شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
میانمار میانمار
 • نرخ فعلی : 10,303.3
 • بالاترین قیمت روز : 10,334.7
 • پایین ترین قیمت روز : 10,147.3
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 37.6
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.42%
 • نرخ بازگشایی بازار : 10,260.1
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۱:۰۴:۱۴
 • نرخ روز گذشته : 10,277.8
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.25%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 25.5
 • نرخ فعلی : 1,855.34 (MMK)
 • بالاترین قیمت روز : 1,868.9
 • پایین ترین قیمت روز : 1,849.12
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.56
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.19%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,860.31
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۱:۰۴:۴۲
 • نرخ روز گذشته : 1,860.13
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.26%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 4.79
 • نرخ فعلی : 39.61 (MMK)
 • بالاترین قیمت روز : 39.8
 • پایین ترین قیمت روز : 39.13
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.14
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.41%
 • نرخ بازگشایی بازار : 39.53
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۱:۰۴:۴۳
 • نرخ روز گذشته : 39.53
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.2%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.08
 • نرخ فعلی : 0.8579 (MMK)
 • بالاترین قیمت روز : 0.8585
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8562
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.858
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۱:۰۱:۰۷
 • نرخ روز گذشته : 0.8575
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.05%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0004

بازارهای ارزی میانمار

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
یورو / کیات میانمار 1529.776 1531.615 1529.776 1540.956 5.08 0.33% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۱۱:۰۰
دلار / کیات میانمار 1313 - 1313 1313 3.00 0.23% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۸:۱۴
کیات میانمار / دلار 0.0008 - 0.0008 0.0008 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ساعت ۱۵:۵۷
کیات میانمار / پوند انگلیس 0.0006 - 0.0006 0.0006 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ ساعت ۰:۰۰

شاخص‌های اقتصادی میانمار + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2020 09 4621 2 : 5263 روزانه 2020-09

Coronavirus Recovered

0 2020 09 908 0 : 944 روزانه 2020-09

CPI مسکن آب و برق

200.76 2020 07 200 104 : 201 ماهیانه

Coronavirus Deaths

0 2020 09 81 0 : 81 روزانه 2020-09

آدرس های IP

0 2017 03 4326 77 : 5293 سه ماهه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 171 165 : 177 سالیانه

ارزیابی اعتبار

0 : ماهیانه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

49.41 2018 12 47.31 37.14 : 216 سالیانه 2018-12

بودجه دولت

-3.50 2019 12 -3 -7.1 : 1.7 سالیانه

پول

1303.00 2020 09 1313 967 : 1648 روزانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

5142.20 2019 12 5029 608 : 5142 سالیانه

تولید نفت خام

10.00 2020 05 10 8 : 23 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی

76.09 2019 12 76.17 6.46 : 76.17 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

1608.50 2018 12 1489 145 : 1572 سالیانه

تورم مواد غذایی

1.68 2020 06 2.57 -6.3 : 42.1 ماهیانه

جمعیت

54.10 2019 12 53.71 20.99 : 54.1 سالیانه 2019-12

حداقل دستمزد

4800.00 2018 12 3600 3600 : 4800 سالیانه 2018-12

حساب جاری

-3592.00 2018 12 -3104 -3592 : 1963 سالیانه

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-2.00 2019 12 -2 -14.8 : 6.8 سالیانه 2019-12

ذخایر طلا

7.30 2020 06 7.3 7.18 : 7.3 سه ماهه

رتبه رقابتی

0 2016 12 134 131 : 139 سالیانه

رتبه فساد مالی

0 2019 12 132 129 : 180 سالیانه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

734.89 2019 11 292 3.14 : 3822 ماهیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 4190 528 : 4358 سه ماهه

شاخص تروریسم

0 2018 12 5.92 3.45 : 5.92 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2016 12 3.23 3.22 : 3.32 سالیانه امتیاز

شاخص فساد مالی

0 2019 12 29 13 : 30 سالیانه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

107.90 2020 07 107 87.69 : 119 ماهیانه

شاخص PMI تولید

53.20 2020 08 51.7 29 : 55.5 ماهیانه

صادرات

1516.00 2020 03 1503 503 : 1799 ماهیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

161.14 2020 07 161 101 : 162 ماهیانه

مخارج نظامی

3155.00 2018 12 3464 159 : 3818 سالیانه

موازنه تجاری

-431.30 2020 03 -191 -948 : 593 ماهیانه 2020-03

نرخ مالیات بر فروش

5.00 2020 12 5 5 : 30 سالیانه

نرخ مشارکت نیروی کار

64.71 2015 12 67 60.59 : 67 سالیانه ٪

نرخ مالیات شرکت

25.00 2020 12 25 25 : 25 سالیانه

نرخ مالیات درآمد شخصی

25.00 2019 12 25 20 : 25 سالیانه

نرخ بیکاری

1.60 2019 12 1 0.8 : 4.17 سالیانه 2019-12

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

6.80 2018 12 5.9 3.6 : 13.84 سالیانه

نرخ تورم

0.10 2020 07 0.54 -2.32 : 4.5 ماهیانه

نرخ تورم

1.70 2020 07 4.16 -1.09 : 54.02 ماهیانه 2020-07

نرخ بهره سپرده

8.00 2019 12 8 1.5 : 12.5 سالیانه

نرخ بهره

7.00 2020 08 7 7 : 12 روزانه 2020-08

واردات

1947.30 2020 03 1694 334 : 2053 ماهیانه

ورود توریست

408182.00 2020 01 433951 125085 : 450541 ماهیانه

هزینه زندگی انفرادی

0 2018 12 193400 193400 : 193400 سالیانه

هزینه زندگی خانواده

0 2018 12 405700 405700 : 405700 سالیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 200.76 208 209 215 204 222
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 49.41 52 55 55 52 55 2018-12
بودجه دولت -3.50 -3.8 -5.2 -5.2 -3.8 -5.2
پول 1303.00 1321 1328 1335 1314 1349
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5142.20 6413 6413 6226 6413 6526
تولید نفت خام 10.00 10 10 10 10 10
تولید ناخالص داخلی 76.09 75.5 75.8 75.8 75.5 75.8
تولید ناخالص داخلی سرانه 1608.50 1580 1630 1630 1580 1630
تورم مواد غذایی 1.68 6 5.5 5.5 6 6
جمعیت 54.10 54.39 54.73 54.73 54.39 54.73 2019-12
حداقل دستمزد 4800.00 5100 5100 5100 5100 5100 2018-12
حساب جاری -3592.00 -5500 -3600 -3600 -5500 -3600
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.00 -5 -4.5 -4.5 -5 -4.5 2019-12
ذخایر طلا 7.30 7.29 7.29 7.29 7.29 7.29
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 734.89 450 450 450 500 450
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107.90 123 111 107 119 131
شاخص PMI تولید 53.20 50 51 51 50 52.4
صادرات 1516.00 1450 1500 1370 1250 1650
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 161.14 169 167 172 165 180
مخارج نظامی 3155.00 2000 2000 2000 2000 2000
موازنه تجاری -431.30 -100 -120 -90 -90 30 2020-03
نرخ مالیات بر فروش 5.00 5 5 5 5 5
نرخ مشارکت نیروی کار 64.71 67 64 64 67 64 ٪
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25
نرخ بیکاری 1.60 1.8 2 1.9 1.8 2 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.80 1.5 6.5 6.5 1.5 6.5
نرخ تورم 0.10 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3
نرخ تورم 1.70 4.5 4.5 7.5 3 6.5 2020-07
نرخ بهره سپرده 8.00 7 7 7 7 7.5
نرخ بهره 7.00 6 6 6 6 6.5 2020-08
واردات 1947.30 1550 1620 1460 1340 1620
ورود توریست 408182.00 310000 318000 318000 255000 450900
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی