018-12
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
استخراج معدن -20.50 16 20 20 16 22
اطمینان کسب و کار 88.30 85 90 85 80 94 2020-04
بودجه دولت -6.10 -6.5 -6.5 -6.3 -6.5 -6.3 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 108.80 130 130 125 130 125 2019-12
پی ام آی مرکب 37.10 50.3 50.5 51 48 52
پول 68.75 69.29 69.59 69.89 69 70.48
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 27046.00 36386 27668 27857 44148 28636 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3863.00 3001 3952 3979 2524 4090 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 15969.00 8551 16336 16448 13384 16908
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 4666.00 4643 4773 4806 4333 4940
تولید ناخالص داخلی از معادن 13211.00 12864 13515 13607 11562 13988
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 171226.00 162993 175164 176363 178892 181295 2019-12
تولیدات صنعتی -10.20 15.2 -10.2 -10.2 15.2 -8
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1180.37 1211 1211 1211 1211 1246
تولید ناخالص داخلی سرانه 539.20 547 547 555 547 555
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -19.00 -2.8 -6 -6 -2.8 0.8 2020-01
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.40 35 10 10 35 12 2020-01
تغییر قیمت تولید کننده 11.90 5.7 5.3 5.3 6 5.3 2019-12
تورم مواد غذایی 7.30 8.4 8.5 8.8 8.6 8 2020-04
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 10974.00 13288 11226 11303 13892 11619
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 180258.00 181700 184404 185666 181340 190858
تولید ناخالص داخلی 15.20 16 16 18 16 18 2019-12
تولید صنعتی -4.60 12 9 9 12 9.4
جمعیت 28.57 31.05 31.2 31.9 31.05 32.05 2019-12
حساب جاری -184.70 -1100 -3000 -1050 -1300 -2600 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -54.20 -60 -60 -65 -60 -65 2019-12
حداقل دستمزد 4390.00 4390 4390 5050 4390 5050 2020-04
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 24900.00 25600 26600 26600 25600 27500
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 131.59 135 134 135 134 141
شاخص اقتصادی مقدم -4.70 3 3.4 3.4 2.7 3.7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 127.46 128 130 131 127 136 2020-04
صادرات 1279.80 1180 1350 1100 1050 1430 2019-12
قیمت تولید 276.70 250 249 249 251 262 2019-12
موازنه تجاری -624.80 -370 -150 -500 -330 -200 2019-12
مخارج نظامی 129.00 130 130 130 130 132
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.00 1.6 2.3 3 1.2 3.5 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 4.00 4 4 4 4 4 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 17.00 17 17 17 17 17 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 32.00 32 32 32 32 32 2020-12
نرخ وام 18.40 16.5 15 15 18 15 2020-04
نرخ مالیات شرکت 32.00 32 32 32 32 32 2020-12
نرخ تورم 0.52 1.4 1 0.7 1.6 0.8 2020-04
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0 2 2 3.5 1.8 3.4 ٪
نرخ تورم 3.32 4.5 4 3.6 3.4 4.5 2020-04
نرخ بهره 11.25 8.5 7 7 10 7 2020-05
نرخ بیکاری 25.04 25.7 25.7 26.4 25.7 26.4 2017-12
نرخ بهره سپرده 12.37 12.37 12.37 12.37 12.37 12.37 ٪
نرخ تامین اجتماعی 7.00 7 7 7 7 7 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.00 3 3 3 3 3 2019-12
واردات 1904.60 1550 1500 1600 1380 1630 2019-12
هزینه های مصرف کننده 437949.84 441453 448023 451088 440578 463703 2018-12
هزینه های دولت 186191.20 187681 190474 191777 187308 197140 2018-12
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی