• نرخ فعلی : 19,013.8
 • بالاترین قیمت روز : 19,329.3
 • پایین ترین قیمت روز : 18,347
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 114.3
 • درصد بیشترین نوسان روز : 2.83%
 • نرخ بازگشایی بازار : 18,914.6
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۲:۰۴:۵۵
 • نرخ روز گذشته : 18,886.7
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.67%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 127.1
 • نرخ فعلی : 1,828.24
 • بالاترین قیمت روز : 1,832.33
 • پایین ترین قیمت روز : 1,807.6
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 3.48
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.36%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,814.69
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۲:۰۵:۴۵
 • نرخ روز گذشته : 1,814.51
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.76%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 13.73
 • نرخ فعلی : 45.5
 • بالاترین قیمت روز : 45.89
 • پایین ترین قیمت روز : 43.92
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.22
 • درصد بیشترین نوسان روز : 2.64%
 • نرخ بازگشایی بازار : 44.55
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۲:۰۴:۲۳
 • نرخ روز گذشته : 44.55
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 2.13%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.95
 • نرخ فعلی : 0.8269
 • بالاترین قیمت روز : 0.8306
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8261
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8295
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۱:۵۷:۰۸
 • نرخ روز گذشته : 0.8295
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.31%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0026

شاخص‌های اقتصادی + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

CPI مسکن آب و برق

0 2020 07 107 99.2 : 120 ماهیانه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 145 141 : 162 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 11137 3781 : 17117 سه ماهه

ارزیابی اعتبار

0 2020 11 : ماهیانه 25

استفاده از ظرفیت

0 2020 03 80.5 36 : 99.9 سه ماهه

اندازه اصل تورم

0.40 2020 08 1 -5 : 3.4 ماهیانه

بودجه دولت

-3.10 2019 12 -2.5 -5.2 : 30.4 سالیانه

پول

546.25 2020 11 546 415 : 632 روزانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

793.50 2019 12 778 341 : 794 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

2327.40 2019 12 2283 1415 : 2327 سالیانه

تغییرات سالیانه خرده فروشی

0 2020 03 1.2 -11.7 : 53.5 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی

17.51 2019 12 17.17 0.28 : 17.51 سالیانه

تولید صنعتی

0 2020 03 -20 -26.4 : 40.4 سه ماهه

تورم مواد غذایی

2.80 2020 07 1.6 -6.9 : 14.55 ماهیانه

جمعیت

19.68 2019 12 19.08 5.26 : 19.68 سالیانه 2019-12

حساب جاری

0 2018 12 -704 -704 : -47.94 سالیانه

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-5.40 2019 12 -4.1 -15.96 : 0.51 سالیانه 2019-12

رتبه فساد مالی

0 2019 12 120 77 : 130 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 125 115 : 135 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 1030 235 : 1030 سه ماهه

شاخص تروریسم

0 2018 12 6.02 0 : 6.65 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 43.63 3.21 : 43.69 سالیانه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 32 27 : 35 سالیانه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

0 2020 07 97.1 94.4 : 118 ماهیانه

صادرات

0 2019 12 447 69.4 : 567 سه ماهه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

102.90 2020 07 101 98.3 : 118 ماهیانه

قیمت مصرف کننده اصلی

101.50 2020 08 103 100 : 116 ماهیانه

مخارج نظامی

457.00 2018 12 459 24.2 : 459 سالیانه

موازنه تجاری

-266.38 2020 03 -325 -357 : 34.36 سه ماهه 2020-03

نرخ بهره

4.00 2020 10 4 3.5 : 4.5 روزانه 2020-10

نرخ بهره سپرده

6.50 2017 12 6.9 6.5 : 8.6 سالیانه 2017-12

نرخ بیکاری

9.80 2019 12 9.6 3.1 : 11.7 سالیانه 2019-12

نرخ تورم

-0.50 2020 07 1.9 -9.9 : 2.3 ماهیانه

نرخ تورم

1.40 2020 09 2.1 -10.16 : 12.8 ماهیانه 2020-09

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

-2.30 2020 03 4.9 -11.36 : 13.62 سه ماهه

نرخ مالیات بر فروش

18.00 2020 12 18 18 : 18 سالیانه

واردات

0 2019 12 703 116 : 824 سه ماهه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
اندازه اصل تورم 0.40 -0.5 0.2 0.4 -0.5 0.3
بودجه دولت -3.10 -5 -4.6 -4.6 -5 -4.6
پول 546.25 556 560 564 552 572
تولید ناخالص داخلی سرانه 793.50 700 760 760 700 760
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2327.40 2150 2230 2230 2150 2230
تولید ناخالص داخلی 17.51 12.5 14 14 12.5 14
تورم مواد غذایی 2.80 3 2.6 2.3 3.6 3
جمعیت 19.68 20.22 21.2 21.2 20.45 20.79 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.40 -7 -7.3 -7.3 -7 -7.3 2019-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.90 98.4 97.71 102 109 112
قیمت مصرف کننده اصلی 101.50 104 104 104 104 106
مخارج نظامی 457.00 470 470 470 470 473
موازنه تجاری -266.38 -246 -264 -264 -273 -264 2020-03
نرخ بهره 4.00 4 4 4 4 4 2020-10
نرخ بهره سپرده 6.50 6.5 6 6 6.5 6 2017-12
نرخ بیکاری 9.80 10.7 11.5 11.5 10.7 11.5 2019-12
نرخ تورم -0.50 -0.3 1.4 1.7 1.5 1.5
نرخ تورم 1.40 -0.9 1.2 1.6 -1.5 1.3 2020-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.30 2.6 3.4 3.8 0.9 4
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی