• نرخ فعلی : 38,661.9
 • بالاترین قیمت روز : 39,126.4
 • پایین ترین قیمت روز : 34,353.6
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1,872.3
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.11%
 • نرخ بازگشایی بازار : 34,544.2
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۲۶:۲۴
 • نرخ روز گذشته : 34,403.4
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 12.38%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 4,258.5
 • نرخ فعلی : 1,802.48
 • بالاترین قیمت روز : 1,811.39
 • پایین ترین قیمت روز : 1,798.63
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 2.25
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.43%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,799.11
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۲۶:۱۰
 • نرخ روز گذشته : 1,802.18
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.02%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.3
 • نرخ فعلی : 71.94
 • بالاترین قیمت روز : 72.42
 • پایین ترین قیمت روز : 70.59
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.36
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.05%
 • نرخ بازگشایی بازار : 72.2
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۲۳:۴۲
 • نرخ روز گذشته : 72.17
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.32%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.23
 • نرخ فعلی : 0.849
 • بالاترین قیمت روز : 0.8502
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8476
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8493
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۲۵:۱۱
 • نرخ روز گذشته : 0.8493
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.04%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0003

شاخص‌های اقتصادی + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Vaccination Rate

0 2021 07 0.97 0 : 0.97 روزانه 2021-07

Coronavirus Vaccination Total

0 2021 07 196862 0 : 196862 روزانه 2021-07

CPI مسکن آب و برق

0 2021 04 105 99.2 : 120 ماهیانه

آدرس های IP

0 2017 03 11137 3781 : 17117 سه ماهه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 145 141 : 162 سالیانه

ارزیابی اعتبار

0 2021 07 : ماهیانه 20

استفاده از ظرفیت

0 2021 03 75 36 : 99.9 سه ماهه

اندازه اصل تورم

4.10 2021 05 4.1 -5 : 4.1 ماهیانه

بودجه دولت

-6.10 2020 12 -1.8 -6.1 : 30.4 سالیانه

پول

553.00 2021 07 554 415 : 632 روزانه

تغییرات سالیانه خرده فروشی

0 2020 12 -16.8 -29.6 : 53.5 سه ماهه

تورم مواد غذایی

7.40 2021 05 6 -6.9 : 14.55 ماهیانه

تولید صنعتی

0 2020 12 -8.3 -26.4 : 40.4 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی

17.39 2020 12 17.51 0.28 : 17.51 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

755.90 2020 12 792 341 : 792 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

2216.77 2020 12 2322 1415 : 2322 سالیانه

جمعیت

20.25 2020 12 19.66 5.26 : 20.25 سالیانه 2020-12

حساب جاری

0 2019 12 -358 -704 : -47.94 سالیانه

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-1.70 2020 12 -4.2 -15.96 : 0.51 سالیانه 2020-12

رتبه رقابتی

0 2019 12 125 115 : 135 سالیانه

رتبه فساد مالی

0 2020 12 130 77 : 130 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 1030 235 : 1030 سه ماهه

شاخص تروریسم

0 2018 12 6.02 0 : 6.65 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 43.63 3.21 : 43.69 سالیانه

شاخص فساد مالی

0 2020 12 29 27 : 35 سالیانه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

0 2021 04 96.5 92.7 : 118 ماهیانه

صادرات

0 2020 12 546 69.4 : 605 سه ماهه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

104.30 2021 05 103 98.3 : 118 ماهیانه

قیمت مصرف کننده اصلی

104.20 2021 05 104 100 : 116 ماهیانه

مخارج نظامی

580.00 2020 12 476 23.9 : 580 سالیانه

موازنه تجاری

-227.41 2020 12 -154 -357 : 34.36 سه ماهه 2020-12

نرخ بهره

4.00 2021 04 4 3.5 : 4.5 روزانه 2021-06

نرخ بهره سپرده

6.50 2017 12 6.9 6.5 : 8.6 سالیانه 2017-12

نرخ بیکاری

7.50 2020 12 7.2 3.1 : 11.7 سالیانه 2020-12

نرخ تورم

5.30 2021 05 4.8 -10.16 : 12.8 ماهیانه 2021-05

نرخ تورم

1.30 2021 05 0.9 -9.9 : 2.3 ماهیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

-2.50 2020 12 -0.7 -11.36 : 13.62 سه ماهه

نرخ مالیات بر فروش

18.00 2020 12 18 18 : 18 سالیانه

واردات

0 2020 12 700 116 : 824 سه ماهه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
اندازه اصل تورم 4.10 4.3 4 3.8 4.5 3.4
بودجه دولت -6.10 -4.6 -3.1 -3.1 -4.6 -3.1
پول 553.00 564 570 575 559 587
تورم مواد غذایی 7.40 6.8 5.3 4.8 7.6 4
تولید ناخالص داخلی 17.39 14 14 14 14 17.5
تولید ناخالص داخلی سرانه 755.90 760 760 760 760 855
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2216.77 2230 2230 2230 2230 2300
جمعیت 20.25 20.79 20.79 20.79 21.2 21.36 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.70 -4.1 -4.4 -4.4 -4.1 -4.4 2020-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.30 112 107 108 107 112
قیمت مصرف کننده اصلی 104.20 101 101 101 101 102
مخارج نظامی 580.00 473 473 473 470 473
موازنه تجاری -227.41 -262 -262 -262 -273 -264 2020-12
نرخ بهره 4.00 4 4 4 4 4 2021-06
نرخ بهره سپرده 6.50 6.5 6 6 6.5 6 2017-12
نرخ بیکاری 7.50 7.4 7.3 7.3 7.4 7.3 2020-12
نرخ تورم 5.30 6.2 5.8 5.4 5.7 5 2021-05
نرخ تورم 1.30 1.5 0.4 1 1.7 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.50 2.4 3.5 4 1.3 5.2
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی