شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
سری‌لانکا سری‌لانکا
 • نرخ فعلی : 4,571.63
 • بالاترین قیمت روز : 4,747.71
 • پایین ترین قیمت روز : 4,562.95
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱ فروردین
 • نرخ روز گذشته : 4,571.63
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 191.5 (LKR)
 • بالاترین قیمت روز : 194
 • پایین ترین قیمت روز : 191
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 3
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.26%
 • نرخ بازگشایی بازار : 193.06
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۰۱:۴۲
 • نرخ روز گذشته : 194
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.31%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 2.5
 • نرخ فعلی : 2.5098 (LKR)
 • بالاترین قیمت روز : 2.5516
 • پایین ترین قیمت روز : 2.4967
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.05
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.38%
 • نرخ بازگشایی بازار : 2.5501
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۰۷:۴۲
 • نرخ روز گذشته : 2.5545
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.78%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0447
 • نرخ فعلی : 9.988 (LKR)
 • بالاترین قیمت روز : 9.988
 • پایین ترین قیمت روز : 9.988
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 9.988
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳:۰۱:۰۱
 • نرخ روز گذشته : 9.857
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.33%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.131

بازارهای ارزی سری‌لانکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
LKR/USD Ask 0.0052 0.0051 0.0051 0.0052 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۷:۲۹
EUR/LKR Ask 210.11 208.237 207.273 210.917 0.71 0.34% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۷:۲۸
GBP/LKR Ask 238.66 237.632 236.21 240.851 1.88 0.79% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۷:۲۸
ZAR/LKR Ask 10.553 10.6 10.46 10.67 0.11 1.01% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۷:۲۸
INR/LKR Ask 2.5098 2.5101 2.4967 2.5516 0.04 1.78% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۷:۰۷

شاخص های بورس سری‌لانکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CSE All-Share 4571.63 - 4571.63 4571.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۹:۳۰
CSE All-Share 4571.63 - 4562.95 4747.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۳۰

بازار سهام سری‌لانکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Udapussellawa Plantations 23.9 - 23.9 23.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۳:۳۷
Balangoda Plantations 10.3 - 10.3 10.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۳:۳۷
Serendib Land PLC 1200 - 1200 1200 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۳:۳۷
Samson Int 90 - 90 90 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۳:۳۷
Laxapana Batteries 10.1 - 10.1 10.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۳:۳۷

بازار اوراق قرضه سری‌لانکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sri Lanka 3M 6.7 - 6.7 6.7 0.10 1.49% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۳:۰۱
Sri Lanka 6M 6.85 - 6.85 6.85 0.25 3.65% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۳:۰۱
Sri Lanka 1Y 7.857 - 7.857 7.857 0.05 0.65% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۳:۰۱
Sri Lanka 2Y 8.631 - 8.631 8.631 0.18 2.12% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۳:۰۱
Sri Lanka 3Y 8.995 - 8.995 8.995 0.26 2.90% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۳:۰۱

شاخص‌های اقتصادی سری‌لانکا + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2020 04 178 1 : 180 روزانه 2020-04

CPI مسکن آب و برق

0 2020 02 118 105 : 118 ماهیانه

Coronavirus Recovered

0 2020 04 38 0 : 38 روزانه 2020-04

Coronavirus Deaths

0 2020 04 5 0 : 6 روزانه 2020-04

آسانی کسب و کار

0 2019 12 100 83 : 113 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 107335 31627 : 246049 سه ماهه

افراد بیکار

437797.00 2019 09 420231 282648 : 953794 سه ماهه 2019-09

افراد شاغل

0 2019 09 8203018 4962105 : 8554179 سه ماهه 2019-09

اندازه اصل تورم

3.20 2020 02 3 2.13 : 12.76 ماهیانه 2020-02

اعتبار بخش خصوصی

5864335.50 2020 01 5857569 4011 : 5864336 ماهیانه 2020-01

ارزیابی اعتبار

0 2020 03 : ماهیانه 30

ارزش بودجه دولت

-760769.00 2018 12 -733494 -829502 : -10483 سالیانه 2018-12

اطمینان کسب و کار

78.00 2019 12 64 61 : 136 سه ماهه 2019-12

استفاده از ظرفیت

81.00 2018 12 81 69 : 82 سالیانه

بودجه دولت

-5.30 2018 12 -5.5 -10.2 : -5.3 سالیانه 2018-12

بدهی های دولت

12874786.00 2019 09 12599843 310779 : 12874786 سه ماهه 2019-09

بدهی خارجی

55157.27 2019 09 55469 37098 : 55469 سه ماهه 2019-09

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

82.90 2018 12 76.9 16.3 : 109 سالیانه 2018-12

بازار سهام

4571.63 2020 03 4875 382 : 7864 روزانه

پس انداز های شخصی

21.20 2018 12 15.2 13.9 : 27.2 سالیانه 2018-12

پول

193.00 2020 04 193 93.87 : 193 روزانه

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

166770.00 2019 09 165577 77176 : 190372 سه ماهه 2019-09

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

170732.00 2019 09 163238 124301 : 186854 سه ماهه 2019-09

تولید ناخالص داخلی از ساخت

399491.00 2019 09 313145 270409 : 447545 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از معادن

55822.00 2019 09 55422 29585 : 67204 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی

25676.00 2019 09 25744 16596 : 25744 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

11955.50 2018 12 11706 3613 : 11956 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از خدمات

1461425.00 2019 09 1407926 793066 : 1469899 سه ماهه

تولید ناخالص ملی

14047307.00 2018 12 13060619 4115 : 14047307 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

3936.50 2018 12 3854 586 : 3936 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

2507363.00 2019 09 2314787 1414948 : 2680362 سه ماهه 2019-09

تغییر قیمت تولید کننده

5.70 2020 01 3.6 -3.4 : 20.3 ماهیانه 2020-01

تغییرات موجودی انبار

313742.80 2018 12 1217426 313743 : 1217426 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی

282904.00 2019 09 210224 135720 : 320545 سه ماهه

ترازنامه بانک مرکزی

1907948.50 2020 01 1919417 297382 : 2140525 ماهیانه 2020-01

ترازنامه بانک

9624866.20 2019 11 9526809 335514 : 9624866 ماهیانه 2019-11

تورم مواد غذایی

12.80 2020 02 12.4 -4.1 : 14.7 ماهیانه 2020-02

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

3707078.50 2018 12 3502124 357 : 3707078 سالیانه

تولید صنعتی

1.30 2019 11 1.1 -11.4 : 35.2 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی

91.00 2019 12 88.9 1.24 : 91 سالیانه 2019-12

تولید صنعتی

1.30 2019 11 1.1 -3 : 7.8 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

109306.00 2019 09 102802 82170 : 130706 سه ماهه

ثبت خودرو

2999.00 2019 11 3499 308 : 15017 ماهیانه

جواز ساختمان

2491.00 2019 06 2685 1638 : 4505 سه ماهه 2019-06

جمعیت

21.90 2019 12 21.67 9.87 : 21.9 سالیانه 2019-12

حواله

515.30 2019 11 607 241 : 729 ماهیانه 2019-11

حداقل دستمزد

10000.00 2017 12 10000 10000 : 10000 سالیانه 2017-12

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-3.00 2018 12 -2.6 -19.3 : -0.4 سالیانه 2018-12

حساب جاری

-882.00 2019 09 -661 -1695 : 446 سه ماهه 2019-09

دستمزد مشاغل با مهارت بالا

57500.00 2018 12 60800 52900 : 60800 سالیانه

دستمزد مشاغل با مهارت پایین

0 2018 12 23500 21500 : 23500 سالیانه

درآمدهای دولت

1932459.00 2018 12 1839562 15642 : 1932459 سالیانه 2018-12

درآمد گردشگری

332.20 2019 11 223 19.3 : 475 ماهیانه

ذخایر طلا

19.66 2019 12 19.89 3.63 : 23.1 سه ماهه 2019-12

ذخایر ارزی

1364192.00 2020 01 1388108 437 : 1566324 ماهیانه 2020-01

رتبه فساد مالی

0 2019 12 89 52 : 97 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 85 52 : 85 سالیانه

رابطه مبادله

0 2019 11 111 74.5 : 161 ماهیانه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

140.00 2019 09 243 20 : 961 سه ماهه 2019-09

سرعت اینترنت

0 2017 03 7307 375 : 8527 سه ماهه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

116.20 2020 02 115 89.5 : 193 ماهیانه

شاخص مسکن

837.90 2019 06 828 124 : 838 سه ماهه 2019-06

شاخص رقابتی

0 2019 12 56 3.84 : 57.11 سالیانه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 38 31 : 40 سالیانه

شاخص PMI تولید

53.60 2020 02 54 41 : 67.3 ماهیانه

شاخص PMI خدمات

50.20 2020 02 57 44.7 : 66.8 ماهیانه

شاخص تروریسم

0 2018 12 4.05 2.91 : 7.13 سالیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

133.40 2020 02 135 6.4 : 135 ماهیانه 2020-02

صادرات

1004.90 2019 12 979 305 : 1137 ماهیانه 2019-12

ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی

149.82 2018 12 144 100 : 197 سالیانه 2018-12

عرضه پول M2

7001066.00 2020 01 6912710 11297 : 7001066 ماهیانه 2020-01

عرضه پول M0

0 2019 11 649273 602 : 687638 ماهیانه 2019-11

عرضه پول M1

0 2020 01 865467 6091 : 865467 ماهیانه 2020-01

قیمت واردات

0 2019 11 136 33.69 : 159 ماهیانه 2019-11

قیمت مصرف کننده اصلی

136.90 2020 02 136 47.7 : 137 ماهیانه 2020-02

قیمت صادرات

0 2019 11 150 42.89 : 169 ماهیانه 2019-11

قیمت تولید

142.10 2019 12 138 100 : 142 ماهیانه 2019-12

موازنه تجاری

-730.00 2019 12 -762 -1101 : -50.1 ماهیانه 2019-12

مخارج نظامی

1710.00 2018 12 1867 7.9 : 2054 سالیانه

نرخ مالیات درآمد شخصی

24.00 2019 12 24 15 : 35 سالیانه 2019-12

نرخ اشتغال

94.90 2019 09 95.1 91 : 96.3 سه ماهه 2019-09

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

2.00 2019 09 1.5 0.5 : 16.12 سه ماهه 2019-09

نرخ مالیات شرکت

28.00 2019 12 28 15 : 42 سالیانه 2019-12

نرخ مشارکت نیروی کار

51.90 2019 09 52.6 46.9 : 54.7 سه ماهه 2019-09

نسبت ذخیره نقدی

4.00 2020 03 4 4 : 11 روزانه 6

نرخ وام بانکی

9.34 2020 02 9.68 6 : 23.2 ماهیانه 2020-02

نرخ وام

7.00 2020 03 7.5 7.5 : 23 ماهیانه 2020-03

نرخ تورم

-0.90 2020 02 1.7 -3.51 : 5.19 ماهیانه 2020-02

نرخ مالیات بر فروش

8.00 2020 12 8 8 : 15 سالیانه 2020-12

نرخ بهره بین بانکی

7.47 2020 04 7.47 0.13 : 27.58 روزانه 7.4

نرخ تورم

5.40 2020 02 6.2 -0.9 : 28.3 ماهیانه 2020-02

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

12.00 2019 12 12 12 : 17 سالیانه 2019-12

نرخ بهره سپرده

6.00 2020 03 6.5 6 : 20 ماهیانه 7

نرخ بهره

6.00 2020 03 6.5 6 : 10.5 روزانه 2020-03

نرخ بیکاری

4.50 2019 09 4.9 3.7 : 16.6 سه ماهه 2019-09

نرخ تامین اجتماعی

20.00 2019 12 20 20 : 25 سالیانه 2019-12

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

8.00 2019 12 8 8 : 8 سالیانه 2019-12

نرخ بیکاری جوانان

23.30 2019 09 20 15.4 : 38.1 سه ماهه 2019-09

واردات

1735.30 2019 12 1741 408 : 2048 ماهیانه 2019-12

ورود توریست

207507.00 2020 02 228434 5536 : 253169 ماهیانه

هزینه های مصرف کننده

10081222.90 2018 12 8262817 2992 : 10081223 سالیانه 2018-12

هزینه زندگی خانواده

52100.00 2018 12 52100 52100 : 52100 سالیانه

هزینه زندگی انفرادی

29100.00 2018 12 29100 29100 : 29100 سالیانه

هزینه های دولت

1300180.20 2018 12 1130674 440 : 1300180 سالیانه 2018-12

هزینه های مالی

2693228.00 2018 12 2573056 19192 : 2693228 سالیانه 2018-12
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
افراد بیکار 437797.00 419000 420000 421000 417000 429000 2019-09
اندازه اصل تورم 3.20 4 3.5 4.1 3.5 4.1 2020-02
اعتبار بخش خصوصی 5864335.50 5877797 5936142 5994487 5819451 6227869 2020-01
ارزش بودجه دولت -760769.00 -730000 -730000 -730000 -730000 -730000 2018-12
اطمینان کسب و کار 78.00 32 36 43 45 55 2019-12
استفاده از ظرفیت 81.00 81 81 81 81 81
بودجه دولت -5.30 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5 -4.5 2018-12
بدهی های دولت 12874786.00 13692700 13964155 14235609 13421246 15592881 2019-09
بدهی خارجی 55157.27 57500 58000 60000 56900 62000 2019-09
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 82.90 72 72 72 72 70 2018-12
بازار سهام 4571.63 4432 4364 4296 4501 4162
پس انداز های شخصی 21.20 22.6 22.6 22.6 22.6 23.1 2018-12
پول 193.00 194 194 195 193 196
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 166770.00 166736 167854 171440 178951 178297 2019-09
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 170732.00 164381 171842 175512 164219 182533 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 399491.00 315337 402088 410677 452244 427104
تولید ناخالص داخلی از معادن 55822.00 55810 56185 57385 63305 59680
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 25676.00 25924 25843 26395 25277 27451
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11955.50 12173 12173 12173 12173 12750
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1461425.00 1417781 1470924 1502345 1350022 1562439
تولید ناخالص ملی 14047307.00 14145638 14138614 14440632 14194804 15018257
تولید ناخالص داخلی سرانه 3936.50 4008 4008 4008 4008 4198
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2507363.00 2330991 2523661 2577569 2350548 2680672 2019-09
تغییر قیمت تولید کننده 5.70 5.5 1.9 2.5 3.1 2.5 2020-01
تغییرات موجودی انبار 313742.80 355000 355000 355000 355000 536000
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 282904.00 211696 284743 290825 235207 302458
ترازنامه بانک مرکزی 1907948.50 2280000 2320000 2350000 2310000 2350000 2020-01
ترازنامه بانک 9624866.20 9470000 9480000 9600000 9450000 9800000 2019-11
تورم مواد غذایی 12.80 7.5 6.5 6.5 15 6.9 2020-02
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3707078.50 3733028 3731175 3810877 3746003 3963312
تولید صنعتی 1.30 2.1 2.8 3.1 2.5 3.1
تولید ناخالص داخلی 91.00 92.36 92.36 92.36 92.36 107 2019-12
تولید صنعتی 1.30 0.6 0.5 1.3 0.8 1.3
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 109306.00 103522 110016 112367 98345 116861
ثبت خودرو 2999.00 3000 5500 5690 4500 5690
جواز ساختمان 2491.00 2200 2600 2940 2750 2940 2019-06
جمعیت 21.90 22.13 22.13 22.13 22.13 22.36 2019-12
حواله 515.30 580 600 750 620 750 2019-11
حداقل دستمزد 10000.00 10000 10000 10000 10000 11000 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.00 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.2 2018-12
حساب جاری -882.00 -900 -850 -810 -650 -810 2019-09
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 57500.00 61900 61900 62500 61900 64000
درآمدهای دولت 1932459.00 2110000 2110000 2110000 2110000 2110000 2018-12
درآمد گردشگری 332.20 200 250 450 350 500
ذخایر طلا 19.66 20.6 20.6 20.6 20.3 21 2019-12
ذخایر ارزی 1364192.00 1407485 1427329 1447174 1387640 1526552 2020-01
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 140.00 210 960 550 210 550 2019-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 116.20 121 121 121 119 127
شاخص مسکن 837.90 855 860 873 855 832 2019-06
شاخص PMI تولید 53.60 48 50 51.9 51.5 55.9
شاخص PMI خدمات 50.20 46 47 51 48.5 56.9
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 133.40 136 137 139 135 145 2020-02
صادرات 1004.90 1190 1250 1280 1210 1340 2019-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 149.82 157 157 157 160 164 2018-12
عرضه پول M2 7001066.00 6890000 6900000 6920000 6830000 7000000 2020-01
قیمت مصرف کننده اصلی 136.90 140 140 140 138 145 2020-02
قیمت تولید 142.10 144 138 146 143 149 2019-12
موازنه تجاری -730.00 -500 -450 -820 -910 -820 2019-12
مخارج نظامی 1710.00 1900 1900 1900 1900 1900
نرخ مالیات درآمد شخصی 24.00 24 24 24 24 24 2019-12
نرخ اشتغال 94.90 95.3 95.3 95.5 95.1 95.5 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.00 1.4 1.3 2.8 2.1 4 2019-09
نرخ مالیات شرکت 28.00 28 28 28 28 28 2019-12
نرخ مشارکت نیروی کار 51.90 53.1 53.3 53.5 53 53.9 2019-09
نسبت ذخیره نقدی 4.00 5 6 6 5 6 6
نرخ وام بانکی 9.34 9.43 9.43 9.43 9.68 9.43 2020-02
نرخ وام 7.00 7.25 7.25 7.25 7.5 7.25 2020-03
نرخ تورم -0.90 0.6 0.5 1.2 0.6 1.2 2020-02
نرخ مالیات بر فروش 8.00 8 8 8 8 8 2020-12
نرخ بهره بین بانکی 7.47 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4
نرخ تورم 5.40 4.6 4.7 4.7 6.9 4.7 2020-02
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.00 12 12 12 12 12 2019-12
نرخ بهره سپرده 6.00 7 7 7 7 7 7
نرخ بهره 6.00 6 6 6 6.25 6 2020-03
نرخ بیکاری 4.50 4.6 4.6 4.6 4.3 4.6 2019-09
نرخ تامین اجتماعی 20.00 20 20 20 20 20 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.00 8 8 8 8 8 2019-12
نرخ بیکاری جوانان 23.30 22.7 22.8 23 22.5 23 2019-09
واردات 1735.30 1690 1700 1890 2050 1950 2019-12
ورود توریست 207507.00 83000 130000 220000 205000 240000
هزینه های مصرف کننده 10081222.90 10151791 10146751 10363497 10187076 10778037 2018-12
هزینه زندگی خانواده 52100.00 52100 52100 42900 52100 44500
هزینه زندگی انفرادی 29100.00 29100 29100 25300 29100 25300
هزینه های دولت 1300180.20 1309281 1308631 1336585 1313832 1390049 2018-12
هزینه های مالی 2693228.00 2840000 2840000 2840000 2840000 2840000 2018-12
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی