شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
لیبی لیبی
 • نرخ فعلی : 7,284.3
 • بالاترین قیمت روز : 7,387.2
 • پایین ترین قیمت روز : 7,156.5
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 76.9
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.29%
 • نرخ بازگشایی بازار : 7,289.5
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۹:۵۴:۰۷
 • نرخ روز گذشته : 7,290
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.08%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 5.7
 • نرخ فعلی : 1,681.2
 • بالاترین قیمت روز : 1,685.13
 • پایین ترین قیمت روز : 1,644.09
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 2.81
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.34%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,649.03
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۹:۵۴:۴۵
 • نرخ روز گذشته : 1,649.18
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.94%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 32.02
 • نرخ فعلی : 25.93
 • بالاترین قیمت روز : 28.33
 • پایین ترین قیمت روز : 25.27
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.89
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.23%
 • نرخ بازگشایی بازار : 26.12
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۹:۵۴:۴۵
 • نرخ روز گذشته : 25.9
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.12%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.03
 • نرخ فعلی : 0.9142
 • بالاترین قیمت روز : 0.9223
 • پایین ترین قیمت روز : 0.914
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.921
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۹:۵۱:۲۷
 • نرخ روز گذشته : 0.9206
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.7%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0064

بازارهای ارزی لیبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
LYD/USD Ask 0.7037 - 0.7024 0.7107 0.00 0.19% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۵۰
EUR/LYD Ask 1.5438 1.5546 1.5331 1.5546 0.00 0.18% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۱۴
دلار / دینار لیبی 1.4227 1.4163 1.4026 1.4243 0.00 0.06% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۷:۳۶
LYD/GBP Ask 0.5689 - 0.5689 0.5689 0.01 1.78% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۵:۱۴
GBP/LYD Ask 1.7535 - 1.7535 1.7535 0.02 1.15% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۷:۱۴

شاخص‌های اقتصادی لیبی + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

CPI مسکن آب و برق

173.50 2019 09 173 143 : 174 ماهیانه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 186 185 : 188 سالیانه

ارزیابی اعتبار

0 : ماهیانه

ارزش بودجه دولت

0 2017 12 -20193 -26336 : 28626 سالیانه 2017-12

بودجه دولت

3.90 2018 12 -43 -131 : 38.2 سالیانه 2018-12

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

16.50 2016 12 15.3 6.3 : 21.2 سالیانه 2016-12

پول

1.42 2020 04 1.41 1.16 : 1.44 روزانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

18405.50 2018 12 17322 11096 : 29494 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

20388.20 2014 12 39016 20388 : 78166 سالیانه SOUND - میلیون

تولید نفت خام

146.00 2020 02 793 7 : 2370 ماهیانه 2020-02

تولید ناخالص داخلی سرانه

7529.00 2018 12 7086 4539 : 12065 سالیانه

تولید ناخالص داخلی

56.30 2019 12 48.32 20.48 : 87.14 سالیانه 2019-12

تولید فولاد

0 2020 01 63 0 : 130 ماهیانه

تورم مواد غذایی

-8.43 2019 09 -8.95 -12.12 : 52.64 ماهیانه 2019-09

ترازنامه بانک

0 2019 12 115300 13552 : 127525 ماهیانه 2019-12

جمعیت

6.78 2019 12 6.68 1.45 : 6.78 سالیانه 2019-12

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-0.20 2019 12 1.5 -41.8 : 55.2 سالیانه 2019-12

حساب جاری

15198.30 2018 12 6153 -24172 : 45983 سالیانه 2018-12

خطوط نفت خام

0 2020 02 15 0 : 18 ماهیانه

درآمدهای دولت

0 2019 12 16705 8595 : 72741 سالیانه 2019-12

ذخایر طلا

0 2019 12 117 117 : 144 سه ماهه 2019-12

رتبه فساد مالی

0 2019 12 170 105 : 172 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2015 12 108 88 : 126 سالیانه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

0 2018 12 -153 -3358 : 2680 سالیانه 2018-12

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

181.70 2019 09 183 133 : 189 ماهیانه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 17 14 : 27 سالیانه

شاخص تروریسم

0 2018 12 6.99 0 : 7.29 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2015 12 3.73 3.48 : 3.89 سالیانه امتیاز

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

262.20 2019 09 263 78 : 280 ماهیانه 2019-09

صادرات

26221.70 2017 12 9402 2449 : 77027 سالیانه 2017-12

ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی

0 2014 12 205 94.8 : 211 سالیانه امتیاز

عرضه پول M2

0 2019 12 109090 13136 : 123912 ماهیانه 2019-12

عرضه پول M1

0 2019 12 106217 8934 : 122063 ماهیانه 2019-12

عرضه پول M0

0 2019 12 60880 4189 : 74029 ماهیانه 2019-12

گردش سرمایه

0 2018 12 -530 -23905 : 515 سالیانه 2018-12

مخارج نظامی

0 2014 12 6830 895 : 6830 سالیانه

موازنه تجاری

22268.30 2018 12 11549 -14121 : 51089 سالیانه 2018-12

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

4.00 2019 12 10.9 -62.1 : 104 سالیانه 2019-12

نرخ تورم

0 2019 09 -0.1 -3.8 : 9.7 ماهیانه 2019-09

نرخ تورم

-6.00 2019 09 -6.1 -6.1 : 31.6 ماهیانه 2019-09

نرخ مالیات شرکت

20.00 2020 12 20 20 : 40 سالیانه 2020-12

نرخ مالیات درآمد شخصی

10.00 2018 12 10 10 : 15 سالیانه 2018-12

نرخ بهره

3.00 2020 03 3 3 : 5 روزانه 2020-03

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

11.25 2019 12 11.25 11.25 : 11.25 سالیانه 2019-12

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

3.75 2019 12 3.75 3.75 : 3.75 سالیانه 2019-12

نرخ بهره سپرده

2.50 2014 12 2.5 2.08 : 5.5 سالیانه ٪

نرخ بیکاری

17.30 2019 12 17.3 16.1 : 21.1 سالیانه 2019-12

نرخ تامین اجتماعی

15.00 2019 12 15 15 : 15 سالیانه 2019-12

واردات

14673.10 2017 12 12047 2106 : 43243 سالیانه 2017-12

هزینه های مالی

0 2019 12 16897 16897 : 65284 سالیانه 2019-12
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 173.50 169 171 175 150 181
بودجه دولت 3.90 -5 -5 -5 -5 -10 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 16.50 11 11 11 11 10 2016-12
پول 1.42 1.43 1.43 1.44 1.42 1.45
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 18405.50 17824 17824 17824 17824 18943
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 20388.20 22427 20694 20694 23446 25791 SOUND - میلیون
تولید نفت خام 146.00 1250 1300 1320 1200 1200 2020-02
تولید ناخالص داخلی سرانه 7529.00 7291 7291 7291 7291 7749
تولید ناخالص داخلی 56.30 32.19 32.19 32.19 32.19 43.93 2019-12
تورم مواد غذایی -8.43 -4 2 3.5 -6.9 4.6 2019-09
جمعیت 6.78 6.85 6.85 6.88 6.85 6.98 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.20 -6 -6 -6 -6 -4 2019-12
حساب جاری 15198.30 -4000 -4000 -4000 -4000 -3.6 2018-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 181.70 182 179 184 176 190
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 262.20 258 259 265 254 274 2019-09
صادرات 26221.70 17150 17150 17150 18733 17150 2017-12
موازنه تجاری 22268.30 -5220 -5220 -4740 -4259 -5220 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.00 -5 -5 -5 -5 1.5 2019-12
نرخ تورم -6.00 -2.5 -1.4 1 -3.8 3.5 2019-09
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10 2018-12
نرخ بهره 3.00 3 3 3 3 3 2020-03
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 2019-12
نرخ بهره سپرده 2.50 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 ٪
نرخ بیکاری 17.30 17.6 17.6 17.6 17.6 18 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 15.00 15 15 15 15 15 2019-12
واردات 14673.10 22370 22370 22370 22993 22370 2017-12
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی