شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
جزایر مارشال جزایر مارشال
 • نرخ فعلی : 7,317
 • بالاترین قیمت روز : 7,387.2
 • پایین ترین قیمت روز : 7,244.5
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 26.8
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.23%
 • نرخ بازگشایی بازار : 7,289.5
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳:۱۵:۱۴
 • نرخ روز گذشته : 7,290
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.37%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 27
 • نرخ فعلی : 1,657.03
 • بالاترین قیمت روز : 1,659.99
 • پایین ترین قیمت روز : 1,644.09
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 2.81
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.12%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,649.03
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳:۱۵:۱۶
 • نرخ روز گذشته : 1,649.18
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.48%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 7.85
 • نرخ فعلی : 25.97
 • بالاترین قیمت روز : 26.59
 • پایین ترین قیمت روز : 25.66
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.27
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.19%
 • نرخ بازگشایی بازار : 26.12
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳:۱۵:۲۴
 • نرخ روز گذشته : 25.9
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.27%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.07
 • نرخ فعلی : 0.9197
 • بالاترین قیمت روز : 0.9223
 • پایین ترین قیمت روز : 0.9194
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.921
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳:۰۶:۲۹
 • نرخ روز گذشته : 0.9206
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.1%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0009

شاخص‌های اقتصادی جزایر مارشال + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی