• نرخ فعلی : 49,464.74
 • بالاترین قیمت روز : 49,725.00
 • پایین ترین قیمت روز : 48,591.68
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 822.99
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.43%
 • نرخ بازگشایی بازار : 49,262.40
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۱:۱۹:۵۵
 • نرخ روز گذشته : 49,440.71
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.05%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 24.03
 • نرخ فعلی : 1,783.38
 • بالاترین قیمت روز : 1,784.63
 • پایین ترین قیمت روز : 1,782.34
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳ آذر
 • نرخ روز گذشته : 1,783.38
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 66.27
 • بالاترین قیمت روز : 66.56
 • پایین ترین قیمت روز : 66.16
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳ آذر
 • نرخ روز گذشته : 66.27
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 0.8839
 • بالاترین قیمت روز : 0.885
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8839
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳ آذر
 • نرخ روز گذشته : 0.8839
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

شاخص‌های اقتصادی + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
Coronavirus Vaccination Rate
0 2021 10 2.8 0 : 2.81 روزانه
Coronavirus Vaccination Total
0 2021 10 584773 0 : 585224 روزانه
CPI مسکن آب و برق
0 2021 08 107 99.2 : 120 ماهیانه
آدرس های IP
0 2017 03 11137 3781 : 17117 سه ماهه
آسانی کسب و کار
0 2019 12 145 141 : 162 سالیانه
ارزیابی اعتبار
0 2021 10 : ماهیانه 20
استفاده از ظرفیت
0 2021 03 75 36 : 95.3 سه ماهه
اندازه اصل تورم
0.30 2021 07 4.1 -5 : 4.1 ماهیانه
بودجه دولت
-6.10 2020 12 -1.8 -6.1 : 30.4 سالیانه
پول
563.00 2021 10 569 415 : 632 روزانه
تغییرات سالیانه خرده فروشی
0 2021 06 -2.1 -19.7 : 53.5 سه ماهه
تورم مواد غذایی
1.80 2021 08 2.8 -6.9 : 14.55 ماهیانه
تولید صنعتی
0 2021 06 3.6 -26.4 : 40.4 سه ماهه
تولید ناخالص داخلی
17.39 2020 12 17.51 0.28 : 17.51 سالیانه
تولید ناخالص داخلی سرانه
755.90 2020 12 792 341 : 792 سالیانه
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP
2216.77 2020 12 2322 1415 : 2322 سالیانه
جمعیت
20.25 2020 12 19.66 5.26 : 20.25 سالیانه
حساب جاری
0 2020 12 -755 -755 : -47.94 سالیانه
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی
-1.70 2020 12 -4.2 -15.96 : 0.51 سالیانه
رتبه رقابتی
0 2019 12 125 115 : 135 سالیانه
رتبه فساد مالی
0 2020 12 130 77 : 130 سالیانه
سرعت اینترنت
0 2017 03 1030 235 : 1030 سه ماهه
شاخص تروریسم
0 2018 12 6.02 0 : 6.65 سالیانه
شاخص رقابتی
0 2019 12 43.63 3.21 : 43.69 سالیانه
شاخص فساد مالی
0 2020 12 29 27 : 35 سالیانه
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل
0 2021 07 97.5 92.7 : 118 ماهیانه
صادرات
0 2021 06 552 69.4 : 605 سه ماهه
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده
104.90 2021 08 105 98.3 : 118 ماهیانه
قیمت مصرف کننده اصلی
103.50 2021 07 105 100 : 116 ماهیانه
مخارج نظامی
580.00 2020 12 476 23.9 : 580 سالیانه
موازنه تجاری
-316.56 2021 06 -265 -357 : 34.36 سه ماهه 2021-06
نرخ بهره
4.00 2021 09 4 3.5 : 4.5 روزانه
نرخ بهره سپرده
6.50 2017 12 6.9 6.5 : 8.6 سالیانه 2017-12
نرخ بیکاری
7.50 2020 12 7.2 3.1 : 11.7 سالیانه
نرخ تورم
0.20 2021 08 -0.2 -9.9 : 2.3 ماهیانه
نرخ تورم
1.50 2021 08 2 -10.16 : 12.8 ماهیانه
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه
6.30 2021 06 2.7 -11.36 : 13.62 سه ماهه
نرخ مالیات بر فروش
18.00 2020 12 18 18 : 18 سالیانه
واردات
0 2021 06 818 116 : 824 سه ماهه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
اندازه اصل تورم 0.30 4 3.8 3.8 4.3 3.4
بودجه دولت -6.10 -3.1 -3.1 -3.1 -4.6 -3.1
پول 563.00 571 577 583 566 594
تورم مواد غذایی 1.80 5.3 4.8 4.5 5.7 4
تولید ناخالص داخلی 17.39 14 14 14 14 17.5
تولید ناخالص داخلی سرانه 755.90 760 760 950 760 855
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2216.77 2230 2230 2300 2230 2300
جمعیت 20.25 20.79 20.79 20.79 20.79 21.36
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.70 -4.4 -4.4 -4.4 -4.1 -4.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.90 105 109 109 103 106
قیمت مصرف کننده اصلی 103.50 101 101 101 101 102
مخارج نظامی 580.00 473 473 473 473 473
موازنه تجاری -316.56 -246 -264 -264 -273 -264 2021-06
نرخ بهره 4.00 4.5 4.5 4.5 4 4.5
نرخ بهره سپرده 6.50 6.5 6 6 6.5 6 2017-12
نرخ بیکاری 7.50 7.3 7.3 7.3 7.4 7.3
نرخ تورم 0.20 0.4 1 0.6 1.5 0.7
نرخ تورم 1.50 3.2 3.8 3.5 2 3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.30 3.5 4 4.6 4 4.5
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی