شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
مالدیو مالدیو
 • نرخ فعلی : 7,298.8
 • بالاترین قیمت روز : 7,387.2
 • پایین ترین قیمت روز : 7,156.5
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 76.9
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.49%
 • نرخ بازگشایی بازار : 7,289.5
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۹:۴۸:۰۷
 • نرخ روز گذشته : 7,290
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.12%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 8.8
 • نرخ فعلی : 1,680.16 (MVR)
 • بالاترین قیمت روز : 1,685.13
 • پایین ترین قیمت روز : 1,644.09
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 2.81
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.28%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,649.03
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۹:۴۸:۴۴
 • نرخ روز گذشته : 1,649.18
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.88%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 30.98
 • نرخ فعلی : 25.8 (MVR)
 • بالاترین قیمت روز : 28.33
 • پایین ترین قیمت روز : 25.27
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.89
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.74%
 • نرخ بازگشایی بازار : 26.12
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۹:۴۸:۴۴
 • نرخ روز گذشته : 25.9
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.39%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.1
 • نرخ فعلی : 0.914 (MVR)
 • بالاترین قیمت روز : 0.9223
 • پایین ترین قیمت روز : 0.914
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.921
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۹:۴۶:۲۷
 • نرخ روز گذشته : 0.9206
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.72%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0066

بازارهای ارزی مالدیو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
دلار / روفیا مالدیو 15.5 15.32 15.32 15.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۵:۳۶
GBP/MVR Ask 19.0312 - 19.0312 19.0312 0.19 1.03% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۵:۱۴
EUR/MVR Ask 16.7119 - 16.7119 16.7119 0.07 0.41% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۱:۱۴
MVR/USD Ask 0.0648 - 0.0648 0.0649 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۹:۵۱

شاخص‌های اقتصادی مالدیو + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2020 03 13 4 : 13 روزانه 2020-03

Coronavirus Recovered

0 2020 03 8 0 : 8 روزانه 2020-03

CPI مسکن آب و برق

0 2019 12 100 94.7 : 116 ماهیانه

Coronavirus Deaths

0 2020 03 0 0 : 0 روزانه 2020-03

آسانی کسب و کار

0 2019 12 139 71 : 147 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 22234 1557 : 24100 سه ماهه

اطمینان کسب و کار

77.00 2019 12 -5 -82 : 91 سه ماهه 2019-12

استفاده از ظرفیت

0 2019 11 59.8 41.5 : 89.4 ماهیانه

اعتبار بخش خصوصی

0 2019 11 24643 14197 : 24643 ماهیانه 2019-11

ارزیابی اعتبار

0 2020 03 : ماهیانه 32

ارزش بودجه دولت

-1063.80 2019 11 -464 -2213 : 1300 ماهیانه 2019-11

بودجه دولت

-5.70 2019 12 -5.2 -20.5 : -1.15 سالیانه 2019-12

بدهی خارجی

1389.50 2018 12 1190 696 : 1390 سالیانه 2018-12

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

24.70 2018 12 22.3 16.2 : 53.7 سالیانه 2018-12

پول

15.42 2020 03 15.42 12.6 : 15.56 روزانه

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

4622.00 2018 12 4108 441 : 4622 سالیانه 2018-12

تولید ناخالص داخلی از ساخت

0 2016 12 1140 488 : 1254 سالیانه 2016-12

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

3461.00 2018 12 3302 2298 : 3914 سالیانه 2018-12

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

75049.20 2019 12 71026 20041 : 75049 سالیانه 2019-12

تولید ناخالص داخلی سرانه

8049.90 2018 12 7886 4600 : 8050 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی

1201.20 2017 12 1053 75 : 1201 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

13611.00 2018 12 13333 7777 : 13611 سالیانه

ترازنامه بانک مرکزی

0 2019 11 16493 3800 : 22150 ماهیانه 2019-11

تولید ناخالص داخلی از خدمات

52898.00 2018 12 49650 14720 : 52898 سالیانه

تورم مواد غذایی

4.40 2020 01 2.7 -6 : 8.8 ماهیانه 2020-01

تولید ناخالص داخلی

5.80 2019 12 5.27 0.04 : 5.8 سالیانه 2019-12

تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی

3987.00 2018 12 3935 1310 : 3988 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

5861.00 2018 12 5554 930 : 5861 سالیانه

جمعیت

0.54 2019 12 0.52 0.09 : 0.54 سالیانه 2019-12

حواله

0 2018 12 11 2.2 : 15.6 سالیانه 2018-12

حساب جاری

-1338.10 2018 12 -1059 -1338 : -21.9 سالیانه 2018-12

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-25.00 2018 12 -21.8 -36.4 : -3.2 سالیانه 2018-12

درآمدهای دولت

0 2019 11 2316 739 : 3091 ماهیانه 2019-11

ذخایر ارزی

11580.70 2019 12 9300 3402 : 14445 ماهیانه 2019-12

رتبه فساد مالی

0 2019 12 124 84 : 143 سالیانه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

-491.30 2018 12 -518 -518 : -228 سالیانه 2018-12

سرعت اینترنت

0 2017 03 4159 322 : 4159 سه ماهه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

0 2019 12 100 93.2 : 109 ماهیانه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 31 23 : 36 سالیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

100.20 2020 01 100 97.2 : 111 ماهیانه 2020-01

صادرات

32.50 2019 11 20.7 8 : 74.3 ماهیانه 2019-11

عرضه پول M1

0 2019 12 14778 2348 : 15312 ماهیانه 2019-12

عرضه پول M2

0 2019 12 35621 5544 : 37279 ماهیانه 2019-12

عرضه پول M0

0 2019 12 10603 8644 : 14826 ماهیانه 2019-12

گردش سرمایه

-1418.20 2018 12 -986 -1418 : -59.5 سالیانه 2018-12

موازنه تجاری

-234.30 2019 11 -246 -259 : -43.3 ماهیانه 2019-11

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

5.70 2019 12 6.9 -8.7 : 19.6 سالیانه 2019-12

نرخ مالیات شرکت

15.00 2020 12 15 0 : 15 سالیانه 2020-12

نرخ تورم

1.70 2020 01 1.7 -3.44 : 21.16 ماهیانه 2020-01

نرخ بهره

7.00 2020 02 7 4.46 : 7 روزانه 2020-02

نرخ بیکاری

6.40 2019 12 6.1 0.8 : 6.4 سالیانه 2019-12

نرخ بهره سپرده

3.66 2018 12 3.57 3.57 : 9.09 سالیانه 2018-12

واردات

266.80 2019 11 267 57.3 : 284 ماهیانه 2019-11

ورود توریست

137913.00 2019 11 141928 59379 : 168583 ماهیانه

هزینه های مالی

0 2019 11 2779 1061 : 3796 ماهیانه 2019-11
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
اطمینان کسب و کار 77.00 -92 -64 -32 -40 -20 2019-12
ارزش بودجه دولت -1063.80 -1080 -1251 -1423 -908 -850 2019-11
بودجه دولت -5.70 -6.2 -6.2 -6.2 -6.2 -5.1 2019-12
بدهی خارجی 1389.50 1670 1670 1670 1670 1670 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.70 26 26 26 26 23 2018-12
پول 15.42 15.56 15.63 15.7 15.49 15.84
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4622.00 4969 4969 4969 4969 5232 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 0 1312 1312 1312 1312 1382 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3461.00 3721 3721 3721 3721 3918 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 75049.20 76353 76353 80678 76353 84954 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 8049.90 7305 7305 7305 7305 7554
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1201.20 1291 1291 1291 1291 1360
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13611.00 12351 12351 12351 12351 12772
تولید ناخالص داخلی از خدمات 52898.00 56865 56865 56865 56865 59879
تورم مواد غذایی 4.40 1 1.5 1.5 2.5 1.5 2020-01
تولید ناخالص داخلی 5.80 5.88 5.88 5.88 5.88 6.12 2019-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3987.00 4286 4286 4286 4286 4513
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 5861.00 6301 6301 6301 6301 6635
جمعیت 0.54 0.56 0.56 0.56 0.56 0.58 2019-12
حساب جاری -1338.10 -1110 -1110 -1110 -1110 -1310 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -25.00 -15.5 -15.5 -15.5 -15.5 -13.5 2018-12
ذخایر ارزی 11580.70 11923 11823 11923 11173 12204 2019-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -491.30 -328 -328 -328 -328 -328 2018-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100.20 102 102 102 102 105 2020-01
صادرات 32.50 23 32 35 29 37 2019-11
گردش سرمایه -1418.20 -280 -280 -280 -280 -280 2018-12
موازنه تجاری -234.30 -215 -205 -200 -211 -230 2019-11
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.70 7.5 7.5 7.5 7.5 5.3 2019-12
نرخ مالیات شرکت 15.00 0 0 0 0 0 2020-12
نرخ تورم 1.70 1.5 2.5 2.5 3 2.6 2020-01
نرخ بهره 7.00 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 2020-02
نرخ بیکاری 6.40 6.5 6.5 6.5 6.5 6.3 2019-12
نرخ بهره سپرده 3.66 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07 2018-12
واردات 266.80 238 237 235 240 267 2019-11
ورود توریست 137913.00 118756 120338 170350 171327 170000
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی