شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
میانمار میانمار
 • نرخ فعلی : 8,324.4
 • بالاترین قیمت روز : 8,511
 • پایین ترین قیمت روز : 8,278.1
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 41.5
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.24%
 • نرخ بازگشایی بازار : 8,478.7
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۸:۰۸:۱۵
 • نرخ روز گذشته : 8,475.1
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.81%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 150.7
 • نرخ فعلی : 1,571.45 (MMK)
 • بالاترین قیمت روز : 1,572.58
 • پایین ترین قیمت روز : 1,570.36
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.53
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.01%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,572
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۲۸:۵۲
 • نرخ روز گذشته : 1,571.16
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.02%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.29
 • نرخ فعلی : 54.2 (MMK)
 • بالاترین قیمت روز : 54.41
 • پایین ترین قیمت روز : 54.19
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.07
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.18%
 • نرخ بازگشایی بازار : 54.27
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۳۰:۱۸
 • نرخ روز گذشته : 54.34
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.26%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.14
 • نرخ فعلی : 0.9069 (MMK)
 • بالاترین قیمت روز : 0.9072
 • پایین ترین قیمت روز : 0.9069
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.9071
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۸:۰۸:۱۰
 • نرخ روز گذشته : 0.9069
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

بازارهای ارزی میانمار

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EUR/MMK Ask 1619.866 1619.719 1619.719 1620.454 0.29 0.02% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
دلار / کیات میانمار 1469 - 1469 1478 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۳:۱۵
MMK/USD Ask 0.0007 - 0.0007 0.0007 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۱۴:۴۶
MMK/GBP Ask 0.0005 - 0.0005 0.0005 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱۶:۳۰

شاخص‌های اقتصادی میانمار + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

CPI مسکن آب و برق

198.01 2019 10 198 104 : 198 ماهیانه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 171 165 : 177 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 4326 77 : 5293 سه ماهه IP

ارزیابی اعتبار

0 : ماهیانه

بودجه دولت

-2.50 2018 12 -2.7 -7.1 : 1.7 سالیانه ٪

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

49.41 2018 12 47.31 37.14 : 216 سالیانه ٪

پول

1465.00 2020 01 1466 967 : 1648 روزانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

5922.00 2018 12 5610 716 : 5922 سالیانه USD

تولید ناخالص داخلی سرانه

1571.90 2018 12 1489 145 : 1572 سالیانه USD

تولید نفت خام

11.00 2019 04 11 8 : 23 ماهیانه BBL/D/1K

تورم مواد غذایی

7.96 2019 10 8.77 -6.3 : 42.1 ماهیانه ٪

تولید ناخالص داخلی

71.21 2018 12 66.72 6.46 : 71.21 سالیانه USD - میلیارد

جمعیت

53.71 2018 12 53.37 20.99 : 53.71 سالیانه میلیون

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-2.00 2018 12 -4.7 -14.8 : 6.8 سالیانه ٪

حساب جاری

-3592.00 2018 12 -3104 -3592 : 1963 سالیانه USD - میلیون

حداقل دستمزد

4800.00 2018 12 3600 3600 : 4800 سالیانه MMK/day

ذخایر طلا

7.27 2019 12 7.27 7.18 : 7.3 سه ماهه تن

رتبه رقابتی

0 2016 12 134 131 : 139 سالیانه

رتبه فساد مالی

0 2019 12 132 129 : 180 سالیانه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

447.59 2019 02 454 3.14 : 3822 ماهیانه USD - میلیون

سرعت اینترنت

0 2017 03 4190 528 : 4358 سه ماهه KBps

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

115.99 2019 10 115 87.69 : 119 ماهیانه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 29 13 : 30 سالیانه امتیاز

شاخص PMI تولید

52.00 2019 12 52.7 46.4 : 55.5 ماهیانه امتیاز

شاخص رقابتی

0 2016 12 3.23 3.22 : 3.32 سالیانه امتیاز

شاخص تروریسم

0 2018 12 5.92 3.45 : 5.92 سالیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

160.58 2019 10 160 101 : 161 ماهیانه امتیاز

صادرات

1354.60 2019 02 1580 503 : 1761 ماهیانه USD - میلیون

موازنه تجاری

-38.20 2019 02 12.2 -948 : 593 ماهیانه USD - میلیون

مخارج نظامی

3155.00 2018 12 3464 159 : 3818 سالیانه

نرخ مالیات بر فروش

5.00 2018 12 5 5 : 30 سالیانه ٪

نرخ مالیات درآمد شخصی

25.00 2018 12 25 20 : 25 سالیانه ٪

نرخ مالیات شرکت

25.00 2018 12 25 25 : 25 سالیانه ٪

نرخ مشارکت نیروی کار

64.71 2015 12 67 60.59 : 67 سالیانه ٪

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

6.80 2018 12 5.9 3.6 : 13.84 سالیانه ٪

نرخ تورم

8.72 2019 10 9.51 -1.09 : 54.02 ماهیانه ٪

نرخ تورم

0.46 2019 10 0.46 -2.32 : 4.5 ماهیانه ٪

نرخ بهره سپرده

8.00 2018 12 8 1.5 : 12.5 سالیانه ٪

نرخ بهره

10.00 2019 12 10 10 : 12 روزانه ٪

نرخ بیکاری

1.60 2018 12 2.2 0.8 : 4.17 سالیانه ٪

ورود توریست

367733.00 2019 02 380172 125085 : 450541 ماهیانه

واردات

1392.80 2019 02 1568 334 : 1973 ماهیانه USD - میلیون

هزینه زندگی خانواده

0 2018 12 405700 405700 : 405700 سالیانه

هزینه زندگی انفرادی

0 2018 12 193400 193400 : 193400 سالیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 198.01 167 211 212 165 225
بودجه دولت -2.50 -3.8 -3.8 -3.8 -3.8 -4.2 ٪
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 49.41 36 36 36 36 35 ٪
پول 1465.00 1479 1487 1495 1471 1512
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5922.00 6413 6413 6413 6413 6413 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه 1571.90 1723 1723 1723 1723 1798 USD
تولید نفت خام 11.00 10 10 10 10 10 BBL/D/1K
تورم مواد غذایی 7.96 5.5 6 6 6.5 6 ٪
تولید ناخالص داخلی 71.21 80.3 80.3 80.3 80.3 85.2 USD - میلیارد
جمعیت 53.71 54.39 54.39 54.39 54.39 54.73 میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.00 -5.1 -5.1 -5.1 -5.1 -4.5 ٪
حساب جاری -3592.00 -3600 -3600 -3600 -3600 -3800 USD - میلیون
حداقل دستمزد 4800.00 5100 5100 5100 5100 5100 MMK/day
ذخایر طلا 7.27 7.29 7.29 7.29 7.29 7.29 تن
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 447.59 280 500 450 474 450 USD - میلیون
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 115.99 121 123 124 120 132
شاخص PMI تولید 52.00 52.9 53 52 52.5 52.4 امتیاز
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 160.58 165 171 172 161 183 امتیاز
صادرات 1354.60 1760 1850 1450 1460 1650 USD - میلیون
موازنه تجاری -38.20 210 250 -170 10 30 USD - میلیون
مخارج نظامی 3155.00 2000 2000 2000 2000 2000
نرخ مالیات بر فروش 5.00 6 6 6 6 6 ٪
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25 ٪
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25 ٪
نرخ مشارکت نیروی کار 64.71 67 64 64 67 64 ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.80 6.3 6.3 6.3 6.3 6 ٪
نرخ تورم 8.72 7 6.8 6.9 7.1 6.5 ٪
نرخ تورم 0.46 0.4 0.2 0.3 0.5 0.3 ٪
نرخ بهره سپرده 8.00 7 7 7 7 6 ٪
نرخ بهره 10.00 9 9 9 9 8 ٪
نرخ بیکاری 1.60 4 4 4 4 3 ٪
ورود توریست 367733.00 345300 295000 400300 345300 450900
واردات 1392.80 1550 1600 1620 1450 1620 USD - میلیون