میانمار میانمار
 • نرخ فعلی : 50,886.1
 • بالاترین قیمت روز : 51,339.8
 • پایین ترین قیمت روز : 48,284.7
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 249.7
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.39%
 • نرخ بازگشایی بازار : 48,516.7
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۱:۴۰:۴۶
 • نرخ روز گذشته : 48,566.5
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 4.78%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 2,319.6
 • نرخ فعلی : 1,699.92 (MMK)
 • بالاترین قیمت روز : 1,701.69
 • پایین ترین قیمت روز : 1,697.73
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶ اسفند
 • نرخ روز گذشته : 1,699.92
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 66.26 (MMK)
 • بالاترین قیمت روز : 66.35
 • پایین ترین قیمت روز : 66.15
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶ اسفند
 • نرخ روز گذشته : 66.26
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 0.8392 (MMK)
 • بالاترین قیمت روز : 0.8396
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8389
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶ اسفند
 • نرخ روز گذشته : 0.8392
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

بازارهای ارزی میانمار

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
یورو / کیات میانمار 1705.501 - 1705.501 1705.501 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ ساعت ۸:۲۱
دلار / کیات میانمار 1420 - 1420 1430 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۳ ساعت ۱۳:۱۵
کیات میانمار / دلار 0.0007 - 0.0007 0.0007 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ ساعت ۱۵:۵۷
کیات میانمار / پوند انگلیس 0.0005 - 0.0005 0.0005 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۰ ساعت ۱۴:۲۱

شاخص‌های اقتصادی میانمار + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2021 03 141984 0 : 142000 روزانه 2021-03

Coronavirus Recovered

0 2021 03 131539 0 : 131571 روزانه 2021-03

CPI مسکن آب و برق

201.57 2020 11 202 104 : 202 ماهیانه

Coronavirus Deaths

0 2021 03 3199 0 : 3200 روزانه 2021-03

آدرس های IP

0 2017 03 4326 77 : 5293 سه ماهه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 171 165 : 177 سالیانه

ارزیابی اعتبار

0 : ماهیانه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

49.41 2018 12 47.31 37.14 : 216 سالیانه 2018-12

بودجه دولت

-3.50 2019 12 -3 -7.1 : 1.7 سالیانه

پول

1400.00 2021 03 1400 967 : 1648 روزانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

5142.20 2019 12 5029 608 : 5142 سالیانه

تولید نفت خام

10.00 2020 10 10 8 : 23 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی

76.09 2019 12 76.17 6.46 : 76.17 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

1608.50 2019 12 1573 145 : 1608 سالیانه

تورم مواد غذایی

1.20 2020 11 1.69 -6.3 : 42.1 ماهیانه

جمعیت

54.53 2020 12 53.86 20.99 : 54.53 سالیانه 2020-12

حداقل دستمزد

4800.00 2019 12 4800 3600 : 4800 سالیانه 2019-12

حساب جاری

285.20 2019 12 -3592 -3592 : 1963 سالیانه

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-2.00 2019 12 -2 -14.8 : 6.8 سالیانه 2019-12

ذخایر طلا

7.27 2020 12 7.27 7.2 : 7.27 سه ماهه

رتبه رقابتی

0 2016 12 134 131 : 139 سالیانه

رتبه فساد مالی

0 2020 12 130 129 : 180 سالیانه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

82.08 2020 11 118 3.14 : 3822 ماهیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 4190 528 : 4358 سه ماهه

شاخص تروریسم

0 2019 12 5.51 3.45 : 5.92 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2016 12 3.23 3.22 : 3.32 سالیانه امتیاز

شاخص فساد مالی

0 2020 12 29 13 : 30 سالیانه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

107.43 2020 11 108 87.69 : 119 ماهیانه

شاخص PMI تولید

27.70 2021 02 47.8 27.7 : 55.5 ماهیانه

صادرات

1416.30 2020 08 1566 503 : 1799 ماهیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

162.82 2020 11 163 101 : 163 ماهیانه

مخارج نظامی

3155.00 2018 12 3464 159 : 3818 سالیانه

موازنه تجاری

8.20 2020 08 157 -943 : 593 ماهیانه 2020-08

نرخ مالیات بر فروش

5.00 2020 12 5 5 : 30 سالیانه

نرخ مشارکت نیروی کار

64.71 2015 12 67 60.59 : 67 سالیانه ٪

نرخ مالیات شرکت

25.00 2020 12 25 25 : 25 سالیانه

نرخ مالیات درآمد شخصی

25.00 2020 12 25 20 : 25 سالیانه

نرخ بیکاری

0.70 2019 12 0.9 0.7 : 4.17 سالیانه 2019-12

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

2.00 2020 12 6.5 2 : 13.84 سالیانه

نرخ تورم

-0.11 2020 11 -0.06 -2.32 : 4.5 ماهیانه

نرخ تورم

0.97 2020 11 1.5 -1.09 : 54.02 ماهیانه 2020-11

نرخ بهره سپرده

8.00 2019 12 8 1.5 : 12.5 سالیانه

نرخ بهره

7.00 2020 12 7 7 : 12 روزانه 2020-12

واردات

1408.10 2020 08 1409 334 : 2053 ماهیانه

ورود توریست

10330.00 2020 08 10575 6311 : 450541 ماهیانه

هزینه زندگی انفرادی

0 2018 12 193400 193400 : 193400 سالیانه

هزینه زندگی خانواده

0 2018 12 405700 405700 : 405700 سالیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 201.57 207 210 213 203 224
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 49.41 55 55 55 55 60 2018-12
بودجه دولت -3.50 -5.2 -5.2 -5.2 -5.2 -4.5
پول 1400.00 1415 1422 1430 1407 1445
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5142.20 5200 5200 5200 5200 5300
تولید نفت خام 10.00 10 10 10 10 10
تولید ناخالص داخلی 76.09 75.8 75.8 75.8 75.8 76.3
تولید ناخالص داخلی سرانه 1608.50 1630 1630 1630 1630 1710
تورم مواد غذایی 1.20 6.5 3 6 5.5 5.5
جمعیت 54.53 54.73 54.73 54.73 54.73 55.07 2020-12
حداقل دستمزد 4800.00 4800 4800 4800 4800 4800 2019-12
حساب جاری 285.20 -5500 -3600 -3600 -5500 -3200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.00 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 2019-12
ذخایر طلا 7.27 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 82.08 300 450 450 400 450
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107.43 111 113 113 108 120
شاخص PMI تولید 27.70 48 53 52 48 52
صادرات 1416.30 1370 1400 1650 1500 1650
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 162.82 167 170 172 162 181
مخارج نظامی 3155.00 3100 3100 3100 3100 3100
موازنه تجاری 8.20 -50 -90 -170 -100 30 2020-08
نرخ مالیات بر فروش 5.00 5 5 5 5 5
نرخ مشارکت نیروی کار 64.71 67 64 64 67 64 ٪
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25
نرخ بیکاری 0.70 3.5 3.5 3.5 3.5 2.5 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.00 5.5 5.5 6 5.5 6
نرخ تورم -0.11 0.2 0.3 0.3 0.2 0.3
نرخ تورم 0.97 3.5 4.5 5.5 1.5 5.5 2020-11
نرخ بهره سپرده 8.00 8 8 6 7 6
نرخ بهره 7.00 7 7 7 7 7 2020-12
واردات 1408.10 1460 1550 1550 1550 1620
ورود توریست 10330.00 180000 200000 250000 160000 350000
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی