میانمار میانمار
 • نرخ فعلی : 49,464.74
 • بالاترین قیمت روز : 49,725.00
 • پایین ترین قیمت روز : 48,591.68
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 822.99
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.43%
 • نرخ بازگشایی بازار : 49,262.40
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۱:۱۹:۵۵
 • نرخ روز گذشته : 49,440.71
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.05%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 24.03
 • نرخ فعلی : 1,783.38 (MMK)
 • بالاترین قیمت روز : 1,784.63
 • پایین ترین قیمت روز : 1,782.34
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳ آذر
 • نرخ روز گذشته : 1,783.38
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 66.27 (MMK)
 • بالاترین قیمت روز : 66.56
 • پایین ترین قیمت روز : 66.16
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳ آذر
 • نرخ روز گذشته : 66.27
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 0.8839 (MMK)
 • بالاترین قیمت روز : 0.885
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8839
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳ آذر
 • نرخ روز گذشته : 0.8839
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

بازارهای ارزی میانمار

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
یورو / کیات میانمار 2030.336 - 2028.363 2030.336 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۴۴
دلار / کیات میانمار 1793.9 - 1793.9 1793.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ساعت ۱۳:۳۱
کیات میانمار / پوند انگلیس 0.0004 - 0.0004 0.0004 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ ساعت ۱۲:۳۵
کیات میانمار / دلار 0.0006 - 0.0006 0.0006 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ ساعت ۱۲:۰۰

شاخص‌های اقتصادی میانمار + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
Coronavirus Cases
0 2021 10 495898 0 : 496901 روزانه
Coronavirus Recovered
0 2021 10 135992 0 : 136443 روزانه
Coronavirus Vaccination Rate
0 2021 10 28.82 0 : 28.82 روزانه
Coronavirus Vaccination Total
0 2021 10 15797703 0 : 15797703 روزانه
CPI مسکن آب و برق
203.75 2021 03 203 104 : 204 ماهیانه
Coronavirus Deaths
0 2021 10 18582 0 : 18603 روزانه
آدرس های IP
0 2017 03 4326 77 : 5293 سه ماهه
آسانی کسب و کار
0 2019 12 171 165 : 177 سالیانه
ارزیابی اعتبار
0 : ماهیانه
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی
42.40 2020 12 38.8 35.2 : 216 سالیانه 2020-12
بودجه دولت
-5.60 2020 12 -3.5 -7.1 : 1.7 سالیانه
پول
1720.00 2021 10 1730 967 : 1930 روزانه
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP
4544.02 2020 12 5082 607 : 5082 سالیانه
تولید نفت خام
0 2021 06 8 8 : 23 ماهیانه
تورم مواد غذایی
2.10 2021 03 1.5 -6.3 : 42.1 ماهیانه
تولید ناخالص داخلی سرانه
1478.12 2020 12 1653 151 : 1653 سالیانه
تولید ناخالص داخلی
76.19 2020 12 79.84 4.28 : 79.84 سالیانه
جمعیت
54.53 2020 12 53.86 20.99 : 54.53 سالیانه
حداقل دستمزد
4800.00 2021 12 4800 3600 : 4800 سالیانه 2021-12
حساب جاری
285.20 2019 12 -3592 -3592 : 1963 سالیانه
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی
-4.00 2020 12 0.4 -14.8 : 6.8 سالیانه
ذخایر طلا
7.27 2021 06 7.27 7.2 : 7.27 سه ماهه
رتبه رقابتی
0 2016 12 134 131 : 139 سالیانه
رتبه فساد مالی
0 2020 12 130 129 : 180 سالیانه
سرعت اینترنت
0 2017 03 4190 528 : 4358 سه ماهه
سرمایه گذاری مستقیم خارجی
584.02 2021 03 324 3.14 : 3822 ماهیانه
شاخص تروریسم
0 2019 12 5.51 3.45 : 5.92 سالیانه
شاخص رقابتی
0 2016 12 3.23 3.22 : 3.32 سالیانه امتیاز
شاخص فساد مالی
0 2020 12 29 13 : 30 سالیانه
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل
116.92 2021 03 115 87.69 : 119 ماهیانه
شاخص PMI تولید
41.10 2021 09 36.5 27.5 : 55.5 ماهیانه
صادرات
1203.20 2021 03 961 503 : 1799 ماهیانه
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده
164.29 2021 03 164 101 : 164 ماهیانه
مخارج نظامی
3141.00 2020 12 2225 159 : 3817 سالیانه
موازنه تجاری
80.30 2021 03 188 -943 : 593 ماهیانه 2021-03
نرخ مالیات بر فروش
5.00 2021 12 5 5 : 30 سالیانه
نرخ مشارکت نیروی کار
64.71 2015 12 67 60.59 : 67 سالیانه ٪
نرخ مالیات شرکت
25.00 2021 12 25 25 : 25 سالیانه
نرخ مالیات درآمد شخصی
25.00 2021 12 25 20 : 25 سالیانه
نرخ بیکاری
1.79 2020 12 0.7 0.7 : 4.17 سالیانه
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه
-10.00 2020 12 1.69 -10 : 13.84 سالیانه
نرخ تورم
2.64 2021 03 1.51 -1.09 : 54.02 ماهیانه
نرخ تورم
0.34 2021 03 0.74 -2.32 : 4.5 ماهیانه
نرخ بهره سپرده
5.83 2020 12 8 1.5 : 12.5 سالیانه
نرخ بهره
7.00 2021 08 7 7 : 12 روزانه
واردات
1122.90 2021 03 772 334 : 2053 ماهیانه
ورود توریست
13942.00 2021 03 11852 6311 : 450541 ماهیانه
هزینه زندگی انفرادی
0 2018 12 193400 193400 : 193400 سالیانه
هزینه زندگی خانواده
0 2018 12 405700 405700 : 405700 سالیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 203.75 213 213 212 174 225
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.40 60 60 60 55 60 2020-12
بودجه دولت -5.60 -6 -6 -6 -5.2 -6
پول 1720.00 1851 1877 1903 1825 1957
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4544.02 5300 5300 5300 5200 5300
تورم مواد غذایی 2.10 5.5 5.5 5.5 6 5.5
تولید ناخالص داخلی سرانه 1478.12 1710 1710 1710 1630 1710
تولید ناخالص داخلی 76.19 75.8 75.8 75.8 75.8 76.3
جمعیت 54.53 55.07 55.07 55.07 54.73 55.07
حداقل دستمزد 4800.00 4800 4800 4800 4800 4800 2021-12
حساب جاری 285.20 -3600 -3600 -3600 -3600 -3200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.00 -2 -2 -2 -4.5 -2
ذخایر طلا 7.27 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 584.02 450 450 450 450 450
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 116.92 118 118 118 117 119
شاخص PMI تولید 41.10 50 52 52 45 52
صادرات 1203.20 1650 1650 1650 1650 1650
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 164.29 172 171 172 172 181
مخارج نظامی 3141.00 3100 3100 3100 3100 3100
موازنه تجاری 80.30 -170 100 100 -170 30 2021-03
نرخ مالیات بر فروش 5.00 5 5 5 5 5
نرخ مشارکت نیروی کار 64.71 67 64 64 67 64 ٪
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25
نرخ بیکاری 1.79 1.8 1.8 1.8 2 1.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -10.00 6 6 6 -12 6
نرخ تورم 2.64 4.5 4 5 5.5 5.5
نرخ تورم 0.34 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
نرخ بهره سپرده 5.83 5.83 5.83 5.83 6 5.83
نرخ بهره 7.00 7 7 7 7 7
واردات 1122.90 1550 1550 1550 1550 1620
ورود توریست 13942.00 250000 250000 250000 250000 350000
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی