شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
 • نرخ فعلی : 9,726.4
 • بالاترین قیمت روز : 9,848.5
 • پایین ترین قیمت روز : 9,648.5
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 53.1
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.43%
 • نرخ بازگشایی بازار : 9,786.1
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۳:۴۵:۲۱
 • نرخ روز گذشته : 9,789.4
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.65%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 63
 • نرخ فعلی : 1,681.54
 • بالاترین قیمت روز : 1,717.04
 • پایین ترین قیمت روز : 1,671.97
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 6.11
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.86%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,714.47
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۳:۴۵:۲۹
 • نرخ روز گذشته : 1,715.42
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 2.01%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 33.88
 • نرخ فعلی : 39.3
 • بالاترین قیمت روز : 39.6
 • پایین ترین قیمت روز : 37.06
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.29
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.8%
 • نرخ بازگشایی بازار : 37.17
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۳:۴۵:۱۸
 • نرخ روز گذشته : 37.19
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 5.67%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 2.11
 • نرخ فعلی : 0.8821
 • بالاترین قیمت روز : 0.883
 • پایین ترین قیمت روز : 0.882
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8824
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۲:۱۴:۱۴
 • نرخ روز گذشته : 0.8823
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.02%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0002

شاخص‌های اقتصادی + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

CPI مسکن آب و برق

0 2020 03 109 99.2 : 120 ماهیانه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 145 141 : 162 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 11137 3781 : 17117 سه ماهه

استفاده از ظرفیت

0 2019 09 78.1 36 : 99.9 سه ماهه

اندازه اصل تورم

0 2020 04 -3.3 -5 : 3.4 ماهیانه 2020-04

ارزیابی اعتبار

0 : ماهیانه

بودجه دولت

-3.10 2019 12 -2.5 -5.2 : 30.4 سالیانه 2019-12

پول

582.22 2020 06 581 415 : 632 روزانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

777.90 2018 12 764 341 : 778 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

2055.60 2018 12 2019 1274 : 2056 سالیانه

تولید ناخالص داخلی

17.00 2019 12 17.2 0.28 : 17.2 سالیانه 2019-12

تغییرات سالیانه خرده فروشی

0 2019 12 1.7 -11.7 : 53.5 سه ماهه 2019-12

تورم مواد غذایی

-0.40 2020 04 -0.4 -6.9 : 14.55 ماهیانه 2020-04

تولید صنعتی

0 2019 12 -4.3 -26.4 : 40.4 سه ماهه

جمعیت

19.68 2019 12 19.08 5.26 : 19.68 سالیانه 2019-12

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-5.40 2019 12 -4.1 -15.96 : 0.51 سالیانه 2019-12

حساب جاری

0 2018 12 -704 -704 : -47.94 سالیانه 2018-12

رتبه فساد مالی

0 2019 12 120 77 : 130 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 125 115 : 135 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 1030 235 : 1030 سه ماهه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

0 2020 03 99.1 94.4 : 118 ماهیانه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 32 27 : 35 سالیانه

شاخص تروریسم

0 2018 12 6.02 0 : 6.65 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 43.63 3.21 : 43.69 سالیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

98.30 2020 04 98.6 98.3 : 118 ماهیانه 2020-04

صادرات

0 2019 12 447 69.4 : 567 سه ماهه 2019-12

قیمت مصرف کننده اصلی

100.10 2020 04 100 100 : 116 ماهیانه 2020-04

موازنه تجاری

-324.92 2019 12 -257 -357 : 34.36 سه ماهه 2019-12

مخارج نظامی

457.00 2018 12 459 24.2 : 459 سالیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

5.40 2019 12 5.7 -11.36 : 13.62 سه ماهه 2019-12

نرخ مالیات بر فروش

18.00 2020 12 18 18 : 18 سالیانه 2020-12

نرخ تورم

-0.30 2020 04 -2.2 -9.9 : 2.3 ماهیانه 2020-04

نرخ تورم

-1.90 2020 04 -1.4 -10.16 : 12.8 ماهیانه 2020-04

نرخ بهره سپرده

6.50 2017 12 6.9 6.5 : 8.6 سالیانه 2017-12

نرخ بیکاری

9.80 2019 12 9.6 3.1 : 11.7 سالیانه 2019-12

نرخ بهره

4.50 2020 04 4.5 3.5 : 4.5 روزانه 2020-04

واردات

0 2019 12 703 116 : 824 سه ماهه 2019-12
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بودجه دولت -3.10 -6 -6 -4 -6 -4 2019-12
پول 582.22 590 594 598 585 607
تولید ناخالص داخلی سرانه 777.90 787 787 787 787 802
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2055.60 2080 2080 2080 2080 2119
تولید ناخالص داخلی 17.00 18 18 17.6 17.43 17.6 2019-12
تورم مواد غذایی -0.40 -0.7 -1.2 0.3 -0.6 1.3 2020-04
جمعیت 19.68 20.45 20.22 21.2 20.45 20.79 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.40 -7 -7 -7.5 -7 -7.5 2019-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 98.30 100 98.6 99.88 99.77 100 2020-04
قیمت مصرف کننده اصلی 100.10 104 104 104 104 106 2020-04
موازنه تجاری -324.92 -246 -268 -264 -273 -264 2019-12
مخارج نظامی 457.00 470 470 470 470 473
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.40 0.7 3.2 4 -4.2 4.3 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18 2020-12
نرخ تورم -0.30 0.7 0.7 0.4 0.4 1 2020-04
نرخ تورم -1.90 -1.4 -1.3 1.3 -1.7 1.6 2020-04
نرخ بهره سپرده 6.50 6.5 6 6 6.5 6 2017-12
نرخ بیکاری 9.80 9.7 9.7 9.7 9.7 9.6 2019-12
نرخ بهره 4.50 4 4 4 4 4 2020-04
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی