کومورو کومورو
کومورو

کومورو

از انتقال یک صفحه: این یک تغییرمسیر است از صفحه‌ای که منتقل شده‌است (تغییرنام داشته‌است). این صفحه به‌عنوان تغییرمسیری به‌منظور جلوگیری از شکستن پیوندها، هم داخلی و هم خارجی، که ممکن است به نام صفحه‌ای قدیمی باشد نگه داشته شده‌است.
 • نرخ فعلی : 41,410.1
 • بالاترین قیمت روز : 43,489.6
 • پایین ترین قیمت روز : 41,410.1
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 650.7
 • درصد بیشترین نوسان روز : 4.48%
 • نرخ بازگشایی بازار : 43,279.9
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۶:۰۷:۲۸
 • نرخ روز گذشته : 42,946.8
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 3.71%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1,536.7
 • نرخ فعلی : 1,866.99
 • بالاترین قیمت روز : 1,871.31
 • پایین ترین قیمت روز : 1,866.92
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.02
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.02%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,869.88
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۶:۰۷:۵۳
 • نرخ روز گذشته : 1,869.82
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.15%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 2.83
 • نرخ فعلی : 64.81
 • بالاترین قیمت روز : 65.61
 • پایین ترین قیمت روز : 64.78
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.13
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.51%
 • نرخ بازگشایی بازار : 65.61
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۶:۰۶:۵۲
 • نرخ روز گذشته : 65.64
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.28%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.83
 • نرخ فعلی : 0.8183
 • بالاترین قیمت روز : 0.8183
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8177
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.818
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۶:۰۸:۰۸
 • نرخ روز گذشته : 0.818
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.04%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0003

بازارهای ارزی کومورو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
دلار / فرانک کامرون 404.61 - 403.7 407.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ ساعت ۲۱:۲۲
پوند انگلیس / فرانک کامرون 571.3513 - 571.3513 571.3513 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۶:۱۴
فرانک کامرون / پوند انگلیس 0.0018 - 0.0018 0.0018 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۶:۱۴
فرانک کامرون / دلار 0.0025 - 0.0024 0.0025 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۲:۲۲

شاخص‌های اقتصادی کومورو + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

آدرس های IP

0 2017 03 1711 130 : 2878 سه ماهه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 164 152 : 164 سالیانه

ارزیابی اعتبار

0 : ماهیانه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

19.30 2019 12 18.6 16.6 : 78.1 سالیانه 2019-12

بودجه دولت

-1.80 2019 12 -0.6 -4.4 : 3.1 سالیانه

پول

402.61 2021 05 405 353 : 472 روزانه

تولید ناخالص داخلی

1.19 2019 12 1.18 0.18 : 1.19 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

1409.40 2019 12 1403 1199 : 1508 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

3081.40 2019 12 3067 2622 : 3081 سالیانه

جمعیت

0.86 2019 12 0.83 0.19 : 0.86 سالیانه 2019-12

حساب جاری

0 2019 12 -14026 -23013 : -1099 سالیانه

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-3.20 2019 12 -2.9 -30.44 : 3.63 سالیانه 2019-12

حواله

0 2020 09 8921 20 : 9076 ماهیانه

رتبه فساد مالی

0 2020 12 153 123 : 160 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 802 73.94 : 1148 سه ماهه

شاخص فساد مالی

0 2020 12 25 21 : 28 سالیانه

صادرات

21628.00 2019 12 17642 2190 : 21628 سالیانه

عرضه پول M1

0 2020 07 99209 20082 : 100195 ماهیانه

عرضه پول M2

0 2020 07 148733 31764 : 151177 ماهیانه

موازنه تجاری

-92658.00 2019 12 -101294 -101644 : -16776 سالیانه 2019-12

نرخ بهره

2.45 2020 09 2.45 1.04 : 8.5 روزانه 2020-09

نرخ بهره سپرده

1.75 2019 12 1.75 1.75 : 11.42 سالیانه

نرخ بیکاری

3.70 2019 12 3.7 3.7 : 4.7 سالیانه 2019-12

نرخ تورم

-4.69 2020 10 -4.29 -12.12 : 13.02 ماهیانه 2020-10

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

0.20 2020 12 2 -5.4 : 8.53 سالیانه

نرخ مالیات بر فروش

10.00 2020 12 10 10 : 10 سالیانه

واردات

114286.00 2019 12 119286 22241 : 119286 سالیانه

ورود توریست

45077.00 2019 12 35900 11396 : 45077 سالیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 19.30 32 32 32 32 33 2019-12
بودجه دولت -1.80 -4 -4 -4 -4 -3.4
پول 402.61 409 410 412 407 415
تولید ناخالص داخلی 1.19 1 1 1 1 1.2
تولید ناخالص داخلی سرانه 1409.40 1400 1400 1400 1400 1450
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3081.40 2950 2950 2950 2950 3070
جمعیت 0.86 0.91 0.89 0.89 0.91 0.91 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.20 -8.7 -8.7 -8.7 -8.7 -7.5 2019-12
صادرات 21628.00 16394 16394 16394 16394 16394
موازنه تجاری -92658.00 -107621 -112817 -112817 -107621 -107621 2019-12
نرخ بهره 2.45 2.3 2.3 2.2 2.35 2.1 2020-09
نرخ بهره سپرده 1.75 1.65 1.62 1.6 1.65 1.5
نرخ بیکاری 3.70 4.2 4.2 4.1 4.2 4.1 2019-12
نرخ تورم -4.69 2 3.4 2.8 0.6 3 2020-10
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.20 3.5 3.5 3.8 3.5 3.8
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10
واردات 114286.00 124014 124014 124014 124014 124014
ورود توریست 45077.00 26600 26600 26600 26600 30000
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی