کومورو کومورو
کومورو

کومورو

از انتقال یک صفحه: این یک تغییرمسیر است از صفحه‌ای که منتقل شده‌است (تغییرنام داشته‌است). این صفحه به‌عنوان تغییرمسیری به‌منظور جلوگیری از شکستن پیوندها، هم داخلی و هم خارجی، که ممکن است به نام صفحه‌ای قدیمی باشد نگه داشته شده‌است.
 • نرخ فعلی : 18,945.2
 • بالاترین قیمت روز : 18,945.2
 • پایین ترین قیمت روز : 18,914.6
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 14.9
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.07%
 • نرخ بازگشایی بازار : 18,914.6
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۰:۱۸:۱۳
 • نرخ روز گذشته : 18,886.7
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.31%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 58.5
 • نرخ فعلی : 1,814.13
 • بالاترین قیمت روز : 1,815.05
 • پایین ترین قیمت روز : 1,814.11
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.25
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.05%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,814.69
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۰:۱۸:۵۵
 • نرخ روز گذشته : 1,814.51
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.02%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.38
 • نرخ فعلی : 44.55
 • بالاترین قیمت روز : 44.55
 • پایین ترین قیمت روز : 44.53
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.02
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 44.55
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۰:۱۷:۴۰
 • نرخ روز گذشته : 44.55
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 0.8292
 • بالاترین قیمت روز : 0.8295
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8292
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8295
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۰:۱۶:۰۹
 • نرخ روز گذشته : 0.8295
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.04%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0003

بازارهای ارزی کومورو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
دلار / فرانک کامرون 413.05 - 409.1 413.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۲۳:۵۷
پوند انگلیس / فرانک کامرون 550.3029 - 550.3029 550.3029 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۶:۰۷
فرانک کامرون / پوند انگلیس 0.0018 - 0.0018 0.0018 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ ساعت ۱۰:۰۷
فرانک کامرون / دلار 0.0024 - 0.0023 0.0024 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ساعت ۹:۰۱

شاخص‌های اقتصادی کومورو + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

آدرس های IP

0 2017 03 1711 130 : 2878 سه ماهه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 164 152 : 164 سالیانه

ارزیابی اعتبار

0 : ماهیانه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

23.60 2019 12 20.2 19.3 : 78.1 سالیانه 2019-12

بودجه دولت

-2.60 2019 12 -3.1 -3.8 : 4.6 سالیانه

پول

410.15 2020 11 412 353 : 472 روزانه

تولید ناخالص داخلی

1.19 2019 12 1.18 0.18 : 1.19 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

1409.40 2019 12 1403 1199 : 1508 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

3081.40 2019 12 3067 2622 : 3081 سالیانه

جمعیت

0.86 2019 12 0.83 0.19 : 0.86 سالیانه 2019-12

حساب جاری

0 2019 12 -14026 -23013 : -1099 سالیانه

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-8.90 2019 12 -6 -30.44 : 3.63 سالیانه 2019-12

حواله

0 2020 03 4024 20 : 4486 ماهیانه

رتبه فساد مالی

0 2019 12 144 123 : 154 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 802 73.94 : 1148 سه ماهه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 27 21 : 28 سالیانه

صادرات

21628.00 2019 12 17642 2190 : 21628 سالیانه

عرضه پول M1

0 2020 07 99209 20082 : 100195 ماهیانه

عرضه پول M2

0 2020 07 148733 31764 : 151177 ماهیانه

موازنه تجاری

-92658.00 2019 12 -101294 -101644 : -16776 سالیانه 2019-12

نرخ بهره

2.45 2020 07 2.45 1.04 : 8.5 روزانه 2020-07

نرخ بهره سپرده

1.75 2019 12 1.75 1.75 : 11.42 سالیانه

نرخ بیکاری

3.70 2019 12 3.7 3.7 : 4.7 سالیانه 2019-12

نرخ تورم

3.70 2019 12 1.7 -3.4 : 11.7 سالیانه 2019-12

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

1.50 2019 12 2.8 -5.4 : 8.53 سالیانه

نرخ مالیات بر فروش

10.00 2020 12 10 10 : 10 سالیانه

واردات

114286.00 2019 12 119286 22241 : 119286 سالیانه

ورود توریست

35900.00 2018 12 27952 11396 : 35900 سالیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23.60 65 65 65 67 65 2019-12
بودجه دولت -2.60 -4.5 -4 -4 -4.5 -4
پول 410.15 417 419 420 415 424
تولید ناخالص داخلی 1.19 0.8 1 1 0.8 1
تولید ناخالص داخلی سرانه 1409.40 1378 1400 1400 1378 1400
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3081.40 2800 2950 2950 2800 2950
جمعیت 0.86 0.87 0.91 0.91 0.88 0.89 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.90 -9.4 -8.7 -8.7 -9.4 -8.7 2019-12
صادرات 21628.00 16394 16394 16394 16394 16394
موازنه تجاری -92658.00 -107621 -107621 -107621 -107621 -107621 2019-12
نرخ بهره 2.45 2.4 2.35 2.35 2.45 2.3 2020-07
نرخ بهره سپرده 1.75 1.7 1.65 1.65 1.75 1.65
نرخ بیکاری 3.70 4 4.2 4.2 4 4.2 2019-12
نرخ تورم 3.70 2.7 2.7 2.7 3.3 2.7 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.50 -1.8 2.7 2.7 -1.8 2.7
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10
واردات 114286.00 124014 124014 124014 124014 124014
ورود توریست 35900.00 23000 26600 26600 23000 26600
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی