شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
لیبریا لیبریا
 • نرخ فعلی : 7,278.6
 • بالاترین قیمت روز : 7,387.2
 • پایین ترین قیمت روز : 7,156.5
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 76.9
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.21%
 • نرخ بازگشایی بازار : 7,289.5
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۱:۴۸:۱۲
 • نرخ روز گذشته : 7,290
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.16%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 11.4
 • نرخ فعلی : 1,689.32
 • بالاترین قیمت روز : 1,690.43
 • پایین ترین قیمت روز : 1,644.09
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 2.81
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.83%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,649.03
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۱:۴۸:۱۹
 • نرخ روز گذشته : 1,649.18
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 2.43%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 40.14
 • نرخ فعلی : 25.43
 • بالاترین قیمت روز : 28.33
 • پایین ترین قیمت روز : 25.21
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.89
 • درصد بیشترین نوسان روز : 3.22%
 • نرخ بازگشایی بازار : 26.12
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۱:۴۸:۱۸
 • نرخ روز گذشته : 25.9
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.85%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.47
 • نرخ فعلی : 0.9143
 • بالاترین قیمت روز : 0.9223
 • پایین ترین قیمت روز : 0.914
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.921
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۱:۴۶:۲۴
 • نرخ روز گذشته : 0.9206
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.69%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0063

بازارهای ارزی لیبریا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
USD/LRD Ask 197.81 - 197.81 197.81 0.10 0.05% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۵:۱۴
EUR/LRD Ask 216.9271 - 216.9271 216.9271 0.10 0.05% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۱:۱۴
GBP/LRD Ask 246.2709 - 246.2709 246.2709 0.84 0.34% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۷:۱۴
LRD/USD Ask 0.005 - 0.005 0.0051 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۵:۰۸
LRD/GBP Ask 0.004 - 0.004 0.004 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۵:۱۴

شاخص‌های اقتصادی لیبریا + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2020 04 14 1 : 14 روزانه 2020-04

Coronavirus Recovered

0 2020 04 0 0 : 3 روزانه 2020-04

CPI مسکن آب و برق

0 2019 08 236 99.2 : 239 ماهیانه

Coronavirus Deaths

0 2020 04 3 0 : 3 روزانه 2020-04

آسانی کسب و کار

0 2019 12 174 144 : 180 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 759 200 : 43914 سه ماهه

ارزیابی اعتبار

0 : ماهیانه

بودجه دولت

-3.90 2018 12 -7.9 -9.4 : 3.8 سالیانه 2018-12

بدهی خارجی

0 2019 09 851 223 : 1682 سه ماهه 2019-09

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

32.00 2018 12 28.8 17.8 : 721 سالیانه 2018-12

پول

197.45 2020 04 197 81.35 : 211 روزانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

0 2019 12 932 710 : 1417 سالیانه 2019-12

تولید ناخالص داخلی از معادن

0 2019 12 109 11.3 : 201 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

1161.20 2018 12 1176 247 : 1325 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

0 2019 12 243 214 : 398 سالیانه 2019-12

تولید ناخالص داخلی سرانه

541.30 2018 12 548 116 : 1683 سالیانه

ترازنامه بانک مرکزی

0 2019 04 122460941 62295326 : 137759003 ماهیانه LRD Thousand

تورم مواد غذایی

32.38 2019 10 33.2 -4.24 : 39.24 ماهیانه 2019-10

تولید ناخالص داخلی از ساخت

0 2019 12 62 56 : 85.1 سالیانه

تولید سیمان

0 2019 10 16089 225 : 43913 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی

3.22 2019 12 3.25 0.13 : 3.29 سالیانه 2019-12

تولید ناخالص داخلی از خدمات

0 2019 12 435 343 : 612 سالیانه

جمعیت

4.96 2019 12 4.82 1.12 : 4.96 سالیانه 2019-12

حواله

0 2019 10 29.5 22.94 : 175 ماهیانه 2019-10

حساب جاری

0 2019 09 -188 -1069 : 246 سه ماهه 2019-09

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-22.30 2019 12 -20.9 -64.7 : 8.91 سالیانه 2019-12

رتبه فساد مالی

0 2019 12 120 75 : 150 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2018 12 130 111 : 132 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 4104 212 : 4375 سه ماهه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

0 2019 08 741 99.64 : 748 ماهیانه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 32 21 : 41 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2018 12 39.92 3.37 : 40.55 سالیانه

شاخص تروریسم

0 2018 12 0.21 0 : 3.01 سالیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

498.82 2019 10 497 99.7 : 499 ماهیانه 2019-10

صادرات

0 2019 10 43.5 0 : 83.5 ماهیانه 2019-10

عرضه پول M2

0 2019 09 115122 19310 : 115122 سه ماهه 2019-09

عرضه پول M1

0 2019 09 74449 13811 : 77297 سه ماهه 2019-09

مخارج نظامی

13.00 2018 12 15.3 5.2 : 17.5 سالیانه

موازنه تجاری

-23.80 2019 10 -41.2 -198 : 15.1 ماهیانه 2019-10

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

-0.40 2019 12 1.2 -51.03 : 106 سالیانه 2019-12

نرخ وام بانکی

12.40 2019 11 12.4 12.1 : 20.3 ماهیانه 2019-11

نرخ تورم

0.40 2019 10 1 -6.2 : 7.5 ماهیانه 2019-10

نرخ بیکاری

2.00 2019 12 2 2 : 15.9 سالیانه 2019-12

نرخ بهره

30.00 2020 03 30 4 : 30 روزانه 2020-03

نرخ بهره سپرده

3.85 2016 12 4.05 3.03 : 11.5 سالیانه ٪

نرخ تورم

30.55 2019 10 30.9 -5.69 : 31.3 ماهیانه 2019-10

واردات

0 2019 10 84.7 3.4 : 219 ماهیانه 2019-10
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بودجه دولت -3.90 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2 -4 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 32.00 28 28 28 28 27 2018-12
پول 197.45 200 201 203 199 206
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1161.20 1174 1174 1174 1174 1199
تولید ناخالص داخلی سرانه 541.30 547 547 547 547 559
تورم مواد غذایی 32.38 24 22 20 27 15 2019-10
تولید ناخالص داخلی 3.22 3.26 3.26 3.26 3.26 3.49 2019-12
جمعیت 4.96 5.15 5.15 5.06 5.15 5.18 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -22.30 -22.8 -22.8 -22.8 -22.8 -21.2 2019-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 498.82 607 646 638 550 779 2019-10
مخارج نظامی 13.00 13.5 13.5 13.5 13.5 15.6
موازنه تجاری -23.80 -48.91 -48.9 -48.92 -48.93 -48.9 2019-10
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.40 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 1.4 2019-12
نرخ وام بانکی 12.40 12 12 12 12 12 2019-11
نرخ تورم 0.40 2 1.8 3 -0.3 2.8 2019-10
نرخ بیکاری 2.00 1.9 1.9 1.9 1.9 1.8 2019-12
نرخ بهره 30.00 30 30 30 30 15 2020-03
نرخ بهره سپرده 3.85 3.95 3.45 3.45 3.95 2.45 ٪
نرخ تورم 30.55 32 30 28 34 22 2019-10
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی