میانمار میانمار
 • نرخ فعلی : 38,591
 • بالاترین قیمت روز : 39,126.4
 • پایین ترین قیمت روز : 34,353.6
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1,872.3
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.3%
 • نرخ بازگشایی بازار : 34,544.2
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۳۳:۳۹
 • نرخ روز گذشته : 34,403.4
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 12.17%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 4,187.6
 • نرخ فعلی : 1,802.76 (MMK)
 • بالاترین قیمت روز : 1,811.39
 • پایین ترین قیمت روز : 1,798.63
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 2.25
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.41%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,799.11
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۳۴:۵۷
 • نرخ روز گذشته : 1,802.18
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.03%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.58
 • نرخ فعلی : 71.81 (MMK)
 • بالاترین قیمت روز : 72.42
 • پایین ترین قیمت روز : 70.59
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.36
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.87%
 • نرخ بازگشایی بازار : 72.2
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۳۴:۵۷
 • نرخ روز گذشته : 72.17
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.5%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.36
 • نرخ فعلی : 0.8489 (MMK)
 • بالاترین قیمت روز : 0.8502
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8476
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8493
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۳۲:۱۴
 • نرخ روز گذشته : 0.8493
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.05%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0004

بازارهای ارزی میانمار

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
یورو / کیات میانمار 1944.36 1934.717 1934.717 1946.835 9.64 0.50% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۷:۲۸
دلار / کیات میانمار 1650 - 1645.3679 1650 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ ساعت ۲:۱۵
کیات میانمار / پوند انگلیس 0.0004 - 0.0004 0.0004 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ ساعت ۱۲:۳۵
کیات میانمار / دلار 0.0006 - 0.0006 0.0006 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ ساعت ۱۲:۰۰

شاخص‌های اقتصادی میانمار + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2021 07 253364 0 : 258870 روزانه 2021-07

Coronavirus Recovered

0 2021 07 135992 0 : 136443 روزانه 2021-07

Coronavirus Vaccination Rate

0 2021 07 6.43 0 : 6.43 روزانه 2021-07

Coronavirus Vaccination Total

0 2021 07 3500000 0 : 3500000 روزانه 2021-07

CPI مسکن آب و برق

203.75 2021 03 203 104 : 204 ماهیانه

Coronavirus Deaths

0 2021 07 6756 0 : 7111 روزانه 2021-07

آدرس های IP

0 2017 03 4326 77 : 5293 سه ماهه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 171 165 : 177 سالیانه

ارزیابی اعتبار

0 : ماهیانه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

42.40 2020 12 38.8 35.2 : 216 سالیانه 2020-12

بودجه دولت

-3.50 2019 12 -3 -7.1 : 1.7 سالیانه

پول

1500.00 2019 12 1642 967 : 1648 روزانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

4544.02 2020 12 5082 607 : 5082 سالیانه

تولید نفت خام

8.00 2021 03 8 8 : 23 ماهیانه

تورم مواد غذایی

2.10 2021 03 1.5 -6.3 : 42.1 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

1478.13 2020 12 1653 151 : 1653 سالیانه

تولید ناخالص داخلی

76.19 2020 12 79.84 4.28 : 79.84 سالیانه

جمعیت

54.53 2020 12 53.86 20.99 : 54.53 سالیانه 2020-12

حداقل دستمزد

4800.00 2019 12 4800 3600 : 4800 سالیانه 2019-12

حساب جاری

285.20 2019 12 -3592 -3592 : 1963 سالیانه

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-4.00 2020 12 0.4 -14.8 : 6.8 سالیانه 2020-12

ذخایر طلا

7.27 2021 03 7.27 7.2 : 7.27 سه ماهه

رتبه رقابتی

0 2016 12 134 131 : 139 سالیانه

رتبه فساد مالی

0 2020 12 130 129 : 180 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 4190 528 : 4358 سه ماهه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

584.02 2021 03 324 3.14 : 3822 ماهیانه

شاخص تروریسم

0 2019 12 5.51 3.45 : 5.92 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2016 12 3.23 3.22 : 3.32 سالیانه امتیاز

شاخص فساد مالی

0 2020 12 29 13 : 30 سالیانه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

116.92 2021 03 115 87.69 : 119 ماهیانه

شاخص PMI تولید

41.50 2021 06 39.7 27.5 : 55.5 ماهیانه

صادرات

1203.20 2021 03 961 503 : 1799 ماهیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

164.29 2021 03 164 101 : 164 ماهیانه

مخارج نظامی

3141.00 2020 12 2225 159 : 3817 سالیانه

موازنه تجاری

80.30 2021 03 188 -943 : 593 ماهیانه 2021-03

نرخ مالیات بر فروش

5.00 2020 12 5 5 : 30 سالیانه

نرخ مشارکت نیروی کار

64.71 2015 12 67 60.59 : 67 سالیانه ٪

نرخ مالیات شرکت

25.00 2021 12 25 25 : 25 سالیانه

نرخ مالیات درآمد شخصی

25.00 2021 12 25 20 : 25 سالیانه

نرخ بیکاری

1.79 2020 12 0.7 0.7 : 4.17 سالیانه 2020-12

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

2.00 2020 12 6.5 2 : 13.84 سالیانه

نرخ تورم

0.34 2021 03 0.74 -2.32 : 4.5 ماهیانه

نرخ تورم

2.64 2021 03 1.51 -1.09 : 54.02 ماهیانه 2021-03

نرخ بهره سپرده

5.83 2020 12 8 1.5 : 12.5 سالیانه

نرخ بهره

7.00 2021 06 7 7 : 12 روزانه 2021-06

واردات

1122.90 2021 03 772 334 : 2053 ماهیانه

ورود توریست

13942.00 2021 03 11852 6311 : 450541 ماهیانه

هزینه زندگی انفرادی

0 2018 12 193400 193400 : 193400 سالیانه

هزینه زندگی خانواده

0 2018 12 405700 405700 : 405700 سالیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 203.75 174 213 212 207 225
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.40 55 60 60 55 60 2020-12
بودجه دولت -3.50 -5.2 -5.2 -5.2 -5.2 -4.5
پول 1500.00 1679 1698 1717 1660 1756
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4544.02 5200 5200 5200 5200 5300
تولید نفت خام 8.00 10 10 10 10 10
تورم مواد غذایی 2.10 6 6 6 3 5.5
تولید ناخالص داخلی سرانه 1478.13 1630 1630 1630 1630 1710
تولید ناخالص داخلی 76.19 75.8 75.8 75.8 75.8 76.3
جمعیت 54.53 54.73 55.07 55.07 54.73 55.07 2020-12
حداقل دستمزد 4800.00 4800 4800 4800 4800 4800 2019-12
حساب جاری 285.20 -3600 -3600 -3600 -3600 -3200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.00 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 2020-12
ذخایر طلا 7.27 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 584.02 450 450 450 450 450
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 116.92 115 122 122 113 122
شاخص PMI تولید 41.50 45 50 52 35 52
صادرات 1203.20 1650 1650 1650 1400 1650
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 164.29 170 172 171 167 181
مخارج نظامی 3141.00 3100 3100 3100 3100 3100
موازنه تجاری 80.30 100 100 100 -150 30 2021-03
نرخ مالیات بر فروش 5.00 5 5 5 5 5
نرخ مشارکت نیروی کار 64.71 67 64 64 67 64 ٪
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25
نرخ بیکاری 1.79 3.5 2.5 2.5 3.5 2.5 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.00 -12 6 6 -12 6
نرخ تورم 0.34 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
نرخ تورم 2.64 5.5 4.5 4 4.5 5.5 2021-03
نرخ بهره سپرده 5.83 5.83 5.83 5.83 5.83 5.83
نرخ بهره 7.00 7 7 7 7 7 2021-06
واردات 1122.90 1550 1550 1550 1550 1620
ورود توریست 13942.00 250000 250000 250000 200000 350000
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی