شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
کره شمالی کره شمالی
 • نرخ فعلی : 7,293.5
 • بالاترین قیمت روز : 7,387.2
 • پایین ترین قیمت روز : 7,156.5
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 76.9
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.42%
 • نرخ بازگشایی بازار : 7,289.5
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۹:۵۷:۰۷
 • نرخ روز گذشته : 7,290
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.05%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 3.5
 • نرخ فعلی : 1,679.01
 • بالاترین قیمت روز : 1,685.13
 • پایین ترین قیمت روز : 1,644.09
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 2.81
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.21%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,649.03
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۹:۵۷:۱۶
 • نرخ روز گذشته : 1,649.18
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.81%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 29.83
 • نرخ فعلی : 25.94
 • بالاترین قیمت روز : 28.33
 • پایین ترین قیمت روز : 25.27
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.89
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.2%
 • نرخ بازگشایی بازار : 26.12
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۹:۵۷:۰۳
 • نرخ روز گذشته : 25.9
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.15%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.04
 • نرخ فعلی : 0.9146
 • بالاترین قیمت روز : 0.9223
 • پایین ترین قیمت روز : 0.914
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.921
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۹:۵۷:۲۴
 • نرخ روز گذشته : 0.9206
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.66%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.006

شاخص‌های اقتصادی کره شمالی + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

آدرس های IP

0 2014 03 77 28 : 261 سه ماهه

افراد شاغل

0 2017 12 14002 12121 : 17371 سالیانه 2017-12

پول

130.00 2020 03 130 1.3 : 130 روزانه

تولید ناخالص داخلی از ساخت

6196.60 2017 12 6658 5435 : 11835 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی

1157.30 2017 12 1192 815 : 1319 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

2494.00 2017 12 2609 1480 : 3495 سالیانه 2017-12

تولید ناخالص داخلی از معادن

4265.50 2017 12 4790 3084 : 5732 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از خدمات

9608.80 2017 12 9562 7877 : 9609 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

7049.40 2017 12 7144 4980 : 7144 سالیانه 2017-12

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

30882.30 2017 12 31997 24912 : 35027 سالیانه 2017-12

تولید سیمان

0 2017 12 7077 3150 : 7077 سالیانه

تولید خودرو

0 2017 12 0.4 0.3 : 1.3 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی

730.90 2017 12 763 731 : 764 سالیانه

تولید صنعتی

0 2015 12 1.1 -3.1 : 10 سالیانه ٪

تولید صنعتی

0 2017 12 4.8 -16.7 : 24.1 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

6958.40 2017 12 6904 5669 : 6958 سالیانه

تولید فولاد

0 2017 12 1218 945 : 3364 سالیانه

جمعیت

25.66 2019 12 25.55 11.42 : 25.66 سالیانه 2019-12

رتبه فساد مالی

0 2019 12 176 167 : 182 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2014 03 2887 800 : 14704 سه ماهه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 14 8 : 17 سالیانه

شاخص تروریسم

0 2018 12 0 0 : 0 سالیانه

صادرات

1844.50 2017 12 2914 972 : 3628 سالیانه 2017-12

فروش اسلحه

0 2014 12 20 1 : 250 سالیانه

موازنه تجاری

-1688.00 2017 12 -226 -2062 : -217 سالیانه 2017-12

نرخ مالیات بر فروش

15.00 2020 12 15 15 : 15 سالیانه 2020-12

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

-4.10 2018 12 -3.5 -6.5 : 6.1 سالیانه 2018-12

نرخ مشارکت نیروی کار

0 2017 12 70.5 70.5 : 84.3 سالیانه 2017-12

نرخ بیکاری

3.30 2019 12 3.3 3.3 : 4.3 سالیانه 2019-12

نرخ اشتغال

0 2015 12 74.2 74.2 : 80.4 سالیانه ٪

نرخ تورم

55.00 2013 07 70 30 : 4376 ماهیانه ٪

نرخ تورم

0 2011 01 30 0 : 360 ماهیانه 2011-01

واردات

3532.51 2017 12 3139 1610 : 4374 سالیانه 2017-12
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
پول 130.00 130 130 130 130 130
تولید ناخالص داخلی از ساخت 6196.60 6116 6116 6116 6116 6055
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1157.30 1142 1142 1142 1142 1131
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2494.00 2462 2462 2462 2462 2437 2017-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 4265.50 4210 4210 4210 4210 4168
تولید ناخالص داخلی از خدمات 9608.80 9484 9484 9484 9484 9389
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7049.40 6958 6958 6958 6958 6888 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 30882.30 30481 30481 30481 30481 30176 2017-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 730.90 721 721 721 721 714
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 6958.40 6868 6868 6868 6868 6799
جمعیت 25.66 25.63 25.73 25.79 25.73 25.91 2019-12
صادرات 1844.50 1624 1624 1624 1593 1624 2017-12
موازنه تجاری -1688.00 -1679 -1679 -1719 -1760 -1679 2017-12
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.10 -1.3 -1.3 -1.3 -1.3 -1 2018-12
نرخ بیکاری 3.30 3.3 3.3 3.3 3.3 3.4 2019-12
نرخ تورم 55.00 15 10 10 15 10 ٪
واردات 3532.51 3303 3303 3303 3352 3303 2017-12
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی