• نرخ فعلی : 44,979.8
 • بالاترین قیمت روز : 45,754.5
 • پایین ترین قیمت روز : 42,594.1
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 730.7
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.92%
 • نرخ بازگشایی بازار : 44,106.4
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۱:۴۷:۵۰
 • نرخ روز گذشته : 44,042.6
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 2.13%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 937.2
 • نرخ فعلی : 1,870.05
 • بالاترین قیمت روز : 1,873.45
 • پایین ترین قیمت روز : 1,865.49
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.87
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.07%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,866.33
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۱:۴۸:۵۵
 • نرخ روز گذشته : 1,866.4
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.2%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 3.65
 • نرخ فعلی : 66.91
 • بالاترین قیمت روز : 66.94
 • پایین ترین قیمت روز : 66.25
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.2
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.19%
 • نرخ بازگشایی بازار : 66.31
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۱:۴۷:۵۵
 • نرخ روز گذشته : 66.31
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.9%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.6
 • نرخ فعلی : 0.8201
 • بالاترین قیمت روز : 0.823
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8201
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8224
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۱:۴۳:۱۵
 • نرخ روز گذشته : 0.8226
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.3%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0025

شاخص‌های اقتصادی + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

CPI مسکن آب و برق

0 2021 03 106 99.2 : 120 ماهیانه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 145 141 : 162 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 11137 3781 : 17117 سه ماهه

ارزیابی اعتبار

0 2021 05 : ماهیانه 20

استفاده از ظرفیت

0 2020 12 85.6 36 : 99.9 سه ماهه

اندازه اصل تورم

3.30 2021 03 0.5 -5 : 3.4 ماهیانه

بودجه دولت

-1.80 2019 12 -2.5 -5.2 : 30.4 سالیانه

پول

536.50 2021 05 537 415 : 632 روزانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

793.50 2019 12 778 341 : 794 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

2327.40 2019 12 2283 1415 : 2327 سالیانه

تغییرات سالیانه خرده فروشی

0 2020 12 -16.8 -29.6 : 53.5 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی

17.51 2019 12 17.17 0.28 : 17.51 سالیانه

تولید صنعتی

0 2020 12 -8.3 -26.4 : 40.4 سه ماهه

تورم مواد غذایی

4.90 2021 03 1.5 -6.9 : 14.55 ماهیانه

جمعیت

19.66 2019 12 19.08 5.26 : 19.66 سالیانه 2019-12

حساب جاری

0 2019 12 -358 -704 : -47.94 سالیانه

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-4.20 2019 12 -4.1 -15.96 : 0.51 سالیانه 2019-12

رتبه فساد مالی

0 2020 12 130 77 : 130 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 125 115 : 135 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 1030 235 : 1030 سه ماهه

شاخص تروریسم

0 2018 12 6.02 0 : 6.65 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 43.63 3.21 : 43.69 سالیانه

شاخص فساد مالی

0 2020 12 29 27 : 35 سالیانه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

0 2021 03 92.7 92.7 : 118 ماهیانه

صادرات

0 2020 09 605 69.4 : 605 سه ماهه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

102.50 2021 03 102 98.3 : 118 ماهیانه

قیمت مصرف کننده اصلی

103.50 2021 03 103 100 : 116 ماهیانه

مخارج نظامی

499.00 2019 12 482 26 : 499 سالیانه

موازنه تجاری

-154.24 2020 09 -104 -357 : 34.36 سه ماهه 2020-09

نرخ بهره

4.00 2021 02 4 3.5 : 4.5 روزانه 2021-02

نرخ بهره سپرده

6.50 2017 12 6.9 6.5 : 8.6 سالیانه 2017-12

نرخ بیکاری

9.80 2019 12 9.6 3.1 : 11.7 سالیانه 2019-12

نرخ تورم

4.00 2021 03 1 -10.16 : 12.8 ماهیانه 2021-03

نرخ تورم

0.60 2021 03 1 -9.9 : 2.3 ماهیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

-2.50 2020 12 -0.7 -11.36 : 13.62 سه ماهه

نرخ مالیات بر فروش

18.00 2020 12 18 18 : 18 سالیانه

واردات

0 2020 09 709 116 : 824 سه ماهه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
اندازه اصل تورم 3.30 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2
بودجه دولت -1.80 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -3.8
پول 536.50 546 550 554 542 562
تولید ناخالص داخلی سرانه 793.50 760 760 760 760 855
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2327.40 2230 2230 2230 2230 2300
تولید ناخالص داخلی 17.51 14 14 14 14 17.5
تورم مواد غذایی 4.90 2.3 3 3 2.6 3.2
جمعیت 19.66 21.2 20.79 20.79 21.2 21.36 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.20 -7.3 -7.3 -7.3 -7.3 -6.9 2019-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.50 102 112 102 99.49 103
قیمت مصرف کننده اصلی 103.50 101 101 101 102 102
مخارج نظامی 499.00 470 473 473 470 473
موازنه تجاری -154.24 -246 -262 -262 -273 -264 2020-09
نرخ بهره 4.00 4 4 4 4 4 2021-02
نرخ بهره سپرده 6.50 6.5 6 6 6.5 6 2017-12
نرخ بیکاری 9.80 11.5 11.5 10 11.5 10 2019-12
نرخ تورم 4.00 1.6 1.3 1.4 1.2 1.5 2021-03
نرخ تورم 0.60 1.7 1.5 1.5 1.4 1.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.50 2.8 4 3.5 2.4 5.5
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی